Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Ange tilläggsuppgift om inkomsttagaren om något av alternativen gäller inkomsttagaren. Du kan vid behov välja flera tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Delägare

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften Delägare.

Uppträdande artist

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas för en artists personliga uppträdande. Artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister samt musiker.

Samfund

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren är ett samfund. Med samfund avses följande parter i inkomstregistret: ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person.

Företagare, ingen FöPL eller LFöPL-försäkringsskyldighet

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften Företagare, ingen FöPL eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla uppgifterna om den utbetalda lönen, om arbetsgivaren har betalat ut lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland. En annan förutsättning är att inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet. Uppgiften anmäls endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. Ange även landskoden till den stat som har rätt att beskatta inkomsten. Ange landskoden under punkten Skatteavtalsstatens landskod.

Nyckelperson

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften Nyckelperson.

Person som arbetar i gränskommun

Ange denna tilläggsuppgift, om det är fråga om gränskommunarbete som avses i det nordiska skatteavtalet.

Det är fråga om arbete i gränskommun om inkomsttagaren är varaktigt bosatt i Sverige eller Norge i en kommun som gränsar till Finlands landsgräns. En annan förutsättning är att inkomsttagaren arbetar i en kommun på finska sidan som gränsar till samma landsgräns.

Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. En separat anmälan ska ges om dessa inkomster till inkomstregistret, där den tilläggsuppgift om inkomsttagare vilken gäller gränskommunarbete inte används.

 • Gränskommuner mellan Finland och Sverige är
  • i Finland: Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå
  • i Sverige: Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.
 • Gränskommunerna mellan Finland och Norge är
  • i Finland: Enontekis, Enare och Utsjoki
  • i Sverige: Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana

I delägarställning visavi betalaren

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften I delägarställning visavi betalaren.

Idrottsman

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften Idrottare.

Person som arbetar på Ålands landskapsfärja

Använd inte denna uppgift. Ett hushåll kan inte anmäla tilläggsuppgiften Person som arbetar på Ålands landskapsfärja.

Hyrd arbetstagare som bor utomlands

Ange denna tilläggsuppgift, om prestationen betalas av en utländsk arbetsgivare till en hyrd arbetstagare som bor utomlands. Ange denna tilläggsuppgift oberoende av arbetets varaktighet eller arbetstagarens skattestatus (allmänt eller begränsat skattskyldig).

Tilläggsuppgiften kan användas av arbetsgivare som saknar fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland, anmäls inkomsten som normal löneinkomst, och tilläggsuppgiften Utländsk hyrd arbetstagare anmälas inte.

Uppgiften ska endast anmälas av hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner:

 • Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.
 • Bulgarien: Anmälan ska ges också för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.
 • Länder utan skatteavtal: Uppgiften ska också anmälas för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal.

Om en utländsk arbetsgivare saknar fast driftställe i Finland eller inte är införd i arbetsgivarregistret, verkställer arbetsgivaren ingen förskottsinnehållning på lönen, utan arbetstagaren betalar själv skatterna som förskottsskatt.

Person som arbetar utomlands

Ange denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska anmälas då en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Uppgiften används inte t.ex. vid kortvariga arbetsresor till utlandet.

Tilläggsuppgiften ska anmälas även då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön, men det finländska företaget som sänt arbetstagaren till utlandet ansvarar för socialförsäkringsavgifterna. Ett finländskt företag ska lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifter, om arbetstagaren är försäkrad i Finland som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare. Ett finländskt företag är skyldigt att anmäla uppgiften så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag

Ange denna tilläggsuppgift, om du har erhållit lönesubvention från staten för att anställa en arbetslös arbetssökande. Sysselsättningsstöd utgörs av lönesubvention eller anslag som riktats till ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning för att sysselsätta en arbetslös arbetssökande.

Person som betalas lön från en diplomatisk beskickning

Uppgiften lämnas med företagens anmälan om löneuppgifter. Hushåll använder inte denna tilläggsuppgift om inkomsttagaren.