Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijausviesteistä

Verohallinnon päätös luonnollisen henkilön ja kuolinpesän ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
29.8.2017
Diaarinumero
A169/200/2017
Voimassaolo
1.11.2017 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 53/2017, nojalla päättänyt :

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan muiden verovelvollisten kuin tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakonkannossa.

2 §
Ennakonkannon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos sen määrä olisi pienempi kuin 170,00 euroa.

3 §
Ennakon kantoerät

Ennakko kannetaan sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Täytä tähän taulukon kuvaus, esteettömyyttä silmälläpitäen, ei näy kuin ruudunlukijoille
Kannettavan ennakon määrä euroaKantoerien lukumääräKantokuukaudet
170,00 - 500,00 2 maaliskuu ja syyskuu
yli 500,00 mutta enintään 1 700,00 3 helmikuu, heinäkuu ja marraskuu
yli 1 700,00 mutta enintään 10 000,00 6 helmikuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, lokakuu ja joulukuu
yli 10 000,00 12 tammikuu - joulukuu

4 §

Muutetun ennakon kantaminen

Muutettu ennakko kannetaan vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä keskenään yhtä suurissa erissä. Korotetun ja uuden ennakon erät kannetaan ennakon määrästä ja muutoksen ajankohdasta riippuen noudattaen soveltuvin osin mitä 3 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Alennetun ennakon erät kannetaan samoina kantokuukausina kuin ne ennen ennakon alentamista oli määrätty kannettaviksi. Jos muutettu ennakko vähennettynä ennakon erääntyneiden erien määrällä on vähemmän kuin 170,00 euroa, se kannetaan yhtenä eränä ennakon muuttamista seuraavana kalenterikuukautena.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen voidaan kausiluonteisesta tulosta kannettava ennakko kantaa tulon kertymiskuukautena tai tulon kertymisjakson aikana yhtä suurissa erissä. Sama koskee rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain (627/1978) 16 a §:n mukaan määrättävää ennakkoa.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2017.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös ennakon alarajasta ja kantoeristä (1099/2016).

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2017


pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Markus Kautto

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2017