Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Antopäivä
12.8.2022
Diaarinumero
VH/6269/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.8.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §
Korvaa ohjeen
VH/3858/00.01.00/2019

Tämä ohje korvaa Verohallinnon antaman ohjeen VH/3858/00.01.00/2019.

Ohjetta on päivitetty vastaamaan nykyistä tietojen antamistapaa sekä ilmoituksen sisältöä.

1 Säännöstausta

Kiinteistöverolain (654/1992) 22 §:n 3 momentin mukaan Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, myöhemmin VML) 3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Valtion, hyvinvointialueen ja kunnan viranomaisen on VML 3 luvun 18 §:n 5 momentin mukaan toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista.

Verohallinto voi VML 18 §:n 10 momentin nojalla antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvollisuutta.

2 Kaavatietojen ilmoittaminen

2.1 Ilmoitusmenettely

Kaavatiedot ilmoitetaan Ilmoitin.fi -palvelun avulla. Samaa ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa myös verotuksessa käytettyjen kaava- tai rakennusoikeustietojen korjaamiseen.

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus -tieto tulee ilmoittaa siten kuin se on kuvattu ympäristöministeriön julkaisussa "Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset", koska tietoa käytetään maapohjan verotusarvon määrittämiseksi kiinteistöverotusta varten.

2.2 Tietosisältö

Verohallinto tarvitsee kiinteistöverotusta varten tietoja uusista asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista sekä niiden muutoksista. Kaikista kaavayksiköistä tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:

  • kiinteistötunnus/määräala
  • kaavan laji
  • kaavan voimaantulopäivä/vahvistamispäivä
  • kaavayksikkötunnus
  • kaavayksikön laji
  • käyttötarkoitus (ympäristöministeriön julkaisussa mainittu pääkäyttötarkoitus)
  • pinta-ala
  • rakennusoikeus
  • kiinteistön sijaintikunta.

2.3 Tietojen antamisaika

Uusia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja sekä niiden muutoksia koskevat tiedot toimitetaan Verohallinnolle heti sen jälkeen, kun kaavaa koskeva päätös on vahvistettu. Tietoja voidaan siten toimittaa reaaliaikaisesti useamman kerran vuodessa.

2.4 Tietojen antamistapa

Tiedot annetaan Verohallinnolle sähköisesti käyttäen Ilmoitin.fi -palvelua.

Kunnalla on käytössään kaksi vaihtoehtoista tapaa:

Kunta käyttää Ilmoitin.fi -palvelussa olevia Excel-lomakkeita ja syöttää tarvittavat tiedot sarakkeisiin, jonka jälkeen ilmoitin.fi muodostaa oikeanmuotoisen lähetettävän CSV-tiedoston. Tietojen lähettämistä varten kunta kirjautuu Ilmoitin.fi -palveluun käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Vaihtoehtoisesti kunta muodostaa omassa järjestelmässään ohjeen mukaisen CSV-tiedoston ja lähettää sen Ilmoitin.fi -palvelun kautta. Tässä tavassa kunta on itse vastuussa siitä, että CSV-tiedosto on oikeanmuotoista, eikä sisällä mitään muita merkkejä kuin mitä ohjeessa on kuvattu. Esimerkiksi tori- tai katualueeksi kaavoitetun alueen osalta kaavan mukaiseksi käyttötarkoitukseksi tulee ilmoittaa liikennealuetta vastaava merkintä eli L. Valmiin tiedoston lähettämistä varten kunta kirjautuu Ilmoitin.fi -palveluun käyttäen Suomi.fi-tunnistautumista.

Ohjeet Excel-lomakkeilla tapahtuvaa ilmoittamista sekä CSV-tiedoston muodostamista ja lähettämistä varten löytyvät www.ilmoitin.fi > Ohjeet ja apuvälineet > Apuvälineet -sivuilta.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

johtava veroasiantuntija Mira Kosunen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.8.2022