Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta

Antopäivä
27.10.2017
Diaarinumero
A174/200/2017
Voimassaolo
1.11.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on veronkantolain (769/2016) 36 §:n 2 momentin sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 12 §:n, sellaisena kuin niistä on veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 12 § laissa 51/2017, nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan Verohallinnon kantamien verojen koronlaskennassa valmisteverotuslaissa (182/2010) ja autoverolaissa (1482/1994) tarkoitettuja veroja lukuun ottamatta.

2 §

Veronlisäys ja viivekorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) tarkoitetun veronlisäyksen ja viivekoron korkoaikaa laskettaessa katsotaan kuukaudessa olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää.

3 §
Viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 5 a §:ssä tarkoitetut viivästyskorko ja huojennettu viivästyskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

4 §
Palautukselle maksettava korko

Palautukselle maksettava veronkantolain 32 §:ssä tarkoitettu korko ja veronkantolain
12 §:ssä tarkoitettu hyvityskorko lasketaan päiväkohtaisesti todellisten kalenteripäivien mukaan.

Seuraavien palautusten korkoaika lasketaan kuitenkin niin, että kuukaudessa katsotaan olevan 30 päivää ja vuodessa 360 päivää:

  1. kiinteistöveron palautus;
  2. varainsiirtoveron palautus;
  3. sellaisen arvonlisäveron palautus, johon sovelletaan arvonlisäverolain (1501/1993) 12 a luvussa säädettyä erityisjärjestelmää;
  4. maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 4 luvun 11 §:ssä tarkoitettu palautus.

5 §
Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Päätöstä sovelletaan yhteisöjen ja yhteisetuuksien osalta ensimmäisen kerran verovuodelta 2017 verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) mukaan toimitettavan verotuksen korkoihin. Muun verovelvollisen osalta päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 verotusmenettelystä annetun lain mukaan toimitettavan verotuksen korkoihin. Aiempien verovuosien verotusten korkoihin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Päätöksen 4 §:n 1 momenttia sovelletaan tuloa saaneen yhteisön tai yhteisetuuden osalta ensimmäisen kerran vuodelta 2017 palautettavalle, muusta tulosta kuin korosta, osingosta tai rojaltista peritylle lähdeverolle laskettavaan korkoon. Muun tuloa saaneen verovelvollisen osalta 4 §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2018 palautettavalle, muusta tulosta kuin korosta, osingosta tai rojaltista peritylle lähdeverolle laskettavaan korkoon.

Päätöstä sovelletaan arvonlisäverolain 86 b §:n perusteella tavaran maahantuonnista suoritettavan veron viivästysseuraamuksiin ja palautukselle maksettavaan korkoon 1.1.2018 lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta (1097/2016).

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 2017


pääjohtajan estyneenä ollessa ylijohtaja Arto Pirinen

ylitarkastaja Markus Kautto

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.10.2017