Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Elcoteq SE:n osakkeiden sekä debentuuri- ja hybridilainojen arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
22.11.2016
Diaarinumero
A173/200/2016
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A1/200/2013

Aikaisempaa pelkästään Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetystä koskevaa ohjetta on päivitetty lisäämällä ohjeeseen debentuuri- ja hybridilainojen arvonmenetystä koskeva osio.

1 Osakkeiden arvonmenetys

Verohallinto on saanut 15.11.2012 Elcoteq SE:n konkurssipesän hoitajalta selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei todennäköisesti tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Elcoteq SE:n osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen jälkikäteen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2012 verotukseen ja vaatia vähennystä verovuodelle 2012. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2018.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2012 luovutusvoittoja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta sitä mukaan kuin voittoa kertyy.   

Jos konkurssipesästä kuitenkin myöhemmin maksetaan osakkeenomistajille jako-osuutta, on osakkeenomistajan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

2 Debentuuri- ja hybridilainojen arvonmenetys

Elcoteq SE:n debentuuri- ja hybridilainojen arvonmenetys ei ole vielä lopullinen konkurssimenettelyn ollessa kesken. Käytäessä debentuuri- ja hybridilainoilla kauppaa pörssin ulkopuolella on niiden luovutuksia ja niistä aiheutuneiden tappioiden vähennyskelpoisuutta on arvioitava tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella seuraavasti:

  1. Jos myyjän ja ostajan välillä ei ole intressiyhteyttä eikä kauppaan liity lainojen takaisinostoa, luovutustappio voidaan vahvistaa.
  2. Jos myyjän ja ostajan välillä on intressiyhteys tai kauppaan liittyy lainojen takaisinosto, voidaan tappio jättää vahvistamatta.

Luovutustappion vahvistamatta jättämisen perusteita on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (kohta 3.5).

johtava veroasiantuntija tero Määttä

ylitarkastaja Petri Manninen

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2016