Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten

Antopäivä
9.11.2015
Diaarinumero
A95/200/2015
Voimassaolo
1.1.2016 -

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015


Verohallinto on perintö- ja lahjaverolain (378/1940) 28 a §:n, sellaisena kuin se on laissa 523/2010, nojalla päättänyt:

1 §

Ilmoitettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä perintö- ja lahjaverolaissa säädetään, on vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten seuraavat tiedot:

  1. vakuutuksen antajan yksilöintitiedot;
  2. vakuutuksen numero tai muu tunnus;
  3. vakuutuksenottajan tai vainajan yksilöintitiedot;
  4. edunsaajan yksilöintitiedot;
  5. maksetun korvauksen pääoma sekä maksun eräpäivä tai kuolemantapauksen johdosta maksetun korvauksen määrä ja maksupäivä;
  6. vapaaehtoiseen yksilölliseen eläkevakuutukseen liittyvän kuolemanvaravakuutuksen perusteella maksettu korvaus eriteltynä eläkevakuutuksen säästösumman määrään ja säästösumman ylittävään määrään;
  7. jos vakuutuskorvaus on kokonaan tai osittain maksettu panttioikeuden haltijalle, ilmoitetaan maksunsaajan yksilöintitiedot sekä maksettu määrä.

2 §

Miten ja milloin tiedot ilmoitetaan

Tiedonantovelvollisen on annettava 1 §:ssä tarkoitetut tiedot sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen kuukausittain etuuden maksukuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Päätöksellä kumotaan Verohallituksen 23.2.2010 antama päätös tiedoista, jotka vakuutusyhtiön tai muun etuuden maksajan on ilmoitettava perintö- ja lahjaverotusta varten (132/2010).


Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2015

pääjohtaja Pekka Ruuhonen

ylitarkastaja Kimmo TossavainenSivu on viimeksi päivitetty 10.11.2015