Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sairausvakuutusmaksut – veroilmoitus työnantajasuorituksista ja vuosi-ilmoitus 2017

Antopäivä
2.1.2017
Voimassaolo
Toistaiseksi

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu ja työnantajan sairausvakuutusmaksu kansainvälisissä työskentelytilanteissa

Yleisesti verovelvollinen = verotuksellisesti Suomessa asuva (perusverokortti tai muutosverokortti)

Rajoitetusti verovelvollinen = esim. ulkomailla asuva ulkomaan kansalainen, joka oleskelee Suomessa enintään 6 kuukautta (lähdeverokortti tai rajoitetusti verovelvollisen verokortti)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältää päivärahamaksun ja sairaanhoitomaksun. Jos työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua ei koskaan makseta Suomeen.

Lue lisää

Ilmoitukset

Työnantajamenettely on muuttunut 1.1.2017 oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja uuden verokantolain voimaantulon sekä verotililain kumoamisen johdosta. Lue lisää verotuksen muutoksista.

A. Ulkomaantyöskentely ja yleisesti verovelvolliset työntekijät

Periaatteet, jos 6 kuukauden sääntö (TVL 77§) soveltuu

  • 6 kk säännön soveltuessa vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmaksut määräytyvät vakuutuspalkan perusteella

  • 6 kk säännön soveltuessa palkkaa maksava suomalainen työnantaja toimittaa minipidätyksen

  • jos palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö tai vastaava, suomalainen lähettävä työnantaja on velvollinen maksamaan työnantajan sairausvakuutusmaksun ulkomaisen yrityksen puolesta ja antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen. ks. tarkemmin kohta A.2

Jos yleisesti verovelvollisen palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, palkka on Suomessa tuloveroista vapaa. Jos tällainen työntekijä on Suomessa vakuutettu, vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmaksut maksetaan vakuutuspalkan perusteella. Komennussopimuksessa tulee määrittää vakuutuspalkka ja työnantajan tulee ilmoittaa se vakuutusyhtiölle. Palkkaa maksava suomalainen työnantaja on myös velvollinen toimittamaan ennakonpidätyksen vakuutetun sairausvakuutusmaksua varten (minipidätys).

Työnantaja toimittaa minipidätyksen vakuutuspalkan perusteella oma-aloitteisesti – verokorttimuutosta ei tarvita. Pidätyksen suuruus vahvistetaan Verohallinnon päätöksellä. Jos ulkomaantyössä palkan maksaa ulkomainen konserniyhtiö tms., suomalainen yritys maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksun ulkomaisen yrityksen puolesta ja laskuttaa maksun kyseiseltä yritykseltä.

Ulkomailla työskentelevä on Suomessa vakuutettu, jos hänelle on haettu ETK:sta lähetetyn työntekijän todistus tai Kelasta tai Sosiaali- ja terveysministeriöstä päätös/poikkeuslupa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta. Jos työntekijä lähetetään EU/ETA-alueen ulkopuoliseen maahan tai maahan, jonka kanssa Suomella ei ole sosiaaliturvasopimusta (esim. Kiina tai Venäjä) enintään vuodeksi, hän on aina Suomessa vakuutettu.

Jos vakuutetun palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, työnantajan on otettava huomioon kaikissa tätä työtä koskevissa Verohallinnon lomakkeissa ja ilmoituksissa aina vakuutuspalkka.

A.1 Veroilmoitus työnantajasuorituksista ja vuosi-ilmoitus, kun suomalainen yritys maksaa 6 kuukauden säännön alaisen palkan

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset

vakuutuspalkka

Toimitettu ennakonpidätys

toimitettu minipidätys*

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

vakuutuspalkka*

Maksettava työnantajan
sairausvakuutusmaksu

työnantajan sairausvakuutusmaksu vakuutuspalkasta

 

Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (lomake 7801) 

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 10

Suorituslajin tunnus on 5.

Kohta 14

Ilmoita vakuutuspalkka* / suorituslaji 5.

Kohta 15

Ilmoita toimitettu minipidätys*.

*Työnantajan sairausvakuutusmaksu ja minipidätys vakuutuspalkan perusteella. Ei verokorttimuutosta.

Erikoistapaus 1. Osapalkka
On mahdollista, että työntekijä saa osan palkasta suomalaiselta työnantajalta ja osan ulkomaiselta konserniyhtiöltä. Suomalainen yritys on tällöinkin velvollinen toimittamaan minipidätyksen vain itse maksamaansa palkkaa vastaavasta vakuutuspalkan osasta.

Erikoistapaus 2. Työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu
Joskus syntyy tilanteita, että palkkaan soveltuu 6 kuukauden sääntö, mutta työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu. Tällainen tilanne voi johtua esim. siitä, että työntekijä on ollut ulkomailla jo pitkään eikä lähetetyn työntekijän todistus/Kelan päätös enää ole voimassa. Jos työnantaja on varma siitä, että työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu, hänen ei tarvitse maksaa työnantajan sairausvakuutusmaksua eikä toimittaa minipidätystä. Työnantajan on raportoitava asiasta veroviranomaiselle lomakkeen 5053 täyttämisen yhteydessä. Tämä lomake tulee aina täyttää, jos 6 kuukauden sääntöä sovelletaan jo ennakkoperintävaiheessa. Lomakkeella kysytään myös sitä, onko työntekijälle saatu ETK:n tai Kelan, Stm:n todistus/päätös. Jos vastaus on kielteinen, työnantajan tulee merkitä rasti asianomaiseen kohtaan. Näissä tilanteissa lomakkeen 5053 lisäksi ei täytetä em. muita lomakkeita.

A.2 Menettely, kun ulkomainen esim. konserniyhtiö maksaa ulkomaantyössä palkan yleisesti verovelvolliselle

Suomalaisen yrityksen velvollisuudet

Jos 6 kuukauden sääntö soveltuu, palkka on Suomessa tuloveroista vapaa. Jos ulkomaille lähetetty työntekijä on Suomessa vakuutettu, vakuutetun ja työnantajan sairausvakuutusmaksujen pitää kertyä Suomeen, vaikka palkan maksaisi ulkomainen konserniyritys tai muu yritys, jossa lähettävällä suomalaisella yrityksellä on määräysvaltaa. Näissä tilanteissa lähettävä suomalainen yritys maksaa ulkomaisen yrityksen puolesta työnantajan sairausvakuutusmaksun ja laskuttaa sen kyseiseltä yritykseltä. Suomalainen yritys on myös velvollinen antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen 7801. Nämä velvollisuudet ovat olemassa niin kauan kuin ETK:n, Kelan/Sosiaali- ja terveysministeriön todistukset/päätökset ovat voimassa.

Työnantajan sairausvakuutusmaksu suoritetaan vakuutuspalkasta. Vakuutetun sairausvakuutusmaksun ennakonpidätystä ei kerry, koska palkan maksaa ulkomainen yritys. Vuosi-ilmoituksen 7801 tietojen perusteella Verohallinto määrää työntekijälle sairausvakuutusmaksun lopullisessa verotuksessa.

Huom! Verohallinnon lomakkeilla ja ilmoituksilla suomalainen työnantaja merkitsee oman nimensä, Y-tunnuksensa ja yhteystietonsa kohtaan: "maksaja", vaikka tosiasiassa palkanmaksaja onkin ulkomaalainen yritys.

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset

vakuutuspalkka*

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

vakuutuspalkka*

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

työnantajan sairausvakuutusmaksu*

Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosi-ilmoitus (lomake 7801) 

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 10

Suorituslajin tunnus on 5

Kohta 14

Ilmoitetaan vakuutuspalkka*

*Työnantajan sairausvakuutusmaksu vakuutuspalkan perusteella ja palkkana ilmoitetaan vakuutuspalkka.

(Jos poikkeuksellisesti 6kk sääntö ei sovellu, työnantajan sairausvakuutusmaksu ja ilmoitukset palkasta, joka olisi perusteena Suomessa työskentelyssä. Lisäksi tällöin vuosi-ilmoituksella 7801 merkitään tulon suorituslajiksi P (ei 5).

Erikoistapaus 3: Lähetetty työntekijä, eikä 6 kuukauden sääntö ei sovellu.
Joskus voi syntyä tilanne, että yli 6 kuukautta ulkomailla työskentelevän palkkaan esim. runsaan Suomessa oleskelun takia ei sovellukaan 6 kuukauden sääntö. Tällöin työntekijän ulkomaille lähettäneen suomalaisen yrityksen on maksettava ulkomaisen yrityksen puolesta Suomeen työnantajan sairausvakuutusmaksu ja annettava vuosi-ilmoitus. Maksujen perusteena on todellinen palkka siltä osin kuin se olisi ennakonpidätyksen alaista, jos työ olisi tehty Suomessa. Maksuvelvollisuutta ei siis ole kytketty vakuutuspalkkaan. Nämä tilanteet ovat kuitenkin harvinaisia. Lähettävän suomalaisen työnantajan tulee pyytää ulkomaiselta palkanmaksajalta tarvittavat tiedot. Verohallinnon luontoisetupäätöksessä on vahvistettu myös ulkomaisten luontoisetujen arvo.

B. Ulkomaantyöskentely ja rajoitetusti verovelvolliset työntekijät

Ulkomaille lähteneestä Suomen kansalaisesta tulee rajoitetusti verovelvollinen yleensä muuttovuotta seuraavan neljännen kalenterivuoden alusta.

Ulkomailla työskentelevä rajoitetusti verovelvollinen on Suomessa vakuutettu, jos hänellä on voimassa oleva ETK:n antama lähetetyn työntekijän todistus tai Kelasta/Sosiaali- ja terveysministeriöstä saatu päätös/poikkeuslupa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta.

B1. Veroilmoitus työnantajasuorituksista ja vuosi-ilmoitus, kun suomalainen yritys maksaa vakuutetun palkan

Ulkomaantyöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista. Palkasta on kuitenkin maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu ja perittävä vakuutetun sairausvakuutusmaksu, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu.

Veroilmoitus työnantajasuoristuksista

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

Lähdevero palkoista yms.

Toimitettu minipidätys**

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu **

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (lomake 7809)

Lomakeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on A1, A2, A5 tai A6

Kohdat 17-22

Täytetään normaaliin tapaan

Kohta 23

Ilmoitetaan vakuutuspalkka, jos määritelty

Kohta 24

Peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu **

Kohta 614

Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua

**Työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut vakuutuspalkasta, palkkana ilmoitetaan vakuutuspalkka.

Jos henkilö ei ole vakuutettu Suomessa, tuloa ei ilmoiteta työnantajasuoritusten veroilmoituksella. Rajoitetusti verovelvollisen vuosi-ilmoitus (7809) on kuitenkin annettava.

B2. Menettely, kun ulkomainen konserniyritys tms. maksaa rajoitetusti verovelvollisen palkan

Suomalaisen yrityksen velvollisuudet

Ulkomaantyöstä rajoitetusti verovelvolliselle maksettu yksityissektorin palkka ei ole Suomessa veronalaista. Tästä huolimatta palkasta on maksettava Suomeen työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Jos suomalainen yritys on lähettänyt työntekijän ulkomaille ja on yhdessä työntekijän kanssa ollut Suomessa hakemassa ETK:n, Kelan tai Stm:n todistusta/ päätöstä, tulee suomalaisen yrityksen maksaa ulkomaisen konserniyrityksen tms. puolesta työnantajan sairausvakuutusmaksu ja laskuttaa se kyseiseltä yritykseltä. Lisäksi suomalainen yritys on velvollinen antamaan Suomeen vuosi-ilmoituksen työntekijän sairausvakuutusmaksun perusteeksi. Velvollisuudet ovat olemassa niin kauan kuin ETK:n/Kelan/Stm:n todistukset/päätökset ovat voimassa.

Huom! Verohallinnon lomakkeilla ja ilmoituksilla suomalainen työnantaja merkitsee oman nimensä, Y-tunnuksensa ja yhteystietonsa kohtaan ”maksaja”, vaikka tosiasiassa palkanmaksaja onkin ulkomaalainen yritys.

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Ilmoitetaan vakuutuspalkka**

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu**

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (lomake 7809)

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 16

suorituslajin tunnus on A8

Kohta 23

vakuutuspalkka

Kohta 614

lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua

 **Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan vakuutuspalkasta ja palkkoina huomioidaan vakuutuspalkka.

C. Työskentely Suomessa ja menettely, kun ulkomailta Suomeen tullut työntekijä on rajoitetusti verovelvollinen ja suomalainen yritys maksaa palkan

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta peritään lähdeverokortin mukainen lähdevero tai rajoitetusti verovelvollisen verokortin mukainen ennakonpidätys. Myös st-maksu ja sv-maksu on maksettava, jos työntekijä on Suomessa vakuutettu.

Ulkomailta Suomeen tuleva on Suomessa vakuutettu, jos hän tulee tänne työskentelemään vähintään 4 kuukaudeksi eikä hänellä ole todistusta A 1 / E 101.

Lue lisää poikkeustilanteista st- ja sv-maksun määräytymisessä

C1. Lähdeverotus

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta peritään lähdevero, ellei poikkeuksellisesti lähdeverokortissa saada muuta ohjetta. Myös työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut on maksettava jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu peritään suorituksen yhteydessä samaan tapaan kuin lähdevero. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu on ilmoitettu lähdeverokortilla erikseen ja se peritään lähdeveron lisäksi (esim. lähdevero 35 % + sv-maksu 1,58 %).

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset

ilmoitetaan lähdeveron alainen palkka

Lähdevero palkoista yms.

peritty lähdevero

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

lähdeveron alainen palkka

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

työnantajan sairausvakuutusmaksu

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (lomake 7809)

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 16

suorituslajin tunnus on A1, A2, A5 tai A6

Kohdat 17 - 21

täytetään normaaliin tapaan

Kohta 24

lähdeveron alaisesta palkasta peritty vakuutetun sairausvakuutusmaksu

Kohta 614 lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua

C2. Progressiivinen verotus

Jos Suomeen enintään 6 kuukaudeksi tullut ulkomaalainen eli rajoitetusti verovelvollinen työskentelee Suomessa suomalaisen työnantajan lukuun, palkasta toimitetaan ennakonpidätys, jos työntekijä antaa työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortin. Myös työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut on maksettava jos työntekijä on Suomessa vakuutettu. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu peritään ennakonpidätyksen yhteydessä ja se sisältyy rajoitetusti verovelvollisen verokortilla olevaan ennakonpidätysprosenttiin.

Veroilmoitus työnantajasuorituksista

Lomakeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset

Ilmoitetaan ennakonpidätyksen alainen palkka

Toimitettu ennakonpidätys

Toimitettu ennakonpidätys

Työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat

Ennakonpidätyksen alainen palkka

Maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu

Työnantajan sairausvakuutusmaksu

Vuosi-ilmoitus rajoitetusti verovelvollisille maksetuista suorituksista (lomake 7809)

Lomakkeen kohta

Mitä kohtaan merkitään

Kohta 16

Suorituslajin tunnus on AR, R2, R5, R6 tai RM

Kohdat 17 - 20

Täytetään normaaliin tapaan

Kohta 614 Lähdeveron alaiset palkat yhteensä, joista on maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksua

D. Työskentely Suomessa ja menettely, kun ulkomailta Suomeen tullut työntekijä on yleisesti verovelvollinen

Yleisesti verovelvollinen saa verokortin ja ennakonpidätys toimitetaan sen mukaan. Vakuutetun sairausvakuutusmaksu sisältyy pidätysprosenttiin. Työnantaja maksaa palkasta työnantajan sairausvakuutusmaksun, ellei ilmene, että työntekijä ei ole Suomessa vakuutettu.

Verotuksessa lähtökohta on se, että ulkomailta Suomeen yli 6 kuukaudeksi tuleva on Suomessa vakuutettu ja työnantajan ja vakuutetun sairausvakuutusmaksut on maksettava. Kumpaakaan maksua ei makseta sellaisessa tapauksessa, että työntekijä esittää todistuksen A 1 / E 101.

Lue lisää poikkeustilanteista st- ja sv-maksun määräytymisessä

Sivu on viimeksi päivitetty 6.2.2017