KVL:1996/170

Antopäivä
13.6.1996
Diaarinumero
1313/80/96
elinkeinotulon verotus, sulautuminen, investointivaraus, siirtymävaraus, vastaanottavan yhtiön hankintameno, sulautuvan yhtiön varaus, vastaanottavan yhtiön verovuosi, kaksi tilikautta

S:2.04.14.02

S:2.04.14.03

S.2.11.10.07

Y Oy oli tarkoitus sulauttaa emoyhtiöönsä X Oy:öön syksyllä 1996 tai keväällä 1997. Molempien yhtiöiden tilikausi oli 1.3.1996 - 28.2.1997. Sulautuminen pyrittiin saamaan voimaan 28.2.1997. Vastaanottavan X Oy:n tilikausi oli sulautumisen jälkeen tarkoitus muuttaa siten, että X Oy:llä päättyisi vuonna 1997 kaksi tilikautta eli tilikaudet 1.3.1996 - 28.2.1997 ja 1.3.1997 - 31.12.1997. Y Oy:llä oli tilinpäätöksessään 28.2.1995 ollut siirtymävarausta n. 18 miljoonaa mk ja investointivarauksia 800 000 mk. Jos Y Oy sulautui X Oy:öön, Y Oy:n sulautumistilinpäätöksessä käyttämättä olevat investointivaraukset ja siirtymävaraus eivät purkautuneet, vaan siirtyvät X Oy:lle. Investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitettujen hankintamenojen kattaminen investointivarauksella tai siirtymävarauksella tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Jos sulautuminen tulee voimaan X Oy:n verovuoden 1997 aikana, joka käsittää tilikaudet 1.3.1996 - 28.2.1997 ja 1.3.1997 - 31.12.1997, sulautuvan yhtiön varat, velat ja varaukset siirtyvät vastaanottavan yhtiön varoiksi, veloiksi ja varauksiksi siten, että käyttämättömät varaukset ovat vastaanottavan X Oy:n varauksia 31.12.1997 laadittavassa tilinpäätöksessä. Näin ollen X Oy saa käyttää siirtyviä käyttämättömiä investointivarauksia 31.12.1997 laadittavassa tilinpäätöksessä sellaisten investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitettujen hankintamenojen kattamiseen, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt X Oy:n verovuoden 1997 aikana. X Oy saa käyttää sulautumisessa siirtyvää siirtymävarausta samoin edellytyksin kuin investointivarauksia, kuitenkin vain sellaisen investointivarauslain 9 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden hankintamenon kattamiseen, joka tulee X Oy:n välittömään käyttöön.
Verovuosi_1997. Äänestys 4 - 4.

ElinkVL_52a_§
ElinkVL_52b_§
Laki_elinkeinotulon_verottamisesta_annetun_lain_muuttamisesta_(1539/1992)_12_kohta
InvestointivarausL_9_§
InvestointivarausL_12_§
Laki_verotusmenettelystä_3_§_1_mom
Laki_verotusmenettelystä_3_§_2_mom
LAINVOIMAINEN