Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
15.10.2019
Diaarinumero
VH/3647/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.11.2019 - 6.5.2020

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 40 §:n sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 51/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §

Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Hyvityskorko

Veronkantolain 37 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta (711/2017).

Viivekorko ja veronlisäys lasketaan päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti.

Päätöksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 palautettavalle kiinteistöverolle maksettavaan hyvityskorkoon ja palautettavalle varainsiirtoverolle maksettavaan hyvityskorkoon, kun luovutus on tapahtunut 1 päivänä marraskuuta 2019 tai sen jälkeen. Päätöksen 3 §:ää sovelletaan lisäksi 1.11.2019 alkaen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 11 §:ssä tarkoitetun oikaisun perusteella palautettavalle määrälle maksettavaan korkoon sekä takaisin maksettavalle verolle, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa säädettyä erityisjärjestelmää, maksettavaan korkoon.  Päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta palautukselle maksettavaan korkoon sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2019

pääjohtaja Markku Heikura

ylitarkastaja Markus Kautto