KVL:1997/147

Antopäivä
12.6.1997
Diaarinumero
4038/80/96
jakautuminen, luovutusvoitto, osakkeiden luovutus, osakkeiden hankinta-aika

S:2.03.03.38.06

Veljekset A ja B omistivat puoliksi X Oy:n. Osakeyhtiö oli tarkoitus purkaa selvitysmenettelyttä siten, että sen varat ja velat siirtyivät kahdelle uudelle yhtiölle. A ja B merkitsivät kumpikin erikseen 50 prosenttia kummankin vastaanottavan yhtiön osakkeista. Jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52c §:n säännöksiä. Jakautuvaan yhtiöön ja sen osakkeenomistajiin sovelletaan, mitä EVL 52b §:ssä on säädetty sulautuvasta yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista. Osakkeiden vaihtamista vastaanottavan yhtiön osakkeisiin ei pidetä sen mukaan osakkeiden luovutuksena. Tämän on katsottu oikeuskäytännössä merkinneen mm. sitä, että vastaanottavan yhtiön osakkeiden hankinta-aikana pidetään sulautuvan yhtiön osakkeiden hankinta-aikaa. Tämän vuoksi myös yhtiön jakautuessa vastaanottavan yhtiön osakkeiden omistusaika laskettiin jakautuneen yhtiön osakkeiden hankinta-ajan perusteella. A:n ja B:n oli tarkoitus vaihtaa edellä kuvatulla tavalla saamansa osakkeet niin, että eri toimialoilla toimivien yhtiöiden omistus eriytyi heidän keskenään. A ja B olivat omistaneet X Oy:n osakkeet vuodesta 1982. Koska luovutuksen kohteena oli yli 10 prosentin omistusosuus, luovuttajat olivat veljeksiä ja omaisuus oli saatu yli 10 vuotta sitten, kyseessä oli tuloverolain 48 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen verovapaa luovutus.
Verovuosi_1997 ja verovuosi_1998.

TVL_48_§_1_mom
TVL_48_§_2_mom_3_kohta
ElinkVL_52b_§
ElinkVL_52c_§
LAINVOIMAINEN