KVL:2008/13

Antopäivä
12.3.2008
Diaarinumero
1528/80/2007
elinkeinotulon verotus, alihintainen luovutus, siirtohinnoitteluoikaisu, peitelty osinko, verovapaasti luovutettavat osakkeet

Konsernin emoyhtiönä toimivan A Oy:n oli tarkoitus ostaa ruotsalaiselta A Oy:öön tytäryhtiösuhteessa olevalta B AB:ltä tämän omistamat puolalaisen C sp. z o.o.:n osakkeet niiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon.

Suomessa verotettavan ostajan A Oy:n tulo ei jäänyt alihintaisen kaupan johdosta pienemmäksi tai tappio muodostunut suuremmaksi kuin mitä se olisi ollut käypää hintaa käytettäessä. A Oy:n verotuksessa ei näin ollen tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentti.

Kun hakemuksessa tarkoitettujen yhtiöiden välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen sovellettavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös. A Oy:n ei tämän vuoksi katsottu saaneen alihintaisen kaupan perusteella peiteltynä osinkona verotettavaa etuutta.

Edellisessä kohdassa tarkoitetun kaupan jälkeen A Oy:n omistaman D Oy:n oli tarkoitus myydä puolalaisen F sp. z o.o.:n osakekanta A Oy:n omistamalle puolalaiselle C sp. z o.o.:lle. Kauppa oli tarkoitus tehdä osakkeiden kirjanpitoarvoa vastaavalla kauppahinnalla, joka alitti selvästi osakkeiden käyvän arvon.

Hakemuksessa esitetyn perusteella D Oy:n omistamia F sp. z o.o.:n osakkeita voitiin pitää D Oy:n verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 b §:ssä tarkoitetulla tavalla verovapaasti luovutettavina osakkeina. Osakkeiden verovapaan luovutuksen johdosta luovuttavan yhtiön verotettava tulo ei jäisi pienemmäksi tai tappio muodostuisi suuremmaksi kuin se muodostuisi käypää hintaa käytettäessä. Näissä olosuhteissa D Oy:n verotuksessa ei tullut sovellettavaksi siirtohinnoitteluoikaisua koskeva verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentti.

Koska myyjä- ja ostajayhtiön välillä vallitsi verotusmenettelystä annetun lain 31 §:n 1 momentissa tarkoitettu etuyhteyssuhde, verotuksessa mahdollisesti tehtävää kauppahinnan oikaisua tuli arvioida tämän erityissäännöksen nojalla. Asiassa ei siten tullut erikseen harkittavaksi peiteltyä osinkoa koskeva säännös.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008. Äänestys 6-3.

Laki verotusmenettelystä 29 § 1 ja 3 mom ja 31 §
Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 b §
EI MUUTOSTA KHO 2.7.09 T 1702 VUOSIK.