Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

St- ja sv-maksut sekä tilitys- ja vuosi-ilmoitusmenettely 2016

Antopäivä
8.2.2016
Voimassaolo
Toistaiseksi

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sosiaaliturvamaksu kansainvälisissä työskentelytilanteissa.

sv-maksu= vakuutetun sairausvakuutusmaksu (= päivärahamaksu + sairaanhoitomaksu)
st-maksu= työnantajan sosiaaliturvamaksu

Yleisesti verovelvollinen = verotuksellisesti Suomessa asuva (perusverokortti tai muutosverokortti)
Rajoitetusti verovelvollinen = esim. ulkomailla asuva ulkomaan kansalainen, joka oleskelee Suomessa enintään 6 kuukautta (lähdeverokortti tai rajoitetusti verovelvollisen verokortti)

Jos työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu, st-maksua ja sv- maksua ei koskaan makseta Suomeen.

Lue lisää ulkomaantyöskentelyn verotuksesta

Lue lisää ulkomalta Suomeen tulevan verotuksesta 

A. Ulkomaantyöskentely ja yleisesti verovelvolliset työntekijät

Periaatteet, jos 6 kuukauden sääntö (TVL 77§) soveltuu

  • 6 kk säännön soveltuessa st-maksu ja sv-maksu määräytyvät vakuutuspalkan perusteella
  • 6 kk säännön soveltuessa palkkaa maksava suomalainen työnantaja toimittaa minipidätyksen
  • jos palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö tai vastaava, suomalainen lähettävä työnantaja on velvollinen maksamaan st-maksun ulkomaisen yrityksen puolesta ja antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen. ks. tarkemmin kohta A.2

Jos yleisesti verovelvollisen palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, palkka on Suomessa tuloveroista vapaa. Jos tällainen työntekijä on Suomessa vakuutettu, st-maksu ja sv-maksu maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Komennussopimuksessa tulee määrittää vakuutuspalkka ja työnantajan tulee ilmoittaa se vakuutusyhtiölle. Palkkaa maksava suomalainen työnantaja on myös velvollinen toimittamaan  ennakonpidätyksen sv-maksua varten (minipidätys). Työnantaja toimittaa minipidätyksen vakuutuspalkan perusteella oma-aloitteisesti – verokorttimuutosta ei tarvita. Pidätyksen suuruus (2,12 % vuonna 2016) vahvistetaan Verohallinnon päätöksellä. Alle 16 -vuotiaalta ja 68 vuotta täyttäneeltä minipidätyksen määrä on 1,47 % vuonna 2016. Jos ulkomaantyössä palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö tms., suomalainen yritys maksaa st-maksun ulkomaisen yrityksen puolesta ja laskuttaa maksun kyseiseltä yritykseltä.

Ulkomailla työskentelevä on Suomessa vakuutettu, jos hänelle on haettu ETK:sta lähetetyn työntekijän todistus tai Kelasta/Sosiaali-ja terveysministeriöstä päätös/poikkeuslupa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Jos työntekijä lähetetään (EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan tai maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Kiina tai Venäjä) enintään vuodeksi, hän on aina Suomessa vakuutettu.

Jos vakuutetun palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, työnantajan on otettava huomioon kaikissa tätä työtä koskevissa Verohallinnon lomakkeissa ja ilmoituksissa aina vakuutuspalkka.

A.1 Maksamis- ja vuosi-ilmoitusmenettely, kun suomalainen yritys maksaa 6 kuukauden säännön alaisen palkan

Ennakonpidätys ja st-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksettaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 601

Vakuutuspalkka

 

Kohta 602

Toimitettu minipidätys*

 

Kohta 609

Vakuutuspalkka*

 

Kohta 610

St-maksu vakuutuspalkasta

vuosi-ilmoitus

Kohta 10

Suorituslajin tunnus on 5

lomake 7801

Kohta 14

Ilmoitetaan vakuutuspalkka* / suorituslaji 5

 

Kohta 15

Toimitettu minipidätys*

 *st-maksu ja minipidätys vakuutuspalkan perusteella. Ei verokorttimuutosta.

Erikoistapaus 1. Osapalkka
On mahdollista, että työntekijä saa osan palkasta suomalaiselta työnantajalta ja osan ulkomaiselta konserniyhtiöltä. Suomalainen yritys on tällöinkin velvollinen toimittamaan minipidätyksen vain itse maksamaansa palkkaa vastaavasta vakuutuspalkan osasta.

Erikoistapaus 2. Työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu
Joskus syntyy tilanteita, että palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, mutta työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu. Tällainen tilanne voi johtua esim. siitä, että työntekijä on ollut ulkomailla jo pitkään eikä lähetetyn työntekijän todistus/Kelan päätös enää ole voimassa. Jos työnantaja on varma siitä, että työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu, hänen ei tarvitse maksaa st-maksua eikä toimittaa minipidätystä. Työnantajan on raportoitava asiasta veroviranomaiselle lomakkeen 5053 täyttämisen yhteydessä. Tämä lomake tulee aina täyttää, jos 6 kuukauden sääntöä sovelletaan jo ennakkoperintävaiheessa. Lomakkeella kysytään myös sitä, onko työntekijälle saatu ETK:n tai Kelan, Stm:n todistus/päätös. Jos vastaus on kielteinen, työnantajan tulee merkitä rasti asianomaiseen kohtaan. Näissä tilanteissa lomakkeen 5053 lisäksi ei täytetä em. muita lomakkeita.

A.2 Menettely, kun ulkomainen esim. konserniyhtiö maksaa ulkomaantyössä palkan yleisesti verovelvolliselle

Suomalaisen yrityksen velvollisuudet

Jos 6 kuukauden sääntö soveltuu, palkka on Suomessa tuloveroista vapaa. Jos ulkomaille lähetetty työntekijä on Suomessa vakuutettu, st-maksun ja sv-maksun pitää kertyä Suomeen, vaikka palkan maksaisi ulkomainen konserniyritys tai muu yritys, jossa lähettävällä suomalaisella yrityksellä on määräysvaltaa. Näissä tilanteissa lähettävä suomalainen yritys maksaa ulkomaisen yrityksen puolesta st-maksun ja laskuttaa sen kyseiseltä yritykseltä. Suomalainen yritys on myös velvollinen antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen 7801. Nämä velvollisuudet ovat olemassa niin kauan kuin ETK:n, Kelan/Sosiaali-ja terveysministeriön todistukset/päätökset ovat voimassa.

St-maksu suoritetaan vakuutuspalkasta. Sv-maksun ennakonpidätystä ei kerry, koska palkan maksaa ulkomainen yritys. Vuosi-ilmoituksen 7801 tietojen perusteella Verohallinto määrää työntekijälle sv-maksun lopullisessa verotuksessa.

Huom! Verohallinnon lomakkeilla ja ilmoituksilla suomalainen työnantaja merkitsee oman nimensä, Y-tunnuksensa ja yhteystietonsa kohtaan: "maksaja", vaikka tosiasiassa palkanmaksaja onkin ulkomaalainen yritys.

St-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksettaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 601

Vakuutuspalkka*

 

Kohta 609

Vakuutuspalkka*

 

Kohta 610

St-maksu*

vuosi-ilmoitus

Kohta 10

Suorituslajin tunnus on 5

lomake 7801

Kohta 14

Ilmoitetaan vakuutuspalkka*

*st-maksu vakuutuspalkan perusteella ja palkkana ilmoitetaan vakuutuspalkka.
(Jos poikkeuksellisesti 6kk sääntö ei sovellu, st-maksu ja ilmoitukset palkasta, joka olisi perusteena Suomessa työskentelyssä. Lisäksi tällöin vuosi-ilmoituksella 7801 merkitään tulon suorituslajiksi P (ei 5).

Erikoistapaus 3: Lähetetty työntekijä, eikä 6 kuukauden sääntö ei sovellu.
Joskus voi syntyä tilanne, että yli 6 kuukautta ulkomailla työskentelevän palkkaan esim. runsaan Suomessa oleskelun takia ei sovellukaan 6 kuukauden sääntö. Tällöin työntekijän ulkomaille lähettäneen suomalaisen yrityksen on maksettava ulkomaisen yrityksen puolesta Suomeen st-maksu ja annettava vuosi-ilmoitus. Maksujen perusteena on todellinen palkka siltä osin kuin se olisi ennakonpidätyksen alaista, jos työ olisi tehty Suomessa. Maksuvelvollisuutta ei siis ole kytketty vakuutuspalkkaan. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Lähettävän suomalaisen työnantajan tulee pyytää ulkomaiselta palkanmaksajalta tarvittavat tiedot. Verohallinnon luontoisetupäätöksessä on vahvistettu myös ulkomaisten luontoisetujen arvo.

B. Ulkomaantyöskentely ja rajoitetusti verovelvolliset työntekijät

Ulkomaille lähteneestä Suomen kansalaisesta tulee rajoitetusti verovelvollinen yleensä muuttovuotta seuraavan neljännen kalenterivuoden alusta.

Ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen on Suomessa vakuutettu, jos hänellä on voimassa oleva ETK:n antama lähetetyn työntekijän todistus tai Kelasta/Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu päätös/poikkeuslupa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

B1. Tilitys- ja vuosi-ilmoitusmenettely, kun suomalainen yritys maksaa vakuutetun palkan

Ulkomaantyöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista. Palkasta on kuitenkin maksettava st-maksu ja perittävä sv-maksu, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu.

Ennakonpidätys ja st-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksettaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 605

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

 

Kohta 606

Toimitettu minipidätys**

 

Kohta 609

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

 

Kohta 610

St-maksu**

 

 

 

R-vuosi-ilmoitus

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on A1, A2, A5 tai A6

lomake 7809

Kohdat 17-22

Täytetään normaaliin tapaan

 

Kohta 23

Ilmoitetaan vakuutuspalkka, jos määritelty

 

Kohta 24

Peritty sv-maksu**

  Kohta 614 Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnanatajan sosiaaliturvamaksua

**St-maksu ja sv-maksu vakuutuspalkasta, palkkana ilmoitetaan vakuutuspalkka.

Jos henkilö ei ole vakuutettu Suomessa, tuloa ei ilmoiteta kausiveroilmoituksella. Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (7809) on kuitenkin annettava.

B2. Menettely, kun ulkomainen konserniyritys tms. maksaa rajoitetusti verovelvollisen palkan

Suomalaisen yrityksen velvollisuudet

Ulkomaantyöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista. Tästä huolimatta palkasta on maksettava Suomeen st-maksu ja sv-maksu, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Jos suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja on yhdessä työntekijän kanssa ollut Suomessa hakemassa ETK:n, Kelan tai Stm:n todistusta/ päätöstä, tulee suomalaisen yrityksen maksaa ulkomaisen konserniyrityksen tms. puolesta st-maksu ja laskuttaa se kyseiseltä yritykseltä. Lisäksi suomalainen yritys on velvollinen antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen työntekijän sv-maksun perusteeksi. Velvollisuudet ovat olemassa niin kauan kuin ETK:n/Kelan/Stm:n todistukset/päätökset ovat voimassa.

Huom! Verohallinnon lomakkeilla ja ilmoituksilla suomalainen työnantaja merkitsee oman nimensä, Y-tunnuksensa ja yhteystietonsa kohtaan ”maksaja”, vaikka tosiasiassa palkanmaksaja onkin ulkomaalainen yritys.

St-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 605

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

 

Kohta 609

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

 

Kohta 610

St-maksu**

 

 

 

R-vuosi-ilmoitus

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on A8

lomake 7809

Kohta 23

Vakuutuspalkka

  Kohta 614 Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksua

 **St-maksu maksetaan vakuutuspalkasta ja palkkoina huomioidaan vakuutuspalkka.

C. Työskentely Suomessa ja menettely, kun ulkomailta Suomeen tullut työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja suomalainen yritys maksaa palkan

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta peritään lähdeverokortin mukainen lähdevero tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin mukainen ennakonpidätys.. Myös st-maksu ja sv-maksu on maksettava, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu.

Ulkomailta Suomeen tuleva on Suomessa vakuutettu, jos hän tulee tänne työskentelemään vähintään 4 kuukaudeksi eikä hänellä ole todistusta A 1 / E 101.

Lue lisää poikkeustilanteista st- ja sv-maksun määräytymisessä 

C1. Lähdeverotus

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta peritään lähdevero, ellei poikkeuksellisesti lähdeverokortissa saada muuta ohjetta. Myös st-maksu ja sv-maksu on maksettava jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Sv-maksu peritään suorituksen yhteydessä samaan tapaan kuin lähdevero. Sv-maksu on ilmoitettu lähdeverokortilla erikseen ja se peritään lähdeveron lisäksi (esim. lähdevero 35 % + sv-maksu 2,12 %).

Lähdevero ja st-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksettaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 605

Ilmoitetaan lähdeveron alainen palkka

 

Kohta 606

Peritty lähdevero

 

Kohta 609

St-maksu lähdeveron alaisesta palkasta

 

Kohta 610

St-maksu

 

 

 

R-vuosi-ilmoitus

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on A1, A2, A5 tai A6

lomake 7809

Kohdat 17-21

Täytetään normaaliin tapaan

 

Kohta 24

Lähdeveron alaisesta palkasta peritty sv-maksu

  Kohta 614 Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksua

C2. Progressiivinen verotus

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta toimitetaan ennakonpidätys, jos työntekijä antaa työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortin. Myös st-maksu ja sv-maksu on maksettava jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Sv-maksu peritään ennakonpidätyksen yhteydessä ja se sisältyy rajoitetusti verovelvollisen verokortilla olevaan ennakonpidätysprosenttiin.

Ennakonpidätys ja st-maksu maksetaan verotilille viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 12. päivänä. Maksettaessa käytetään asiakaskohtaista verotiliviitettä.

kausiveroilmoitus

Kohta 601

Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alainen palkka

 

Kohta 602

Toimitettu ennakonpidätys

 

Kohta 609

St-maksu lähdeveron alaisesta palkasta

 

Kohta 610

St-maksu

 

 

 

R-vuosi-ilmoitus

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on AR, R2, R5, R6 tai RM

lomake 7809

Kohdat 17-20

Täytetään normaaliin tapaan

  Kohta 614 Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksua

D. Työskentely Suomessa ja menettely, kun ulkomailta Suomeen tullut työntekijä on yleisesti verovelvollinen

Yleisesti verovelvollinen saa verokortin ja ennakonpidätys toimitetaan sen mukaan. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy pidätysprosenttiin. Työnantaja maksaa palkasta st-maksun, ellei ilmene, että työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu.

Verotuksessa lähtökohta on se, että ulkomailta Suomeen yli 6 kuukaudeksi tuleva on Suomessa vakuutettu ja sv-maksu ja st-maksu on maksettava. Kumpaakaan maksua ei makseta sellaisessa tapauksessa, että työntekijä esittää todistuksen A 1 / E 101. Lue lisää poikkeustilanteista st- ja sv-maksun määräytymisessä.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2016