Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä

Antopäivä
23.5.2018
Diaarinumero
A64/200/2018
Voimassaolo
1.6.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on ennakkoperintälain (1118/1996) 6 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 53/2017, nojalla päättänyt:

1 §

Soveltamisala 

Tätä päätöstä sovelletaan tuloverolain (1535/1992) 3 §:ssä tarkoitettujen yhteisöjen ja 5 §:ssä tarkoitettujen yhteisetuuksien ennakonkannossa.

2 §

Ennakonkannon alaraja

Ennakkoa ei määrätä, jos ennakon määrä ennen sen jakamista kantoeriin olisi pienempi kuin 500,00 euroa.

3 §

Ennakon kantoerät verovuoden aikana

Verovuoden aikana ennakko kannetaan sen määrästä riippuen kahdessa tai useammassa yhtä suuressa erässä sentin tarkkuudella seuraavasti:

Ennakon kantoerät.
Kannettavan ennakon määrä euroa Kantoerien lukumäärä Kantokuukaudet
500,00 - 2 000,00 2 tilikauden kolmas ja yhdeksäs kuukausi
yli 2 000,00 12 tilikauden jokainen kuukausi

Jos yhteisön tai yhteisetuuden tilikausi on lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, noudatetaan kantoerien lukumäärää ja kantokuukausia soveltuvin osin.

4 §

Ennakon kantoerät verovuoden päättymisen jälkeen

Ennakko, joka erääntyy maksettavaksi verovuoden päättymisen jälkeen, kannetaan yhdessä erässä. 

5 §

Muutetun ennakon kantoerät 

Ennakon erät voidaan ennakon määrästä, muutoksen ajankohdasta tai muusta erityisestä syystä johtuen kantaa poiketen siitä, mitä 3 §:ssä on säädetty kantoerien lukumäärästä ja kantokuukausista. Jos ennakon määrä muutoksen jälkeen vähennettynä erääntyneiden ennakon erien määrällä on pienempi kuin 500 euroa, se kannetaan yhtenä eränä.

Ennakkoa alennettaessa ennakon muutos kohdistetaan ensisijaisesti verovuoden jäljellä oleville erääntymättömille ennakon erille. Jos muutosta ei voida kohdistaa erääntymättömille ennakon erille, se kohdistetaan erääntyneille verovuoden ennakon erille viimeksi erääntyneestä erästä alkaen.

6 §

Voimaantulo ja soveltaminen 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2018. 

Päätöstä sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtäviin ennakon määräämistä ja muuttamista koskeviin päätöksiin. Ennen päätöksen voimaantuloa tehtäviin päätöksiin sovelletaan ennen päätöksen voimaantuloa voimassa ollutta Verohallinnon päätöstä.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös yhteisön ja yhteisetuuden ennakonkannon alarajasta ja kantoeristä (566/2017).

Helsingissä 23 päivänä toukokuuta 2018

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Strategiajohtaja Arto Pirinen

Verojohtaja Pauli Kinnunen