Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
23.4.2012
Diaarinumero
A17/200/2012
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
VerohallintoL 2 § 2

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista (TVL 50 §). Luovutustappiot ovat verovähennyskelpoisia ainoastaan luovutusvoitoista.

Luovutustappion katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Oikeuskäytännössä on keskusverolautakunnan ratkaisussa KVL 1996/111 arvonmenetystä pidetty lopullisena viimeistään silloin, kun konkurssipesän toimitsijamiehet antavat velkojainkokouksessa lopputilityksen. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa KHO:2011:55 noteeraamattoman yhtiön osakkeiden arvonmenetys rinnastettiin luovutustappioon sinä vuonna, jona osakeyhtiö oli asetettu konkurssiin. Viimeksi mainitussa tapauksessa yhtiön osakepääoma oli menetetty vuonna 2003, tilinpäätöksen mukaiset tuotot 2003 olivat muodostuneet anteeksi annetuista veloista, eikä yhtiöllä vuoden 2003 jälkeen ollut toimintaa. Erityistarkastuskertomuksen mukaan yhtiö olisi pitänyt asettaa konkurssiin vuonna 2003. Yhtiö oli asetettu konkurssiin vuonna 2005 ja samana vuonna oli valmistunut konkurssipesän jakoluetteloehdotus. Konkurssipesän lopputilitys annettiin 2007. Konkurssimenettelyssä vakuudettomille saataville maksettiin vain 2,5 prosenttia veloista.

Pörssinoteeratun yhtiön Elcoteq SE:n osakkeen kaupankäynti on keskeytetty NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 6.10.2011. Yhtiö on asetettu konkurssiin 7.10.2011 Luxemburgissa. Elcoteq SE:n osakkeiden perusteella aiheutuva arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa kun:

  • konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, ettei jako-osuutta kerry; tai,
  • konkurssipesän lopputilitys tehdään.

Mahdollinen jako-osuus otetaan huomioon arvonmenetystä laskettaessa.

Verohallinnon tietojen mukaan Elcoteq SE:n konkurssipesänhoitaja ei ole antanut ilmoitusta, ettei jako-osuutta kerry. Myöskään konkurssipesän lopputilitystä ei ole tehty. Elcoteq SE:n tilanne ei Verohallinnon käsityksen mukaan ole verrattavissa ratkaisun KHO:2011:55 mukaisiin erityisiin olosuhteisiin. Siten Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetys ei ole vielä lopullinen, eikä verovähennyskelpoinen verovuodelta 2011 toimitettavassa tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

Kun aikanaan selvitystilassa olleen Skop Oyj:n A-osakkeet poistettiin pörssilistalta, annettiin erillinen Verohallinnon ohje Dnro 493/32/2004, 4.3.2004. Tällöin oli mm. listauskomitean päätöksessä todettu, ettei osakkeille yhtiön purkautuessa kohdistu jako-osuutta eikä niillä ole substanssiarvoa. Tapauksessa oli siten ollut varmaa, etteivät osakkeenomistajat tule saamaan osakkeita vastaan jako-osaa selvitystilan päättyessä. Elcoteq SE:n tilanne on siten kokonaisuutena arvioiden erilainen kuin poikkeuksellinen tilanne Skop Oy:n A-osakkeiden poistuessa pörssilistalta.


Johtava veroasiantuntija Tero Määttä

Ylitarkastaja Petri ManninenSivu on viimeksi päivitetty 26.4.2012