Avainsanat:

KVL:2004/38

Antopäivä
2.6.2004
Diaarinumero
317/80/2004
arvonlisävero, rahoituspalvelu, vähennyksen oikaisuerät

Yhtiö myi luottotappioiksi kirjattuja arvonlisäverollisesta myyntitoiminnasta syntyneitä saatavia kertyneine viivästyskorkoineen edelleen saatavakantojen ostamistoimintaa harjoittavalle yhtiölle. Kauppahinta oli erikseen sovittavan murto-osan suuruinen kokonaissaatavan nimellisestä arvosta. Saatavien omistusoikeus siirtyi samalla ostoyhtiölle kaikkine velkojan oikeuksineen ja kaikki kaupan kohteena oleviin saataviin kohdistuvat suoritukset kuuluivat tämän jälkeen ostoyhtiölle. Kun yhtiö luovutti saatavien omistusoikeuden vastiketta vastaan ostoyhtiölle, kysymys oli arvopaperikaupasta, josta ei ollut suoritettava arvonlisäveroa. Kun vastikkeen oli katsottava muodostavan lain 78 §:n 2 momentissa tarkoitetun vähennetystä luottotappiosta kertyneen määrän, yhtiön oli lisättävä saamansa vastike veron perusteeseen siltä osin kuin vastike kohdistui luottotappioksi kirjattuun pääomaan.
Ennakkoratkaisu annettiin ajalle 2.6.2004-31.12.2005.

Arvonlisäverolaki 1 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 ja 3 mom, 73 § ja 78 §
LAINVOIMAINEN