Allokering av löneslag

Inkomstslagen är specificerade i inkomstregistret med den noggrannhet som informationsanvändarna behöver.

Löneberäkningssystemets löneslag allokeras till inkomstregistrets inkomstslag då uppgifterna anmäls till inkomstregistret. I löneberäkningssystemet kan man specificera de prestationer som betalas ut i löneslag som är mer precisa än inkomstregistrets inkomstslag. Denna noggrannare specificering kan t.ex. baseras på kollektivavtal. Inkomstregistrets inkomstslag motsvarar inte noggrannheten av löneslagen i olika löneberäkningsprogram, eftersom systemen till sitt innehåll skiljer sig från varandra och det finns flera tusen olika löneslag.

Anmälaren väljer det inkomstslag som är tillämplig i situationen. Se inkomstslagen. Det valda inkomstslaget ska motsvara den faktiska naturen av den utbetalda prestationen, även vad gäller socialförsäkringsavgifterna.

Allokering av förhöjningar och tillägg i till inkomstslagen

Ibland skulle den prestation som betalats ut till inkomsttagaren lämpa sig för flera av inkomstregistrets inkomstslag samtidigt, t.ex. ersättning för övertid som utförts under kvällsskift på en söndag. I anmälan kan man sammanfoga inkomstslag enligt följande allokeringsanvisningar.

Tillägg som regelbundet betalas ut till arbetstagare med månadslön, såsom språktillägg, kan anmälas med inkomstslaget Tidlön (201), om lönen betalas ut på basis av arbetstiden. Om lön har betalats ut till inkomsttagaren på basis av ett ackord som man kommit överens om, kan de regelbundna tilläggen anmälas med inkomstslaget Ackordslön (227). Löner som betalas till arbetstagare med månadslön för arbete som utförs utanför den ordinarie arbetstiden kan anmälas som ett totalbelopp med de tillämpliga inkomstslagen. Av dessa inkomster kan man alltså anmäla grunddelar, förhöjningar och tillägg sammanräknade t.ex. med inkomstslagen Ersättning för mertidsarbete (212), Ersättning för nödarbete (205) och Övertidsersättning (235).

Inkomster av ordinarie arbetstid av arbetstagare med timlön räknas genom att räkna ihop alla andra löneslag utom förhöjningar och sedan divideras beloppet med alla utförda arbetstimmar. Arbetstidstillägg behöver inte specificeras enligt ordinarie arbetstid eller t.ex. övertid. Alla arbetstidstillägg anmäls med tillämpliga inkomstslag, t.ex. med inkomstslaget Kvällsskiftstillägg (207). Alla grunddelar av lönen anmäls som tidlön eller ackordslön, och av övertidsersättningar, ersättningar för merarbete och nödarbete anmäls endast förhöjningsdelarna. T.ex. alla grunddelar av Kvällsskiftstillägg på söndagar anmäls med inkomstslaget Ersättning för kvällsskift (207) och förhöjningar för söndags- och helgdagsarbete med inkomstslaget Ersättning för söndagsarbete (221).