KVL:1996/135

Antopäivä
20.5.1996
Diaarinumero
1199/80/96
arvonlisäverotus, yleishyödyllinen yhteisö, veron peruste, avustus, tuki, majoitus- ja ravintolatoiminta, tuettu lomatoiminta

S:2.20

Yhdistys oli yleishyödyllinen yhteisö, joka ylläpiti kaikille avointa lomakylää. Yhdistys oli arvonlisäverovelvollinen harjoittamastaan majoitus- ja ravintolatoiminnasta. Yhdistys järjesti myös tuettua lomatoimintaa, jota varten se sai valtioneuvoston myöntämää, Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta maksettavaa toiminta-avustusta. Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston päätöksen (177/93) 10 §:n 1 momentin mukaan lomatoiminnan avustamiseen myönnettävää yleistukea saatiin käyttää asiakkaalle myönnettyyn lomanvieton välittömään tukeen ja muihin asiakkaalle aiheutuviin välittömiin kustannuksiin sekä lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuviin menoihin avustuspäätöksessä mainitussa määrin. Päätöksen 10 §:n 2 momentin mukaan lomanvieton välittömällä tuella tarkoitettiin yksityiselle henkilölle joko rahana tai maksualennuksena myönnettyä lomatukea. Luovuttaessaan tuetun palvelun asiakkaalle, yhdistys peri häneltä ainoastaan omavastuuosuuden tai muuten kattoi tuella asiakkaalle lomasta aiheutuvia kustannuksia. Lomatoiminnan tukemiseen myönnettyä avustusta oli tältä osin pidettävä suoraan palvelun hintaan liittyvänä avustuksena, joka oli luettava veron perusteeseen. Yhdistyksen oli suoritettava arvonlisäveroa tältä osin. Siltä osin, kuin yhdistys käytti saamaansa avustusta lomatoimintaa palveleviin korjauksiin tai hankintoihin taikka lomatoiminnan järjestämisestä aiheutuviin menoihin, yhdistyksen ei ollut suoritettava arvonlisäveroa. Jos asiakas osti avustuksella tuetun loman muulta järjestäjältä, kysymys ei ollut yhdistyksen harjoittamasta palvelun myynnistä.
Ennakotieto ajalle 1.1.1996 - 31.12.1997.

Arvonlisäverolaki_73_1_mom
Arvonlisäverolaki_79_§
EI MUUTOSTA KHO 14.3.1997 T 613 ATK-B