Användarvillkor för intressentgruppstestning

Har getts
28.2.2023
Giltighet
28.2.2023 - Tills vidare

1. Allmänt

Det positiva kreditupplysningsregistret är en riksomfattande elektronisk databas som innehåller uppgifter om krediter och inkomster. Inkomstregisterenheten vid Skatteförvaltningen är personuppgiftsansvarig för det positiva kreditupplysningsregistret.

I det positiva kreditupplysningsregistret används en separat testmiljö för intressentgrupper och miljön upprätthålls av projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret (senare i denna text kallas projektet även Inkomstregisterenheten). Med hjälp av testmiljön är det möjligt att testa hur datasystemen för anmälare och användare av uppgifter fungerar. I testmiljön är det möjligt att testa såväl anmälan av uppgifter till det positiva kreditupplysningsregistret som förfrågan av uppgifter som registrerats i registret.

Testmiljön för det positiva kreditupplysningsregistret är avsedd för testningen av registret i fråga och dess tekniska gränssnitt för sådana aktörer som anmäler uppgifter till registret eller använder uppgifter från registret. Kundtestdata som används vid testningen samt uppgifterna om krediter och inkomster är antingen helt konstgjorda eller anonymiserade.

Dessa användarvillkor tillämpas på testningen av det positiva kreditupplysningsregistrets tekniska gränssnitt i testmiljön för registret. Testaren förbinder sig till att följa dessa användarvillkor för testmiljön för intressentgrupper vid användningen av testmiljön.

2. Definitioner

Begreppen i dessa användarvillkor har följande betydelse:

En konstgjord personbeteckning är en fiktiv personbeteckning som har skapats för testkunder och som används vid testningen.
Ett konstgjort FO-nummer är ett fiktivt FO-nummer som har skapats för testaren och som används vid testningen.
Testaren är en anmälningsskyldig näringsidkare, en näringsidkare som använder uppgifterna, ett kreditupplysningsföretag, en myndighet eller en företrädare för dessa i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister (739/2022), vilken vill använda testmiljön för det positiva kreditupplysningsregistret.
Kontaktpersonen för testningen koordinerar testningen, de data som används i testningen och testningsobservationerna för testarens räkning. Nedan i dessa användarvillkor avses med ”testare” i tillämpliga delar också kontaktpersonen för testningen.
Testmiljön är den testmiljö för intressentgrupper och det tekniska gränssnitt som erbjuds av Inkomstregisterenheten för testningen av det positiva kreditupplysningsregistret.
Testcertifikatet är en individuell elektronisk kod som Inkomstregisterenheten beviljar och som skapas för användning i testmiljön. Med ett testcertifikat är det möjligt att verifiera äktheten hos testaren och den fil som testaren sänt samt att skapa en krypterad och tillförlitlig förbindelse mellan testaren och testmiljön.
Användaren av uppgifter är i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister en näringsidkare som använder uppgifterna, ett kreditupplysningsföretag, en myndighet eller en företrädare för dessa, till vilken uppgifter överlämnas från registret.
Anmälaren av uppgifter är en näringsidkare som i enlighet med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister är skyldig att anmäla uppgifter om krediter till registret.
Inkomstregisterenheten är Skatteförvaltningens Inkomstregisterenhet som avses i lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Med Inkomstregisterenheten avses dessutom i tillämpliga delar projektet Inrättandet av det positiva kreditupplysningsregistret, som ansvarar för upprätthållandet av registrets testmiljö för intressentgrupper.

3. Omfattningen av och giltigheten för behörigheten till testmiljön

Testaren anmäler sig till testningen med anmälan om inledning av testning. Med anmälan anmäler testaren till Inkomstregisterenheten de tekniska gränssnitt som denna vill testa.

Utifrån testarens anmälan definierar Inkomstregisterenheten omfattningen på behörigheten att använda testmiljön för testaren, de tekniska gränssnitt som ska testas samt vid behov de åtkomstprofiler för användaren av uppgifterna som testaren kan använda i testmiljön.

Testarens behörighet att använda testmiljön börjar när Inkomstregisterenheten har skickat ett konstgjort FO-nummer till testaren samt anvisningar för hämtning av testcertifikatet. Behörigheten börjar dock tidigast när Inkomstregisterenheten öppnar testmiljön för att användas av testarna.

Testaren kan använda testmiljön efter att testaren tagit emot det konstgjorda FO-numret som Inkomstregisterenheten har skickat och hämtat det testcertifikat som används vid testning av det tekniska gränssnittet. Behörigheten att använda testmiljön gäller tills vidare.

Testaren ska omedelbart meddela Inkomstregisterenheten om de uppgifter som angetts i samband med anmälan till testningen väsentligt har ändrats.

4. Testcertifikat och konstgjort FO-nummer

En förutsättning för att använda testmiljöns tekniska gränssnitt är ett separat testcertifikat. Ett konstgjort FO-nummer används i testcertifikatet. Inkomstregisterenheten skickar ett konstgjort FO-nummer till testaren samt anvisningar för hämtningen av testcertifikatet.

Testaren är skyldig att omsorgsfullt förvara de sekretessbelagda uppgifter som anknyter till testcertifikatet. Om testaren vet eller misstänker att konfidentiella uppgifter försvunnit eller hamnat i fel händer ska testaren meddela om detta till Inkomstregisterenheten.

Testcertifikatet gäller i två år från det datum då det beviljades. Om testaren vill fortsätta att testa gränssnitten efter det ska testcertifikatet förnyas enligt den anvisning som Inkomstregisterenheten publicerat på webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi.

5. Testmiljöns tillgänglighet och avgränsningar

Målet är att testmiljön för intressentgrupper ska kunna användas under tjänstetid. Om felsituationer uppkommer i testmiljön reageras det på dessa under tjänstetid. Testningen är möjlig även under andra tider men testmiljöns funktionalitet kan då inte garanteras.

Inkomstregisterenheten kan dock avbryta användningen av testmiljön på grund av tekniska, funktionella eller informationssäkerhetsrelaterade problem eller fel i testmiljöns funktionalitet eller av någon annan motiverad orsak. Inkomstregisterenheten försöker hålla avbrotten så korta som möjligt. Inkomstregisterenheten ansvarar inte för eventuella olägenheter som avbrott i användningen av testmiljön orsakar testaren. Inkomstregisterenheten ersätter inte heller kostnader som avbrott medför för testaren.

De funktioner som kan testas i testmiljön omfattar inte nödvändigtvis alla egenskaper och tjänster som ingår i produktionsmiljön för det positiva kreditupplysningsregistret.

6. Testdata

Inkomstregisterenheten sänder till testaren de konstgjorda kundtestdata som ska användas vid testningen. Testaren kan förmedla dessa kundtestdata vidare till aktörer som agerar för testarens räkning och som deltar i testningen av testarens system. Testaren ska behandla kundtestdata omsorgsfullt och förstöra dessa när uppgifterna inte längre behövs för testning av testarens egna system eller anknutna funktioner.

Förutom de kundtestdata som Inkomstregisterenheten sänder kan testaren leverera egna kundtestdata som denna använder för testning till Inkomstregisterenheten. Alla kundtestdata som testaren har levererat till Inkomstregisterenheten kan också användas av andra testare som verkar i testmiljön. När testaren levererar sina egna data för testning överlåter testaren all rätt att använda dessa data till Inkomstregisterenheten. Det får inte finnas riktiga personuppgifter i testarens egna testdata (till exempel testkunder och uppgifter om krediter). Alla kundtestdata som används vid testningen ska vara helt konstgjorda eller alternativt anonymiserade på ett sådant sätt, att testkunderna eller uppgifterna om deras krediter inte kan kopplas samman med verkliga personer.

Vid anonymisering omvandlas testdata med hjälp av ett värde eller exempelvis en krypteringsnyckel så att de inte kan identifieras eller återställas till sin ursprungliga form. Anonymiseringen måste göras enligt anvisningarna som Inkomstregisterenheten ger. Anvisningen för anonymisering av testdata finns på webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi.

Testaren ansvarar för att de testdata som sänts till testmiljön för det positiva kreditupplysningsregistret inte innehåller riktiga personuppgifter och för att testdata har anonymiserats i enlighet med Inkomstregisterenhetens anvisningar. Inkomstregisterenheten är inte skyldig att kontrollera uppgifterna i testdata som testaren överlämnat. Om testaren upptäcker att skyddet av personuppgifter har äventyrats ska denna utan dröjsmål meddela om detta till Inkomstregisterenheten.

Inkomstregisterenheten ansvarar inte för om testarens testdata förstörs, försvinner eller förändras. Inkomstregisterenheten ansvarar inte heller för kostnaderna som förorsakas av detta, såsom kostnader för att på nytt skapa uppgifter och filer för testdata.

7. Uppgifter som överlämnas till användare av uppgifter

Uppgifter lämnas ut från testmiljön till användarna av uppgifter enbart utifrån åtkomstprofilerna för användarna av uppgifter, vilka grundar sig på omfattningen av deras rätt att få uppgifter. De åtkomstprofiler som ska användas i testningen anmäls per e-post till testningens kontaktpersoner i samband med att testningen inleds. För de användare av uppgifter som testar förfrågan om utdrag ur kreditupplysningsregistret överlämnas endast de uppgifter som finns på utdraget ur kreditupplysningsregistret enligt med lagen om ett positivt kreditupplysningsregister. Till övriga användare av uppgifter överlämnas de uppgifter som de enligt lagen i fråga har rätt att få. De data som överlämnas är konstgjorda eller anonymiserade testdata som Inkomstregisterenheten, övriga anmälare av uppgifter som verkar i testmiljön eller användaren av uppgifter själv har skapat.

8. Uppföljning och observationer under testningen i Enter-portalen

Inkomstregisterenheten följer med verksamheten i testmiljön och de störningar och fel som kommer fram under testningen. Inkomstregisterenheten publicerar en leveransbeskrivning i samband med varje ny version som publiceras i testmiljön för intressentgrupper. Leveransbeskrivningen beskriver den nya versionens funktioner, identifierade brister och ändringar i förhållande till föregående version.

Observationer av fel och andra avvikelser vilka anknyter till genomförandet av det positiva kreditupplysningsregistret och som framkommit i testningen ska utan dröjsmål meddelas till Inkomstregisterenheten. En användare av uppgifterna ska också anmäla om den upptäcker att den från testmiljön får en sådan uppgift som den inte har rätt att få ur registret (till exempel en uppgift som inte hör till utdraget ur kreditupplysningsregistret). Observationer anmäls på det sätt som Inkomstregisterenheten separat specificerar. Anvisningarna för hur observationerna anmäls sänds till kontaktpersonen för testningen per e-post i samband med att testningen inleds.

Observationerna anmäls i Enter-portalen. Portalen är den primära kontaktkanalen mellan testaren och aktörer som agerar för testarens räkning samt Inkomstregisterenheten. Testaren anmäler om observationer genom att fylla i en observationsblankett, vilket leder till att det skapas en ticket. Man får inte fylla i personuppgifter på observationsblanketten.

Användningen av Enter-portalen förutsätter att en person i organisationen som genomför testningen registrerar sig som organisationens administratör i portalen. Administratören lägger till de övriga användarna till portalen. Administratören ser i portalen de tickets för testningen som andra användare i organisationen har gjort.

Administratören för Enter-portalen får på grund av sin roll tillgång till personuppgifter (förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer) för övriga användare i sin organisation. Administratören ska befinna sig på EU/EES-området så att man kan försäkra sig om att inga personuppgifter för användare av portalen överförs utanför EU/EES-området.

9. Ansvar för utrustning och testningskostnader

Testaren och sådana som agerar för testarens räkning samt Inkomstregisterenheten ansvarar alla för egen del för att utrustning, programvaror, system och dataförbindelser som används i deras tester inte orsakar skada, störning eller annan olägenhet för den andra parten eller utomstående. Om sådana störningar förekommer ska den andra parten utan dröjsmål underrättas om dessa. Om det är fråga om en skada, fel eller olägenhet som är större än ringa ska detta anmälas skriftligen. Testaren eller en sådan som agerar för testarens räkning samt Inkomstregisterenheten ska utan obefogat dröjsmål utreda och undanröja fel, störningar eller annat som orsakar skada och som de ansvarar för.

Testaren och en sådan som agerar för testarens räkning samt Inkomstregisterenheten ansvarar själva för alla kostnader som uppkommer för dem vid testningen och användningen av testmiljön.

10. Ändringar i testmiljön och anvisningarna

Inkomstregisterenheten on rätt att ändra anvisningarna, gränssnitten som testas i testmiljön och deras innehåll samt testmiljöns tillgänglighet. En motivering till ändringen kan till exempel vara en allmän utveckling av det positiva kreditupplysningsregistret eller dess testmiljö eller en korrigering av fel som uppkommit i funktionerna.

Inkomstregisterenheten ger testaren information om framtida ändringar för att testaren ska kunna beakta ändringarna i sin verksamhet. Inkomstregisterenheten är inte skyldig att ersätta testaren sådana kostnader som uppkommer på grund av en ändring eller ett driftsavbrott i testmiljön som beror på ändringen.

11. Anvisning för intressentgruppstestning

Förutom dessa villkor ska även anvisningarna för intressentgruppstestning för det positiva kreditupplysningsregistret följas. Dessa finns på webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi.

12. Ändring av användarvillkoren

Inkomstregisterenheten har rätt att ändra användarvillkoren för testmiljön. Ändringarna träder i kraft då villkoren publicerats på webbplatsen positivakreditupplysningsregistret.fi. Innan de ändrade villkoren publiceras meddelar Inkomstregisterenheten om planerade ändringar i användarvillkoren till de testare som har giltiga testcertifikat. Testaren godkänner ändringarna i användarvillkoren genom att fortsätta att använda tjänsten.

13. Avslutande och överföring av behörigheten till testmiljön

Testaren kan säga upp behörigheten att använda testmiljön när som helst genom att skriftligen underrätta Inkomstregisterenheten om detta.

Inkomstregisterenheten kan säga upp testarens behörighet att använda testmiljön genom att skriftligen underrätta testaren om detta. Uppsägningstiden är en månad från och med meddelandetidpunkten. Inkomstregisterenheten kan ensidigt och omedelbart säga upp behörigheten att använda testmiljön samt förhindra användningen av testmiljön om testaren på ett väsentligt sätt har brutit mot dessa användarvillkor och inte omedelbart åtgärdar sin verksamhet trots en anmärkning från Inkomstregisterenheten. Inkomstregisterenheten kan också säga upp behörigheten att använda testmiljön om testmiljön läggs ner. Inkomstregisterenheten kan inte säga upp behörigheten att använda testmiljön utan en särskild grund.

Uppsägningen av behörigheten orsakar inga avgiftspåföljder för testaren eller Inkomstregisterenheten. En testare har inte rätt att helt eller delvis överföra behörigheten att använda testmiljön eller därmed anknutna skyldigheter eller förpliktelser till en tredje part utan ett skriftligt godkännande av Inkomstregisterenheten.

14. Avgörande av tvister

Tvister som gäller dessa användarvillkor avgörs i första hand genom förhandlingar mellan Inkomstregisterenheten och testaren. Om tvisterna inte kan lösas genom förhandlingar avgörs ärendet i en behörig domstol.

Sidan har senast uppdaterats 28.2.2023