Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista

Antopäivä
9.3.2021
Diaarinumero
VH/1118/00.01.00/2021
Voimassaolo
11.3.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 56/2018 nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa on annettava veron oikeamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä.

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisten on ilmoitettava tiedot lupa- tai rekisteröintikohtaisesti.

Jos valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen on samasta valmisteverosta saman verokauden aikana myös satunnaisesti verovelvollinen, hänen on eroteltava säännöllistä ja satunnaista toimintaa koskevat tiedot.

2 §

Sähkön tuottajan ja sähkön pientuottajan sähköveroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut verotustiedot voimalaitoskohtaisesti.

Sähkön tuottajan tulee eritellä verokauden aikana sähkön tuotantoon käytetyt polttoaineet ja niiden määrät kyseisen verokauden veroilmoituksella. Ilmoituksella eritellään ne sähkön tuotannossa käytetyt polttoaineet, joille on säädetty verotaso asianomaisessa valmisteverolaissa sekä myös polttoaineet joille ei ole säädetty verotasoa. Verotaulukon polttoaineista määrät ilmoitetaan verotaulukon mukaisissa yksiköissä. Polttoaineista, joille ei ole verotasoa, ilmoitetaan määrät megawattitunteina.

3 §

Valmisteverotuksessa on veroilmoituksen tuotemäärätiedot ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkaverolaissa tarkoitetuista tupakkatuotteista tai jäteverolaissa tarkoitetuista jätteistä taikka sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetuista kivihiiltä koskevista verotustiedoista.

4 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetun maakaasun verokausi alkaa kuukauden 1. päivänä kello 07.00 ja päättyy seuraavan kuukauden 1. päivänä kello 07.00.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2021.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista (888/2020).

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran 1.4.2021 alkavalta verokaudelta annettavaan veroilmoitukseen.

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.3.2021