Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
28.6.2005
Diaarinumero
749/31/2005
Voimassaolo
Toistaiseksi

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2005

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 30 päivänä joulukuuta 2004 antamansa päätöksen (7/2005) 10 §:n 1 ja 2 momentin seuraavasti:


5 luku

Ennakonpidätys työttömyysturvaetuuksista, lakkoavustuksesta ja vuorottelu korvauksesta

10 §

Työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahasta sekä ansiopäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) nojalla maksettavasta ansiopäivärahan suuruisesta koulutustuesta sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisesta starttirahasta ennakonpidätys toimitetaan ennakkoperintäasetuksen 4, 5 tai 6 §:ssä säädetyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 2 prosenttiyksiköllä. Jos ansiopäiväraha, koulutuspäiväraha tai koulutustuki maksetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 6 luvun 3 §:n mukaisesti korotettuna, korotetaan palkkaa varten määrättyjä pidätysprosentteja edellisestä poiketen 4 prosenttiyksiköllä. Myös työttömyysturvalain (459/2005) 6 luvun 3a §:n mukaisesta ansiopäivärahaan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (458/2005) 9 luvun 2 §:n mukaisesta koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjelmalisästä ennakonpidätys toimitetaan palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan korotettuna 4 prosenttiyksiköllä. Jos suorituksen saajalla on portaikkoverokortti, ei ennakonpidätysprosenttia koroteta 2 tai 4 prosenttiyksiköllä, vaan ennakonpidätys toimitetaan vähintään 20 prosentin suuruisena. Verotoimiston ennakkoperintälain 18 §:n nojalla tässä tarkoitettuja etuuksia varten antaman muutosverokortin pidätysprosenttia ei koroteta.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 prosentin suuruisena:

  1. työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta peruspäivärahasta, peruspäivärahaan liittyvästä työttömyysturvalain (459/2005) 6 luvun 1 §:n mukaisesta korotusosasta ja työllistymisohjelmalisästä sekä peruspäivärahan suuruisesta koulutuspäivärahasta;
  2. työttömyysturvalain (1290/2002) nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta, matka-avustuksesta, työmarkkinatuen suuruisesta koulutuspäivärahasta ja koulutustuesta sekä koulutustukeen liittyvästä työllistymisohjelmalisästä sekä työelämävalmennukseen osallistuvalle työttömälle työnhakijalle maksettavasta työllistämistuesta;
  3. julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaisesta peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta;
  4. julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun asetuksen (1346/2002) mukaisesta ammatinvalinta- ja urasuunnittelun henkilöasiakkaalle sekä vajaakuntoiselle henkilöasiakkaalle maksettavasta päivärahasta.

--------------------------------------------------

13 luku

Voimaantulo

24 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2005. Päätöstä sovelletaan 1.7.2005 alkaen maksettaviin suorituksiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2005

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Sivu on viimeksi päivitetty 22.8.2005