Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Elinkeinoyhtymän osakkaan matkakulut

Antopäivä
9.11.2016
Diaarinumero
A172/20072016
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
-

Tämä ohje käsittelee elinkeinoyhtymän osakkaan matkakulujen käsittelyä tuloverotuksessa. Elinkeinoyhtymiä ovat esimerkiksi avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Ohjeessa ei käsitellä arvonlisäveroa. Ohje perustuu aiemmin Verohallinnon yhtenäistämisohjeeseen sisältyneisiin kannanottoihin.

1 Yksityisauto elinkeinoyhtymän käytössä

1.1 Elinkeinoyhtymä on korvannut osakkaalle matkakuluja

Jos kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies tai avoimen yhtiön osakas käyttää omaa autoaan yhtymän ajoihin, hän laskuttaa yhtymää ajetuista kilometreistä samalla tavalla kuin kuka tahansa työntekijä laskuttaisi. Laskutusperuste määräytyy Verohallinnon vuosittain verovapaista matkakustannusten korvauksista antaman päätöksen mukaisesti. Tällöin matkakustannusten korvauksia tulee käsitellä kuten muillekin työntekijöille maksettuja korvauksia: työntekijän esittämä matkalasku, merkinnät palkkakirjanpitoon ja vuosi-ilmoitukseen.

Jos osakkaalle maksettua korvausta ei ole käsitelty yhtymän palkkakirjanpidossa ja vuosi-ilmoituksella, ei sitä voida pitää Verohallinnon päätöksessä tarkoitettuna verovapaana kustannusten korvauksena. Yhtymän tulosta on tällöin vähennyskelpoista vain todelliset osakkaalle toteutuneet kulut. Ylimenevä osa on vähennyskelvotonta yksityisottoa. Muun selvityksen puuttuessa vähennettävää määrää arvioidaan Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa esitetyllä tavalla.

1.2 Elinkeinoyhtymä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja

Mikäli yhtymä ei ole maksanut osakkaalle korvausta osakkaan omalla autolla ajamista yhtymän ajoista, voi yhtymän osakas vähentää ajoista aiheutuneet kustannukset omassa verotuksessaan tulonhankkimismenoina toteutuneiden kulujen määräisenä.  Muun selvityksen puuttuessa vähennettävää määrää arvioidaan Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa esitetyllä tavalla.

1.3 Elinkeinoyhtymän osakkaan työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita lisääntyneitä elantokustannuksia käsitellään verotuksessa samojen periaatteiden mukaan kuin oman auton käytöstä aiheutuneita kustannuksia. (Katso tämän ohjeen kohdat 1.1 Elinkeinoyhtymä on korvannut osakkaalle matkakuluja sekä 1.2 Elinkeinoyhtymä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja).

Jos yhtymä ei ole maksanut yhtiömiehelle verovapaata korvausta tilapäisen työmatkan aiheuttamista lisääntyneistä elantokustannuksista, vähennys myönnetään kuten palkansaajan verotuksessa (Katso ohjeen kohta Halvin kulkuneuvo 2.3.1).

2 Elinkeinoyhtymän autolla tehdyt matkat

Kun elinkeinoyhtymän osakas käyttää elinkeinotulolähteeseen kuuluvaa autoa yksityisajoihin, ei yksityisajojen osuus auton kuluista ole elinkeinotulosta vähennyskelpoista menoa. Elinkeinotoimintaan pääasiassa käytetyn auton mahdollinen yksityiskäyttö otetaan huomioon EVL 51 b §:n mukaisella tuloutuksella. Luotettavimmin auton käyttö selvitetään ajopäiväkirjalla, jonka tietojen perusteella autolla ajetut ajot jaetaan elinkeinotoiminnan ajoihin ja yksityisajoihin. Yksityisajojen osuus lasketaan jakamalla autokulujen kokonaismäärä ja auton vuotuinen poisto ajokilometrien yhteismäärällä ja saatu luku kerrotaan ajopäiväkirjan mukaisella yksityisajojen kilometrimäärällä (KHO 8.5.1987 T 1659, Finlex.fi). Mikäli yksityisajoja ei ole pystytty luotettavasti esittämään, joudutaan yksityisajojen osuus arvioimaan.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat ovat edellä tarkoitettuja yksityisajoja. Nämä asunnon ja työpaikan väliset kustannukset yhtymän osakas saa vähentää ansiotulosta esitäytetyllä veroilmoituksella tuloverolain 93 §:ssä säädettyjen edellytysten ja rajoitusten puitteissa.

Auton kuulumista elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ei arvioida pelkästään yhden verovuoden ajokilometrien perusteella, vaan arviointi on kokonaisarviointia, joka ei rajoitu yhden verovuoden olosuhteisiin. KHO:n ratkaisulla 23.1.2012/64, jossa oli kyse lisävähennyksen  tekemisestä yksityisen elinkeinonharjoittajan verotuksessa, ei ole asiassa merkitystä.

Käyttöomaisuuden poisto-oikeus alkaa sinä verovuonna kun hyödyke on otettu käyttöön. Vaikka auto olisi otettu käyttöön aivan loppuvuodesta, myönnetään poisto silti täysimääräisenä. Yksityiskäytön tuloutus saattaa tällöin muodostua hyvinkin suureksi ajettua ajokilometriä kohti, koska vähennykseksi myönnetty poisto on suuri.

3 Elinkeinoyhtymän osakkaan työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantokustannukset

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten tilapäisestä työmatkasta aiheutuneita lisääntyneitä elantokustannuksia käsitellään verotuksessa samojen periaatteiden mukaan kuin oman auton käytöstä aiheutuneita kustannuksia. (Katso tämän ohjeen kohdat 1.1 Elinkeinoyhtymä on korvannut osakkaalle matkakuluja sekä 1.2 Elinkeinoyhtymä ei ole korvannut osakkaalle matkakuluja).

Jos yhtymä ei ole maksanut yhtiömiehelle verovapaata korvausta tilapäisen työmatkan aiheuttamista lisääntyneistä elantokustannuksista, yhtiömiehellä on oikeus vähennykseen omassa verotuksessaan samoin edellytyksin kuin palkansaajalla. Palkansaajan verotuksessa tilapäisestä työmatkasta aiheutuneiden lisääntyneiden elantokustannusten vähentämisen edellytyksiä on käsitelty Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa.

johtava veroasiantuntija Sami Varonen

ylitarkastaja Petri Manninen

Sivu on viimeksi päivitetty 10.11.2016