Inkomstregisterutdrag

Inkomstregisterutdraget är en rapport i pdf-format över de inkomster som betalats till privatpersoner eller företag och anmälts till inkomstregistret. Rapporten innehåller det sammanlagda beloppet på alla prestationer under ett kalenderår.  Om du vill ha en närmare specifikation över inkomsterna, sök och granska på uppgifter på sidan Egna inkomstuppgifter (privatperson) eller Företagets inkomstuppgifter (företag eller organisation).

I rapporten finns det uppgifter om anmälningar, i vilka ”Prestationens betalningsdag” är under det valda året. Om du beställer en rapport över innevarande år, sammanställs uppgifter från årets början fram till beställningsdagen till rapporten. Ett inkomstregisterutdrag kan beställas tidigast för år 2019.

Inkomstregisterutdrag för privatpersoner

Som privatperson kan du beställa ett inkomstregisterutdrag som innehåller uppgifter om prestationer som betalats ut till dig. I inkomstregisterutdraget för år 2021 finns det såväl löne- som förmånsuppgifter, i rapporterna över tidigare år finns det enbart löneuppgifter.

Inkomstregisterutdrag för företag

Som företagsrepresentant kan du beställa ett inkomstregisterutdrag som innehåller uppgifter om prestationer som betalats ut till företaget. Enbart vissa företagsinkomster anmäls till inkomstregistret. Till exempel arbetsersättningar som betalats ut till företag anmäls till inkomstregistret, om företaget inte är infört i förskottsuppbördsregistret. Ett inkomstregisterutdrag för företag är avsett enbart för att titta på de inkomster som ett företag fått. Med ett inkomstregisterutdrag kan du inte beställa uppgifter om till exempel löner, som du betalat ut till egna arbetstagare.

Inkomstregisterutdragets språk

Du kan välja inkomstregisterutdragets språk (svenska, finska eller engelska). Om du inte väljer språk bildas inkomstregisterutdraget på det språk som används i e-tjänsten vid beställningstidpunkten. Om du behöver inkomstregisterutdraget på ett annat språk ska du byta språk och beställa ett nytt utdrag.

Beställ ett inkomstregisterutdrag

Välj från rullgardinsmenyn det kalenderår, för vilket du vill beställa ett utdrag. Bekräfta beställningen genom att välja Beställ. Du ser en bekräftelse på en lyckad beställning på skärmen.

Det tar cirka 10 minuter att bilda utdraget. När utdraget är färdigt, kan du ladda ner det från punkten Beställda inkomstregisterutdrag. Rapporten finns kvar på sidan i tre månader från det att den bildats.

Inkomstregisterutdragets uppgifter

Ett inkomstregisterutdrag innehåller följande uppgifter som getts med anmälningar om löneuppgifter, specificerade enligt betalare och betalningsdag:

 • Prestationer totalt
 • Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
 • Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift
 • Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
 • Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter
 • Förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Förskottsinnehållningar på det återkrävda beloppet
 • Källskatter på det återkrävda beloppet
 • Återkrävda prestationer totalt

Ett inkomstregisterutdrag innehåller följande uppgifter som getts med anmälningar om förmånsuppgifter, specificerade enligt betalare och betalningsdag:

 • Förmånsprestationer totalt
 • Avdrag från bruttoprestationer totalt
 • Avdrag från nettoprestationer totalt
 • Prestationer som återburits på eget initiativ totalt
 • Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
 • Regressprestationer totalt
 • Förskottsinnehållningar
 • Återbetald förskottsinnehållningar
 • Källskatter
 • Återbetald källskatter
 • Ogrundade förmåner totalt
 • Återkrävda prestationer totalt
Sidan har senast uppdaterats 29.12.2023