Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

Antopäivä
4.12.2023
Diaarinumero
VH/6565/00.01.00/2023
Voimassaolo
1.1.2024 - Toistaiseksi

Ohje on tarkoitettu suorituksen maksajille, jotka korjaavat tulorekisteriin ilmoittamiaan palkkatietoja. Ohjeessa kuvataan

 • tulorekisterin palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen
 • liikasuorituksen ja muun perusteettoman edun ilmoittaminen
 • takaisinperityn suorituksen ilmoittaminen.

Ohjeessa on esimerkkejä tietojen korjaamisesta eri tapauksissa. Esimerkeissä ei ole huomioitu kaikkia ilmoituksella annettavia pakollisia tietoja, vaan ainoastaan korjaamisen kannalta olennaiset tiedot. Ohjeen lopussa on kooste korjaamisen yleisistä periaatteista. Korjaamisen pääperiaatteet kuvataan sivulla Tietojen korjaaminen tulorekisterissä. Sivuilla ohjeistetaan lyhyesti myös perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittaminen ja luontoisetujen korjaaminen.

Tietojen korjaamista yritysjärjestelytilanteissa on kuvattu ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: yritysjärjestelyt luvussa 3. Palvelussuhdetietojen korjaamista on kuvattu ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: palvelussuhteen tiedot luvussa 14 ja poissaolotietojen korjaamista on kuvattu ohjeen Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: poissaolotiedot luvussa 6.

Tämä ohje korvaa aikaisemman Tietojen korjaaminen tulorekisterissä -nimisen ohjeen. Ohjeeseen on tehty seuraavat lisäykset ja täsmennykset:

 • Ohjeen alkuun on lisätty viittaukset ohjeisiin, joissa kuvataan poissaolotietojen ja palvelussuhdetietojen korjaaminen sekä tietojen korjaaminen yritysjärjestelyn jälkeen.
 • Luvussa 1.1 on täydennetty ohjausta koko aineiston mitätöinnistä.
 • Luvussa 2.3 on täydennetty ohjausta lähdeveron oikaisemisesta.
 • Lisätty uusi luku 2.2.4 Ulosoton maksukiellon noudattamatta jättäminen.
 • Luku 3.1.3 on muutettu luvuksi 3.2. Otsikkotason muutoksen johdosta ohjeessa olevat viittaukset lukuihin on korjattu oikeiksi. Lisäksi lukuun on lisätty uusi tulolaji “JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta” niiden tulolajien joukkoon, joista ei voi ilmoittaa perusteetonta etua.
 • Lisätty uusi luku 3.2.1 luontoisetujen korjaamisesta taannehtivasti ja esimerkkejä aiheesta.
 • Luvussa 4.9 on täydennetty esimerkkiä 43.
 • Luku 4.11 Luontoisetu peritään takaisin on siirretty luvuksi 3.2.2.
 • Luvussa 7.1 on täydennetty ohjeita työnantajan sairausvakuutusmaksun oikaisusta.

Muutoin ohjeen linjaukset vastaavat sisällöltään aikaisempaa ohjetta.

Ohjeen esimerkkien työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun määrät ovat vuoden 2023 tasolla. Kunakin vuonna voimassa olevat määrät ovat vakuuttamistietojen sivulla. Työntekijän työeläkevakuutusmaksun määränä esimerkeissä on käytetty alle 53-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla käytössä olevaa määrää.

1 Tietojen korjaaminen tulorekisterissä

1.1 Miten tietoja korjataan?

Suorituksen maksaja on vastuussa tulorekisteriin tallennettavaksi antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja oikaisemisesta. Jos tulorekisterissä oleva virheellinen tieto perustuu suorituksen maksajan ilmoitukseen, maksajalla on velvollisuus korjata ilmoittamansa virheellinen tieto. Jos tulonsaaja huomaa tulorekisterin palkkatietoilmoituksella häntä koskevan virheellisen tiedon, tulonsaajan on tehtävä korjausvaatimus asianomaiselle suorituksen maksajalle.

Tulorekisterin tiedot korjataan pääsääntöisesti korvaavalla menettelyllä. Tämä tarkoittaa, että alkuperäistä ilmoitusta korjataan siten, että ilmoituksen kaikki tiedot annetaan uudelleen, ja ilmoituksella annetaan uusien ja muuttuneiden tietojen lisäksi alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot. Korvaava ilmoitus tehdään samalle maksupäivälle kuin alkuperäinen ilmoitus.

Maksajan lähettämä aineisto voi sisältää useiden tulonsaajien palkkatietoilmoituksia. Ilmoituksella tarkoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tietoja. Samassa aineistossa voi olla virheellisiä ja virheettömiä ilmoituksia. Suositus on, että maksaja korjaa vain virheelliset ilmoitukset. Koko aineistoa ei tarvitse toimittaa uudelleen.

Tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja voidaan ylläpitää ja korjata niin kauan, kuin niitä tulorekisterissä säilytetään. Tiedot säilytetään tulotietojärjestelmässä 10 vuotta tiedon tallentamisvuotta seuraavan vuoden alusta lukien. Tämä vastaa pääsääntöisesti sitä aikaa, jonka työnantajat ovat velvollisia säilyttämään palkka- ja muun kirjanpitonsa. Tulorekisteriin ilmoittaminen ei korvaa työnantajan kirjanpidon tai muun materiaalin säilyttämisvelvollisuutta. On kuitenkin syytä huomata, että osa tiedon käyttäjistä voi olla oikeutettuja saamaan tulorekisterin tietoja kymmentä vuotta lyhyemmältä ajalta, esimerkiksi muutoksenhakua koskevien määräaikojen tai etuuksien määräämisessä huomioitavan ajankohdan vuoksi.

Suorituksen maksaja voi myös mitätöidä eli poistaa aiemmin antamansa ilmoituksen tai useita ilmoituksia sisältävän aineiston. Tietyissä tapauksissa tiedot pitää korjata siten, että maksaja mitätöi aikaisemman ilmoituksen ja antaa sen jälkeen uuden oikeilla tiedoilla. Tietojen mitätöinti kuvataan luvussa 5. Luvussa 6 kuvataan tapaukset, joissa ei voi käyttää korvaavaa ilmoitusta, vaan aikaisemmat tiedot pitää ensin mitätöidä. Näissäkin tapauksissa suositus on korjata mitätöimällä vain virheelliset ilmoitukset. Jos mitätöi koko aineiston ja antaa uuden, uudet ilmoitukset eivät suoraan kohdistu mitätöityihin ilmoituksiin.

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tietoihin tehtävät korjaukset (katso luku 1.7. Miten korjataan ennen vuotta 2019 annettuja tietoja?).

Etuustietojen korjaamista käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

1.2 Milloin korjaus pitää tehdä?

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa virheellinen ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Tämä tarkoittaa, että virheellinen ilmoitus on korjattava heti, kun virhe huomataan. Korjausta ei saa siten jättää esimerkiksi seuraavaan palkka-ajoon. Tulorekisterin ilmoittamisen määräajat eivät koske tietojen korjaamista. Kaikkien suorituksen maksajien, niin kotitalouksien kuin paperi-ilmoittajienkin, on korjattava virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä.Ilman aiheetonta viivästystä tarkoittaa, että tiedot on korjattava siinä ajassa, kuin sitä ilmoittajan näkökulmasta voidaan kohtuudella edellyttää.

Tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu. Perusteettomalla edulla tarkoitetaan aiheettomasti maksettua suoritusta tai etua, johon tulonsaaja ei ole oikeutettu. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus maksetaan väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian suurena. Jos seuraava palkka-ajo tapahtuu kuukauden kuluessa perusteettoman edun havaitsemisesta, maksaja voi toimittaa tiedon perusteettomasta edusta tämän palkka-ajon yhteydessä.

Tiedot takaisin maksetuista määristä annetaan viimeistään 5. kalenteripäivänä sen päivän jälkeen, jona on saatu tieto takaisin perityn määrän maksamisesta, sen maksajasta ja siitä, mihin perusteettomaan etuun maksu liittyy. Viiden päivän määräaika alkaa siitä, kun saapunut maksu on reskontrassa ja palkanlaskennassa yhdistetty tulonsaajalta perittyyn tuloon.

Jos maksukuukaudelle annettuja tietoja korjataan vasta maksukuukautta seuraavan kuukauden 8. päivän jälkeen, seurauksena voi tietyissä tilanteissa olla sanktio. Seuraamusmaksujen määräytymistä kuvataan tarkemmin ohjeessa Tulotietojen ilmoittaminen: seuraamusmaksut.

Joissain tilanteissa tulkinta tulon luonteesta tai työskentelyn laadusta saattaa muuttua vasta myöhemmin, esimerkiksi tuomioistuimen päätöksellä. Tulkinta voi muuttua esimerkiksi palkasta työkorvaukseksi tai toisin päin. Annetut ilmoitukset on silloin korjattava vastaamaan tulon oikeaa luonnetta.

1.3 Mitkä tiedot pitää korjata?

Kaikki ilmoituksen tiedoissa olevat virheet on korjattava. Tämä koskee niin tulorekisteriin tallennettavia tulotietoja ja muita pakollisia tietoja (laki tulotietojärjestelmästä 6 §), pakollisesti annettavia yksilöinti- ja yhteystietoja (8 §) kuin myös täydentäviä lisätietoja (7 §). Näin ollen esimerkiksi täydentävinä tietoina annetut poissaolotiedot ja palvelussuhdetiedot on korjattava oikeiksi, jos niissä on virheitä.

Ilmoituksen korjaamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko esimerkiksi rahapalkat ilmoitettu tulorekisterin ilmoitustapa 1:llä vai ilmoitustapa 2:lla.

1.4 Miten korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen?

Tulonsaajalla voi olla samalta maksajalta useita voimassa olevia palkkatietoilmoituksia, joissa on sama palkanmaksukausi ja -päivä. Jos maksaja valitsee toimenpiteen tyypiksi "Uusi ilmoitus", ilmoitus ei korvaa aiemmin annettua ilmoitusta, vaikka palkanmaksukausi ja -päivä olisivat samat. Kun aiemmin annettua ilmoitusta halutaan korjata, valitaan toimenpiteen tyypiksi "Korvaava ilmoitus". Tietojen korjaamisessa käytetään ilmoitusviitteitä, joilla korjaus tai mitätöinti kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen.

1.4.1 Tulorekisterin ilmoitusviite

Maksaja saa aina uuden ilmoituksen antamisen yhteydessä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen, jolla myöhemmän korjauksen voi kohdentaa oikeaan ilmoitukseen. Jos uusi ilmoitus toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen suorituksen maksajalle käsittelypalautteessa. Jos taas uusi ilmoitus annetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tulorekisteri lisää tulorekisterin ilmoitusviitteen ilmoitukseen.

1.4.2 Maksajan ilmoitusviite

Jos maksaja ei voi tai halua käyttää tulorekisterin muodostamaa ilmoitusviitettä, korjaamiseen voi käyttää maksajan ilmoitusviitettä. Maksaja voi muodostaa tämän viitteen itse ja sen on oltava jokaisella ilmoituksella yksilöllinen. Viitteen muodostamisessa voi käyttää esimerkiksi numeroita ja kirjaimia. Viitteessä sallitut merkit on kuvattu dokumentissa "Tietojen toimittaminen - Skeemat - Palkkatietoilmoitus", kohdassa 1.2. Merkistö. Viitteen pituus on kuvattu kohdassa 2.12 Palvelun tiedot. Maksajan palkanlaskentajärjestelmä voi muodostaa viitteen automaattisesti tai järjestelmätoteutuksesta riippuen palkanlaskentajärjestelmä voi pyytää käyttäjää antamaan viitteen manuaalisesti.

Maksajan pitää muodostaa maksajan ilmoitusviite silloin, kun käytetään teknistä rajapintaa tai latauspalvelua ja uusi ilmoitus toimitetaan tulorekisteriin ensimmäisen kerran. Jos uusi ilmoitus annetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella ja jos maksaja ei itse anna maksajan ilmoitusviitettä, tulorekisteri muodostaa annetulle ilmoitukselle tarvittavan viitteen. Jos tiedot on poikkeuksellisesti toimitettu tulorekisteriin paperilomakkeella, suorituksen maksajalle lähetetään ilmoitusviite kirjeenä.

1.4.3 Ilmoituksen versionumero

Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1 ja korvaavalle ilmoitukselle yhtä suuremman versionumeron kuin mikä oli korvattavalla ilmoituksella. Jos tiedot toimitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, tulorekisteri palauttaa versionumeron lähettäjälle aineiston käsittelypalautteessa. Maksaja ei voi itse antaa ensimmäiselle, ns. "uudelle ilmoitukselle" versionumeroa.

Versionumeron käyttö korjaamisessa ei ole pakollista, mutta se on suositeltavaa. Jos korvaavalla ilmoituksella on annettu versionumero, tulorekisteri tarkistaa, että tämä versio on uusin tulorekisterissä kyseisestä ilmoituksesta oleva versio. Jos maksaja yrittää korvata vanhentunutta ilmoitusversiota tai mitätöityä ilmoitusta, tulorekisteri hylkää korvaavan ilmoituksen. Näin varmistetaan, että korjaaminen tai mitätöinti kohdistuu oikeaan ilmoitukseen. Jos versionumeroa ei käytetä, tulorekisteri kohdistaa toimenpiteen aina ilmoituksen viimeisimpään versioon. Kun korvaamisen kohdistamisessa käytetään versionumeroa, voidaan varmistaa, että toisessa prosessissa mahdollisesti tehtyjä muutoksia ei tahattomasti ylikirjoiteta.

1.5 Vaikuttaako ilmoitustapa tai -kanava korjaamiseen?

Suorituksen maksaja valitsee, ilmoittaako hän maksamansa rahapalkat yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 1) vai täydentävillä tulolajeilla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 2). Rahapalkat pitää ilmoittaa vähintään ilmoitustavalla 1. Ilmoittaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

Korjaamisen kannalta ei ole merkitystä, kumpaa ilmoitustapaa on käytetty. Merkitystä ei ole myöskään sillä, onko täydentäviä lisätietoja annettu. Virheelliset tiedot on aina korjattava. Tämän ohjeen esimerkeissä käsitellään molemmilla ilmoitustavoilla annettujen tietojen korjaamista.

Myöskään ilmoituskanava ei vaikuta ilmoituksen korjaamiseen. Esimerkiksi teknisen rajapinnan kautta annettuja ilmoituksia voi korjata sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella, tai tiedostona ladattuja ilmoituksia voi korjata teknisen rajapinnan kautta.

1.6 Mitä ilmoituksia tulorekisterin korjaamismenettely koskee?

Ohjetta sovelletaan palkkatietoilmoituksen ja työnantajan erillisilmoituksen tietojen korjaamiseen. Useimmat ohjeen esimerkeistä koskevat palkkatietoilmoituksen korjaamista. Työnantajan erillisilmoituksen korjaamista käsitellään erikseen luvussa 7. Etuustietoilmoituksen korjaamista käsitellään tarkemmin ohjeessa Etuudet: tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin.

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu, suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta, jolla työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä ilmoitetaan.

1.7 Miten korjataan ennen vuotta 2019 annettuja tietoja?

Tulorekisteriin ilmoitetaan 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut suoritukset sekä näihin tuloihin tehtävät korjaukset. Vuonna 2019 ja sen jälkeen annetut ilmoitukset korjataan tämän ohjeen mukaisesti.

Jos vuonna 2019 tai sen jälkeen korjataan ennen vuotta 2019 maksettujen suoritusten tietoja, näitä korjauksia ei ilmoiteta tulorekisteriin. Aikaisemmin kuin 1.1.2019 maksettuja suorituksia koskevien tietojen korjaukset tehdään suoraan kullekin tietoa käyttävälle taholle.

Sitä vastoin 1.1.2019 tai sen jälkeen takaisin perityt suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin, vaikka alkuperäinen tulo olisikin maksettu ennen vuotta 2019. Vaikka tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan tulorekisteriin, maksajan on syytä huomata, että osa tiedon käyttäjistä voi lisäksi edellyttää, että aiemmilta vuosilta annettava vuosi-ilmoitus korjataan erikseen kyseisen tiedon käyttäjän ohjeistuksen mukaisesti. Maksajan pitää tarvittaessa olla yhteydessä kunkin tiedon käyttäjän omaan neuvontaan.

Esimerkki 1: Tulonsaajalta peritään vuonna 2020 takaisin vuonna 2018 maksettu suoritus

Tulonsaajalle on maksettu joulukuussa 2018 ylityökorvausta 450 euroa. Maksun jälkeen suorituksen maksaja huomaa maksaneensa virheellisesti 150 euroa liikaa. Tuloa ei saada perittyä tulonsaajalta takaisin vuonna 2018. Suorituksen maksaja on ilmoittanut vuosi-ilmoituksilla 450 euroa.

Liikasuoritus peritään tulonsaajalta takaisin tammikuun 2020 palkanmaksun yhteydessä bruttoperintänä. Tammikuussa tulonsaajalle maksetaan 2 500 euroa kuukausipalkkaa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa palkkatietoilmoituksella:

Esimerkki 1, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201901201500 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.1.2020

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.1.2020

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.1.2020

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä:1.1.2010

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2500.00

235 Ylityökorvaus

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi: 1.12.2018–30.12.2018

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 20.1.2020

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.12.–30.12.2018

Alkuperäinen maksupäivä: 20.12.2018

150.00

402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 500.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 500 eurosta) 178.75
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 500 eurosta) 37.50

2 Virheellisten tietojen korjaaminen

Ilmoituksen korjaaminen voi johtua maksamisen tai ilmoittamisen virheestä. Maksamisen virheellä tarkoitetaan tilanteita, joissa ilmoitus on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Ilmoittamisen virhe on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tulo on maksettu oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärin, esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi. Ilmoittamisen virheestä on kyse myös silloin, jos tieto on ilmoitettu väärin tai pakolliseksi säädetty tieto on unohdettu ilmoittaa.

Luvussa 2.3 kuvataan tarkemmin ennakonpidätyksen oikaisemista ja luvussa 2.4 negatiivisten lukujen ilmoittamista.

2.1 Ilmoittamisen virheiden korjaaminen

Ilmoittamisen virhetilanteissa alkuperäinen tieto on korjattava oikeaksi tai puuttunut tieto lisättävä korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki ilmoituksen tiedot uudelleen, myös alkuperäisessä ilmoituksessa oikein olleet tiedot.

2.1.1 Tulo on ilmoitettu esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi väärin

Jos annettu ilmoitus on ollut virheellinen esimerkiksi näppäilyvirheen vuoksi, alkuperäinen tieto on korjattava oikeaksi korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki ilmoituksen tiedot uudelleen, myös alkuperäisellä ilmoituksella oikein olleet tiedot.

Esimerkki 2: Näppäilyvirhe

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevalle tulonsaajalle maksetaan aikapalkkaa 2 730 euroa. Suorituksen maksaja toimittaa ennakonpidätyksen (365 euroa) ja perii työntekijän sosiaalivakuutusmaksut palkasta.

Maksaja tekee näppäilyvirheen tietoja ilmoittaessaan, minkä vuoksi summa on ilmoitettu virheellisesti tulorekisteriin 3 730 euron suuruisena.

Esimerkki 2, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201901201500 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.1.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.1.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.1.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka (tai jokin muu palkan tulolaji)

Ansaintakausi*: 1.1.-31.1.20xx

3730.00

402 Ennakonpidätys (2 730 eurosta) 365.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 730 eurosta) 195.19
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 730 eurosta) 40.95

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto, jota kuitenkin useat tiedon käyttäjät tarvitsevat. Siksi suositus on, että ansaintakaudet ilmoitettaisiin, jos ne ovat tiedossa. Ansaintakausi ilmoitetaan jokaiselle tulolajille erikseen.

 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675.
 • Tulorekisteri antaa uudelle palkkatietoilmoitukselle versionumeron 1.
 • Maksaja voi käyttää korjaamisessa maksajan ilmoitusviitettä tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen sijasta.
 • Korjauksen voi kohdistaa oikeaan ilmoitukseen joko tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai maksajan omalla ilmoitusviitteellä. Ilmoituksella voi antaa myös molemmat.

Näppäilyvirhe huomataan toukokuussa lopussa. Suorituksen maksajan on korjattava tammikuulta antamaansa ilmoitusta. Korvaavalla ilmoituksella on annettava kaikki tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Esimerkki 2, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus

Tulorekisterin ilmoitusviite: 99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675

(Vaihtoehtoisesti maksajan oma ilmoitusviite 201901201500 tai molemmat)
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)*
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.1.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.1.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.1.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka (tai jokin muu palkan tulolaji) 2730.00
402 Ennakonpidätys 365.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 195.19
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 40.95

* Annetaan sen ilmoituksen versionumero, johon korjaus halutaan kohdistaa. Suositus on, että suorituksen maksaja antaa korvaavalla ilmoituksella versionumeron, jonka avulla korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen.

2.1.2 Tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla

Ilmoittamisen virheestä on kyse myös silloin, kun maksetun suorituksen määrä on oikein, mutta se on ilmoitettu tulorekisteriin väärällä tulolajilla.

Esimerkki 3: Tulo on ilmoitettu väärällä tulolajilla

Tulonsaajalle on maksettu urakkapalkkaa 2 000 euroa, josta maksaja on toimittanut ennakonpidätyksen (240 euroa) ja perinyt työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Maksaja on valinnut virheellisen tulolajin koodin ja ilmoittanut maksetun palkan palkkatietoilmoituksella työkorvauksena, vaikka suoritus oli urakkapalkkaa.

Ensimmäinen ilmoitus, ennen kuin virhe huomataan:

Esimerkki 3, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201907011120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.7.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 16.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
336 Työkorvaus 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 000 eurosta) 240.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00
 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069

Virhe huomataan syyskuussa. Maksajan on korjattava heinäkuussa antamaansa ilmoitusta:

Esimerkki 3, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: 8f4a158d2f3642dea7f8b60eef5e5069
Maksajan ilmoitusviite: 201907011120
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.7.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 16.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
227 Urakkapalkka 2000.00
402 Ennakonpidätys 240.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 30.00

Esimerkki 4: Tuloa korjataan sairauspoissaolon vuoksi

Tulonsaajan työsuhde on alkanut toukokuussa. Hänelle maksetaan 4 000 euroa palkkaa toukokuulta. Palkka ilmoitetaan tulorekisteriin maksetun mukaisena:

Esimerkki 4, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201905151120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä:15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

Myöhemmin huomataan, että tulonsaaja on ollut toukokuussa sairauslomalla viikon. Poissaolosta saadaan tieto palkanlaskentaan vasta kesäkuussa. Suorituksen maksaja maksaa tulonsaajalle poissaolon ajalta 50 % sairausajan palkasta.

Maksajan on korjattava antamansa ilmoitus ja merkittävä viikon ajalta maksetusta palkasta (1 000 euroa) 50 % sairausajan osapalkaksi (500 euroa) ja 50 % liikasuoritukseksi (500 euroa), eli perusteettomaksi eduksi. Perusteettoman edun ilmoittamista kuvataan enemmän luvussa 3.

Esimerkki 4, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUSVIRHEEN HUOMAAMISEN JÄLKEEN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201905151120 (Pakollinen teknisen rajapinnan ja latauspalvelun kautta)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä:15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

500.00

219 Sairausajan osapalkka 500.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 500 eurosta) 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 500 eurosta) 52.50

2.1.3 Pakollinen tieto on jäänyt ilmoittamatta

Ilmoitus on korjattava myös silloin, jos pakolliseksi säädetty tieto on unohdettu ilmoittaa tai se on ilmoitettu väärin. Tällaisia pakollisia tietoja ovat esimerkiksi tieto rajoitetusti verovelvollisesta tulonsaajasta tai osaomistajasta, jos tulonsaaja on työttömyysturvalain (1290/2002) mukainen osaomistaja. Vastaavasti, jos tulolajin vakuuttamistieto on ilmoitettu väärin tai unohdettu ilmoittaa, tiedot on korjattava.

Tällöinkin ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella antamalla kaikki tiedot uudelleen. Ilmoitukselle lisätään puuttunut tieto.

2.1.4 Korjatun tiedon korjaaminen

Maksajalle voi tulla tarve korjata antamaansa ilmoitusta useita kertoja. Korjaamiskertojen määrää ei ole rajoitettu. Korvaavalla ilmoituksella on tällöinkin annettava kaikki aiemman ilmoituksen oikein olleet tiedot uudelleen.

Esimerkki 5: Useita korjauskertoja samalle ilmoitukselle

Tulonsaajalle on maksettu 2 000 euroa palkkaa, joka sisältää aikapalkkaa 1 500 euroa, ylityökorvausta 360 euroa ja iltatyökorvausta 140 euroa. Suorituksen maksaja ilmoittaa iltatyökorvauksen vahingossa iltavuorolisänä.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä:

Esimerkki 5, taulukko 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: 12345

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
207 Iltavuorolisä 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys (2 000 eurosta) 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00
 • Ilmoittaja saa käsittelypalautteessa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c

Seuraavalla viikolla suorituksen maksaja huomaa tekemänsä virheen ja antaa korvaavan ilmoituksen, jossa korjaa virheellisen tiedon oikeaksi:

Esimerkki 5, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS 1
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: 12345

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
206 Iltatyökorvaus 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 30.00

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaakin ilmoittaneensa tulonsaajan ammattiluokan väärin. Suorituksen maksajan on korjattava antamansa ilmoitus:

Esimerkki 5, taulukko 3/3
KORVAAVA ILMOITUS 2
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: d8bd286188fe4081bca0cc494f47289c
Maksajan ilmoitusviite: 201906011120
Ilmoituksen versionumero:2 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: 54321 (korjattu ammatti oikeaksi)

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1500.00
206 Iltatyökorvaus 140.00
235 Ylityökorvaus 360.00
402 Ennakonpidätys 250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 30.00

2.1.5 Muut ilmoittamisen korjaustarpeet

Ilmoitusta saatetaan joutua korjaamaan muustakin syystä kuin virheen vuoksi. Työskentelyolosuhde tai verovelvollisuusasema saattaa muuttua, ja alkuperäistä ilmoitusta on korjattava korvaavalla menettelyllä taannehtivasti. Jos esimerkiksi ulkomaisen tulonsaajan työskentelyaikaa pidennetään siten, että rajoitetusti verovelvollisesta henkilöstä tulee yleisesti verovelvollinen, tiedot pitää korjata.

Esimerkki 6: Tulonsaajan verotuksellinen asema muuttuu

Saksassa asuva rajoitetusti verovelvollinen henkilö työskentelee Suomessa 1.1.–31.3. suomalaisen työnantajan palveluksessa. Työntekijällä on A1-todistus, eli hän on vakuutettu kotivaltiossaan. Tulonsaajan lähdeverokortilla on merkintä lähdeverovähennyksestä 510 euroa. Työnantaja maksaa kuukausipalkkaa henkilölle 3 500 euroa ja perii tulosta lähdeveroa 35 % eli 1 046,50 euroa.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot tulorekisteriin:

Esimerkki 6, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03171930
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.3.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä

Asuinvaltion maatunnus: DE

Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite

Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä lisätieto)

TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 3500.00
404 Lähdevero 1046.50
405 Lähdeverovähennys 510.00
 • Ilmoittaja saa tulorekisterin muodostaman ilmoitusviitteen eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8

Maaliskuun lopussa, kun työn pitäisi päättyä, työnantaja ja työntekijä sopivat, että henkilön työsuhdetta jatketaan vuoden loppuun asti. Tämä tarkoittaa, että henkilöstä tulee yleisesti verovelvollinen taannehtivasti työskentelyn alusta lukien. Perityt lähdeverot on muunnettava ennakonpidätykseksi. Ennakonpidätykset ilmoitetaan sen suuruisena, kuin vero on tulonsaajalta peritty. Tulonsaajalla on edelleenkin voimassa oleva A1-todistus, eli hän ei ole vakuutettu Suomessa.

Työnantaja antaa korvaavan ilmoituksen, jolla jättää antamatta ”Rajoitetusti verovelvollinen: Kyllä” -tiedon. Kun rajoitetusti verovelvollinen -tieto on jätetty antamatta korvaavalla ilmoituksella, tulonsaajaa pidetään yleisesti verovelvollisena. Tietosisällössä ei ole erillistä tietoa, jolla asia erikseen vahvistettaisiin. Alkuperäisen ilmoituksen Rajoitetusti verovelvollinen -tietoon liittyvät tarkistukset poistuvat sen jälkeen, kun tieto poistetaan. Näin ollen esimerkiksi asuinvaltion maatunnusta ja osoitetta kotivaltiossa ei ole välttämätöntä antaa. Suositus kuitenkin on, että osoitteet annettaisiin. Ulkomainen verotunniste on tällöinkin annettava, jos henkilöllä on sellainen.

Suorituksen maksajan on korjattava kaikki antamansa tammi-maaliskuun ilmoitukset korvaavalla ilmoituksella (esimerkkinä maaliskuun ilmoitus):

Esimerkki 6, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Tulorekisterin ilmoitusviite: eca6e4076ed1403cae19f6c192eff5b8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03171930
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.3.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Osoite kotivaltiossa: Saksassa oleva osoite (täydentävä lisätieto)

Osoite työskentelyvaltiossa: Suomessa oleva tilapäinen osoite (täydentävä lisätieto)

TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 3500.00
402 Ennakonpidätys 1046.50

Kansainvälisten tietojen korjaamista kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet.

2.2 Maksamisen virheiden korjaaminen

Maksamisen virhetilanteissa ilmoitus on oikein, mutta tulo on maksettu liian pienenä tai suurena. Maksamisen virheen voi korjata eri tavoin, ja aina ei tarvitse antaa korvaavaa ilmoitusta.

2.2.1 Tulo on maksettu liian pienenä, korjataan lisämaksulla

Jos tulonsaajalle on maksettu palkkaa liian vähän, esimerkiksi unohdettu maksaa ylityökorvauksia, alkuperäistä ilmoitusta ei korjata. Tällöin annetaan uusi ilmoitus sille maksupäivälle, jolloin unohtunut suoritus maksetaan.

Esimerkki 7: Tulonsaajalle on maksettu tulo liian pienenä, korjataan ns. lisämaksulla

Työnantaja on huhtikuun palkanmaksussa maksanut toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevalle työntekijälle 3 000 euroa palkkaa, jonka on ilmoittanut tulorekisteriin:

Esimerkki 7, taulukko 1/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx04300935
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.4.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 1.4.–30.4.20xx

3000.00

402 Ennakonpidätys 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 45.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Syyskuun alussa työntekijä huomaa, että työnantaja on unohtanut maksaa hänelle huhtikuussa tehdyistä ylitöistä ylityökorvauksia 500 euroa. Työnantaja maksaa syyskuun palkanmaksun yhteydessä normaalin palkan lisäksi puuttuneet suoritukset sekä koron maksamatta jääneestä suorituksesta. Alkuperäistä ilmoitusta ei korjata.

Esimerkki 7, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx09301930
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 1.9.–30.9.20xx

3000.00

235 Ylityökorvaus

Ansaintakausi*: 1.4.–30.4.20xx

500.00

332 Pääomatuloa oleva suoritus

Ansaintakausi*: 1.4.–30.9.20xx

50.00

402 Ennakonpidätys 875.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 500 eurosta) 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 500 eurosta) 52.50

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

2.2.2 Tulo on maksettu liian suurena

Liikasuoritusten ilmoittaminen ja takaisinperintä kuvataan luvuissa 3 ja 4.

2.2.3 Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle

Joissain tilanteissa suorituksen maksaja on voinut periä tulonsaajan tulosta liian suuren korvauksen, esimerkiksi luontoiseduista. Tulorekisterissä ei voi korjata tulolajeja käyttämällä negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Luontoiseduista perittyjä korvauksia ei siten voi ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisina lukuina.

Luontoisedusta perittävä korvaus alentaa luontoisetuna verotettavaa tuloa ja samalla myös sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa. Jos tulonsaajalta on peritty liikaa korvausta luontoiseduista, yksinkertaisin tapa on periä seuraavalla palkanmaksukaudella vähemmän ja ilmoittaa alhaisempana peritty korvaus tulorekisteriin. Jos tämä ei ole enää mahdollista, esimerkiksi tulonsaajalle ei enää makseta palkkaa tai anneta luontoisetua, josta perittyä korvausta voitaisiin alentaa, maksaja palauttaa tulonsaajalle liikaa perimänsä korvauksen. Tulonsaajalle palautettu suoritus on ilmoitettava jollain palkan tulolajilla tulorekisteriin.

Tietyissä tilanteissa tulonsaajalle maksettua hyvitystä ei kuitenkaan ilmoiteta veronalaisena tulona tulorekisteriin. Näin toimitaan esimerkiksi silloin, jos tulonsaajan nettopalkasta on peritty liian suurena sellainen korvaus, joka ei alenna verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa, esimerkiksi liian suurena peritty pysäköintihallimaksu, ulosmittaus tai muu vastaava nettopalkasta peritty erä. Kun maksaja hyvittää tulonsaajalle tällaisen tulon, korjauksen voi tehdä jommallakummalla seuraavista tavoista:

 1. Maksaja korjaa alkuperäistä ilmoitusta ja poistaa ilmoitukselta liian suurena perityn korvauksen.
 2. Maksaja ilmoittaa maksamansa hyvityksen seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella. Hyvitys ilmoitetaan osana nettopalkan määrää tulolajilla 406 Maksettava palkka.

Esimerkki 8: Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle

Maksaja on pidättänyt tulonsaajan 2 000 euron nettopalkasta aiheettomasti 50 euron autopaikkamaksun ja ilmoittanut pidätetyn erän tulolajilla 408 Nettopalkasta vähennettävä muu erä.

Liikaa peritty määrä on palautettu tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa sen jälkeen, kun virhe on huomattu. Liikaa peritty määrä voidaan korjata tulorekisteriin kahdella tavalla:

 1. Maksaja voi korjata alkuperäistä ilmoitusta ja poistaa aiheettomasti pidätetyn eli tulolajilla 408 ilmoitetun erän. Erän voi poistaa joko korjaamalla ilmoitetun määrän nollaksi tai poistamalla tulolajin kokonaan.
 2. Maksaja voi ilmoittaa maksamastaan hyvityksestä seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella: tällöin maksaja ilmoittaa tulolajilla 406 Maksettava palkka tulonsaajalle käteen jääneen palkan määrän kokonaisuudessaan eli 2 050 euroa.

Jos esimerkin tilanteessa ilmoitusta tulorekisteriin ei olisi ehditty tehdä, aiheettomasti vähennettyä erää ei ilmoitettaisi tulorekisteriin lainkaan.

Samoin silloin, jos luontoisetu ja luontoiseduista peritty korvaus on ilmoitettu tulorekisteriin ja myöhemmin huomataan, ettei henkilöllä olekaan ollut etua enää laisinkaan käytössään, suorituksen maksajan pitää korjata antamansa ilmoitus ja poistaa ilmoitukselta virheellinen luontoisetu ja peritty korvaus. Tulonsaajalle palautettua korvausta ei tällöin ilmoiteta tulorekisteriin. Luontoisetujen korjaamista on käsitelty muilta osin tarkemmin luvussa 3.2.

2.2.4 Ulosoton maksukiellon noudattamatta jättäminen

Jos suorituksen maksaja saa tulonsaajaa koskevan maksukiellon Ulosottolaitokselta, maksajan on vähennettävä tulonsaajalle maksettavasta tulosta ulosmitattava summa maksukiellon mukaisesti. Ulosmitattava määrä lasketaan tulonsaajan nettotulosta. Ulosottolaitoksen määräämä maksukielto on maksajaa sitova määräys siitä, kuinka paljon tulonsaajan palkasta pitää tilittää ulosottoon.

Jos maksaja ei noudata saamaansa maksukieltoa, voidaan maksajalta ulosmitata se määrä, joka on tilittämättä ulosottoon. Tällaisissa tapauksissa maksaja maksaa ulosmittausta vastaavan määrän Ulosottolaitokselle tulonsaajan puolesta. Määrä on tulonsaajan veronalaista tuloa, joten se on muutettava bruttotuloksi ennakonpidätyksen toimittamista varten. Tulonsaajan puolesta maksettu määrä on ilmoitettava tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella.

 • Jos maksaja ei peri määrää myöhemmin takaisin tulonsaajalta, bruttotuloksi muutettu määrä ilmoitetaan Muu luontoisetu -tulolajilla (317).
 • Jos maksaja perii maksamansa määrä tulonsaajalta, bruttotuloksi muutettu määrä ilmoitetaan Perusteeton etu -tulolajilla (359). Lisäksi kun suoritus myöhemmin peritään takaisin, on annettava ilmoitus takaisinperinnästä.

Esimerkki 9: Maksaja ei peri määrää takaisin tulonsaajalta

Työnantaja on saanut tulonsaajaa koskevan maksukiellon, mutta on erehdyksessä jättänyt sen huomioimatta. Työnantajan olisi pitänyt ulosmitata työntekijän nettopalkasta 800 euroa. Työnantaja huomaa myöhemmin virheensä, mutta päättää, ettei peri summaa työntekijältä takaisin, koska kyseessä on ollut työnantajan virhe. Työnantaja maksaa omista varoistaan Ulosottolaitokselle 800 euroa. Työnantaja laskee bruttotulon määrän maksukiellon alaisesta määrästä. Työntekijän veroprosentin perusteella bruttotulon määräksi tulee 1 000 euroa. Työnantaja ilmoittaa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 9, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx04300935
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.4.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
317 Muu luontoisetu 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00
417 Ulosmittaus 800.00

Esimerkki 10: Maksaja perii määrän takaisin tulonsaajalta

Työnantaja on saanut tulonsaajaa koskevan maksukiellon, mutta on erehdyksessä jättänyt sen huomioimatta. Työnantajan olisi pitänyt ulosmitata työntekijän nettopalkasta 800 euroa. Työnantaja maksaa ensin omista varoistaan Ulosottolaitokselle 800 euroa, mutta päättää periä summan takaisin tulonsaajalta. Työnantaja muuttaa Ulosottolaitokselle maksamansa määrän bruttotuloksi. Työntekijän veroprosentin perusteella bruttotulon määräksi tulee 1 000 euroa. Työnantaja ilmoittaa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 10, taulukko 1/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx04300935
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.4.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen voimassaolon alkupäivä: 1.1.20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
359 Perusteeton etu 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00
417 Ulosmittaus 800.00

Kun työnantaja myöhemmin perii määrän tulonsaajalta takaisin bruttoperintänä, työnantaja ilmoittaa tiedot takaisinperinnästä seuraavasti:

Esimerkki 10, taulukko 2/2
TULOLAJIN TIEDOT euroa

359 Perusteeton etu

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 10.5.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.4.–30.4.20xx

Alkuperäinen maksupäivä: 30.4.20xx

1000.00

Lue lisää takaisinperinnän ilmoittamisesta luvusta 4.

2.3 Ennakonpidätyksen oikaiseminen

Toimitetun ennakonpidätyksen määrä voi olla virheellinen esimerkiksi laskuvirheen tai väärän pidätysprosentin käyttämisen vuoksi. Suorituksen maksaja voi tietyin edellytyksin oikaista toimittamaansa ennakonpidätystä riippumatta virheen syystä. Ennakonpidätys on saatettu toimittaa liian suurena tai liian pienenä.

Ennakonpidätyksen saa oikaista vain saman kalenterivuoden myöhemmissä palkanmaksuissa. Jos kalenterivuosi ehtii vaihtua, maksaja ei voi oikaista toimittamatta jäänyttä tai liian pienenä toimitettua ennakonpidätystä eikä palauttaa liian suurena toimitettua ennakonpidätystä.

Maksaja voi oikaista lähdeveroa samojen menettelyjen mukaan, jotka tässä luvussa kuvataan ennakonpidätyksen oikaisemisesta. Jos tulonsaaja työskentelee tai asuu toisessa Pohjoismaassa, maksaja ei kuitenkaan voi oikaista lähdeveroa oma-aloitteisesti. Lue aiheesta tarkemmin Verohallinnon ohjeesta Ulkomailla työskentelyn verotus, luvusta 7.3.1 Yleistä työnantajan velvollisuuksista pohjoismaisissa työskentelytilanteissa.

2.3.1 Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen

Jos suorituksen maksaja on toimittanut liikaa ennakonpidätystä, hän voi oikaista virheen alentamalla ennakonpidätystä, joka toimitetaan myöhemmin saman kalenterivuoden aikana maksettavasta suorituksesta (EPL 19 §:n 1 momentti). Tämä on ensisijainen korjaamisen tapa maksajille. Ennakonpidätys voidaan ilmoittaa tulorekisteriin negatiivisena lukuna vain silloin, kun tulonsaajalle ei enää makseta suorituksia, joista oikaisun voisi tehdä.

Esimerkki 11: Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen alentamalla myöhempää ennakonpidätystä

Tulonsaajalle on 30.8. maksettu 3 000 euroa palkkaa, josta on toimitettu ennakonpidätys 25 %:n mukaisesti, 750 euroa. Maksaja toimitti pidätyksen liian suurena. Oikea ennakonpidätyksen määrä olisi ollut 20 % eli 600 euroa.

Maksaja ottaa liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen huomioon seuraavassa palkanmaksussa syyskuussa. Ennakonpidätyksen määrä olisi ilman oikaisua 600 euroa (20 % 3 000 eurosta). Maksaja ottaa huomioon elokuun liikapidätyksen 150 euroa ja toimittaa ennakonpidätystä 450 euroa (600 − 150). Oikaistua ennakonpidätyksen määrää ei ilmoiteta negatiivisena lukuna, vaan oikaisu huomioidaan ennakonpidätyksen määrässä ja tulorekisteriin ilmoitetaan alempi määrä.

Ennakonpidätyksen oikaiseminen perustuu suorituksen maksajan vapaaehtoisuuteen ja oikaisu voidaan tehdä riippumatta virheen syystä. Takaisinperintätilanteissa on kuitenkin syytä huomata, että jos maksaja perii liikasuorituksen tulonsaajan nettopalkasta, ennakonpidätys pitää toimittaa kyseisen palkanmaksukauden bruttopalkan perusteella. Nettopalkasta perityn liikasuorituksen määrää ei siis saa vähentää ennakonpidätyksen alaisen tulon määrästä. Asiaa on kuvattu enemmän Verohallinnon ohjeen Ennakonpidätyksen toimittaminen luvussa 7.

Suorituksen maksaja voi korjata liian suurena toimittamaansa ennakonpidätystä silloinkin, kun ei enää maksa samalle saajalle suorituksia saman kalenterivuoden aikana. Tällöin suorituksen maksaja palauttaa liikapidätyksen suorituksen saajalle ja ilmoittaa tulonsaajalle palauttamansa ennakonpidätyksen palkkatietoilmoituksella negatiivisena lukuna. Annetun ilmoituksen perusteella Verohallinto alentaa maksajan ennakonpidätysvelvoitteita. Liikapidätys on palautettava saman kalenterivuoden aikana.

Esimerkki 12: Liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen negatiivisena lukuna, virhe korjataan saman kalenterivuoden aikana

Suorituksen maksaja on 30.8. toimittanut tulonsaajalle maksetusta lopputilistä (6 000 euroa) erehdyksessä liian suuren ennakonpidätyksen. Ennakonpidätysprosentin olisi pitänyt olla 25 % (1 500 euroa), mutta maksaja on vahingossa perinyt ennakonpidätyksen 35 %:n (2 100 euroa) mukaisena. Tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin sen mukaisesti, kun ennakonpidätys on toimitettu.

Tulonsaaja huomaa virheen seuraavan kuukauden alussa. Suorituksen maksaja oikaisee virheensä ja maksaa liikapidätyksen (600 euroa) määrän tulonsaajalle 5.9. Rahana tulonsaajalle maksettu liikapidätys voidaan ilmoittaa negatiivisena lukuna tulorekisteriin.

Esimerkki 12, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05111234
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
402 Ennakonpidätys -600.00

Esimerkki 13: Liian suurena toimitettu ennakonpidätys, virhe huomataan kalenterivuoden jälkeen

Suorituksen maksaja on 15.12. toimittanut tulonsaajalle maksetusta lopputilistä (4 000 euroa) erehdyksessä liian suuren ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys olisi pitänyt olla 25 % (1 000 euroa), mutta maksaja on vahingossa perinyt ennakonpidätyksen 37,5 %:n (1 500 euroa) mukaisena. Tiedot on ilmoitettu tulorekisteriin sen mukaisesti, kun ennakonpidätys on toimitettu.

Virhe huomataan helmikuussa seuraavana vuonna. Suorituksen maksaja ei voi enää oikaista virhettä, koska kalenterivuosi on vaihtunut. Liikapidätys luetaan verotuksessa tulonsaajan hyväksi.

2.3.2 Liian pienenä toimitetun ennakonpidätyksen oikaiseminen

Jos ennakonpidätys on jäänyt osaksi tai kokonaan toimittamatta, suorituksen maksaja voi oma-aloitteisesti oikaista virheen korottamalla ennakonpidätystä, joka toimitetaan myöhemmin saman kalenterivuoden aikana maksettavasta suorituksesta. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan saa korottaa enempää kuin 10 prosentilla kyseisellä kerralla muutoin maksettavasta määrästä, ellei suorituksen saaja anna suostumustaan suurempaan korotukseen (EPL 19 §).

Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin ennakonpidätyksen sen suuruisena, kuin se on tosiasiassa toimitettu.

2.4 Negatiivisten lukujen ilmoittaminen

Tyypillisesti tulorekisterissä ei voi korjata tulolajeja käyttämällä negatiivisia eli miinusmerkkisiä lukuja. Väärin ilmoitettu tai maksettu tulo korjataan antamalla korvaava ilmoitus, jolla kerrotaan tulon oikea määrä tai muuttunut luonne, esimerkiksi maksetun tulon muuttuminen perusteettomaksi eduksi. Lisäksi tulon takaisinperintä ilmoitetaan omana tietoryhmänään.

Tulorekisterissä on kuitenkin poikkeuksellisia tilanteita, joissa ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut voivat olla negatiivisia lukuja. Tavallisesti ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena lukuna. Usein työntekijämaksujen, ennakonpidätyksen ja lähdeveron määrä voidaan korjata oikeaksi perimällä tulonsaajalle myöhemmin maksettavasta tulosta alhaisempi työntekijältä perittävien maksujen ja verojen määrä. Tällöin ei ole tarvetta käyttää negatiivisia lukuja (katso luku 4.2. Nettoperintä ja luvussa kuvatut esimerkit).

Poikkeuksellisesti negatiivisia lukuja voi esiintyä esimerkiksi silloin, jos työsuhde on jo päättynyt ja tulonsaajalta on toimitettu ennakonpidätys tai peritty työntekijän sosiaalivakuutusmaksut liian suurena. Suorituksen maksaja voi korjata liian suurena toimittamaansa ennakonpidätystä silloinkin, kun ei enää maksa samalle saajalle suorituksia saman kalenterivuoden aikana. Tällöin suorituksen maksaja palauttaa esimerkiksi ennakonpidätyksen liikapidätyksen suorituksen saajalle ja ilmoittaa palauttamansa määrän negatiivisena lukuna palkkatietoilmoituksella. Liikapidätys on palautettava ennen kalenterivuoden päättymistä. Vastaavalla tavalla voidaan korjata työntekijän sosiaalivakuutusmaksut (katso korjaamisesta tarkemmin Ennakonpidätyksen oikaiseminen luvussa 2.3. ja Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen luvussa 3.3.).

Palkasta vähennettävissä erissä on alla mainitut tulolajit, jotka poikkeuksellisesti voivat olla negatiivisia:

 • 402 Ennakonpidätys
 • 404 Lähdevero
 • 412 Työntekijän sairausvakuutusmaksu
 • 413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu
 • 414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu

On huomattava, että takaisinperittyä summaa ei voi korjata ilmoittamalla negatiivisen luvun alkuperäiselle palkkakaudelle tai alentamalla alkuperäisen palkkakauden tulon määrää. Takaisinperintä ilmoitetaan antamalla tulolajiin liitettävä Takaisinperintä-tieto sekä takaisinperintään liittyvät lisätiedot sillä palkanmaksukaudella, jolloin tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin. Jos takaisinperintä on tehty nettoperintänä, takaisinperittyyn tuloon kohdistuvaa ennakonpidätystä ei myöskään ilmoiteta negatiivisena lukuna, vaan se ilmoitetaan takaisinperintään kohdistuvana ennakonpidätyksenä takaisinperinnän lisätiedoissa. Takaisinperittävä määrä on aina ilmoitettava alkuperäisen liikasuorituksen suuruisena bruttosummana. Takaisinperintä-tiedon perusteella tiedon käyttäjät alentavat henkilön tulon määrää. Osa tiedon käyttäjistä alentaa suorituksen määrän jo liikasuorituksen havaitsemisen yhteydessä, kun tulo ilmoitetaan perusteettomana etuna.

2.5 Rahapalkkojen kahden eri ilmoitustavan tietojen korjaaminen

Suorituksen maksajan on ilmoitettava maksamansa rahapalkat vähintään yhteissummana (rahapalkkojen ilmoittamisen suppeampi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 1). Halutessaan maksaja voi ilmoittaa maksamansa rahapalkat pakollista ilmoitustapaa eritellymmin käyttämällä siihen tarkoitettuja täydentäviä tulolajeja (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso, ns. ilmoitustapa 2). Kahta eri ilmoitustapaa kuvataan ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: rahapalkat ja palkasta vähennettävät erät.

Ilmoitustapaa 1 ja ilmoitustapaa 2 ei voi yhdistää samalla ilmoituksella. Sen sijaan suorituksen maksaja voi vaihdella ilmoitustapoja eri ilmoituksilla. Maksaja voi halutessaan muuttaa ilmoitustapaa ilmoitusta korjatessaan. Sille ei ole estettä, että maksaja muuttaisi korvaavalla ilmoituksella aiemmin annetun ilmoitustapa 1:n palkat ilmoitustapa 2:n palkoiksi ja päinvastoin. Tällöin on huolehdittava, että sosiaalivakuutusmaksut ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella oikein, ja tulolajien vakuuttamistietojen oletusarvot otetaan huomioon. Sitä vastoin perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamisessa on käytettävä samaa tulolajia ja ilmoitustapaa, jolla liikasuoritus alun perin ilmoitettiin.

Esimerkki 14: Ilmoitustapa 1:n palkkojen muuttaminen ilmoitustapa 2:n mukaiseksi

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle 2 400 euroa tuloa. Summa sisältää 2 000 euroa aikapalkkaa ja 400 euroa irtisanomisajan korvausta. Irtisanomisajan korvaus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot, mutta ilmoittaa virheellisesti irtisanomisajan korvauksen määrän 100 euroa liian suurena:

Esimerkki 14, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05060920
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

2500.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 400 eurosta) 480.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa ilmoittaneensa irtisanomisajan korvauksen virheellisesti 100 euroa liian suurena. Tosiasiassa suorituksen määrä oli 400 euroa ilmoitetun 500 euron sijasta. Suorituksen maksaja voi korjata aiemmin ilmoitustapa 1:n mukaisesti antamaansa ilmoitusta siten, että tiedot annetaan ilmoitustapa 2:n mukaisina. Tulolajissa Irtisanomisajan korvaus (208) on oletuksena, ettei tulo ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Suorituksen maksaja ilmoittaa tiedot:

Esimerkki 14, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi:Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05060920
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2000.00
208 Irtisanomisajan korvaus 400.00
402 Ennakonpidätys (2 400 eurosta) 480.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

3 Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus

Kaikki rahana maksetut, veronalaiset suoritukset voivat muuttua perusteettomiksi eduiksi, jos tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun tuloon. Ainoa poikkeus on rahana maksettu työsuhdeoptio, joka ei voi olla perusteetonta etua. Sellaiset tulot, joissa tulonsaaja voi saada liikasuorituksen, korjataan antamalla korvaavalla ilmoituksella tulon oikea määrä ja merkitsemällä maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Perusteetonta etua käsitellään kappaleessa 3.1.

Jos suorituksen maksaja ja tulonsaaja kuitenkin sopivat, että liikasuoritus kuitataan myöhemmin maksettavasta suorituksesta (ns. ennakkopalkkana käsittely), tällöin maksaja ei korjaa aikaisempaa liikasuoritusta perusteettomaksi eduksi. Palkan kuittaamista ja ennakkopalkkana käsittelyä on kuvattu kappaleessa 4.9.

Osa tulorekisterissä käytettävistä tulolajeista ovat sellaisia, ettei niihin voida tulon luonteen vuoksi liittää Perusteeton etu -tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi muuna kuin rahana maksetut edut, kuten luontoisedut. Luontoiseduilla on tietty Verohallinnon päätöksen mukainen arvo ja jos maksaja on ilmoittanut arvon väärin, hänen tulee korjata edun määrä oikeaksi korvaavalla ilmoituksella ilman Perusteeton etu -tietoa. Näitä tietoja, jotka korjataan alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ilman Perusteeton etu -tietoa, käsitellään luvussa 3.2.

Lisäksi on olemassa joitakin tulolajeja, joiden korjaaminen tehdään seuraavalla ilmoituksella. Näitä tulolajeja käsitellään myös luvussa 3.2.

Osa tulorekisterin tiedon käyttäjistä käsittelee liikasuorituksen perusteettoman edun ilmoitukselta ja osa käsittelee sen silloin, kun tulo peritään takaisin. Tämän vuoksi maksajan pitää aina korjata alkuperäinen suoritus perusteettomaksi eduksi ja tämän lisäksi ilmoittaa takaisinperintätiedot, kun tulo on saatu perittyä takaisin. Ei ole mahdollista antaa pelkkää ilmoitusta takaisinperinnästä, vaan alkuperäinen ilmoitus on aina korjattava perusteettomaksi eduksi. Jos liikasuoritus on maksettu ennen vuotta 2019, vuosi-ilmoitukset on korjattava. Kun peritään takaisin ennen vuotta 2019 maksettuja liikasuorituksia, ilmoitetaan tulorekisteriin pelkästään tieto takaisinperinnästä.

3.1 Perusteeton etu

Joissain tilanteissa tulonsaajalla ei ole oikeutta hänelle maksettuun ja tulorekisteriin ilmoitettuun suoritukseen. Perusteeton etu syntyy esimerkiksi silloin, kun suoritus on maksettu väärin perustein, väärälle henkilölle tai liian suurena.

Tieto perusteettomasta edusta on annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun perusteeton etu on havaittu.

Perusteeton etu ilmoitetaan silloin, kun suorituksen maksaja erikseen perii liikaa maksetun summan takaisin tulonsaajalta. Jos liikasuoritus korjataan sen havaitsemista seuraavassa palkanmaksussa bruttopalkasta vähennettävänä ennakkopalkkana tai muuna vastaava suorituksena, voidaan tietojen korjaaminen periaatteessa tehdä siten, että myöhemmin maksettavasta suorituksesta ilmoitetaan tulorekisteriin vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu bruttomäärä, josta on vähennetty ennakkosuoritus (katso 4.9. Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana). On kuitenkin huomattava, että liikasuorituksen käsittelyä ennakkopalkkana ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa.

Perusteettoman edun ilmoitus on annettava aina, kun perusteettoman edun maksaminen johtaa sen perimiseen erikseen takaisin tulonsaajalta, eikä maksaja kuittaa saatavaansa seuraavasta palkasta. Lisäksi suositellaan, että perusteettoman edun ilmoitus muutoinkin annettaisiin aina, kun liikasuoritusta ei voida kokonaan korjata heti seuraavan palkanmaksun yhteydessä. Perusteeton etu on ilmoitettava, vaikka liikasuoritusta ei saataisikaan perittyä tulonsaajalta.

Tulonsaajalle maksettu perusteeton etu on verotettavaa tuloa, mutta se ei ole eläkkeen perusteena olevaa tuloa. Tämän vuoksi työeläketurvan toimeenpanossa on pystyttävä erottelemaan tällaiset suoritukset riippumatta siitä, onko suorituksen maksaja perinyt niitä takaisin tulonsaajalta. Vastaavalla tavalla perusteeton etu ei ole muidenkaan sosiaalivakuutusmaksujen, kuten sairaus-, työttömyys- tai työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen.

Suoritus voidaan periä takaisin bruttosummasta (ns. palkan kuittaus), tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta (takaisinperintä brutto- tai nettomääräisenä) tai tulonsaajalle voidaan lähettää maksupyyntö (takaisinperintä bruttona tai nettona). Joskus liikaa maksettu suoritus voi kuitenkin olla riidanalainen tai esimerkiksi työsopimuslain taikka työehtosopimuksen määräykset voivat estää palkan takaisinperinnän. Tällöinkin maksettu liikasuoritus on ilmoitettava perusteettomana etuna tulorekisteriin. Takaisinperintää käsitellään luvussa 4. Perusteeton etu ilmoitetaan kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko tulo jo ehditty ilmoittaa tulorekisteriin muuna tulona vai huomataanko maksettu perusteeton etu ennen ilmoituksen lähettämistä.

3.1.1 Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä

Jos liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, käytetään erillistä Perusteeton etu -tulolajia. Kyseistä tulolajia käytetään vain, jos aiheettomasti maksettu suoritus havaitaan ennen ensimmäisen ilmoituksen lähettämistä, eikä tuloa ole aiemmin ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin.

Esimerkki 15: Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä

Tulonsaaja Y:lle tarkoitettu 2 500 euron suoritus on maksettu vahingossa X:lle. Virhe huomataan heti seuraavana päivänä, ennen kuin ilmoitusta on ehditty lähettää tulorekisteriin. Tuloa ei ole saatu perittyä X:ltä takaisin. Suorituksen maksaja ilmoittaa:

Esimerkki 15, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03040950
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.2.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.2.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321 (X)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
359 Perusteeton etu 2500.00

Esimerkki 16: Liikasuoritus huomataan ennen ilmoituksen lähettämistä, tulonsaajalle maksetaan samalla muutakin tuloa

Tulonsaajan normaali kuukausipalkka on 3 100 euroa. Suorituksen maksaja on palkanmaksussa maksanut tulonsaajalle erehdyksessä 900 euroa liikaa (4 000 euroa bruttona). Tulosta on toimitettu 25 %:n ennakonpidätys ja peritty työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Suorituksen maksaja huomaa virheen seuraavana päivänä ennen ilmoituksen lähettämistä tulorekisteriin. Ennakonpidätys ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella perityn suuruisina. Sitä vastoin suorituksen maksaja voi oikaista työntekijän sosiaalivakuutusmaksut vastaamaan oikeaa palkan määrää (katso työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaisemisesta luku 3.3).

Esimerkki 16, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx03040950
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 12.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-4321 (X)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
359 Perusteeton etu 900.00
201 Aikapalkka 3100.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 100 eurosta) 221.65
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 100 eurosta) 46.50

3.1.2 Liikasuoritus on ehditty jo ilmoittaa tulorekisteriin

Yleensä liikasuoritukset huomataan vasta myöhemmin, kun tulo on jo ilmoitettu muuna tulona tulorekisteriin. Tällöin alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla menettelyllä. Jos perusteeton etu on aiemmin ilmoitettu virheellisesti muuna tulona tulorekisterin, tieto on korjattava oikeaksi antamalla

 • aiemmin ilmoitettu tulolaji (esimerkiksi Aikapalkka) sekä
 • sen yhteydessä annettava erillinen Perusteeton etu -tieto.

Erillistä Perusteeton etu -tulolajia ei tällöin käytetä, vaan aiemmin ilmoitettuun suoritukseen liitetään erillinen tulolajiin kytkettävä Perusteeton etu -tieto.

Esimerkki 17: Liikasuoritus huomataan ilmoituksen lähettämisen jälkeen

Tulonsaajalle Z on 15.9. maksettu 5 000 euroa. Suoritus on ilmoitettu aikapalkkana tulorekisteriin.

Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin palkan 3 000 euron lisäksi. Maksetusta suorituksesta (5 000 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantaja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti, eikä huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä.

Esimerkki 17, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 10.8.20xx–31.8.20xx

5000.00

402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 75.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Liikasuoritus huomataan lokakuussa. Aiemmin annettu virheellinen ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella ja merkittävä liikasuoritus (aiemmin maksettu ja tulorekisterin ilmoitettu Aikapalkka-tulolaji) perusteettomaksi eduksi. Koska tulo on jo ilmoitettu aiemmin muuna tulona tulorekisteriin, ei käytetä Perusteeton etu -tulolajia, vaan aiemmin ilmoitettuun tuloon liitetään erillinen, tulolajiin kytkettävä Perusteeton etu -tieto. Palkan määrä korjataan ilmoituksella oikeaksi.

Esimerkki 17, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx09161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 10.8.20xx–31.8.20xx

3000.00

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

Ansaintakausi: 10.8.20xx–31.8.20xx

2000.00

402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 45.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Annetun tiedon perusteella tulonsaajalle katsotaan sosiaalivakuutusmaksujen alaiseksi tuloksi syyskuulta 3 000 euroa ja virheellinen liikasuoritus (2 000 euroa) muuttuu perusteettomaksi eduksi. Myös työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen maksamisvelvoite alenee vastaavasti. Tiedon käyttäjät saavat annetun tiedon perusteella tiedon, että tulo on aiemmin ilmoitettu aikapalkkana tulorekisteriin.

Tulonsaajalta olisi kuulunut periä työntekijän sosiaalivakuutusmaksut 3 000 euron perusteella. Suorituksen maksaja voi korjata työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut oikeaksi summaksi (3 000 euron aikapalkan perusteella laskettuna) perusteettomasta edusta annetulla korvaavalla ilmoituksella. Jollei näin tehdä, voidaan työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen korjaus tehdä takaisinperintäilmoituksella (katso työntekijämaksujen oikaisusta luvussa 3.3). Tulonsaajalta toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan korvaavalla ilmoituksella sen suuruisena, kuin se tulonsaajalta alun perin toimitettiin.

Suorituksen maksajan on muistettava korjata työnantajan erillisilmoituksen tiedot kyseiseltä kuukaudelta, jos maksettavan sairausvakuutusmaksun määrä perusteettoman edun vuoksi muuttuu (katso luku 7 ja siinä olevat esimerkit).

Ilmoituksen korjaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, muuttuuko perusteettomaksi eduksi koko maksettu suoritus vai vain osa siitä. Jos koko suoritus muuttuu perusteettomaksi eduksi, suorituksen maksaja korjaa aiemman ilmoituksen korvaavalla ilmoituksella.

Esimerkki 18: Tulonsaajalle maksettu koko tulo muuttuu perusteettomaksi eduksi

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle 2 670 euroa palkkaa. Myöhemmin huomataan, että tulonsaaja on ollut palkattomalla lomalla koko palkkakauden. Koko maksettu suoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 18, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.11.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 1.10.20xx–31.10.20xx

2670.00

402 Ennakonpidätys (2 670 eurosta) 507.30
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 670 eurosta) 190.90
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 670 eurosta) 40.05

Suorituksen maksaja korjaa antamansa virheellisen tiedon korvaavalla ilmoituksella:

Esimerkki 18, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.11.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

Ansaintakausi: 1.10.20xx–31.10.20xx

2670.00

402 Ennakonpidätys (2 670 eurosta) 507.30

Koska maksettu suoritus on ollut kokonaisuudessaan perusteeton, eläkkeen ja työttömyysvakuutusmaksun perusteena oleva työansio alenee vastaavasti tulonsaajalta. Näin ollen suorituksen maksaja voi oikaista perimänsä työntekijämaksut perusteettomasta edusta antamallaan korvaavalla ilmoituksella. Työntekijämaksujen oikaisemista käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti ilmoitettava täydentävä lisätieto.

Ilmoituksen korjaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko tiedot ilmoitettu tulorekisterin rahapalkkojen ilmoitustapa 1:llä (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen suppea taso) tai ilmoitustapa 2:lla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Korjausmenettely on samanlainen, ilmoitettiin tiedot kummalla tahansa tavalla.

Ilmoitustapa 1:ssä on muistettava ilmoittaa myös tuloon liittyvät alatulolajit toteutuneen tilanteen mukaisesti, jos sosiaalivakuutusmaksujen alainen ansio poikkeaa Palkka yhteissumma -tulolajilla ilmoitetuista tuloista.

Esimerkki 19: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä

Tulonsaajalle on 15.12. maksettu 2 700 euroa joulukuun palkkaa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Maksetusta suorituksesta (2 700 euroa) on toimitettu normaalisti ennakonpidätys (25 %) ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työtekijä oli kuitenkin palkattomalla lomalla osan joulukuusta, minkä vuoksi työnantaja on maksanut 900 euroa liikaa palkkaa.

Työnantaja ei tiedä palkattomasta poissaolosta ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 19, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN VIRHEELLINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.12.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.12.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.12.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 2700.00
402 Ennakonpidätys (2 700 eurosta) 675.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 700 eurosta) 193.05
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 700 eurosta) 40.50

Liikasuoritus (900 euroa) huomataan kuun lopussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella merkitsemällä aiemmin maksettu ja tulorekisteriin ilmoitettu Palkka yhteissumma -tulolajin liikasuoritus perusteettomaksi eduksi siltä osin, kun on maksettu liikaa. Korvaavalla ilmoituksella oikaistaan palkan määrä oikeaksi.

Esimerkki 19, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.12.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.12.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.12.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma 1800.00

101 Palkka yhteissumma

Perusteeton etu: Kyllä

900.00

402 Ennakonpidätys (2 700 eurosta) 675.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 800 eurosta) 27.00

Työntekijämaksujen oikaisemista käsitellään tarkemmin luvussa 3.3.

Jos maksetussa palkkasummassa on tuloeriä, jotka eivät ole sosiaalivakuutusmaksujen alaisia, ilmoitustapa 1:n korjauksessa on ilmoitettava myös ilmoituksella olleet alatulolajit (esimerkiksi palkkasumma, joka on työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen alainen) toteutuneen tilanteen mukaisesti. Vastaavasti on muistettava ilmoittaa tulolajiin liittyvä Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Esimerkki 20: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena

Tulonsaajalle on 10.8. maksettu 5 000 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 1 000 euroa odotusajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Työnantaja maksoi kuitenkin vahingossa 800 euroa liikaa odotusajan korvausta. Maksetusta suorituksesta (5 000 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty (4 000 eurosta) tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut.

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 20, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN VIRHEELLINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 10.8.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.8.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.8.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

5000.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

Liikasuoritus (800 euroa) huomataan syyskuussa. Aiemmin annettu ilmoitus on korjattava korvaavalla ilmoituksella merkitsemällä aiemmin maksettu ja tulorekisterin ilmoitettu Palkka yhteissumma -tulolajin liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Korvaavalla ilmoituksella on ilmoitettava yhteissummaan liittyvä alatulolaji toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Liikasuorituksena maksettu odotusajan korvaus (800 euroa) on ilmoitettava perusteettomaksi eduksi tulorekisteriin. Vastaavasti alentunut tulon määrä (4 200 euroa) ilmoitetaan oikean suuruisena tulorekisteriin. Odotusajan korvauksen oikea määrä on 200 euroa, ja sosiaalivakuutusmaksun alainen palkkasumma säilyy edelleenkin 4 000 eurona. Myös tämä on muistettava ilmoittaa tulorekisteriin oikealla tulolajilla.

Korvaavalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, on muistettava antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti myös perusteettomana etuna ilmoitetusta tulosta.

Esimerkki 20, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 14xx08161955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 10.8.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.8.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.8.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

4200.00

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Perusteeton etu: Kyllä

800.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

Esimerkki 21: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun liikaa maksettu suoritus on sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja samalla on maksettu tuloa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena

Tulonsaajalle on maksettu 2 500 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 500 euroa irtisanomisajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen.

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 200 euroa liikaa palkkaa. Irtisanomisajan korvauksen määrä on ollut oikea. Maksetusta suorituksesta (2 500 euroa) on toimitettu ennakonpidätys (25 %) normaalisti ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (2 000 eurosta).

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 21, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

2500.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 2000.00
402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 625.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

Maksajan on korjattava antamaansa ilmoitusta virheen huomattuaan. Maksajan on ilmoitettava liikasuoritus 200 euroa perusteettomaksi eduksi ja korjattava oikeaksi palkan määräksi 2 300 euroa. Vastaavasti sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka alenee 1 800 euroon (2 300 – 500).

Korvaavalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, on muistettava antaa Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti myös perusteettomana etuna ilmoitetun tulon osalta.

Esimerkki 21, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 30.6.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.6.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.6.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

2300.00

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Perusteeton etu: Kyllä

200.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 1800.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Perusteeton etu: Kyllä

200.00

402 Ennakonpidätys (2 500 eurosta) 625.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 800 eurosta) 27.00

Toimitettu ennakonpidätys ilmoitetaan perityn suuruisena. Suorituksen maksaja voi korjata työntekijältä perityt sosiaalivakuutusmaksut oikeaksi summaksi (1 800 euron perusteella laskettuna) perusteettomasta edusta antamallaan korvaavalla ilmoituksella. Jollei maksaja tee näin, voi työntekijämaksut korjata vastaamaan oikeaa määrää ilmoituksella, jolla tulon takaisinperintä ilmoitetaan. Työntekijämaksujen korjaamista on kuvattu luvussa 3.3.

Esimerkki 22: Perusteettoman edun ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun liikaa maksettu suoritus on sosiaalivakuutusmaksujen perusteena ja samalla on maksettu tuloa, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena

Tulonsaajalle on maksettu 5 400 euroa. Suoritus on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma. Suoritus sisältää 600 euroa vapaaehtoisesti maksettua korvausta työsuhteen päättämistilanteessa, ja tämä korvaus ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Maksetusta suorituksesta (5 400 euroa) on toimitettu normaalisti ennakonpidätys (30 %) ja peritty tulonsaajalta työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut (4 800 eurosta).

Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 800 euroa liikaa palkkaa. Työsuhteen päättämistilanteesta maksettu korvauksen määrä on ollut oikea.

Työnantaja ei huomaa virhettä ennen ilmoituksen lähettämistä ja antaa ilmoituksen maksetun mukaisesti.

Esimerkki 22, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

5400.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4800.00
402 Ennakonpidätys (5 400 eurosta) 1620.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 800 eurosta) 386.10
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 800 eurosta) 72.00

Suorituksen maksajan on korjattava antamansa ilmoitus virheen huomattuaan ja korjattava liikasuoritus 800 euroa perusteettomaksi eduksi. Vastaavasti on muistettava korjata myös ilmoitukseen sisältyvä alatulolaji.

Esimerkki 22, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx01061955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

4600.00

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena: Ei

Perusteeton etu: Kyllä

800.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen 4000.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Perusteeton etu: Kyllä

800.00

402 Ennakonpidätys (5 400 eurosta) 1620.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

3.2 Korjaaminen alkuperäiselle kaudelle ilman tietoa perusteettomasta edusta, mm. luontoisedut

Sellaiset 300-sarjan tulolajit, jotka eivät ole tulonsaajalle tosiasiassa maksettua tuloa, korjataan alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ilmoittamalla oikea tulon määrä ilman Perusteeton etu -tietoa. Tällaisia tuloja ei voi ilmoittaa myöskään takaisinperityiksi. Tällaisia tulolajeja ovat muun muassa:

 • Varsinaisen työnantajan ilmoittamat sijaismaksajan maksamien suoritusten tulolajit (koodiarvot 321–325): Jos sijaismaksaja on maksanut tulonsaajalle liikasuorituksen, sijaismaksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi. Tällöin varsinaisen työnantajan on korjattava antamansa ilmoitus ja ilmoitettava oikea tulon määrä ilman tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä.
 • Luontoisedut ja muut kuin rahana annetut edut: (koodiarvot 301, 302, 304, 317, 330, 334, 341, 342, 363, 364): Luontoisedut eivät voi olla perusteettomia etuja, koska henkilöllä on ollut etu käytössään, eikä kyse ole maksamisen virheestä (ns. liikamaksu). Suoritus on voitu ilmoittaa virheellisenä tulorekisteriin, mutta etu on joka tapauksessa ollut tulonsaajalla oikean suuruisena käytössään. Tällöin virheellinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella oikean suuruiseksi ilman tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä. Luontoisetujen perimistä takaisin rahapalkasta kuvataan tarkemmin luvussa 3.2.2.
 • Vakuutuspalkka (koodiarvo 352), Kunnaneläinlääkärin toimenpidepalkkio (koodiarvo 312) ja JuEL-työnantajan maksama työansio, jonka työn suorittaja on laskuttanut laskutuspalveluyrityksen kautta (koodiarvo 369) eivät ole tulonsaajalle tosiasiassa maksettua rahaa, eivätkä ne näin ollen voi olla liikasuoritusta, johon voitaisin liittää tieto perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä. Jos tieto on ilmoitettu virheellisenä tulorekisteriin, tieto korjataan korvaavalla ilmoituksella ilmoittamalla tulon oikea määrä ilman Perusteeton etu -tietoa.
 • Lisäksi luonteeltaan sellaisia suorituksia, joihin ei voi liittyä perusteetonta etua, ovat Työsuhdeoptio (koodiarvo 343) ja Työsuhdeoptio, jonka merkintähinta on luovutusajankohtana alhaisempi kuin markkinahinta (koodiarvo 361). Työsuhdeoptioon ei voi liittyä tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä edes silloin, kun se maksetaan rahana.
 • Edellä mainittujen muuna kuin rahana maksettujen etujen lisäksi myöskään verovapaat kustannusten korvaukset (koodiarvot 303, 311, 331, 357, 358) eivät pohjimmiltaan voi olla perusteetonta etua. Kustannusten korvaus ei voi itsessään olla perusteetonta etua, mutta se voi muuttua verovapaista matkakustannusten korvauksista annetun Verohallinnon päätöksen arvojen ylittävissä maksutilanteissa toiseksi tulolajiksi (esimerkiksi palkaksi), joka voi olla perusteetonta etua. Jos tulonsaajalle maksetaan kustannusten korvauksia yli Verohallinnon päätöksessä vahvistettujen arvojen, ilmoitus on korjattava korvaavalla menettelyllä merkitsemällä liikasuoritus veronalaiseksi tuloksi (esimerkiksi palkaksi, joka voi olla perusteetonta etua ja joka voidaan periä takaisin).

Esimerkki 23: Verovapaa kustannusten korvaus muuttuu liikasuoritukseksi ja peritään takaisin

Palkansaajalle on maksettu verovapaita päivärahoja 5 päivältä á 51 euroa eli 255 euroa. Hänelle olisi pitänyt maksaa vain 3 päivältä eli on maksettu liikaa 102 euroa. Korvaavalla ilmoituksella verovapaina päivärahoina on ilmoitettava oikea määrä eli 153 euroa. Loppu on liikasuoritusta (perusteetonta etua). Koska päivärahat ovat verovapaa tulolaji ja perusteettomasti maksettu liikasuoritus on veronalaista tuloa, liikasuoritus on ilmoitettava jollain veronalaisella tulolajilla, esimerkiksi Aikapalkka - Perusteeton etu. Kustannusten korvaus itsessään ei siten voi olla perusteetonta etua, mutta se muuttuu Verohallinnon päätöksen arvojen ylittävissä maksutilanteissa toiseksi tulolajiksi (palkaksi), joka voi olla perusteetonta etua ja joka myöhemmin voidaan periä tulonsaajalta takaisin.

Esimerkki 23, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN KORJAAMISTA euroa

331 Päiväraha

Päivärahan tyyppi: Kokopäiväraha

255.00

Esimerkki 23, taulukko 2/2
MAKSAJA KORJAA LIIKAA MAKSETUN OSUUDEN PERUSTEETTOMAKSI EDUKSI euroa

331 Päiväraha

Päivärahan tyyppi: Kokopäiväraha

153.00

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

102.00

Jos esimerkkitapauksessa tulonsaajalle olisi maksettu samalla kertaa muuta ennakonpidätyksen ja sosiaalivakuutusmaksujen alaista tuloa, ennakonpidätys sekä työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut ilmoitetaan perityn määräisinä, vaikka korvaavalla ilmoituksella palkan määrä onkin suurempi. Työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä ei tämän osalta muutu eli erillisilmoitusta ei tarvitse korjata.

Tietoa perusteettomasta edusta ja takaisinperinnästä ei voi luontevasti olla 400-sarjan tulolajien tuloista vähennettävissä erissä ja muissa maksuissa, kuten ennakonpidätyksessä, ulosmittauksessa tai luontoiseduista perityissä korvauksissa. Tuloista vähennetyt erät ilmoitetaan tulorekisteriin sen maksupäivän ilmoituksella, jona vähennys tulosta on tehty. Jos vähennettäviä eriä pitää korjata, korjattu tieto ilmoitetaan tulorekisteriin, kun maksaja on oikaissut rahamääriä, yleensä seuraavan palkanmaksukauden ilmoituksella, esimerkiksi kun oikaistaan ennakonpidätyksiä tai työntekijämaksuja. Joissain tilanteissa maksaja voi korjata myös alkuperäisen maksupäivän ilmoitusta, esimerkiksi jos oikaistaan nettopalkasta perittyä määrää. Poikkeuksena tästä ovat korjaukset luontoiseduista perittyihin korvauksiin, koska perityt korvaukset pitää ilmoittaa samalla ilmoituksella kuin luontoisetukin, vaikka korvaus perittäisiin etukäteen tai jälkikäteen. Jos luontoisedusta on peritty korvausta enemmän kuin luontoisedun verotusarvo, palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan luontoisedusta perittynä korvauksena korkeintaan verotusarvoa vastaava määrä. Ks. lisäksi ohjaus kohdasta 2.2.3 Perityn korvauksen hyvittäminen tulonsaajalle.

Tulolajit ja niiden selitteet on kuvattu sivulla Palkkojen tulolajit sekä dokumentissa "Palkat − Tulolajien ja tuloista vähennettävien erien selitteet".

3.2.1 Luontoisetujen taannehtivat muutokset

Joissain tilanteissa luontoisetu on voinut jäädä kokonaan ilmoittamatta, edun määrä on voinut olla virheellinen tai etu on ilmoitettu, vaikka se ei ole enää ollut tulonsaajan käytössä. Näissä tilanteissa on korjattava tulorekisteriin annettu ilmoitus.

Jos luontoisetu on jäänyt kokonaan ilmoittamatta palkan yhteydessä, aiemmin samalta kuukaudelta annettu ilmoitus on korjattava antamalla korvaava ilmoitus. Ilmoitukseen lisätään puuttunut luontoisetu sen määräisenä kuin se on ollut tulonsaajan käytössä. Ilmoituksessa ei muuteta aiemmin toimitetun ennakonpidätyksen eikä perittyjen työntekijämaksujen määriä.

Vaihtoehtoisesti maksaja voi antaa kyseiselle kuukaudelle uuden ilmoituksen, jolla ilmoittaa pelkän luontoisedun määrän. Näin voi toimia esimerkiksi silloin, jos kyseiseltä kuukaudelta ei ole maksettu palkkaa, eikä aiemmin annettua ilmoitusta ole olemassa. Luontoisetu ilmoitetaan molemmissa tapauksissa käyttämällä luontoiseduille tarkoitettuja 300-sarjan tulolajeja.

Maksaja voi oikaista liian pienenä toimitetun ennakonpidätyksen saman kalenterivuoden myöhemmän palkanmaksun yhteydessä, katso ohjeen kohta 2.3.2. Liian pienenä perittyjen työntekijämaksujen oikaisusta voit lukea ohjeen kohdasta 3.3.1.2.

Esimerkki 24: Tulonsaajalle on maksettu rahapalkkaa 3 000 euroa, josta maksaja on toimittanut ennakonpidätystä 750 euroa. Myös työntekijämaksut on peritty rahapalkan perusteella. Myöhemmin selviää, että tulonsaajalla on ollut autoetu käytössään kyseisen kuukauden aikana. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 24, taulukko 1/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 10.8.–31.8.20xx

3000.00

402 Ennakonpidätys (3 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 45.00

Seuraavan kuukauden alussa palkkahallintoon tulee tieto, että työntekijällä on ollut käytössään jo edellisen kuukauden aikana A-ikäryhmän vapaa autoetu, arvoltaan 630 euroa. Edusta ei ollut tietoa kyseisen kuukauden palkkaa maksettaessa ja ilmoitusta annettaessa. Maksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja ilmoittaa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 24, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
Ilmoituksen versionumero 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 10.8.–31.8.20xx

3000.00

304 Autoetu

Autoedun tyyppi: Vapaa autoetu

Auton ikäryhmä: A

630.00

402 Ennakonpidätys (3 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 45.00

Maksaja voi seuraavan palkan yhteydessä (lokakuussa) oikaista liian pienenä toimitettua ennakonpidätystä (enintään 10 % maksettavasta määrästä ilman työntekijän suostumusta) ja perittyjä työntekijämaksuja.

Jos luontoisedun arvo on ilmoitettu liian suurena, eli luontoisetua on ilmoitettu liikaa tai etu ei ole ollut enää työntekijän käytössä, aiemmin samalta kuukaudelta annettu ilmoitus on korjattava antamalla korvaava ilmoitus. Ilmoitukseen korjataan luontoisedun määrä oikeaksi.

Jos etu ei ole ollut enää laisinkaan tulonsaajan käytössä, ilmoituksesta poistetaan kokonaan aiemmin ilmoitettu luontoisetu.

Ilmoituksesta ei muuteta tai korjata aiemmin toimitetun ennakonpidätyksen eikä perittyjen työntekijämaksujen määriä. Määrät on ilmoitettava sen suuruisina kuin ne on työntekijältä peritty. Maksaja voi oikaista liian suurena toimitetun ennakonpidätyksen saman kalenterivuoden myöhemmän palkanmaksun yhteydessä, katso ohjeen kohta 2.3.1. Liian suurena perittyjen työntekijämaksujen oikaisusta voit lukea ohjeen kohdasta 3.3.1.1.

Esimerkki 25: Tulonsaajalle on maksettu rahapalkkaa 4 000 euroa. Lisäksi tulonsaajalla on ollut asuntoetu, arvoltaan 1 000 euroa. Maksaja on toimittanut ennakonpidätystä 1 250 euroa (5 000 eurosta). Myös työntekijämaksut on peritty 5 000 euron perusteella. Myöhemmin selviää, että tulonsaajan asunto on vaihtunut pienempään työsuhdeasuntoon kyseisen kuukauden aikana. Ensimmäinen ilmoitus ennen virheen huomaamista:

Esimerkki 25, taulukko 1/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 10.8.–31.8.20xx

4000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 75.00

Seuraavan kuukauden aikana palkkahallintoon tulee tieto, että tulonsaajan asunto on vaihtunut pienempään työsuhdeasuntoon jo edellisen kuukauden alussa. Uuden työsuhdeasunnon arvo on 600 euroa. Maksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja ilmoittaa tiedot seuraavasti:

Esimerkki 25, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
Ilmoituksen versionumero 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 10.8.–31.8.20xx

4000.00

301 Asuntoetu 600.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 75.00

Maksaja voi seuraavan palkan yhteydessä (lokakuussa) oikaista liikaa toimitettua ennakonpidätystä ja perittyjä työntekijämaksuja perimällä palkasta vähemmän maksuja.

3.2.2 Luontoisedun arvo peritään takaisin rahapalkasta

Jos ilmoitetun luontoisedun määrä on ollut virheellinen, se korjataan oikean suuruiseksi alkuperäisen käyttökuukauden ilmoitukseen. Luontoisetu ei voi olla perusteetonta etua, koska henkilöllä on ollut etu käytössään kyseisenä aikana (ks. luku 3.2.1 Luontoisetujen taannehtivat muutokset).

Kun maksaja perii tulonsaajalta takaisin tuloa, perintä kohdistuu rahapalkkaan. Tietyissä tilanteissa myös luontoisedun osuuden voi periä takaisin, ja silloin myös tämä muuna kuin rahana maksettujen etujen osuus peritään rahapalkasta. Näissä tilanteissa peritty määrä voidaan ilmoittaa luontoisedusta perittynä korvauksena, jos luontoisetu on edelleenkin henkilöllä käytössä. Kuitenkin on muistettava, että perittynä korvauksena voi ilmoittaa korkeintaan luontoisedun verotusarvoa vastaavan määrän, vaikka takaisinperittävä määrä olisi todellisuudessa suurempi.

Esimerkki 26: Luontoisetu peritään takaisin rahapalkasta

Tulonsaajan palkan määrä on 5 000 euroa. Määrä koostuu 4 000 euron aikapalkasta ja 1 000 euron asuntoedusta. Maksaja perii koko 5 000 euroa takaisin, koska tulonsaaja oli kyseisen kuukauden palkattomalla vapaalla. Koska tulonsaajan rahapalkan määrä ei riitä koko suorituksen perimiseen kerralla, työnantaja ja työntekijä sopivat, että suoritus peritään takaisin 1 000 euron osuuksina.

Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Lisäksi maksaja korjaa työntekijämaksujen määrän oikeaksi. Sosiaalivakuutusmaksut alenevat, kun suorituksen maksaja antaa ilmoituksen perusteettomasta edusta.

Esimerkki 26, taulukko 1/2
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

4000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 000 eurosta) 71.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 000 eurosta) 15.00

Kun maksaja maksaa virheen huomaamista seuraavan palkkakauden palkkaa (aikapalkka 4 000 euroa ja 1 000 euroa asuntoetua), hän perii takaisin luontoisedun osuuden (1 000 euroa) merkitsemällä ilmoitukselle luontoisedusta perityn korvauksen:

Esimerkki 26, 2/2
ILMOITUS, KUN LUONTOISEDUN OSUUS PERITÄÄN TAKAISIN RAHAPALKASTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11161200
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.11.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 10.10.20xx–31.10.20xx

4000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Esimerkki 27: Osa luontoisedusta peritään takaisin

Tulonsaajan palkan määrä on 5 000 euroa. Määrä koostuu 4 000 euroa aikapalkasta ja 1 000 euron asuntoedusta, josta työnantaja perii kuukausittain korvausta 800 euroa. Maksaja perii koko 4 200 euroa takaisin, koska tulonsaaja oli kyseisen kuukauden palkattomalla vapaalla. Koska tulonsaajan rahapalkan määrä ei riitä koko suorituksen perimiseen kerralla, työnantaja ja työntekijä sopivat, että suoritus peritään takaisin 1 000 euron osuuksina.

Esimerkki 27, taulukko 1/3
ALKUPERÄINEN ILMOITUS, JOSSA PALKATON VAPAA EI OLLUT VIELÄ TIEDOSSA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 200 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 800.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 200 eurosta) 300.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 200 eurosta) 63.00

Maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Lisäksi maksaja korjaa työntekijämaksujen määrän oikeaksi. Sosiaalivakuutusmaksut alenevat, kun suorituksen maksaja antaa ilmoituksen perusteettomasta edusta.

Esimerkki 27, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

4000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 200 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus 800.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (200 eurosta) 14.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (200 eurosta) 3.00

Seuraavan palkanmaksun yhteydessä maksaja perii henkilöltä 1 000 euroa liikasuoritusta, josta 800 euroa kohdistuu rahapalkkaan ja 200 euroa luontoisetuun. Luontoisedusta peritään siten sovitun 800 euron korvauksen lisäksi liikasuorituksen osuus, 200 euroa.

Esimerkki 27, taulukko 3/3
ILMOITUS, KUN LUONTOISEDUN OSUUS PERITÄÄN TAKAISIN RAHAPALKASTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11161200
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.10.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.10.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.10.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä:Kyllä

800.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (4 000 eurosta) 1000.00
407 Muista luontoiseduista peritty korvaus (800 euroa + 200 euroa) 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

Jos tulonsaajalle ei enää makseta palkkaa ja maksaja perii myös luontoisedun osuuden takaisin tulonsaajalta, tämä ilmoitetaan siten, että maksaja antaa korvaavan ilmoituksen ja merkitsee luontoisedun suuruisen osuuden aiemmin maksetusta rahapalkasta perusteettomaksi eduksi. Kun tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin, maksaja ilmoittaa kyseisen osan palkasta takaisinperityksi. Luontoisedun määrä pysyy edelleenkin ilmoituksella sen suuruisena kuin se kyseisen kuukauden aikana on ollut.

Esimerkki 28: Luontoisetu peritään takaisin, palkkaa ei enää makseta

Työntekijä on saanut palkkaa syyskuussa 4 000 euroa ja 1 000 euron asuntoedun. Palkka on ehditty maksaa, vaikka työntekijän työsuhde on loppunut elokuun lopussa.

Esimerkki 28, taulukko 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876(+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4000.00
301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (5 000 eurosta) 357.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (5 000 eurosta) 75.00

Suorituksen maksaja perii palkan ja luontoisedun takaisin, yhteensä 5 000 euroa. Maksaja korjaa syyskuussa antamansa ilmoituksen ja ilmoittaa rahapalkan perusteettomaksi eduksi. Luontoisetu ilmoitetaan normaalisti.

Esimerkki 28, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS PERUSTEETTOMASTA EDUSTA ENNEN LUONTOISEDUN PERIMISTÄ TAKAISIN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

4000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 000 eurosta) 71.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 000 eurosta) 15.00

Koska esimerkkitapauksessa syyskuun rahapalkka 4 000 euroa ei riitä koko liikasuorituksen perimiseen (rahapalkka ja luontoisetu, yhteensä 5 000 euroa), maksajan on korjattava myös edellisen kuukauden, elokuun, palkkatietoilmoitus ja merkittävä 1 000 euron liikasuoritus perusteettomaksi eduksi aiemmin maksettuun rahapalkkaan.

Esimerkki 28, taulukko 3/3
ILMOITUS, KUN LUONTOISETU PERITÄÄN TAKAISIN EIKÄ PALKKAA ENÄÄ MAKSETA
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161944
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.8.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.8.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.8.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3000.00

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

1000.00

301 Asuntoetu 1000.00
402 Ennakonpidätys (5 000 eurosta) 1250.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00

3.3 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen

3.3.1 Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaiseminen

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaistaan eri tavalla kuin ennakonpidätys, lähdevero ja työntekijän sairausvakuutusmaksu. Suosituksena on, että liian suurena peritty työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu korjataan samalla ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan, vaikka työntekijämaksuja ei vielä olisikaan tosiasiallisesti hyvitetty tulonsaajalle.

Jos työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on oikaistu jo perusteettoman edun ilmoituksella, hyvitystä tai alennusta ei enää toistamiseen ilmoiteta tulorekisteriin siinä vaiheessa, kun maksaja hyvittää määrän tulonsaajalle.

Vaihtoehtoinen tapa korjata työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut on oikaista ne sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä. Tämä on mahdollista vain, jos liikasuoritus ja sen takaisinmaksu tapahtuvat saman kalenterivuoden aikana.

Jos kyse ei ole liikaa maksetun tulon takaisinperinnästä, vaan työntekijämaksuja on peritty liikaa jostain muusta syystä, maksut voi oikaista myös alkuperäisen palkanmaksuvuoden jälkeen. Maksaja voi alentaa myöhemmän palkanmaksukauden työntekijämaksuja tai maksaa liikapidätyksen työntekijälle takaisin.

Työntekijän sairausvakuutusmaksun oikaisu kuvataan luvussa 3.3.2. Ennakonpidätyksen oikaisua kuvataan luvussa 2.3.

3.3.1.1 Liian suurena perityn maksun oikaiseminen

Jos työntekijältä on peritty liikaa työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksuja, työnantaja voi maksaa työntekijälle liikapidätyksen takaisin tai alentaa tulonsaajan myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuja vastaavasti. Näin voi käydä esimerkiksi takaisinperintätilanteissa tai sen vuoksi, että tulo muuttuu sellaiseksi, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena. Maksu on myös voitu periä muista syistä virheellisesti liian suurena.

3.3.1.1.1 Tuloa on maksettu liikaa

Usein työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja pitää oikaista, kun tuloa on maksettu liikaa ja se peritään takaisin. Yleensä näissä tapauksissa työntekijämaksujen oikaisu ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolla tulon korjaus tehdään, esimerkiksi sillä ilmoituksella, jolla korjataan maksettu liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Korvaavalla ilmoituksella käytetään samoja laskennan perusteita kuin alkuperäisellä ilmoituksella, esimerkiksi alkuperäistä maksuprosenttia.

Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä myös sillä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan liikasuorituksen takaisinperintä, eli ilmoituksella, joka annetaan silloin, kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin. Tämä on mahdollista vain, jos maksut oikaistaan saman kalenterivuoden aikana. Jos oikaisu tapahtuu kyseisen kalenterivuoden jälkeen, työntekijämaksujen oikaisu on tehtävä ilmoituksella, jolla ilmoitetaan perusteeton etu.

Suositus on, että työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisu tehdään aina sillä ilmoituksella, jolla perusteeton etu ilmoitetaan. Perusteettoman edun ilmoittamista kuvataan tarkemmin esimerkkien avulla luvussa 3.1 Perusteeton etu. Työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen oikaisemista kuvataan esimerkeissä 18 ja 19.

3.3.1.1.2 Maksua oikaistaan muusta syystä

Aina kyse ei ole liikasuorituksen takaisinperinnästä, vaan maksaja on saattanut periä työntekijämaksun määrän virheellisesti liian suurena muissakin tilanteissa, esimerkiksi koska on käyttänyt epähuomiossa virheellistä maksuprosenttia tai perinyt maksut virheellisen palkan perusteella. Maksaja voi virheen huomattuaan alentaa tulonsaajan myöhemmän palkanmaksukauden työntekijämaksuja ja ilmoittaa alennetun maksun määrän palkkatietoilmoituksella.

Jos liian suurena perittyä työntekijämaksua ei voida alentaa tulonsaajan myöhemmän palkkakauden työntekijämaksuista, liikapidätys voidaan maksaa tulonsaajalle takaisin, jolloin summa ilmoitetaan palkkatietoilmoituksella negatiivisena lukuna. Toisin kuin takaisinperintätilanteissa, liikaa perityn työntekijämaksun voi oikaista myös alkuperäisen palkanmaksuvuoden jälkeen, esimerkiksi seuraavana vuonna.

Esimerkki 29: Liian suurena perityn työntekijämaksun palauttaminen

Suorituksen maksaja on perinyt tulonsaajan palkasta virheellisesti 43 euroa liian suuren työeläkevakuutusmaksun. Tulonsaajalle ei makseta enää suorituksia, joten työnantaja palauttaa tulonsaajalle liikaa perityn työeläkevakuutusmaksun ja ilmoittaa tulonsaajalle palautetun summan tulorekisteriin:

Esimerkki 29, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05111234
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu -43.00
3.3.1.2 Liian pienenä perityn maksun oikaiseminen

Joissain tilanteissa laki rajoittaa työnantajaa perimästä liian pienenä perittyjä maksuja tulonsaajalta myöhemmissä palkanmaksuissa. Esimerkiksi jos työntekijän työeläke- tai työttömyysvakuutusmaksu on ilmeisen virheen vuoksi jäänyt palkanmaksun yhteydessä pidättämättä, työnantaja voi periä edellisen palkanmaksun yhteydessä perimättä jääneen maksun kahden seuraavan palkanmaksun yhteydessä, mutta ei enää sen jälkeen.

Oikaisutilanteissa maksaja ilmoittaa tulorekisteriin tulonsaajalta perimänsä summan sen palkanmaksukauden ilmoituksella, jolla perii työntekijämaksun korotettuna. Määrä voidaan periä työntekijältä ja ilmoittaa tulorekisteriin myös alkuperäisen palkanmaksuvuoden jälkeen, esimerkiksi seuraavana vuonna.

Jos työntekijältä on peritty liian vähän työntekijämaksuja, ja työnantaja maksaa ne työntekijän puolesta eikä peri määrää työntekijältä, on työntekijän puolesta maksettu määrä ilmoitettava palkkatietoilmoituksella luontoisetuna, katso tarkemmin ohjeesta Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: luontoisedut ja kustannusten korvaukset, luku 1.3. Muut verotettavat luontoisedut.

Annetun ilmoituksen korjaaminen silloin, kun työeläkevakuuttamisen alaraja ylittyy saman kuukauden aikana, kuvataan kohdassa 6.3. Vakuuttamisen poikkeustilanne -tietojen korjaaminen.

3.3.2 Työntekijän sairausvakuutusmaksun oikaiseminen

Kun tulonsaaja on yleisesti verovelvollinen, työntekijän sairausvakuutusmaksu sisältyy aina ennakonpidätykseen. Yleisesti verovelvollisen tulonsaajan sairausvakuutusmaksua ei siis ilmoiteta tulorekisteriin erikseen.

Jos rajoitetusti verovelvollinen työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin, rajoitetusti verovelvollisen sairausvakuutusmaksu on perittävä erikseen lähdeveron lisäksi, ellei rajoitetusti verovelvollinen ole hakeutunut verotusmenettelystä annetun lain mukaiseen verotukseen, jolloin sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätykseen tai ennakkoveroon. Jos sairausvakuutusmaksu on peritty erikseen ja maksettu tulo tai osa siitä muuttuu perusteettomaksi eduksi, sairausvakuutusmaksun oikaisu tehdään samalla ilmoituksella, jolla ilmoitetaan tulon takaisinperintä. Toisin kuin työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun oikaiseminen, sairausvakuutusmaksun oikaisu voidaan tehdä vasta, kun tulo peritään takaisin.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: kansainväliset tilanteet -ohjeessa on kuvattu tietojen korjaamismenettely, kun rajoitetusti verovelvolliselta tulonsaajalta on peritty lähdevero ja sairausvakuutusmaksut, mutta tulonsaaja muuttuu yleisesti verovelvolliseksi henkilöksi, jolloin aiemmin lähdeverona ja työntekijän sairausvakuutusmaksuna ilmoitetut tiedot ilmoitetaan korvaavalla menettelyllä ennakonpidätyksenä.

4 Maksetun suorituksen takaisinperintä

4.1 Yleistä palkkojen ja muiden suoritusten takaisinperinnästä

Kun tulonsaaja maksaa aiheettomasti maksetun perusteettoman edun tai muun suorituksen takaisin suorituksen maksajalle, tieto takaisinmaksusta on ilmoitettava tulorekisteriin. Takaisinperittyä summaa ei korjata alkuperäiselle ilmoitukselle, vaan takaisinperitty summa ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jolloin tulo peritään takaisin. Toimenpiteen tyypiksi merkitään ”Uusi ilmoitus”.

Takaisinperittävästä tulosta annetaan seuraavat tiedot:

 • Tulolaji
 • Takaisinperintä – Kyllä
 • Takaisinperitty summa
 • Takaisinperintäpäivä
 • Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys (jos nettoperintä) tai takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero (jos nettoperintä)
 • Alkuperäinen palkanmaksukausi

Lisäksi takaisinperittävästä tulosta voidaan antaa täydentävinä tietoina seuraavat tiedot:

 • Takaisinperityn tulon ansaintakausi
 • Alkuperäinen maksupäivä

Takaisinperintä-tiedon on kohdistuttava samaan tulolajiin, jolla suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon perusteettomaksi eduksi. Liikasuoritus voidaan kuitenkin periä takaisin henkilölle maksettavasta muusta nettotulosta (ks. esimerkki 25). Tällöinkin takaisinperityn tulon ilmoittamisessa käytetään samaa tulolajia, jolla alkuperäinen liikasuoritus on ilmoitettu.

Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitettava alkuperäinen palkanmaksukausi on se palkanmaksukuukausi, jonka aikana takaisinperittävä suoritus on alun perin tulonsaajalle maksettu.

Suoritus voidaan periä takaisin bruttona (ns. bruttoperintä) tai nettona (ns. nettoperintä).

Yleisimmät takaisinperinnän tavat ovat:

 • Liikasuoritus peritään tulonsaajan nettopalkasta.
 • Tulonsaajalle lähetetään lasku, jonka tulonsaaja maksaa.
 • Liikasuoritus kuitataan myöhemmästä tulonsaajalle maksettavasta suorituksesta alentamalla esimerkiksi bruttopalkan määrää (ns. palkan kuittaus eli ennakkopalkkana käsittely, jonka käyttämistä ei suositella).

Jos suoritus saadaan perittyä takaisin ulosottomenettelyn kautta, takaisinperittynä määränä ilmoitetaan vain liikasuorituksen osuus ilman liikasuoritukseen sisältyvää korkoa. Ilmoitus takaisinperinnästä annetaan, kun takaisinperitty määrä on tilitetty ulosotosta maksajalle.

Kukin tiedon käyttäjä on määritellyt itsenäisesti, miten he käyttävät tulorekisteristä luovutettuja tietoja omissa prosesseissaan. Osa tiedon käyttäjistä ottaa huomioon liikasuoritukseen kohdistuneen ilmoituksen perusteettomasta edusta, eikä sen jälkeen ota takaisinperintäilmoitusta enää lainkaan huomioon. Joillekin tiedon käyttäjistä puolestaan takaisinperintäilmoitus on merkityksellinen. Jotta kaikki tiedon käyttäjät saisivat tarvitsemansa tiedot oikein tulorekisteristä, liikasuoritusta koskevat tiedot on ilmoitettava oikein: liikasuoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi ja liikasuorituksen takaisinmaksusta on annettava oma ilmoitus erikseen.

Tässä luvussa kuvataan esimerkkien avulla, miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin, jos suoritus peritään bruttona tai nettona. Lisäksi kuvataan, miten ilmoitetaan, jos liikasuoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana.

4.2 Nettoperintä

Nettoperintä tarkoittaa, että suorituksen maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt ennakonpidätyksen tai lähdeveron osuuden. Verohallinto huomioi ennakonpidätyksen tai lähdeveron osuuden maksajan velvoitteissa.

Jos takaisinperintä tehdään nettona, ilmoitetaan työntekijältä takaisinperittyyn summaan kohdistuva ennakonpidätys vain takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa ”Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys”. Ennakonpidätystä ei ilmoiteta negatiivisena lukuna. Kohdassa ilmoitettu ennakonpidätyksen määrä otetaan huomioon maksajan alkuperäisen palkanmaksukuukauden ennakonpidätysvelvoitteessa. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, jos liikasuorituksesta on alun perin peritty lähdeveroa ja tulo peritään takaisin nettona.

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alussa ennen Verohallinnon päätöksellään määräämää päivää (tällä hetkellä 30.4.). Tämän jälkeen takaisinperinnässä käytetään bruttoperintää.

Verohallinto vahvistaa kyseisen määräpäivän päätöksellään takaisinperittyjen tulojen takaisinmaksun määräpäivästä suorituksen maksajan verotuksessa. Päätös perustuu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin (OVML, 51 §:n 5 momentti), jossa säädetään maksajan velvoitteiden oikaisusta. Suorituksen maksajan verokauden veroa ei oikaista, jos suorituksen saaja maksaa suorituksen maksajalle takaisin aikaisempana vuonna saamaansa tuloa niin myöhään, että tulosta toimitettu ennakonpidätys tai peritty lähdevero on jo otettu huomioon suorituksen saajan verotuksessa. Verohallinnon vahvistama päivä käytännössä määrittää sen, mihin saakka maksaja voi periä suorituksen takaisin nettona.

Nettoperintä voi olla mahdollinen myös Verohallinnon vahvistaman päivämäärän jälkeen, jos rajoitetusti verovelvolliselta peritään takaisin suoritusta, josta on alun perin peritty lähdevero. Tällöin Verohallinto palauttaa perityn lähdeveron maksajalle takaisin, jos tulonsaajan verovelvollisuusasema on alkuperäisenä maksuvuotena edelleen rajoitetusti verovelvollinen eikä tulonsaaja ole esittänyt vaatimusta verotuksensa toimittamisesta verotusmenettelylain mukaisesti.

Kun tulo peritään nettona, ja takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys", suorituksen maksajan työnantajavelvoitteena oleva ennakonpidätyksen määrä alkuperäisen maksun kaudelta alenee. Lisäksi Verohallinto alentaa tiedon perusteella vastaavasti tulonsaajan hyväksi luettavaa ennakonpidätyksen määrää. Takaisinperittyyn tuloon kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan sen suuruisena kuin ennakonpidätys alun perin toimitettiin liikasuorituksesta. Vaikka ennakonpidätysprosentti olisi liikasuorituksen maksun jälkeen muuttunut, sillä ei ole merkitystä. Vastaavalla tavalla ilmoitetaan takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero, jos liikasuorituksesta on alun perin peritty lähdeveroa ja tulo peritään takaisin nettona.

Vaikka tulo peritään nettona, takaisinperitty liikasuorituksen määrä ilmoitetaan tulorekisteriin alkuperäisen liikasuorituksen suuruisena eli bruttona. Jos suoritus peritään takaisin useassa erässä, maksaja ilmoittaa sen osuuden tulosta, joka kyseisellä kerralla peritään takaisin, ja liittää siihen takaisinperintää koskevat tiedot (ks. kohta 4.5). Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys ilmoitetaan omana tietonaan, eikä takaisinperityn tulon määrästä vähennetä ennakonpidätystä.

Esimerkki 30: Liikasuoritus peritään takaisin nettona, tulonsaajalle ei samalla makseta muuta tuloa

Tulonsaaja maksaa marraskuussa (10.11.) takaisin 2 000 euron liikasuorituksen, joka on maksettu hänelle syyskuussa (katso esimerkki 15, taulukko 2). Työnantaja perii suorituksen tulonsaajalta nettona.

Esimerkki 30, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 12.11.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 10.8.20xx–31.8.20xx

2000.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 10.11.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.9.–30.9.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.9.20xx

 

 

500.00

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitettavalla alkuperäisellä palkanmaksukaudella tarkoitetaan sitä palkanmaksukuukautta, jonka aikana takaisinperittävä suoritus on alun perin tulonsaajalle maksettu.

On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen. Kun suoritus peritään tulonsaajalta nettona, suorituksen maksaja ilmoittaa toimitetun ennakonpidätyksen käyttämällä Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tietoa. Esimerkin 30 nettoperinnässä tulonsaajalta peritään tosiasiassa 1500 euroa. Verohallinto pienentää suorituksen maksajan työnantajavelvoitteena olevaa ennakonpidätyksen määrää syyskuulta. Tällöinkin takaisinperityn tulolajin määrä ilmoitetaan 2 000 euron suuruisena.

Esimerkki 31: Liikasuoritus peritään takaisin nettona, tulonsaajalle maksetaan samalla muuta tuloa

Jos edellisessä esimerkissä tulonsaajalle olisi maksettu samassa yhteydessä normaali kuukausipalkka 3 800 euroa, olisi se voitu ilmoittaa samalla ilmoituksella takaisinperinnän kanssa.

Esimerkki 31, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 12.11.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.11.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.11.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 1.11.20xx–30.11.20xx

3800.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 10.8.20xx–31.8.20xx

2000.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 10.11.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.9.–30.9.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.9.20xx

 

 

500.00

402 Ennakonpidätys (25 % 3 800 eurosta) 1064.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 800 eurosta) 271.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 800 eurosta) 57.00
406 Maksettava palkka (3 800 – 1 064 – 271.70 - 57 - 1500) 907.03

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

Esimerkissä 31 Verohallinto oikaisee annetun ilmoituksen perusteella suorituksen maksajan työnantajasuoritusten velvoitetta oma-aloitteisista veroista syyskuulta 500 eurolla, joten velvoitetta vapautuu käytettäväksi myöhempiin velvoitteisiin tai vapautuva raha palautetaan maksajalle.

Jos työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja ei olisi jo aiemmalla korvaavalla ilmoituksella oikaistu, suorituksen maksaja voisi ilmoittaa ne tällä ilmoituksella alhaisempana määränä.

Jos esimerkissä 31 aiemmin maksettu suoritus olisi ilmoitettu rahapalkkojen ilmoitustapa 1:n mukaisesti Palkka yhteissumma -tulolajilla, pitäisi Aikapalkka-tulolajilla maksetut tiedot ja Palkka yhteissumma -tulolajilla takaisinperitty summa ilmoittaa eri ilmoituksilla, koska ilmoitustapa 1:n tietoja ei voi antaa samalla ilmoituksella ilmoitustapa 2:n tietojen kanssa. Maksajan on ilmoitettava takaisinperintä käyttäen samaa tulolajia ja ilmoitustapaa, jolla alkuperäinen liikasuoritus ilmoitettiin.

4.3 Bruttoperintä

Bruttoperintä tarkoittaa, että tulonsaajalta peritään liikasuoritus takaisin bruttomääräisenä. Maksaja perii tulonsaajalta tälle maksetun suorituksen lisäksi myös tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen osuuden. Bruttoperinnässä suorituksen maksaja voi lähettää tulonsaajalle esimerkiksi laskun tai periä liikasuorituksen myöhemmin tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta.

Bruttoperinnässä suoritusta ei voi periä takaisin tulonsaajalle maksettavasta bruttopalkasta. Jos suoritus peritään takaisin tulonsaajalle maksettavasta bruttopalkasta, kyse on palkan kuittauksesta, eikä takaisinperintää näissä tilanteissa saa erikseen ilmoittaa tulorekisteriin. Palkan kuittausta on käsitelty kappaleessa 4.9.

Bruttoperintä laskulla tai muulla maksuvaateella voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun tulonsaajalle ei makseta enää palkkaa tai muita suorituksia. Tällöin suorituksen maksaja ei voi periä tuloa takaisin myöhemmin maksettavasta suorituksesta, vaan tulo on perittävä tulonsaajalta takaisin bruttona. Tulonsaajan on maksettava liikasuoritus sellaisenaan takaisin suorituksen maksajalle.

Esimerkki 32: Liikasuorituksen periminen takaisin bruttona

Tulonsaajalle on maaliskuun lopputilin (4 500 euroa) yhteydessä erehdyksessä maksettu 900 euroa liikaa palkkaa. Suorituksen maksaja on toimittanut ennakonpidätyksen, perinyt työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksanut työnantajan sosiaalivakuutusmaksut bruttosumman 4 500 euron perusteella. Suorituksen maksaja on ilmoittanut maksetun tulon tulorekisteriin tulolajilla Palkka yhteissumma.

Kun liikasuoritus huomattiin, suorituksen maksaja korjasi aiemmin antamaansa ilmoitusta ja ilmoitti liikasuorituksen perusteettomana etuna, jolloin suorituksen maksaja korjasi sosiaalivakuutusmaksujen määrän oikeaksi ja myös työnantajan erillisilmoituksen (katso luku 3.1 Perusteeton etu ja 3.3 Työntekijän sosiaalivakuutusmaksujen oikaiseminen sekä luku 7 Työnantajan erillisilmoituksen korjaaminen).

Suorituksen maksaja on lähettänyt tulonsaajalle laskun 900 euron liikasuorituksesta. Tulonsaaja maksaa suorituksen 10.5. takaisin samana vuonna. Kun tulonsaaja maksaa liikasuorituksen takaisin, suorituksen maksaja (työnantaja) ilmoittaa takaisinmaksun tulorekisteriin:

Esimerkki 32, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 10.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.3.20xx–15.3.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 10.5.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi:1.3.–15.3.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.3.20xx

900.00

Esimerkin 32 mukaisessa tilanteessa maksaja olisi halutessaan voinut käyttää myös nettoperintää, koska liikamaksu havaittiin ja perittiin takaisin ennen Verohallinnon päätöksellään määräämää päivää.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

Tieto takaisinperinnästä ilmoitetaan samalla tulolajilla, jolla liikasuoritus on ilmoitettu perusteettomaksi eduksi. Liikasuoritus voidaan kuitenkin periä takaisin muusta henkilölle maksettavasta nettotulosta.

Esimerkki 33: Liikasuoritus peritään takaisin bruttona tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta siten, että liikasuoritus peritään muusta tulosta

Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 330 euroa liikaa ylityökorvauksia. Suorituksen maksaja on korjannut heinäkuulta antamansa ilmoituksen ja ilmoittanut 330 euron suorituksen perusteettomana etuna. Suorituksen maksaja on alentanut heinäkuulta antamallaan korvaavalla ilmoituksella työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan oikeaa summaa.

Tulonsaajalle maksetaan syyskuussa normaali kuukausipalkka 2 800 euroa. Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että maksaja perii liikasuorituksen (330 euroa) tulonsaajan syyskuun ennakonpidätyksen toimittamisen ja työntekijämaksujen perimisen jälkeisestä nettopalkasta. Vaikka kyseisessä palkassa ei makseta ylityökorvausta ja tulo peritään takaisin muusta palkkatulosta, maksaja käyttää takaisinperityn tulon ilmoittamisessa alkuperäisen liikasuorituksen tulolajia eli ylityökorvausta. Tulonsaajan ennakonpidätysprosentti on 22 %.

Esimerkki 33, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09151645
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

227 Urakkapalkka (kuukauden normaali urakkapalkka)

Ansaintakausi: 1.9.–15.9.20xx

2800.00

235 Ylityökorvaus

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 15.7.–30.7.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:15.9.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 15.7.–30.7.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 30.7.20xx

330.00

402 Ennakonpidätys (2 800 eurosta) 616.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 42.00
406 Maksettava palkka (2800 – 616 – 200.20 – 35.00 – 330) 1611.80

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

Kyseisessä esimerkissä suorituksen maksaja oli alentanut jo heinäkuulta antamallaan korvaavalla ilmoituksella työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun määrän vastaamaan alhaisempaa tulon määrää. Jos maksaja ei olisi korjannut määrää oikeaksi heinäkuun ilmoituksella, voisi maksaja korjata työntekijämaksun määrän oikeaksi syyskuun ilmoituksella, eli ilmoituksella, jolla takaisinperintä ilmoitetaan. Tällöin työntekijän työeläkevakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksu maksettaisin 2470 euron perusteella (2 800 – 330 = 2 470).

Jos esimerkissä 33 aiemmin maksettu suoritus olisi ilmoitettu rahapalkkojen ilmoitustapa 1:n mukaisesti Palkka yhteissumma -tulolajilla (Ylityökorvaus-tulolajin sijasta), pitäisi Urakkapalkka-tulolajilla maksetut tiedot ja Palkka yhteissumma -tulolajilla takaisinperitty summa ilmoittaa eri ilmoituksilla, koska Ilmoitustapa 1:n tietoja ei voi antaa samalla ilmoituksella ilmoitustapa 2:n tietojen kanssa. Takaisinperintä on ilmoitettava samalla tulolajilla, jolla liikasuoritus aiemmin ilmoitettiin perusteettomaksi eduksi.

Jos liikasuoritus on huomattu ennen ilmoituksen lähettämistä ja ilmoitettu Perusteeton etu -tulolajilla, takaisinperintää ilmoitettaessa käytetään samaa tulolajia, vaikka tulo perittäisiinkin takaisin muusta tulosta.

Esimerkki 34: Perusteeton etu -tulolajilla ilmoitettu liikasuoritus peritään takaisin bruttona tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta siten, että liikasuoritus peritään muusta tulosta

Tulonsaajalle on maksettu kesäkuussa 900 euroa liikaa tuloa. Virhe huomattiin ennen ilmoituksen lähettämistä. Maksaja ilmoitti liikasuorituksen tulorekisteriin tulolajilla Perusteeton etu (359), ks. esimerkki 15.

Tulonsaajalle maksetaan elokuussa normaali kuukausipalkka 4 000 euroa. Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että maksaja perii liikasuorituksen (900 euroa) tulonsaajan elokuun nettopalkasta, eli ennakonpidätyksen toimittamisen ja työntekijämaksujen perimisen jälkeisestä palkasta. Vaikka Perusteeton etu -tulolajilla ilmoitettu liikasuoritus peritään takaisin muusta palkkatulosta, maksaja käyttää takaisinperityn tulon ilmoittamisessa alkuperäisen liikasuorituksen tulolajia eli tulolajia Perusteeton etu (359).

Esimerkki 34, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09151645
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.08.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.08.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.08.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka (kuukauden normaali palkka)

Ansaintakausi: 01.08.–31.08.20xx

4000.00

359 Perusteeton etu

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 01.06.–15.06.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.06.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.06.–15.06.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.06.20xx

900.00
402 Ennakonpidätys (30 % 4 000 eurosta) 1200.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (4 000 eurosta) 286.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (4 000 eurosta) 60.00
406 Maksettava palkka (4000 – 1200 – 286 – 60 – 900) 1554.00

* Ansaintakausi on vapaaehtoisesti annettava täydentävä tieto.

Jos tulo peritään tulonsaajalta takaisin bruttona, suorituksen maksaja ei vähennä takaisinperittävästä suorituksesta toimitettuja ennakonpidätyksiä. Kun tulonsaaja on maksanut liikasuorituksen takaisin ja suorituksen maksaja on ilmoittanut takaisinmaksun tulorekisteriin, Verohallinto ottaa takaisinperinnän huomioon tulonsaajan verotuksessa alentamalla vastaavalta osin tulonsaajan tulon määrää. Sen sijaan tulosta toimitettu ennakonpidätys jää tulonsaajan verotukseen hyväksiluettavaksi. Verohallinto ottaa takaisinperityn tulon määrän huomioon verotuksessa, jos henkilön kyseisen vuoden verotus ei ole vielä valmistunut. Jos takaisinperintä tapahtuu verotuksen valmistumisen jälkeen, Verohallinto korjaa tulonsaajan verotusta maksajan tulorekisteriin ilmoittamien tietojen perusteella. Jos liikasuoritus on maksettu ennen vuotta 2019, katso ohjaus kohta 1.7.

Takaisinperinnän ilmoittamisen kannalta ei ole merkitystä sillä, onko tiedot ilmoitettu tulorekisterin rahapalkkojen ilmoitustapa 1:llä (ns. rahapalkkojen ilmoittamisen suppea taso) tai ilmoitustapa 2:lla (rahapalkkojen ilmoittamisen laajempi tarkkuustaso). Ilmoitusmenettely on samankaltainen, ilmoitettiin tiedot kummalla tahansa tavalla. Suorituksen maksajan on kuitenkin käytettävä samaa ilmoitustapaa (rahapalkkojen ilmoitustapaa 1 tai 2) ja tulolajia, jolla on ilmoittanut liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Ilmoitustapa 1:ssä on muistettava ilmoittaa takaisinperinnän kohdistuminen myös alatulolajeilla ilmoitettuihin työansioihin. Lisäksi on muistettava ilmoittaa takaisinperittyyn tuloon liittyvä Vakuuttamistiedon tyyppi -tieto toteutuneen tilanteen mukaisesti.

Esimerkki 35: Takaisinperinnän ilmoittaminen ilmoitustapa 1:llä, kun osa tuloista ei ole sosiaalivakuutusmaksujen perusteena

Tulonsaajalle on maksettu 2 500 euroa. Summa sisältää 500 euroa irtisanomisajan korvausta, joka ei ole sosiaalivakuutusmaksujen alainen. Myöhemmin suorituksen maksaja huomaa, että hän maksoi 200 euroa liikaa palkkaa. Irtisanomisajan korvauksen määrä on ollut oikea. Suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon perusteettomana etuna tulorekisteriin (katso esimerkki 21).

Liikasuoritus (200 euroa) peritään tulonsaajalta takaisin heinäkuun palkanmaksun yhteydessä. Tulonsaajan heinäkuun normaali palkka on 3 000 euroa.

Esimerkki 35, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx09161955
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 31.7.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.7.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.7.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
101 Palkka yhteissumma (heinäkuun normaali palkka) 3000.00

101 Palkka yhteissumma

Vakuuttamistiedon tyyppi: Sosiaalivakuutusmaksujen alainen: Vakuutusmaksun perusteena:Ei

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:31.7.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.6.–15.6.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 30.06.20xx

200.00

103 Palkkasumma, joka on sosiaalivakuutusmaksujen alainen

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:31.7.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.6.–15.6.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 30.6.20xx

200.00

402 Ennakonpidätys (3 000 eurosta) 750.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 000 eurosta) 214.50
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 000 eurosta) 42.00

4.4 Takaisinperitty summa sisältää useita tulolajeja

Jossain tilanteissa takaisinperitty tulo voi sisältää useita eri tulolajeja, esimerkiksi aikapalkkaa, ylityökorvausta ja lomarahaa, joista on toimitettu yksi yhteinen ennakonpidätys. Näissä tilanteissa takaisinperityt tulolajit on ilmoitettava erikseen, mutta takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen voi ilmoittaa yhteissummana. Tämä kuitenkin edellyttää, että kaikki takaisinperityt liikasuoritukset on maksettu samana maksupäivänä. Jos takaisinperitty määrä sisältää eri päivinä maksettuja liikasuorituksia, maksajan on takaisinperintäilmoituksella eriteltävä, mikä osuus ennakonpidätyksestä on maksettu minkäkin palkanmaksukauden aikana (katso tarkemmin luvusta 4.7.). Liikasuorituksesta perityt työntekijämaksut voi vähentää muista työntekijämaksuista.

Esimerkki 36: Tulonsaajalta peritään takaisin useita eri tulolajeja, nettoperintä

Tulonsaajalle on maksettu heinäkuussa 583 euroa liikaa. Summa koostuu 300 euron aikapalkasta, 150 euron ylityökorvauksesta sekä 133 euron yötyökorvauksesta. Suorituksen maksaja on toimittanut liikasuorituksesta 152 euron ennakonpidätyksen ja perinyt työntekijän työeläkevakuutusmaksun 41,68 euroa ja työttömyysvakuutusmaksun 8,16 euroa. Suorituksen maksaja on antanut korvaavan ilmoituksen heinäkuulle ja merkinnyt edellä mainitut suoritukset perusteettomaksi eduksi.

Tulonsaaja maksaa summan takaisin elokuussa. Maksaja perii liikasuorituksen nettoperintänä, eli tulonsaajalta peritään määrä, josta on vähennetty ennakonpidätyksen osuus (152 euroa). Verohallinto pienentää suorituksen maksajan heinäkuun työnantajavelvoitteena olevaa ennakonpidätyksen määrää vastaavasti annetun ilmoituksen perusteella. Maksaja voi vähentää liikasuorituksesta perimänsä työntekijämaksut (yhteensä 50,43 euroa) muista eläkelaitokselle ja Työllisyysrahastolle maksamistaan suorituksista, ellei maksaja ole alentanut määrää jo perusteettomasta edusta antamallaan ilmoituksella. Jos työntekijämaksujen määrää ei ole alennettu jo perusteettoman edun ilmoituksella, tulonsaajalta peritään 380,57 euroa. Maksaja ilmoittaa:

Esimerkki 36, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 15.8.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.8.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.8.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.7.20xx–15.7.20xx

300.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.7.–15.7.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.7.20xx

 

 

152.00

235 Ylityökorvaus

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.7.–15.7.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.7.20xx

150.00

236 Yötyökorvaus

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä:10.8.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.7.–15.7.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.7.20xx

133.00

413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu -41.68
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu -8.75

Jos esimerkissä 36 tulonsaajalle maksettaisiin samassa yhteydessä muuta sosiaalivakuutusmaksun perusteena olevaa tuloa, työntekijän sosiaalivakuutusmaksut voisi vähentää muista tulonsaajalta perittävistä maksuista. Silloin negatiivista lukua ei saa ilmoittaa.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.5 Summa peritään takaisin useassa erässä

Liikasuoritus voidaan periä takaisin tulonsaajalta useassa erässä. Maksaja ilmoittaa takaisinperintä-tietona sen osuuden tulosta, joka kyseisellä kerralla peritään takaisin. Kokonaissummaa ei ilmoiteta. Kun virhe huomataan, alkuperäinen ilmoitus korjataan korvaavalla ilmoituksella ja merkitään koko liikasuoritus perusteettomaksi eduksi. Sen sijaan takaisinperintä ilmoitetaan sen palkkakauden ilmoituksella, jona tulo peritään takaisin.

Esimerkki 37: Summa peritään takaisin useassa erässä

Tulonsaajalle on helmikuussa maksettu 1 500 euron liikasuoritus normaalin 3 160 euron palkan lisäksi. Tulo oli ilmoitettu alun perin Palkka yhteissumma -tulolajilla. Suorituksen maksaja korjaa helmikuulta antamaansa ilmoitusta ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi:

Esimerkki 37, taulukko 1/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx20031955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.2.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:1.2.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.2.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Ansaintakausi: 1.2.20xx–28.2.20xx

3160.00

101 Palkka yhteissumma

Perusteeton etu: Kyllä

Ansaintakausi:1.2.20xx–28.2.20xx

1500.00

402 Ennakonpidätys 1000.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (3 160 eurosta) 225.94
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (3 160 eurosta) 47.40

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja ovat sopineet, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen kuukausittain 150 euron erissä takaisin. Suoritus peritään tulonsaajalta bruttona. Tulonsaaja maksaa ensimmäisen erän huhtikuussa (6.4.).

Maksaja ilmoittaa liikasuorituksen takaisinmaksun erissä:

Esimerkki 37, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 6.4.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:1.4.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.4.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

101 Palkka yhteissumma

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.2.20xx–28.2.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 6.4.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.2.–28.2.20xx

Alkuperäinen maksupäivä: 15.2.20xx*

150.00

Jos tulonsaajalle maksettaisiin samassa yhteydessä tuloa, voitaisiin se ilmoittaa samalla ilmoituksella.

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.6 Liikasuoritus on maksettu pidemmältä ajalta ja peritään osissa

Liikasuoritus on voitu maksaa tulonsaajalle useamman palkkakauden aikana, ennen kuin virhe huomataan. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitetaan se aiempi palkkakausi ja maksupäivä, jolloin tulo alunperin maksettiin tulonsaajalle.

Esimerkki 38: Summa on maksettu tulonsaajalle useamman palkkakauden aikana

Tulonsaajalle on maksettu puolen vuoden ajan kielilisää 200 euroa kuukaudessa (helmi-heinäkuun palkanmaksussa) normaalin palkanmaksun (2 550 euron) lisäksi. Tulonsaajan tulon määrä on ollut yhteensä 2 750 euroa. Heinäkuun lopussa huomataan, ettei tulonsaajalla ollutkaan oikeutta kielilisään.

Liikasuoritus oli ilmoitettu alun perin Muu maksettu lisä -tulolajilla. Suorituksen maksaja korjaa helmi-heinäkuulta antamansa ilmoitukset ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Maksaja ilmoittaa korvaavalla ilmoituksella liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi (esimerkkinä toukokuun ilmoitus):

Esimerkki 38, taulukko 1/2
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx20031955
Ilmoituksen versionumero: 1 (täydentävä tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi:1.5.20xx–31.5.20xx

2550.00

216 Muu maksettu lisä

Perusteeton etu: Kyllä

Ansaintakausi: 1.5.20xx–31.5.20xx

200.00

402 Ennakonpidätys (20 % 2 750 eurosta) 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 550 eurosta) 182.32
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 550 eurosta) 38.25

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen kuukausittain 100 euron erissä takaisin. Suoritus peritään tulonsaajalta bruttona. Takaisinperinnän lisätiedoissa ilmoitetaan se aiempi palkkakausi ja maksupäivä, jona tulo alunperin maksettiin tulonsaajalle.

Tulonsaaja maksaa ensimmäisen erän syyskuun palkanmaksussa. Tulonsaajan kyseisen palkkakauden normaalipalkka on 2 550 euroa.

Esimerkki 38, taulukko 2/2
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 15.9.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 2550.00

216 Muu maksettu lisä

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.2.20xx–28.2.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.9.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.2.–28.2.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.2.20xx

100.00

402 Ennakonpidätys (20 % 2 550 eurosta) 510.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 550 eurosta) 182.32
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 550 eurosta) 38.25

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.7 Liikasuoritus on maksettu pidemmältä ajalta ja peritään takaisin kerralla

Liikasuoritus on saatettu maksaa tulonsaajalle pidemmältä ajalta, mutta tulo peritään takaisin kerralla. Näissä tilanteissa suorituksen maksajan on takaisinperintäilmoituksella eriteltävä, mikä osuus takaisinperittävästä tulosta on maksettu minkäkin palkkakauden aikana.

Esimerkki 39: Useassa erässä maksettu suoritus peritään takaisin kerralla

Tulonsaajalle on maksettu kolmen kuukauden ajan (syys-marraskuussa) vaahdotuslisää 100 euroa kuukaudessa. Suorituksesta on toimitettu 25 % ennakonpidätystä. Tulo on ilmoitettu tulorekisteriin tulolajilla Olosuhdelisä. Myöhemmin huomataan, ettei tulonsaajalla ollutkaan oikeutta kyseiseen lisään.

Suorituksen maksaja on virheen huomattuaan korjannut kolmelta kuukaudelta antamiaan ilmoituksia ja merkinnyt 100 euron olosuhdelisänä ilmoitetut suoritukset perusteettomiksi eduiksi.

Maksaja ja tulonsaaja sopivat, että tulonsaaja maksaa liikasuorituksen (300 euroa) kerralla takaisin joulukuun puolessa välissä. Suoritus peritään takaisin nettona.

Kun tulonsaaja on maksanut suorituksen, työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin tiedot takaisinperinnästä:


Esimerkki 39, taulukko 1/1
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä tai muu ilmoituspäivä: 19.12.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.12.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.12.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

218 Olosuhdelisä

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.9.20xx–30.9.20xx

100.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.9.–30.9.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.9.20xx

 

 

25.00

218 Olosuhdelisä

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 1.10.20xx–31.10.20xx

100.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.10.–31.10.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.10.20xx

 

 

25.00

218 Olosuhdelisä

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 01.11.20xx–30.11.20xx

100.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.12.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.11.–30.11.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.11.20xx

 

 

25.00

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.8 Nettoperintä muuttuu bruttoperinnäksi

Jos suorituksen maksaja on perinyt suorituksen takaisin tulonsaajalta nettoperintänä, ja tulonsaaja maksaa suorituksen takaisin vasta Verohallinnon päätöksellään vahvistaman päivämäärän jälkeen (liikamaksua seuraavana vuonna myöhemmin kuin 30.4.), Verohallinto ei oikaise maksajan verokauden veroa. Tällöin maksaja voi periä hyvittämättä jääneen ennakonpidätyksen osuuden takaisin tulonsaajalta. Koska perintä muuttuu silloin nettoperinnästä bruttoperinnäksi, maksajan on korjattava aiemmin antamansa takaisinperintäilmoitus. Nettoperintä muutetaan bruttoperinnäksi poistamalla ilmoituksesta tieto takaisinperittyyn määrään kohdistuvasta ennakonpidätyksestä. Samassa yhteydessä on korjattava takaisinperityn suorituksen määrä vastaamaan tosiasiassa tulonsaajalta perittyä määrää. Maksaja ilmoittaa myöhemmin perityn ennakonpidätyksen osuuden tulorekisteriin, kun osuus on saatu perittyä.

Esimerkki 40: Liikasuoritus peritään takaisin nettona Verohallinnon vahvistaman määräajan jälkeen, nettoperintä vaihtuu bruttoperinnäksi

Tulonsaajalle on maksettu lokakuussa 500 euroa liikaa palkkaa. Maksaja huomaa liikasuorituksen seuraavana vuonna toukokuussa ja korjaa lokakuun ilmoitukselle perusteettoman edun sekä perii suorituksen takaisin toukokuun palkanmaksun yhteydessä. Maksaja perii suorituksen takaisin nettoperintänä. Liikasuoritukseen kohdistuvan ennakonpidätyksen määrä on 100 euroa, joten maksaja perii tulonsaajalta tosiasiassa 400 euroa.

Maksaja ilmoittaa tiedot seuraavasti (ennen kuin saa tiedon, ettei nettoperintä ole enää mahdollinen):

Esimerkki 40, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.05.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 01.05.20xx–31.05.20xx

2800.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 01.10.20xx–31.10.20xx

500.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.05.20xx 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys:

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.–31.10.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.10.20xx

 

 

100.00

402 Ennakonpidätys (25 % 2 800 eurosta) 700.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 42.00
406 Maksettava palkka ( 2800 – 700 – 200.20 – 42 – 400) 1457.80

Koska Verohallinnon määräämä nettoperinnän määräaika on jo kulunut umpeen, Verohallinto ei oikaise maksajan verokauden veron määrää. Maksaja perii tulonsaajalta puuttuvan 100 euroa kesäkuussa. Maksajan on korjattava toukokuulta antamansa ilmoitus ja muutettava perintä bruttoperinnäksi. Samassa yhteydessä maksaja korjaa takaisinperityn määrän 400 euroksi. Kun maksaja kesäkuussa perii tulonsaajalta ennakonpidätyksen osuuden 100 euroa, maksaja antaa tästä oman ilmoituksen.

Maksaja korjaa annetun ilmoituksen seuraavasti ja muuttaa nettoperinnän bruttoperinnäksi:

Esimerkki 40, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121435
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.05.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.05.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.05.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 01.05.20xx–31.05.20xx

2800.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 01.10.20xx–31.10.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.05.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.–31.10.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.10.20xx

400.00

402 Ennakonpidätys (25 % 2 800 eurosta) 700.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 42.00
406 Maksettava palkka (2800 – 700 – 200.20 – 42 – 400) 1457.80

Kesäkuun palkasta perityn ennakonpidätyksen osuuden 100 euroa maksaja ilmoittaa seuraavasti:

Esimerkki 40, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx11121436
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.06.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 01.06.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.06.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-9876 (+ muut pakolliset tiedot)

TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 01.06.20xx–30.06.20xx

2800.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 01.10.20xx–31.10.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.06.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 01.–31.10.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 15.10.20xx

100.00

402 Ennakonpidätys (25 % 2 800 eurosta) 700.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 800 eurosta) 200.20
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 800 eurosta) 42.00
406 Maksettava palkka (2800 – 700 – 200.20 – 42 – 100) 1757.80

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

4.9 Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana

Suorituksen maksaja voi myös korjata maksamansa liikasuorituksen tulorekisteriin ilman, että suoritusta käsiteltäisiin perusteettomana etuna. Tällöin maksaja käsittelee suoritusta palkkatietoilmoituksella aiemmin maksettuna ennakkopalkkana tai muuna vastaavana eränä. Maksaja vähentää liikasuorituksen myöhemmin maksettavasta suorituksesta. Maksaja perii liikaa maksamansa suorituksen takaisin kuittaamalla liikasuorituksen tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa maksettavasta bruttopalkasta. Seuraavalla palkanmaksulla tarkoitetaan sitä palkanmaksua, joka tehdään liikasuorituksen havaitsemisen jälkeen. Jos liikasuoritus on maksettu esimerkiksi huhtikuussa ja se havaitaan vasta kesäkuun lopussa sen jälkeen, kun kesäkuun palkka on jo maksettu, voidaan liikasuoritus kuitata heinäkuun palkanmaksussa. On huomattava, että työsopimuslaissa (55/2001) on rajoitettu työnantajan kuittausoikeutta tietyissä tilanteissa.

Jos vähennys on seuraavassa palkanmaksussa tehty samasta tulolajista, jona aiempi liikamaksu on tulorekisteriin ilmoitettu, ilmoitetaan tulorekisteriin seuraavassa palkanmaksussa vain tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettu määrä, eli se kyseisen tulolajin bruttopalkka, joka jää jäljelle, kun aiempi liikasuoritus on vähennetty siitä. Suorituksen käsittely ennakkopalkkana on sallittua tulorekisteriin annettavalla palkkatietoilmoituksella vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin liikasuorituksen havaitsemista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Ennakkopalkkana käsittelyä ei suositella, koska se voi vääristää tulonsaajalle maksettavan etuuden määrää tai pahimmillaan vaikuttaa koko etuuden saamiseen. Jos liikasuoritus kuitataan bruttopalkasta, osa tiedon käyttäjistä voi joutua pyytämään tietoja maksetuista summista maksajalta erikseen. Lisäksi etuuden perusteena käytetään väärää tuloa. Ennakkopalkkana käsittely on maksajille vapaaehtoista ja vaihtoehtoisena ilmoitustapana voidaan aina käyttää liikasuorituksen ilmoittamista perusteettomana etuna.

Esimerkki 41: Liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana eli palkan kuittaaminen myöhemmin maksettavasta palkasta

Tulonsaajalle on 5.10. maksettu 4 000 euroa urakkapalkkaa. Palkanmaksun yhteydessä maksettiin palkkaa 1 500 euroa liikaa palkkakaudelta 15.9.–30.9.20xx. Oikea summa olisi pitänyt olla 2 500 euroa.

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana, joka kuitataan tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa (20.10.) maksettavasta 3 600 euron urakkapalkasta. Suorituksen maksaja ilmoittaa tulorekisteriin 2 100 euroa ja toimittaa tästä summasta ennakonpidätyksen (20 %) ja perii työntekijän sosiaalivakuutusmaksut.

Esimerkki 41, taulukko 1/1
ILMOITUS, KUN MAKSETTU TULO KÄSITELLÄÄN ENNAKKOPALKKANA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx10231645
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.10.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.10.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 15.10.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

227 Urakkapalkka

Ansaintakausi*: 1.10.–15.10.20xx

2100.00

402 Ennakonpidätys 420.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 150.15
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 31.50

Huomattava on, että kaikki tiedon käyttäjät eivät edellä mainitun tiedon perusteella saa tarvitsemaansa tietoa.

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Vähennyksen ei kuitenkaan tarvitse kohdistua samaan tulolajiin, jona aiempi liikasuoritus on maksettu. Jos maksaja kuittaa liikasuorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäistä ilmoitusta korjattava ja muutettava aiempi liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta vähennys myöhemmässä palkanmaksussa tehdään. Suorituksen käsittely ennakkopalkkana on tällöinkin sallittua tulorekisteriin annettavalla palkkatietoilmoituksella vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin sen palkanmaksun yhteydessä, joka tehdään liikasuorituksen havaitsemisen jälkeen. Myös tulorekisteriin seuraavassa palkanmaksussa ilmoitettavan määrän on vastattava tulonsaajalle tuolloin tosiasiallisesti maksettua määrä, eli sitä kyseisen tulolajin bruttopalkkaa, joka jää jäljelle, kun aiempi liikasuoritus on vähennetty siitä.

Esimerkki 42: Palkan kuittaaminen eri tulolajista ja aiemman ilmoituksen korjaaminen

Tulonsaajalle on 20.2. maksettu 3 800 euroa palkkaa. Työnantaja on ilmoittanut tiedot aikapalkkana (3 400 euroa) ja ylityökorvauksena (400 euroa) tulorekisteriin. Myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksettiin perusteetta 200 euroa ylityökorvausta.

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että suoritusta käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana, joka vähennetään tulonsaajalle seuraavassa palkanmaksussa (20.3.) maksettavasta palkasta. Henkilölle on tarkoitus maksaa 20.3. palkanmaksussa 3 400 euroa aikapalkkaa. Maksaja kuittaa 200 euron liikasuorituksena maksetun ylityökorvauksen aikapalkasta ja ilmoittaa tulorekisteriin 3 200 euroa aikapalkkana. Koska maksaja kuittaa suorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäinen ilmoitus (20.2.) korjattava ja merkittävä liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta liikasuoritus kuitataan.

Esimerkki 42, taulukko 1/3
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN LIIKASUORITUKSEN HUOMAAMISTA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.2.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.2.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.2.20xx

ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi: 1.2.–28.2.20xx*

3400.00

235 Ylityökorvaus

Ansaintakausi: 15.2.–20.2.20xx*

400.00

 

402 Ennakonpidätys 954.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 271.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 57.00

Kun liikasuoritus huomataan ja päätetään kuitata myöhemmin maksettavasta toisesta tulolajista, helmikuulle annetaan korvaava ilmoitus seuraavasti:

Esimerkki 42, taulukko 2/3
KORVAAVA ILMOITUS, JOS SUORITUS ON KUITATTU TOISESTA TULOLAJISTA
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx9876543
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.2.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.2.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 28.2.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 1.2.–28.2.20xx

3600.00

235 Ylityökorvaus

Ansaintakausi*: 15.2.–20.2.20xx

200.00

402 Ennakonpidätys 954.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 271.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 57.00

Koska liikasuoritus 200 euroa kuitattiin maaliskuun aikapalkasta (3 400 eurosta), maksaja ilmoittaa alhaisemman bruttopalkan määrän tulorekisteriin seuraavasti:

Esimerkki 42, taulukko 3/3
ILMOITUS, KUN MAKSETTU TULO KÄSITELLÄÄN ENNAKKOPALKKANA
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx1234567
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 20.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.3.20xx

ILMOITUKSEN (TULONSAAJAN) TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

201 Aikapalkka

Ansaintakausi*: 1.3.–31.3.20xx

3200.00

402 Ennakonpidätys 848.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 228.80
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 48.00

* Ansaintakausi on täydentävä lisätieto.

Esimerkki 43: Työaikapankin miinussaldo kuitataan työsuhteen päättyessä vuosilomakorvauksesta

Tulonsaajalla on liukuva työaika ja työsuhteen päättyessä liukumasaldo on sallitusti miinuksella 10 tuntia. Tulonsaajalle maksetaan lopputilissä vuosilomakorvausta, mutta ei enää muuta kuukausipalkkaa.

Suorituksen maksaja ja tulonsaaja sopivat, että työaikapankin miinussaldoa käsitellään tulonsaajalle maksettuna ennakkopalkkana, joka vähennetään tulonsaajalle maksettavasta 1 000 euron lopputilistä (vuosilomakorvauksesta). Maksaja kuittaa lopputilistä 300 euroa liikasuorituksena maksettua aikapalkkaa ja ilmoittaa tulorekisteriin 700 euroa vuosilomakorvauksena.

Koska maksaja kuittaa suorituksen toisesta tulolajista, on alkuperäinen ilmoitus korjattava ja muutettava liikasuoritus samaksi tulolajiksi, josta liikasuoritus kuitataan. Jos tiedossa on aika, jolloin työaikapankin miinussaldo on kertynyt, pitää korjaus kohdistaa kyseisen ajan palkkatietoilmoitukseen. Jos tiedossa ei ole, milloin työaikapankin miinussaldo on kertynyt, maksaja korjaa viimeisimmän ilmoituksen, jossa on ilmoitettu aikapalkkaa. Tässä ilmoituksessa maksaja muuttaa aikapalkasta 300 euroa vuosilomakorvaukseksi edellisessä esimerkissä esitetyn mukaisesti.

Jos liikasuoritusta ei voida kokonaan vähentää heti seuraavasta palkasta, liikasuoritus on korjattava perusteettomaksi eduksi (katso luku 3 Väärin perustein maksetun suorituksen ilmoittaminen ja takautuva korjaus).

Tulorekisterin suosittelema tapa ilmoittaa liikasuorituksen tiedot kuvataan luvussa 3.1.

4.10 Perusteeton etu ja takaisinperintä samalla ilmoituksella

Edellä on kuvattu perusteettoman edun ja takaisinperinnän ilmoittamista. Samalla ilmoituksella voidaan ilmoittaa kyseiseen palkkakauteen kohdistuva perusteeton etu ja saman palkkakauden aikana takaisin perityt tulot. Koska perusteeton etu pitää ilmoittaa tulorekisteriin kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta, voi tulla tilanteita, joissa maksettu perusteeton etu ehditään periä saman palkkakauden aikana takaisin. Näissäkin tilanteissa perusteeton etu on ilmoitettava.

Esimerkki 44: Perusteeton etu ja takaisinperintä samalla ilmoituksella

Tulonsaajalle on maksettu 3 000 euroa palkkaa. Suorituksen maksaja toimittaa tulosta ennakonpidätyksen (20 %). Samassa palkanmaksussa tulonsaajalta on peritty edellisen palkanmaksun yhteydessä maksettu 150 euron liikasuoritus takaisin. Suoritus peritään takaisin bruttona. Maksettu palkka ja liikasuorituksen takaisinperintä on ilmoitettu tulorekisteriin normaalisti.

Maksaja huomaa myöhemmin, että tulonsaajalle olisikin kuulunut maksaa palkkaa vain 2700 euroa. Suorituksen maksajan on korjattava antamaansa ilmoitusta ja merkittävä liikasuoritus (300 euroa) perusteettomaksi eduksi. Alkuperäisen ilmoituksen kaikki tiedot on annettava uudelleen, myös takaisinperintätiedot:

Esimerkki 44, taulukko 1/1
KORVAAVA ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx10081111
Ilmoituksen versionumero: 1 (vapaaehtoinen tieto)
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.10.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:16.9.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä:30.9.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT
Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-7654 (+ muut pakolliset tiedot)
TULOLAJIN TIEDOT euroa

227 Urakkapalkka

Ansaintakausi*: 16.9.–30.9.20xx

2700.00

227 Urakkapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

Ansaintakausi*: 16.9.–30.9.20xx

300.00

227 Urakkapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Ansaintakausi*: 16.8.–30.8.20xx

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 5.10.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 16.8.–31.8.20xx

Alkuperäinen maksupäivä*: 5.8.20xx

150.00

402 Ennakonpidätys (20 % 3 000 eurosta) 600.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 700 eurosta) 193.05
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 700 eurosta) 40.05

* Ansaintakausi ja alkuperäinen maksupäivä ovat täydentäviä lisätietoja, joiden antamista kuitenkin suositellaan. Takaisinperinnän lisätieto ”Alkuperäinen palkanmaksukausi” on pakollinen tieto. On suositeltavaa, että takaisinperintätilanteissa maksaja ilmoittaa myös alkuperäisen Maksupäivä-tiedon, sillä Verohallinto tarvitsee tietoa takaisinperittyyn määrään kohdistuvan ennakonpidätyksen kohdistamiseksi oikeaan verokauteen.

5 Tietojen mitätöinti

Tietojen mitätöimisellä tarkoitetaan tiedon poistamista tulorekisteristä. Maksaja voi poistaa antamansa aineiston tai ilmoituksen kokonaan, jos se on ollut virheellinen. Kun ilmoitus mitätöidään, aiemmin annettu ilmoitus poistetaan. Poisto kohdennetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteellä tai suorituksen maksajan ilmoitusviitteellä.

Oikein annetun ilmoituksen turhaa poistamista on syytä välttää. Tietojen mitätöinti kannattaa tehdä vasta, kun uusi ilmoitus saadaan annettua. Suosituksena on, että aiemman ilmoituksen mitätöiminen ja uuden ilmoituksen antaminen tehdään samana päivänä, katso tarkemmin luku 6.4.

Tiedot poistetaan eri tavalla eri ilmoituskanavissa. Jos ilmoitus poistetaan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella tai paperilomakkeella, poistettavan ilmoituksen tiedot annetaan palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella sen mukaan, kummasta ilmoituksesta on kyse. Sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella avataan aiemmin annettu ilmoitus ja valitaan ”Mitätöi”. Vastaavasti paperilomakkeella valitaan toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”.

Jos tiedot annetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, aineiston ja ilmoituksen mitätöintiä ei tehdä samalla palkkatietoilmoituksella tai työnantajan erillisilmoituksella, jolla uudet ja korvaavat ilmoitukset annetaan. Mitätöinti on eriytetty omaksi aineistotyypikseen. Jos aineiston tyyppinä on palkkatietoilmoitusten mitätöiminen tai työnantajan erillisilmoitusten mitätöiminen, annetaan seuraavat tiedot:

 • aineiston omistajan (maksajan) tunniste
 • maksajan ilmoitusviite tai
 • tulorekisterin ilmoitusviite.

Lisäksi voidaan antaa ilmoituksen versionumero. Versionumero on vapaaehtoisesti annettava, täydentävä lisätieto.

Koko aineiston mitätöimisessä käytetään kyseisen aineiston aineistoviitettä.

6 Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Vaikka tietojen korjaaminen tulorekisterissä yleensä tehdään korvaavalla ilmoituksella, on kuitenkin tilanteita, joissa ei voi käyttää korvaavaa menettelyä, vaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:

 • Maksupäivän korjaus
 • Palkanmaksukauden korjaus
 • Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • Maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • Tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Tieto työeläkevakuutuksesta -tiedon korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tietojen korjaukset:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Tietojen mitätöinti kannattaa tehdä vasta, kun uusi ilmoitus saadaan annettua. Suosituksena on, että aiemman ilmoituksen mitätöiminen ja uuden ilmoituksen antaminen tehdään samana päivänä, katso tarkemmin luku 6.4.

Jos korjaus tehdään paperilomakkeella, merkitään ilmoitukseen toimenpiteen tyypiksi ”Ilmoituksen mitätöinti”. Jos tiedot korjataan sähköisen asiointipalvelun kautta, suorituksen maksaja voi avata aiemmin antamansa ilmoituksen ja poistaa sen. Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa mitätöinti-ilmoituksella tarvittavat tiedot (katso luku 5). Tämän jälkeen suorituksen maksajan on annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

6.1 Maksupäivän ja palkanmaksukauden korjaaminen

Jos suorituksen maksupäivä tai palkanmaksukausi on ollut virheellinen, tietoa ei voi korjata korvaavalla ilmoituksella kyseiselle maksupäivälle. Aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen on annettava uusi ilmoitus, jossa maksupäivä ja palkanmaksukausi ilmoitetaan oikein.

Jos lähetetyn aineiston kaikissa ilmoituksissa on ollut virheellinen maksupäivä tai palkanmaksukausi, voidaan koko aineisto mitätöidä käyttämällä joko tulorekisterin muodostamaa aineistoviitettä tai maksajan omaa aineistoviitettä.

Esimerkki 45: Maksupäivän korjaaminen

Tulonsaajalle on maksettu 15.5. aikapalkkaa 3 500 euroa. Tulo on ilmoitettu virheellisesti maksetuksi 5.5.

Maksaja toimittaa ilmoituksen tulorekisteriin, eikä huomaa virhettä:

Esimerkki 45, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 5.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3500.00
402 Ennakonpidätys 1100.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 52.50
 • Tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Kun työnantaja huomaa virheen, tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus.

Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa seuraavan ilmoituksen mitätöinnistä:

Esimerkki 45, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)

Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105

(tai vaihtoehtoisesti koodiarvo 109, jos koko aineisto mitätöidään)
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Tämän jälkeen maksaja antaa uuden ilmoituksen oikeilla tiedoilla:

Esimerkki 45, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx18050940
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä:1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi:Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 3500.00
402 Ennakonpidätys 1100.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 250.25
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 52.50

6.2 Asiakastunnisteiden, eläkejärjestelynumeron ja vakuutusnumeroiden korjaaminen

Jos tulonsaajan tai maksajan asiakastunniste, syntymäaika tai vakuutukseen liittyvä tunniste on ilmoitettu tulorekisteriin virheellisenä, tiedot on korjattava mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus.

Menettely koskee seuraavien tietojen korjaamista:

 • Suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Sijaismaksaja-tietoryhmän varsinaisen työnantajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus.

Maksajan pitää ottaa ilmoituksen mitätöimisen jälkeen aina yhteyttä Tulorekisteriyksikköön ja maksajan omaan eläkeyhtiöön, jos annetussa ilmoituksessa on käytetty väärää maksajan, tulonsaajan tai varsinaisen työnantajan tunnistetta. Tulorekisteriyksikkö varmistaa, että virheellisellä tunnisteella annettu ilmoitus poistetaan näkyvistä sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos ulkomainen henkilö saa myöhemmin suomalaisen henkilötunnuksen, ilmoitetaan henkilötunnus muutosta seuraavalla ilmoituksella. Vastaavasti, jos henkilön sukupuoli muuttuu, ilmoitetaan uusi tunniste muutosta seuraavalla ilmoituksella. Tällöin aiempia ilmoituksia ei tarvitse korjata. Ulkomaisilla tulonsaajilla ja maksajilla myös ulkomainen asiakastunniste on edelleenkin ilmoitettava.

Menettely tiedon korjaamisessa, katso luvun 6.1 esimerkki 45.

6.3 Vakuuttamisen poikkeustilanne -tietojen korjaaminen

Jos tulonsaajan vakuuttamisvelvollisuus on ilmoitettu virheellisesti tai olosuhde myöhemmin muuttuu, tiedot on korjattava mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus. Korjaaminen mitätöimällä koskee seuraavia tietoja:

 • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tietojen muutokset taannehtivasti
 • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tietojen muutokset taannehtivasti
 • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutokset.

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedon korjaukset koskevat tilannetta, jossa tulonsaajan tulo on alun perin ilmoitettu sosiaalivakuutusmaksujen alaisena ja myöhemmin huomataan, että tulonsaajalle maksetun tulon osalta ei olisikaan ollut vakuuttamisvelvollisuutta, tulonsaaja ei kuulukaan Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin tai henkilö onkin vapaaehtoisesti eläkevakuutettu Suomessa. Tässä tapauksessa alkuperäinen ilmoitus on mitätöitävä ja annettava tämän jälkeen uusi ilmoitus, jossa on oikeat Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi -tiedot. Edellä kuvatulla tavalla on meneteltävä, jotta tieto saadaan välitettyä myös virheellisen ilmoitustiedon saaneille sosiaalivakuuttajille oikein.

Esimerkki 46: Vakuuttamisen poikkeustilanne -tiedon korjaaminen

Ulkomainen työntekijä työskentelee Suomessa vuoden ajan (15.4.20n1-14.4.20n2) suomalaisen työnantajan palveluksessa. Hänen palkkansa on 4 600 euroa kuukaudessa. Työntekijälle ehditään maksaa palkka ensimmäiseltä palkkakaudelta ennen kuin hän saa lähetetyn työntekijän todistuksen omasta kotivaltiostaan taannehtivasti. Koska todistusta ei vielä saatu ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, suorituksen maksajan on maksettava sosiaalivakuutusmaksut työntekijän palkasta ja annettava työntekijästä tulorekisterin tiedon käyttäjien tarvitsemat muut tiedot.

Esimerkki 46, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Ammattiluokitus: Tilastokeskuksen ammattiluokitus (TK10)

Ammattiluokan tunniste: NNNNN

Tieto työeläkevakuutuksesta: Työntekijän työeläkevakuutus

Työeläkelaitoksen yhtiötunnus: NN

Työeläkelaitoksen eläkejärjestelynumero: nn-nnnnnnnT

Palvelussuhteen alkupäivä: 15.4.20n1

Palvelussuhteen loppupäivä: 14.4.20n2

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4600.00
402 Ennakonpidätys 1150.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu 328.90
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu 69.00
 • Tulorekisteri palauttaa ilmoitusviitteen: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3

Annetun ilmoituksen perusteella tiedot on luovutettu sosiaalivakuuttajille (mm. eläkelaitokselle, Työllisyysrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiölle).

Kun lähetetyn työntekijän todistus saadaan, tiedot on korjattava edellä kuvatulla tavalla mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla tämän jälkeen uusi ilmoitus. Jos tiedot ilmoitetaan teknisen rajapinnan tai latauspalvelun kautta, suorituksen maksaja antaa seuraavan ilmoituksen mitätöinnistä:

Esimerkki 46, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05170720
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd3
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Jos tiedot korjataan sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeen kautta, suorituksen maksaja voi avata aiemmin antamansa ilmoituksen ja poistaa sen.

Sosiaalivakuuttajat, joille alkuperäinen ilmoitus oli mennyt, saavat tiedon ilmoituksen mitätöinnistä.

Tämän jälkeen maksaja antaa uuden ilmoituksen oikeilla tiedoilla. Suositus on, että palvelussuhteen voimassaolotiedot annetaan, vaikka tulonsaaja ei olisikaan eläkevakuutettu Suomessa.

Esimerkki 46, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx06041115
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.5.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.5.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 31.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tunnisteen tyyppi: Verotunniste (TIN) ZZZZZZZZ (+ tunnisteen myöntäneen valtion maakoodi)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

Sosiaaliturvaa koskeva todistus: Suomeen A1-todistus tai sopimus (täydentävä lisätieto)

Palvelussuhteen alkupäivä: 15.4.20n1

Palvelussuhteen loppupäivä: 14.4.20n2

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 4600.00
402 Ennakonpidätys 1150.00

Esimerkissä 46 suorituksen maksajan on korjattava lisäksi työnantajan erillisilmoituksella ilmoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärä, jos maksettavan sairausvakuutusmaksun määrä palkkatietoilmoituksen korjauksen vuoksi muuttuu.

Tiedot on korjattava yllä kuvatulla tavalla myös silloin, kun alun perin on ilmoitettu, ettei tulonsaaja kuulu Suomen sosiaaliturvaan tai tulonsaajan osalta ei ole vakuuttamisvelvollisuutta ja myöhemmin huomataan, että tulo olisi pitänyt ilmoittaa sosiaalivakuutusmaksujen alaisena.

Jos tulonsaajalle maksettu tulo jää alle työeläkevakuuttamisen alarajan (68,57 euroa kuukaudessa vuonna 2024) ja tämä raja myöhemmin saman kuukauden aikana ylittyy, on maksajan mitätöitävä aiempi ilmoitus ja annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Jos henkilöllä ei ole velvollisuutta ottaa YEL- tai MYEL-vakuutusta sen vuoksi, että yrittäjätoiminta on hyvin pienimuotoista, ilmoitetaan ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta” ja tietoa työeläkevakuutuksesta ei ilmoiteta. Lisäksi ilmoituksella annetaan tulonsaajan lisätiedon tyyppinä "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL -vakuuttamisvelvollisuutta". Jos myöhemmin huomataan, että tulonsaaja olisi ollut vakuuttamisvelvollinen, esimerkiksi jos yritystoiminta on kasvanut, suorituksen maksajan on mitätöitävä aiemmin antamansa ilmoitukset ja annettava uudet ilmoitukset alla esimerkissä kuvatulla tavalla.

Esimerkki 47: Tulonsaajan yritystoiminta on ollut pienimuotoista, eikä hänellä ole ollut YEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Suorituksen maksaja on maksanut henkilölle palkkaa 1 000 euroa ja antanut tiedot palkkatietoilmoituksella seuraavasti:

Esimerkki 47, taulukko 1/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tulonsaajan lisätiedon tyyppi: Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, sairaus-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00

Jos myöhemmin huomataan, että tulonsaaja olisikin ollut velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen, suorituksen maksajan on mitätöitävä aiemmin antamansa ilmoitus.

Esimerkki 47, taulukko 2/3
PALKKATIETOILMOITUKSEN MITÄTÖINTI (InvalidationsToIR)
Palkkatietoilmoituksen mitätöinti: Koodiarvo 105
Aineiston omistaja: 1234567-8
Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx
Tulorekisterin ilmoitusviite: a5d1dec9b7b94ca7ab118d644328fdd6
Versionumero: 1 (täydentävä tieto)

Kun ilmoitus on mitätöity, annetaan uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Esimerkki 47, taulukko 3/3
UUSI ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx031520xxx
PALKANMAKSUKAUSI

Maksupäivä: 15.3.20xx

Palkanmaksukauden alkupäivä: 1.3.20xx

Palkanmaksukauden loppupäivä: 30.5.20xx

TULONSAAJAN TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Henkilötunnus (suomalainen) ppkkvv-1234

Tieto työeläkevakuutuksesta: Yrittäjän eläkevakuutus (tai Maatalousyrittäjän eläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläkevakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)

Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työtapaturma- ja ammattitautivakuutus)

TULOLAJIN TIEDOT euroa
201 Aikapalkka 1000.00
402 Ennakonpidätys 200.00

6.4 Mitätöinnin vaikutus oma-aloitteisten verojen maksamiseen

Jos tulorekisteriin annettuja virheellisiä ilmoituksia korjataan mitätöimällä, vanha ilmoitus on mitätöitävä ja uusi ilmoitus annettava saman päivän aikana. Kello 16.00−18.00 annetut ilmoitukset voivat yksittäisissä tapauksissa jakautua eri päiville. Tämän vuoksi varminta on antaa ilmoitukset joko ennen kello 16:ta tai vasta kello 18 jälkeen.

Joissain tapauksissa teknisen rajapinnan kautta annetut ilmoitukset toimitetaan ohjelmistosta tulorekisteriin porrastetusti tai esimerkiksi kerran vuorokaudessa. Jos maksaja mitätöi ja antaa uuden ilmoituksen suoraan palkkajärjestelmästään teknisen rajapinnan kautta, maksajan on varmistettava, että ohjelmisto lähettää ilmoituksen välittömästi ilmoituksen antamisen jälkeen. Näin maksaja välttää sen, että ilmoitukset jakautuisivat eri päiville.

Jos tulorekisteriin annettuja tietoja korjataan mitätöimällä ilmoitus, oma-aloitteisten verojen palautusajankohta kannattaa tarkistaa OmaVerosta. Palautusajankohdasta riippuen Verohallinnolle tarkoitettu maksu voi palautua takaisin maksajalle, jos uusi tulorekisteriin ilmoitettu tieto ei siirry riittävän ajoissa OmaVeroon. Asettamalla OmaVerossa palautusajankohdaksi "Palautus jää myöhemmin käytettäväksi", työnantajasuorituksiin tarkoitetut maksut eivät palaudu tarpeettomasti.

Jos palautusajankohta on "Palautus heti käsittelyn jälkeen" tai "Palautus ilmoituspäivää seuraavan yleisen eräpäivän jälkeen", voi Verohallinnolle tarkoitettu maksu palautua maksajalle. Tällöin vero näkyy maksamattomana OmaVerossa, ja sille lasketaan viivästyskorkoa veron alkuperäisestä eräpäivästä alkaen. Lue lisää oma-aloitteisten verojen palautusten maksamisesta vero.fi-sivuilta.

7 Työnantajan erillisilmoituksen tietojen korjaaminen

7.1 Yleistä työnantajan erillisilmoituksen korjaamisesta

Jos työnantajan erillisilmoituksen tiedoissa on ollut virhe, suorituksen maksajan on korjattava antamansa tiedot oikeiksi. Työnantajan erillisilmoitus korjataan samalla tavalla kuin palkkatietoilmoitus. Virheellinen ilmoitus korjataan oikeaksi korvaavalla ilmoituksella. Se tarkoittaa, että suorituksen maksaja korjaa virheellisen tiedon oikeaksi ja ilmoittaa kaikki muutkin ilmoituksen tiedot uudelleen, myös oikein olleet tiedot.

Työnantajan erillisilmoituksen korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen tulorekisterin ilmoitusviitteen tai maksajan oman ilmoitusviitteen avulla (katso ilmoitusviitteistä tarkemmin luku 1.4. Miten korjaus kohdistetaan oikeaan ilmoitukseen?).

Esimerkki 48: Suorituksen maksaja ilmoittaa sairausvakuutusmaksusta tehtävän vähennysmäärän taannehtivasti

Suorituksen maksaja on maksanut tulonsaajalle palkkaa 4 700 euroa. Palkasta puolet on ajalta, jolloin tulonsaaja on ollut sairaana. Maksaja on ilmoittanut palkan perusteella maksamansa sairausvakuutusmaksun määrän tulolajilla Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä).

Esimerkki 48, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx050511125
Ilmoituspäivä: 5.5.20xx
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus

Tunniste: 1234567-8 (varsinaisen työnantajan asiakastunniste)

ILMOITUKSEN TIEDOT

Maksukuukausi: 04

Maksuvuosi: 20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 62.98

Työnantaja on saanut toukokuussa maksamansa sairausajan palkan perusteella päivärahaetuutta syyskuussa 1 200 euroa, josta hän on oikeutettu saamaan maksamansa sairausvakuutusmaksun Verohallinnolta takaisin. Työnantaja antaa toukokuulle korvaavan työnantajan erillisilmoituksen, jossa ilmoittaa vähennykset kohdassa Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset sekä lisäksi aiemmin ilmoittamansa Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) -tiedot uudelleen.

Esimerkki 48, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS, KUN PÄIVÄRAHAETUUS SAADAAN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx050511125
Ilmoituspäivä: 5.5.20xx
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus

Tunniste: 1234567-8 (varsinaisen työnantajan asiakastunniste)

ILMOITUKSEN TIEDOT

Maksukuukausi: 04

Maksuvuosi: 20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 62.98
103 Työnantajan sairausvakuutusmaksusta tehtävät vähennykset 16.08

Maksaja voi halutessaan tehdä vähennyksen myös kuluvana kautena, eli silloin, kun maksaja saa tiedon etuuspäätöksestä. Tällöin kuluvan kauden sairausvakuutusmaksun määrä pienenee, mutta maksaja ei saa hyvityskorkoa, jonka saisi, jos vähennys kohdistettaisiin takautuvasti alkuperäiselle kaudelle.

Jos palkkatietoilmoituksen tulotiedot muuttuvat siten, että maksettavan työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä samalla muuttuu, suorituksen maksajan on korjattava myös antamaansa työnantajan erillisilmoitusta. Tällainen on tilanne esimerkiksi silloin, kun maksettu palkka muuttuu perusteettomaksi eduksi. Suoritus ei tällöin ole enää sairausvakuutusmaksun alainen. Kaikki ilmoituksen tiedot on annettava uudelleen, myös oikein olleet tiedot. Maksajan pitää korjata sen kauden työnantajan erillisilmoitusta, jolta annettua palkkatietoilmoitusta on korjattu.

Esimerkki 49: Palkkatietoilmoitusta korjataan, ja tämän vuoksi myös aikaisemmin annettua työnantajan erillisilmoitusta on korjattava

Tulonsaajalle on maksettu 5 000 euroa. Suorituksen maksaja on ilmoittanut tulon palkkatietoilmoituksella ja antanut työnantajan erillisilmoituksella tiedot sairausvakuutusmaksun määrästä vastaavasti.

Esimerkki 49, taulukko 1/2
ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Toimenpiteen tyyppi: Uusi ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite: 20xx05101200
Ilmoituspäivä: 5.10.20xx
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus

Tunniste: 1234567-8 (varsinaisen työnantajan asiakastunniste)

ILMOITUKSEN TIEDOT

Maksukuukausi: 09

Maksuvuosi: 20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 76.50

Työnantaja maksoi vahingossa 2 000 euron liikasuorituksen normaalin 3 000 euron palkan lisäksi. Työnantaja korjaa antamaansa palkkatietoilmoitusta ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Aiemmin annettua työnantajan erillisilmoitusta on vastaavasti korjattava:

Esimerkki 49, taulukko 2/2
KORVAAVA ILMOITUS, KUN VIRHE HUOMATAAN
Toimenpiteen tyyppi: Korvaava ilmoitus
Maksajan ilmoitusviite:20xx05101200
Ilmoituspäivä: 5.10.20nn
SUORITUKSEN MAKSAJAN (=VARSINAISEN TYÖNANTAJAN) TIEDOT

Tunnisteen tyyppi: Y-tunnus

Tunniste: 1234567-8 (varsinaisen työnantajan asiakastunniste)

ILMOITUKSEN TIEDOT

Maksukuukausi: 09

Maksuvuosi: 20xx

TULOLAJIN TIEDOT euroa
102 Työnantajan sairausvakuutusmaksu (yhteismäärä) 45.90

Työnantajan sairausvakuutusmaksun liikasuoritus pitää ensisijaisesti korjata alkuperäiselle kaudelle, mutta korjauksen voi vaihtoehtoisesti tehdä myös kuluvalle kaudelle. Tällöin aiemman kauden liikasuoritus vähennetään suoraan siitä työnantajan sairausvakuutusmaksusta, joka on laskettu kuluvan kauden palkoista. Maksu ilmoitetaan tulolajilla 102. Maksaja ei saa tällöin hyvityskorkoa, jonka saisi, jos korjaus kohdistettaisiin takautuvasti alkuperäiselle kaudelle.

7.2 Tietojen korjaaminen mitätöimällä aiemmin annettu ilmoitus

Työnantajan erillisilmoituksen korjaamisessa on tiettyjä virheiden korjaamistilanteita, joissa ei voi käyttää korvaavaa menettelyä, vaan aiemmin annettu ilmoitus on mitätöitävä ja sen jälkeen annettava uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

Tiedot on korjattava mitätöimällä aiempi ilmoitus ja antamalla sen jälkeen uusi ilmoitus seuraavissa tilanteissa:

 • Kohdekauden korjaus
 • Suorituksen maksajan asiakastunnisteiden korjaus
 • Eläkejärjestelynumeron korjaus
 • Työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus

Työnantajan erillisilmoituksen tietojen antaminen kuvataan tarkemmin ohjeessa Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: työnantajan erillisilmoitus.

8 Korjaamisen ja liikasuoritusten ilmoittamisen tärkeimmät säännöt

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot on korjattava ohjeessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Tässä ovat tärkeimmät ilmoittamisen ja tietojen korjaamisen periaatteet:

 • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vain henkilölle tosiasiassa maksettuja suorituksia.
 • Palkkatietoilmoituksella ilmoitetaan vain henkilöltä tosiasiassa perittyjä maksuja ja veroja.
  • Tulorekisteriin ei ilmoiteta palkkajärjestelmässä tehtäviä ns. teknisiä vähennyksiä, kuten tulon siirtoja palkkalajilta toiselle.
  • Työntekijämaksuja ja muita korvauksia ei saa ilmoittaa, jos niitä ei ole peritty henkilöltä ja vähennetty hänen palkastaan.
  • Ennakonpidätystä ei saa ilmoittaa, jos sitä ei ole peritty henkilöltä ja vähennetty hänen palkastaan.
 • Negatiivisia veroja ja työntekijämaksuja saa ilmoittaa vain, jos henkilölle on tosiasiassa palautettu rahaa.
 • Negatiivisen ennakonpidätyksen saa ilmoittaa vain, jos ennakonpidätystä ei voida oikaista alentamalla myöhemmin maksettavien palkkojen ennakonpidätystä.

Liikasuoritusten eli perusteettoman edun ilmoittamisessa on huomattava:

 • Liikasuorituksia ei voi ilmoittaa negatiivisina lukuina.
 • Liikasuoritus ilmoitetaan korjaamalla aiemmin ilmoitettu tulo perusteettomaksi eduksi.
 • Luontoisetuja ja muuna kuin rahana annettuja etuja ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Verovapaita kustannusten korvauksia ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Tuloista perittyjä maksuja ja muita vähennyksiä (400-sarjan tulolajeja) ei voi ilmoittaa perusteettomiksi eduiksi.
 • Tuloa ei voi ilmoittaa takaisinperityksi, jollei sitä ole ensin ilmoitettu perusteettomaksi eduksi.
 • Jos liikasuoritus käsitellään ennakkopalkkana eli palkan kuittauksena, sitä ei ilmoiteta perusteettomaksi eduksi.
  • Palkan kuittausta ei suositella, koska se voi johtaa etuuden määräytymiseen väärin perustein.
 • Liikasuorituksen ilmoittaminen perusteettomaksi eduksi alentaa maksettavien sosiaalivakuutusmaksujen määrää.

Takaisinperityn tulon ilmoittamisessa on huomattava:

 • Takaisinperintä ilmoitetaan vain, jos tulo on tosiasiassa peritty henkilöltä.
 • Takaisinperittyä tuloa ei voi ilmoittaa negatiivisena lukuna.
 • Tulo pitää ensin ilmoittaa perusteettomaksi eduksi, ennen kuin sen takaisinperinnän voi ilmoittaa.
 • Takaisinperitty tulo ilmoitetaan erillisellä ilmoituksella, jossa annetaan tiedot takaisinperinnästä.
 • Takaisinperintä ilmoitetaan vasta silloin, kun tulo on tosiasiassa peritty henkilöltä.
  • Suunniteltuja tulevia takaisinperintöjä ei saa ilmoittaa.
 • Tulo voidaan periä takaisin bruttona tai nettona.
  • Bruttoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen saman suuruisena kuin on sen tulonsaajalle maksanut. Perittävä määrä sisältää tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen.
  • Nettoperinnässä maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt tulosta alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden. Maksaja ilmoittaa ennakonpidätyksen määrän takaisinperinnän lisätiedoissa kohdassa "Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys". Itse liikasuoritus ilmoitetaan tulorekisteriin kuitenkin alkuperäisen suuruisena, eli siten, että se sisältää ennakonpidätyksen osuuden.
  • Tieto takaisinperittyyn määrään kohdistuvasta ennakonpidätyksestä vaikuttaa maksajan ennakonpidätysvelvoitteisiin ja alentaa tulonsaajan ennakonpidätyksen määrää.
  • Tulo peritään aina takaisin henkilön nettopalkasta.
  • Nettoperintä on mahdollista vain Verohallinnon määräämään ajankohtaan saakka.
 • Luontoisetuja ja muuna kuin rahana maksettuja suorituksia ei voi periä samalla tavalla takaisin kuin rahapalkkaa.
 • Tuloista perittyjä maksuja ja muita vähennyksiä ei voi ilmoittaa takaisinperityiksi.
 • Jos liikasuoritus käsitellään ennakkopalkkana eli palkan kuittauksena, sitä ei ilmoiteta takaisinperityksi.
 • Takaisinperintätiedot eivät vaikuta sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin.

8.1 Liikasuorituksen käsittely ja ilmoittaminen

Takaisinperintä voidaan toteuttaa kolmella eri tavalla:

 • nettoperintänä
 • bruttoperintänä
 • käsittelemällä liikasuoritus ennakkopalkkana (ns. palkan kuittaus)

Takaisinperintätietojen ilmoittaminen edellyttää, että liikasuoritus on korjattu perusteettomaksi eduksi tulon alkuperäisen maksupäivän ilmoitukselle. Tuloa ei voi ilmoittaa takaisinperityksi, jollei sitä ole ensin ilmoitettu perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 50: Maksaja huomaa maksaneensa liikaa palkkaa

Henkilölle on maksettu tammikuussa 2020 palkkaa 2 200 euroa. Ennakonpidätystä on toimitettu 25 %:n mukaisesti 550 euroa. Työntekijämaksut on peritty normaalisti. Palkka on ilmoitettu tulorekisteriin.

Esimerkki 50, taulukko 1/4
ENSIMMÄINEN ILMOITUS ENNEN VIRHEEN KORJAAMISTA euroa
201 Aikapalkka 2200.00
402 Ennakonpidätys (2 200 eurosta) 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 200 eurosta) 157.30
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 200 eurosta) 33.00

Maksaja huomaa jälkeenpäin, että aikapalkkaa maksettiin 200 euroa liikaa. Palkkajärjestelmässä maksaja tekee lisäajon, jonka perusteella muodostuu negatiivisena lukuna 200 euron saatava henkilöltä (-200). Kun liikamaksu huomataan, pitää maksajan ilmoittaa tulorekisteriin, että tulo on ollut perusteetonta etua. Negatiivista lukua ei voi ilmoittaa tulorekisteriin.

Maksajan on korjattava tammikuun ilmoitusta ja ilmoitettava liikasuoritus (200 euroa) perusteettomaksi eduksi. Alkuperäisen ilmoituksen maksupäivä ja ilmoitettu tulolaji pysyvät samoina, mutta maksaja antaa tulolajin yhteydessä Perusteeton etu -tiedon.

Maksaja korjaa antamansa ilmoituksen ja merkitsee liikasuorituksen perusteettomaksi eduksi.

Esimerkki 50, taulukko 2/4
MAKSAJA KORJAA LIIKASUORITUKSEN PERUSTEETTOMAKSI EDUKSI euroa
201 Aikapalkka 2000.00

201 Aikapalkka

Perusteeton etu: Kyllä

200.00

402 Ennakonpidätys (2 200 eurosta) 550.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

Perusteeton etu -tieto vaikuttaa sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin. Tiedon perusteella sosiaalivakuuttajat alentavat sosiaalivakuutusmaksujen alaista palkkaa, esimerkkitapauksessa palkaksi tulee 2 000 euroa. Muut sosiaalivakuutusmaksut korjautuvat automaattisesti korvaavan ilmoituksen perusteella, mutta työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä maksajan on korjattava erikseen työnantajan erillisilmoituksella vastaamaan oikeaa palkan määrää (2 000 euroa).

Vaikka liikasuoritus korjataan perusteettomaksi eduksi, tulonsaajaa verotetaan edelleenkin 2 200 eurosta ja ennakonpidätyksenä huomioidaan toteutuneen mukaisesti 550 euroa.

Koska sosiaalivakuutusmaksujen alainen palkka alenee, tulorekisteriin ilmoitettujen työntekijältä perittyjen työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen määrät pitää oikaista. Maksaja voi alentaa maksujen määrää jo perusteettoman edun ilmoituksella tai vaihtoehtoisesti oikaista maksut vasta, kun ilmoittaa takaisinperityn tulon. Jos tulo peritään takaisin vasta seuraavan kalenterivuoden puolella, pitää maksut siinä tapauksessa oikaista vastaamaan oikeaa määrää jo perusteettoman edun ilmoituksella. Halutessaan maksaja voi palauttaa liikaa perimänsä työntekijämaksut tulonsaajalle tai periä seuraavalla palkanmaksukerralla vähemmän maksuja, mutta ilmoittaa tiedot tulorekisteriin kuin tulosta olisi peritty maksut normaalisti.

Perusteettoman edun ilmoituksella ei muuteta toimitetun ennakonpidätyksen määrää.

8.1.1 Nettoperintä

Nettoperintä tarkoittaa, että maksaja perii tulonsaajalta liikasuorituksen, josta on ensin vähentänyt alkuperäisenä maksupäivänä toimittamansa ennakonpidätyksen osuuden.Tulorekisteriin liikasuoritus on tällöinkin ilmoitettava alkuperäisen suuruisena, eikä ennakonpidätyksen osuutta vähennetä summasta.

Tulo voidaan periä tulonsaajalta nettona, jos tulo maksetaan takaisin samana vuonna tai seuraavan vuoden alkupuolella viimeistään Verohallinnon määräämään päivään (30.4.) mennessä. Tällöin tieto ehtii Verohallinnolle ennen henkilön verotuksen päättymistä, eikä ennakonpidätystä ole luettu verotuksessa tulonsaajan hyväksi. Verohallinto kohdistaa ennakonpidätyksen korjauksen maksajan alkuperäisen maksukuukauden ennakonpidätysvelvoitteisiin.

Esimerkki 50 (jatkuu): Maksaja perii liikasuorituksen takaisin nettoperintänä

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Helmikuussa henkilön normaali palkka on 2 000 euroa. Palkasta peritään nettona tammikuun liikasuoritus 200 euroa.

Työntekijän verokortti on välissä vaihtunut ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa määrä on 20 %.

Esimerkki 50, taulukko 3/4
TULO PERITÄÄN TAKAISIN NETTONA euroa
201 Aikapalkka 2000.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

200.00

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.2.20xx

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys: (25 % 200 eurosta, tammikuun ennakonpidätys)

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.1.–31.1.20xx

Alkuperäinen maksupäivä: 15.1.20xx

 

 

50.00

402 Ennakonpidätys (20 % 2 000 eurosta) 400.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tieto ohjaa työnantajan ennakonpidätysvelvoitteita. Tiedon perusteella verokauden velvoitteet alenevat, esimerkkitapauksessa tammikuussa 50 eurolla. Vastaavasti tulonsaajan tulo tältä verovuodelta alenee 200 eurolla ja hyväksi luettavat ennakonpidätykset alenevat 50 eurolla. Takaisinperintätieto ei vaikuta sosiaalivakuutusmaksujen maksamisen velvoitteisiin. Esimerkkitapauksessa sosiaalivakuutusmaksu maksetaan 2 000 euron perusteella.

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 429 euroa: 2 000 euron bruttotulosta on tehty 400 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 171 euroa. Tästä nettopalkasta tehdään takaisinperintä, eli vähennetään takaisinperittävä määrä, joka on 150 euroa: 200 euron bruttomäärästä on vähennetty 50 euron vero (25 %). Tulonsaaja saa 1 279 euroa (1 429 − 150).

8.1.2 Bruttoperintä

Bruttoperintä tarkoittaa, että tulonsaajalta peritään liikasuoritus takaisin bruttomääräisenä. Maksaja perii tulonsaajalta tälle maksetun suorituksen lisäksi myös tulosta aikanaan toimitetun ennakonpidätyksen osuuden. Bruttoperinnässä suorituksen maksaja voi lähettää tulonsaajalle esimerkiksi laskun tai periä liikasuorituksen myöhemmin tulonsaajalle maksettavasta nettopalkasta. Maksaja voi aina käyttää bruttoperintää, myös silloin, kun nettoperintä olisi vielä mahdollista

Esimerkki 50 (jatkuu): Maksaja perii liikasuorituksen takaisin bruttoperintänä

Tulonsaajan kanssa sovitaan, että työnantaja perii 200 euron liikamaksun helmikuun palkanmaksun yhteydessä. Tammikuun liikasuoritus peritään bruttona. Helmikuussa tulonsaajan palkan määrä on 2 000 euroa.

Työntekijän verokortti on välissä vaihtunut ja hänen ennakonpidätysprosenttinsa on 20 %.

Esimerkki 50, taulukko 4/4
TULO PERITÄÄN TAKAISIN BRUTTONA euroa
201 Aikapalkka 2000.00

201 Aikapalkka

Takaisinperintä: Kyllä

Takaisinperinnän lisätiedot:

Takaisinperintäpäivä: 15.2.20xx

Alkuperäinen palkanmaksukausi: 1.1.–31.1.20xx

Alkuperäinen maksupäivä: 15.1.20xx

200.00

402 Ennakonpidätys (20 % 2 000 eurosta) 400.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (2 000 eurosta) 143.00
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (2 000 eurosta) 30.00

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 427 euroa: 2 000 euron bruttotulosta on tehty 400 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 173 euroa. Tästä nettopalkasta vähennetään takaisinperittävä määrä (200 euroa). Tulonsaaja saa 1 227 euroa (1 427 − 200).

Työnantajan velvoitteet eivät pienene tammikuulta. Tulonsaajalta poistuu verotuksesta bruttotulo 200 euroa, mutta toimitetun ennakonpidätyksen määrä pysyy samana.

Tulorekisteriin ilmoittamisessa brutto- ja nettoperinnässä on se ero, ettei bruttoperinnässä ilmoiteta lainkaan Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys -tietoa. Liikasuoritus voidaan periä takaisin henkilölle maksettavasta muusta tulosta. Tällöinkin takaisinperitty tulo ilmoitetaan käyttämällä samaa tulolajia, jolla alkuperäinen liikasuoritus oli ilmoitettu.

8.1.3 Palkan kuittaus eli liikasuorituksen käsittely ennakkopalkkana

Suorituksen maksaja voi myös korjata maksamansa liikasuorituksen tulorekisteriin ilman, että suoritusta käsiteltäisiin perusteettomana etuna. Tällöin maksaja käsittelee suoritusta ennakkopalkkana, ja kuittaa liikasuorituksen virheen huomaamista seuraavan palkanmaksun yhteydessä.. Maksaja vähentää liikasuorituksen seuraavasta bruttopalkasta. Käsittely ennakkopalkkana on sallittua vain, jos liikasuoritus pystytään perimään kokonaan takaisin seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Jos liikasuoritus kuitataan seuraavan palkanmaksun yhteydessä, tietoa perusteettomasta edusta ja tietoa takaisinperinnästä ei ilmoiteta.

Ennakkopalkkana käsittely eli bruttopalkan kuittaus ei ole suositeltava vaihtoehto. Ennakkopalkkamenettelyä on kuvattu ohjeen luvussa 4.9.

Esimerkki 51: Palkan kuittaus eli ennakkopalkkana käsittely. Voidaan tehdä vain virheen huomaamista seuraavassa palkanmaksussa

Työnantaja perii tammikuussa maksamansa 200 euron liikasuorituksen kuittaamalla summan seuraavassa kuussa maksettavasta bruttopalkasta. Helmikuussa henkilölle maksettaisiin normaalisti 2 000 euroa, mutta maksaja vähentää 200 euron liikasuorituksen bruttopalkasta ja maksaa henkilölle vain 1 800 euroa. Tästä summasta toimitetaan ennakonpidätys ja peritään työntekijämaksut.

Tässä tilanteessa ei ilmoiteta tammikuulle Perusteeton etu -tietoa eikä ilmoiteta tietoja takaisinperinnästä.

Esimerkki 51, taulukko 1/1.
PALKAN KUITTAUS euroa
201 Aikapalkka 1800.00
402 Ennakonpidätys (20 % 1 800 eurosta) 360.00
413 Työntekijän työeläkevakuutusmaksu (1 800 eurosta) 128.70
414 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu (1 800 eurosta) 27.00

Esimerkkitapauksessa tulonsaajalle jää helmikuun palkasta verojen ja työntekijämaksujen jälkeen tuloa 1 284,30 euroa: 1 800 euron bruttotulosta on tehty 360 euron ennakonpidätys (20 %) ja vähennetty työntekijämaksut 155,70 euroa.

Työnantajan tammikuun verokauden velvoitteet eivät muutu. Työntekijän veronalainen tulo helmikuussa on 1 800 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.12.2023