Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaavatietojen ilmoittaminen Verohallinnolle

Antopäivä
8.5.2018
Diaarinumero
A76/200/2018
Voimassaolo
8.5.2018 - 7.10.2019
Valtuutussäännös
Laki verotusmenettelystä (1558/1995) 18 §
Korvaa ohjeen
A84/200/2017

Tässä ohjeessa kuvataan 7.5.2017 käyttöön otettu menettely kiinteistöverotuksen toimittamisessa tarvittavien kaavatietojen ilmoittamiselle Verohallintoon.

Menettelyä on täsmennetty kaavan mukaisen käyttötarkoituksen ilmoittamisen osalta 8.5.2018.

1 Säännöstausta

Kiinteistöverolain (654/1992) 22 §:n 3 momentin mukaan Verohallinto toimittaa kiinteistöverotuksen Verohallinnon rekisterissä olevien, verovelvollisen antamien ja sivullisilta tiedonantovelvollisilta verotusmenettelystä annetun lain (VML, 1558/1995) 3 luvun säännösten nojalla saatujen tietojen sekä asiassa saadun muun selvityksen perusteella.

Valtion ja kunnan viranomaisen on VML 3 luvun 18 §:n 5 momentin mukaan toimitettava Verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista.

Verohallinto voi VML 18 §:n 8 momentin nojalla antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta tai rajoittaa tiedonantovelvollisuutta.

2 Kaavatietojen ilmoittaminen

Kaavatietojen ilmoittamiseen otettiin 2.5.2017 käyttöön uusi menettely. Näin varmistettiin, että kaavatiedot saadaan jatkossakin kattavasti verotuksessa huomioon otettavaksi, ja Verohallinto saa tiedot nykymuotoiseen verotusmenettelyyn sopivasti sähköisesti ja määrämuotoisena. Samaa menettelyä voidaan soveltaa myös verotuksessa käytettyjen kaava- tai rakennusoikeustietojen korjaamiseen.

Kuntien ilmoittamien kaavan mukaisten käyttötarkoitustietojen osalta on havaittu, että eri kunnilla on käytössään erilaisia toisistaan poikkeavia käyttötarkoitusmerkintöjä.

Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus tieto tulee ilmoittaa siten kuin se on kuvattu ympäristöministeriön julkaisussa "Opas 12 Asemakaavamerkinnät ja -määräykset", koska tietoa käytetään maapohjan verotusarvon määrittämiseksi kiinteistöverotusta varten. Käyttötarkoitusmerkinnät selitteineen löytyvät myös Excel-mallipohjan käyttötarkoitus otsikon kommenttikentästä.

2.1 Tietosisältö

Verohallinto tarvitsee kiinteistöverotusta varten tietoja uusista asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista sekä niiden muutoksista. Kaikista kaavayksiköistä tarvitaan vähintään seuraavat tiedot:

  • kiinteistötunnus/määräala
  • kaavan laji
  • kaavan voimaantulopäivä/vahvistamispäivä
  • kaavayksikkötunnus
  • kaavayksikön laji
  • käyttötarkoitus (ympäristöministeriön julkaisussa mainittu pääkäyttötarkoitus)
  • pinta-ala
  • rakennusoikeus

Jos kyse on verotuksessa käytettyjen tietojen korjauksesta, merkataan edellä mainittujen tietojen lisäksi ruksi (x) kohtaan Korjaustieto.

2.2 Tietojen antamisaika

Uusia asemakaavoja tai ranta-asemakaavoja sekä niiden muutoksia koskevat tiedot toimitetaan Verohallinnolle heti sen jälkeen kun kaavaa koskeva päätös on vahvistettu.

Tietoja voidaan siten toimittaa reaaliaikaisesti useamman kerran vuodessa.

2.3 Tietojen antamistapa

Tiedot annetaan Verohallinnolle sähköisesti käyttäen ohessa liitteenä olevaa Excel-taulukkoa. Mallitaulukossa on omalla välilehdellään esimerkkejä taulukkoon täytettävistä tiedoista.

Tiedosto lähetetään sähköpostin liitteenä osoitteeseen Kunnat@vero.fi. Lähetettävän sähköpostin aihe-kentässä tulee ilmetä kohdekunnan nimi. Tiedosto tulee nimetä siten, että siitä ilmenee kunnan nimi, taulukon sisältö ja vuosi. Sähköpostin otsikko voi siten olla esimerkiksi: Helsinki kaavamuutoksia 2018.

ylijohtaja Heli Lähteenmäki

ylitarkastaja Auli Hirsjärvi

Liite

Kaavatiedot kunnilta (xlsx)

Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2018