KVL:2005/7

Antopäivä
2.2.2005
Diaarinumero
2248/80/2004
henkilökohtaisen tulon verotus, myyntioikeus (“säljrätt”), ulkomaisen veron hyvitys

Ruotsalainen pörssiyhtiö AB laski yhtiökokouksen päätökseen perustuen liikkeelle myyntioikeuksia (”säljrätt”), jotka oikeuttivat myymään osakkeen yhtiölle rahavastiketta vastaan. Yhden osakkeen myyntiin yhtiölle vaadittiin useampi kuin yksi myyntioikeus. Yhtiökokouksen päättämä rahavastike osakkeelta ylitti osakkeen pörssikurssin yhtiökokoushetkellä. Myyntioikeus, joka annettiin kaikille yhtiön osakkeille, oli erikseen luovutettavissa.

Myyntioikeus oli erillinen arvopaperi ja se voitiin luonteeltaan rinnastaa myyntioptioon. Jos suomalainen osakas myi AB:n liikkeelle laskemia myyntioikeuksia, niiden luovutuksesta mahdollisesti saatava luovutusvoitto oli TVL 45 §:n perusteella veronalaista pääomatuloa ja niiden luovutuksesta mahdollisesti syntyvä luovutustappio oli TVL 50 §:n perusteella vähennyskelpoinen.

Suomalaisen osakkaan omistamiensa AB:n osakkeiden perusteella saamat myyntioikeudet olivat rinnastettavissa TVL 47 §:n 3 momentissa tarkoitettuihin oikeuksiin. Jos osakas myi erikseen tällaisia myyntioikeuksia, niin luovutusvoiton tai –tappion määrää laskettaessa ei myyntioikeuksien hankintamenona otettu huomioon osaakaan hakijan omistamien osakkeiden hankintamenosta. Vähennyskelpoista hankintamenoa laskettaessa voitiin soveltaa TVL 46 §:n hankintameno-olettamaa koskevaa säännöstä.

Kun osakas käytti myyntioikeuksiaan vaatimalla AB:tä ostamaan osakkeita rahavastiketta vastaan, osakkeiden luovutuksesta mahdollisesti syntyvä luovutusvoitto verotettiin TVL 45 §:n mukaan pääomatulona ja mahdollinen tappio otettiin huomioon TVL 50 §:n mukaisena luovutustappiona.

Jos hakija käytti osakkeiden myyntiin vain sellaisia myyntioikeuksia, jotka hän oli saanut omistamiensa osakkeiden perusteella, niin myyntioikeuksilla ei ollut vaikutusta luovutettavien osakkeiden vähennyskelpoisen hankintamenon määrään luovutusvoiton tai –tappion suuruutta laskettaessa. Jos hakija käytti osakkeiden myyntiin myös arvopaperipörssistä ostamiaan myyntioikeuksia, näistä maksettu hinta lisättiin myytävän osakkeen hankintamenoon.

Jos Ruotsin valtio sisäisen verolainsäädäntönsä mukaan ja Pohjoismaisen tuloverosopimuksen 10 artiklan puitteissa peri suomalaisen osakkaan myynnistä saamasta rahavastikkeesta Ruotsin lähdeveron, niin Ruotsissa suoritettu vero vähennettiin verosopimuksen 25 artiklan ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain nojalla Suomessa samasta tulosta suoritettavasta verosta. Ennakkoratkaisu vuodelle 2005.

Tuloverolaki 45 § 1 mom, 46 § 1 mom, 47 § 1, 3 ja 4 mom ja 50 § 1 mom
Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta 2 § ja 3 § 1 mom
Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehty sopimus (A 7.5.1997/412, SopS 26) 25 artikla
LAINVOIMANEN