Tietolupa

Tietolupa on Tulorekisteriyksikön päätös siitä, mitä tietoja tulorekisteristä välitetään ja luovutetaan kullekin tiedon käyttäjälle. Jokaisella tulorekisteriä käyttävällä organisaatiolla pitää olla oma tietolupa. Tietolupa koostuu hallinnollisesta päätöksestä ja päätöksen liitteistä, joissa määritellään organisaation tiedonsaantiprofiilit, tiedon käyttäjän roolit ja palvelut.

Tiedonsaantiprofiili on tarkka kuvaus siitä, mitä yksittäisiä tietoja tiedon käyttäjälle luovutetaan ja mihin käyttötarkoitukseen. Oikeus tulorekisterin tietojen saamiseen perustuu lakiin. Tiedonsaantiprofiili ja sen sisältö on kirjattu tietolupaan.

Tulorekisterin tietojen käyttäminen edellyttää voimassa olevaa tietolupaa. Jokaisen tulorekisteriä käyttävän organisaation pitää tehdä Tulorekisteriyksikölle ilmoitus tietolupaa varten, riippumatta siitä, käyttääkö organisaatio tulorekisterin tietoja rajapinnan vai sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tietolupaa pitää muuttaa, jos tulorekisteriin tehdään tietolupaan vaikuttavia tietosisältömuutoksia, esimerkiksi lisätään uusia tulolajeja. Yleensä tietosisältömuutoksia tehdään kerran vuodessa, ja usein siksi, että tulorekisterin tietojen käyttämistä säätelevät lait muuttuvat.

Pitääkö tietolupa olla voimassa ennen testausta?

Tulorekisterin testaaminen ei edellytä tuotannon tietolupaa. Lue lisää testaamisesta.

Miten valvotaan organisaation tiedonsaantioikeuksia?

Tietoja luovutetaan vain voimassa olevien lakiin perustuvien tiedonsaantioikeuksien perusteella ja vain tulotietojärjestelmästä annetussa laissa mainituille tahoille. Tiedonsaantiprofiileissa määritellään organisaatiolle luovutettavat tiedot ryhmittäin eri käyttötarkoitusten ja -tilanteiden mukaan. Kulloinkin luovutetaan vain ne tiedot, jotka ovat lain edellyttämällä tavalla välttämättömiä ratkaistavana olevassa asiassa tai hoidettavassa tehtävässä.

Miten valvotaan henkilöiden käyttöoikeuksia tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa?

Organisaation työntekijöiden käyttöoikeuksia rajoitetaan tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tiedon käyttäjän rooleilla. Kuhunkin rooliin on liitetty yksi tai useampi organisaation tiedonsaantiprofiileista. Roolit on tarkoitettu eri työtehtäviin, ja niillä voi katsella erilaisia tietoja ja tehdä hakuja eri hakuehdoilla. Samalla henkilöllä voi olla useita eri rooleja.

Tiedonsaantiprofiili ja käyttäjän rooli yhdessä määrittelevät sen, mitä tietoja henkilölle näytetään ja millä hakuehdoilla tietoja voi hakea. Henkilöiden toiminnasta sähköisessä asiointipalvelussa muodostuu lokitietoja, joiden avulla organisaatio voi valvoa tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä omassa organisaatiossaan. Lokitapahtumia muodostuu esimerkiksi tulorekisteriin kirjautumisesta tai kirjautumisyrityksestä sekä tietojen hausta ja katselusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.2.2021