Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Antopäivä
8.10.2019
Diaarinumero
VH/3858/00.01.00/2019
Voimassaolo
8.10.2019 - 11.8.2022
Valtuutussäännös
Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §
Korvaa ohjeen
A76/200/2018

Tämä ohje korvaa Verohallinnon antaman ohjeen A76/200/2018.

Ohjetta on päivitetty vastaamaan 26.11.2019 voimaan tulevaa uutta tietojen antamistapaa sekä ilmoituksen sisältöä.

1 Säännöstausta 

Kiinteistöverolain (654/1992) 22 §:n 3 momentin mukaan Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta verotusmenettelystä annetun lain (VML, 1558/1995) 3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Valtion ja kunnan viranomaisen on VML 3 luvun 18 §:n 5 momentin mukaan toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista.

Verohallinto voi VML 18 §:n 10 momentin nojalla antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvollisuutta.

2 Kaavatietojen ilmoittaminen 

Kaavatiedot ilmoitetaan 26.11.2019 alkaen Ilmoitin.fi -palvelun avulla. Poikkeuksellisesti kunta voi ilmoittaa tiedot 31.12.2019 saakka myös aiemmin käytössä olleella sähköpostimenettelyllä.

Kuntien tulee ottaa Ilmoitin.fi -palvelun avulla tapahtuva ilmoittaminen käyttöön viimeistään 1.1.2020. Samaa menettelyä voidaan soveltaa myös verotuksessa käytettyjen kaava- tai rakennusoikeustietojen korjaamiseen.

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus tieto tulee ilmoittaa siten kuin se on kuvattu ympäristöministeriön julkaisussa "Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset", koska tietoa käytetään maapohjan verotusarvon määrittämiseksi kiinteistöverotusta varten.

2.1 Tietosisältö 

Verohallinto tarvitsee kiinteistöverotusta varten tietoja uusista asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista sekä niiden muutoksista. Kaikista kaavayksiköistä tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:

 • kiinteistötunnus/määräala
 • kaavan laji
 • kaavan voimaantulopäivä/vahvistamispäivä
 • kaavayksikkötunnus
 • kaavayksikön laji
 • käyttötarkoitus (ympäristöministeriön julkaisussa mainittu pääkäyttötarkoitus)
 • pinta-ala
 • rakennusoikeus
 • kiinteistön sijaintikunta

2.2 Tietojen antamisaika 

Uusia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja sekä niiden muutoksia koskevat tiedot toimitetaan Verohallinnolle heti sen jälkeen kun kaavaa koskeva päätös on vahvistettu.

Tietoja voidaan siten toimittaa reaaliaikaisesti useamman kerran vuodessa.

2.3 Tietojen antamistapa 

Tiedot annetaan 26.11.2019 alkaen Verohallinnolle sähköisesti käyttäen Ilmoitin.fi -palvelua.

Kunnalla on käytössään kaksi vaihtoehtoista tapaa:

 1. Kunta käyttää Ilmoitin.fi -palvelussa olevia Excel-lomakkeita ja syöttää tarvittavat tiedot sarakkeisiin, jonka jälkeen ilmoitin.fi muodostaa oikeanmuotoisen lähetettävän CSV-tiedoston. Tietojen lähettämiseen kunta tarvitsee pankkitunnisteet tai Katso-tunnisteet.
 2. Kunta muodostaa omassa järjestelmässään ohjeen mukaisen CSV-tiedoston ja lähettää sen Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Tässä tavassa kunta on itse vastuussa siitä, että CSV-tiedosto on oikeanmuotoista, eikä sisällä mitään muita merkkejä kuin mitä ohjeessa on kuvattu. Esimerkiksi tori- tai katualueeksi kaavoitetun alueen osalta kaavan mukaiseksi käyttötarkoitukseksi tulee ilmoittaa liikennealuetta vastaava merkintä eli L. Tietojen lähettämiseen kunta tarvitsee pankkitunnisteet tai Katso-tunnisteet.

Ohjeet Excel-lomakkeilla tapahtuvaa ilmoittamista sekä CSV-tiedoston muodostamista ja lähettämistä varten löytyvät www.ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Apuvälineet -sivuilta.

ylijohtaja Heli Lähteenmäki

ylitarkastaja Auli Hirsjärvi

Sivu on viimeksi päivitetty 22.10.2019