Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös oma-aloitteista veroa koskevan tiedon muodostamisesta Tulorekisteriyksikölle annetuista tiedoista

Antopäivä
21.12.2018
Diaarinumero
VH/3086/00.01.00/2018
Voimassaolo
1.1.2019 - Toistaiseksi

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 56/2018, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tällä päätöksellä määrätään tarkemmin, mitkä oma-aloitteisia veroja koskevat tiedot Verohallinto muodostaa verokaudelta tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:n 2 momentin 12 ja 21 kohdassa tarkoitetuista tiedoista.

2 §

Muodostettavat tiedot

Suorituksen maksaja antaa Tulorekisteriyksikölle tulotietojärjestelmästä annetun lain perusteella seuraavat tiedot:

  1. ennakonpidätyksen sekä lähdeveron alaiset suoritukset ja muuna kuin rahana annetut edut tulonsaajittain;
  2. toimitetut ennakonpidätykset ja perityt lähdeverot tulonsaajittain;
  3. työnantajan sairausvakuutusmaksujen ja niistä tehtävien vähennysten yhteismäärä kalenterikuukaudelta maksajakohtaisesti.

Verohallinto muodostaa 1 momentissa mainituista tiedoista verokaudelta seuraavat veroa koskevat tiedot:

  1. ennakonpidätyksen alaiset palkat ja muut suoritukset yhteensä;
  2. toimitetut ennakonpidätykset yhteensä;
  3. lähdeveron alaiset palkat ja muut suoritukset yhteensä;
  4. perityt lähdeverot yhteensä;
  5. työnantajan sairausvakuutusmaksun alaiset palkat yhteensä;
  6. maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu yhteensä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran tammikuussa 2019 alkaviin verokausiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2018

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2018