Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
15.10.2019
Diaarinumero
VH/3647/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.11.2019 - 6.5.2020

Verohallinto on veronkantolain (11/2018) 40 §:n sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin se on laissa 51/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §

Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

3 §

Hyvityskorko

Veronkantolain 37 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta (711/2017).

Viivekorko ja veronlisäys lasketaan päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti.

Päätöksen 3 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 palautettavalle kiinteistöverolle maksettavaan hyvityskorkoon ja palautettavalle varainsiirtoverolle maksettavaan hyvityskorkoon, kun luovutus on tapahtunut 1 päivänä marraskuuta 2019 tai sen jälkeen. Päätöksen 3 §:ää sovelletaan lisäksi 1.11.2019 alkaen maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 11 §:ssä tarkoitetun oikaisun perusteella palautettavalle määrälle maksettavaan korkoon sekä takaisin maksettavalle verolle, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa säädettyä erityisjärjestelmää, maksettavaan korkoon.  Päätöksen voimaantuloa edeltävältä ajalta palautukselle maksettavaan korkoon sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2019

pääjohtaja Markku Heikura

ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 15.10.2019