Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten

Antopäivä
23.2.2010
Diaarinumero
157/36/2010
Voimassaolo
1.3.2010 - 31.12.2015

Annettu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010


Verohallitus on 12 päivänä heinäkuuta 1940 annetun perintö- ja lahjaverolain (378/40) 28 a §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa laissa (507/98), nojalla määrännyt:

1 §

Ilmoitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot:

  1. vakuutuksen antaja;
  2. vakuutuksen numero tai muu tunnus;
  3. vakuutuksenottajan tai vainajan nimi ja henkilötunnus;
  4. edunsaajan nimi ja henkilötunnus;
  5. maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä;
  6. vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella maksettu korvaus eriteltynä eläkevakuutuksen säästösumman määrään ja säästösumman ylittävään määrään;
  7. jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan nimi sekä henkilö-, yritys- ja yhteisötunnus sekä maksettu määrä.

2 §

Miten ja milloin tiedot ilmoitetaan

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä tarkoitetut tiedot konekielisinä tai verohallinnon hyväksymällä muulla tavalla kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tammi, helmi ja maaliskuussa 2010 maksettujen 1 §:n 6) kohdassa tarkoitettujen korvausten osalta tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on ilmoitettava huhtikuun 30 päivään 2010 mennessä.

Tällä päätöksellä kumotaan 12. tammikuuta 1996 annettu Verohallituksen päätös 40/1996.

Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2010

Pääjohtaja
Mirjami Laitinen

Ylitarkastaja
Jarmo SalminenSivu on viimeksi päivitetty 23.2.2010