Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Biopolttoaineiden jakeluvelvoite

Antopäivä
14.11.2018
Diaarinumero
VH/2103/00.01.00/2018
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
Biopolttoaineen jakeluvelvoite

Ohjeessa käsitellään biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen toteuttamista vuosina 2019–2020.

Ohje korvaa Tullissa 2016 tehdyn Biopolttoaineen jakeluvelvoite -ohjeen.

1 Yleistä

Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (446/2007) tuli voimaan vuoden 2008 alusta. Lain tarkoituksena on biopolttoainedirektiivin mukaisesti edistää biopolttoaineiden käyttöä moottoribensiinin ja dieselöljyn korvaamiseksi liikenteessä. Tämä on toteutettu säätämällä liikennepolttoaineen jakelijoille velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus biopolttoaineita.

Lain täytäntöönpanosta ja velvoitteen täyttämisen valvonnasta vastaa Verohallinto. Valvonta perustuu jakelijoiden vuosittain Verohallinnolle tekemään ilmoitukseen, jossa ilmoitetaan edellisen kalenterivuoden aikana kulutukseen toimitettujen moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisältöjen määrät tuotteittain. Ilmoitus on annettava viimeistään ilmoituksessa tarkoitettua vuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. 

Vuoden 2017 heinäkuussa tuli voimaan lainmuutoksia, joilla säädettiin biopolttoaineiden energiasisällön kahdenkertaisesta laskennasta aikaisempaa tarkemmin ja jakeluvelvoitetta koskevaa sääntelyä täydennettiin. Lakiin lisättiin liite raaka-aineista, joiden energiasisältö voidaan laskea vuodesta 2018 alkaen kaksinkertaisena täytettyyn velvoitteeseen. Kehittyneille biopolttoaineille asetettiin lisätavoite sekä viljelykasveille yläraja, joita noudatetaan vuodesta 2020 alkaen. Lisäksi jakeluvelvoitteen ylitäytölle säädettiin yläraja vuodesta 2019 alkaen.

2 Biopolttoaineiden jakeluvelvoitteet

2.1 Biopolttoaineiden jakeluvelvoiteprosentti

Jakeluvelvoiteprosentti kaikkien kulutukseen luovutettujen liikennepolttoaineiden energiasisällöstä on:

  • 10 prosenttia vuonna 2016
  • 12 prosenttia vuonna 2017
  • 15 prosenttia vuonna 2018
  • 18 prosenttia vuonna 2019
  • 20 prosenttia vuonna 2020 ja siitä eteenpäin.

2.1.1 Kehittyneiden biopolttoaineiden lisätavoite

Vuodesta 2020 alkaen jakeluvelvoitteesta 0,5 prosenttiyksikköä on täytettävä:

  1. lain liitteen A osassa mainituista raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla.
  2. sellaisista raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla, jotka Energiavirasto on biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) nojalla määritellyt jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi ja joita on käytetty toiminnassa olevassa laitoksessa ennen 9. syyskuuta 2015.

2.1.2 Viljelykasvipohjaisten biopolttoaineiden rajoitus

Vuodesta 2020 alkaen jakeluvelvoitteesta saa täyttää enintään 7 prosenttiyksikköä biopolttoaineilla, jotka on tuotettu paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista sekä sokerikasveista, öljykasveista ja maatalousmaalla pääasiassa energiakäyttöön viljellyistä pääviljelykasveista. Rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos kyse on lain liitteessä mainitusta raaka-aineesta.

2.2 Polttoaineiden energiasisältö

Polttoaineiden energiasisällöllä tarkoitetaan niiden alempaa lämpöarvoa. Lain 2 §:n 6 kohdassa on määritelty yleisimpien polttoaineiden ja biopolttoaineiden lämpöarvot joita tulee käyttää velvoitteen toteutumista ilmoitettaessa. Mikäli kyseisessä kohdassa ei ole listattu ilmoittajan käyttämää biopolttoainetta, tulee ilmoittajan itse selvittää polttoaineen alempi lämpöarvo sekä standardi, jonka mukaan lämpöarvo on määritelty.

Selvitys listauksesta puuttuvan biopolttoaineen lämpöarvosta ja käytetystä standardista tulee tehdä vapaamuotoiselle liitteelle, joka liitetään varsinaisen biovelvoiteilmoituksen mukaan.

2.3 Biokomponenttien kohdistaminen

Lain 5 §:n mukaan jakelijan on toimitettava kulutukseen biopolttoaineita laissa määritelty prosenttiosuus laskettuna kyseisenä vuonna kulutukseen toimittamiensa moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä. Kulutukseen toimittamisella lain 2 §:n 5 kohdan mukaan tarkoitetaan moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden toimittamista kulutukseen valmisteverotuslaissa (182/2010) tarkoitetusta väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

Jakeluvelvoitteen täyttyminen tulee laskea todellisen kulutukseen liikennepolttoaineena toimitetun biopolttoaineen määrästä. Lähtökohtana laissa on kuitenkin se, että polttoaineen jakelija seuraa tämän velvoitteen täyttymistä kirjanpidollisesti. Lain 8 §:n mukaan jakelijan on pidettävä sellaista kirjanpitoa, josta käy selville kulutukseen toimitetun moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden määrät sekä biopolttoaineiden energiasisältö ja muut lain valvontaa varten tarvittavat tiedot. Kirjanpidosta on myös voitava todentaa mm. polttoaineisiin lisättyjen biokomponenttien määrät ja niiden energiasisällöt, jos energiasisältöjä ei ole määritelty lain 2 §:ssä.

2.4 Dieselin ja moottoripolttoöljyn yhteissäiliöstä kulutukseen luovutetun biodieselin huomioiminen

Mikäli biokomponentin lisääminen tapahtuu yhteissäiliössä, josta polttoainetta toimitetaan käytettäväksi sekä polttoöljynä että dieselöljynä, ainoastaan dieselin mukana kulutukseen luovutetun biodieselin määrän voi huomioida velvoitetta täytettäessä. Moottoripolttoöljyyn sekoitettua biopolttoöljyä ei hyväksytä jakeluvelvoitteen täyttämiseen.

Yhteissäiliöstä kulutukseen luovutettavien biodieselin ja biopolttoöljyn määrät on verotuksessa pitänyt pystyä erottelemaan jo vuodesta 2011.

2.5 Biokaasun luovuttaminen liikennekäyttöön

Lain 2 §:n 1 kohdan mukaan biopolttoaineilla tarkoitetaan nestemäisiä ja kaasumaisia liikenteessä käytettäviä polttoaineita, jotka tuotetaan biomassasta. Biomassalla tarkoitetaan maataloudesta, kasvi- ja eläinaineet mukaan lukien, metsäteollisuudesta ja niihin liittyvästä teollisuudesta peräisin olevien tuotteiden, jätteiden ja jätetuotteiden biohajoavaa osaa sekä teollisuus- ja yhdyskuntajätteiden biohajoavaa osaa.

Biokaasu ei kuulu valmisteverotusta koskevan lainsäädännön soveltamisalaan, eikä se ole valmisteverotuslaissa tarkoitetussa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tästä johtuen liikennekäyttöön luovutettua biokaasun energiasisältöä ei oteta huomioon jakeluvelvoitetta täytettäessä, eikä se myöskään lisää kulutukseen luovutettua energiasisältöä.

2.6 Biopolttoainepitoisuuksien varmistaminen

Biopolttoaineiden osuus säiliöissä voidaan tarkastella kirjanpidollisesti, jolloin lasketaan kulloinkin lisää toimitetun ainekomponentin muutos koko säiliössä. Polttoainejakelijoiden varastosäiliöissä polttoaineen sisältämä bio-osuus on kuitenkin syytä tarkastaa myös näyteanalyyseillä ainakin 2-3 kertaa vuodessa, jonka jälkeen näytteen perusteella saatuja bio-osuuksia tulee käyttää säiliön arvoina, kunnes sinne seuraavan kerran lisätään jotakin komponenttia.

Näytteen perusteella saadun bio-osuuden poiketessa oleellisesti laskennallisesta arvosta tulee jakelijan selvittää, mistä poikkeama johtuu ja vaikuttaako se säiliöstä aiemmin kulutukseen luovutettujen polttoaineiden bio-osuuksiin.

Vuoden kuluessa tapahtuvista korjauksista ei tarvitse erikseen ilmoittaa jakeluvelvoiteilmoituksen yhteydessä. Niiden tiedot on kuitenkin syytä tallentaa, jotta ne voidaan tarkastaa tulevilla yritystarkastuksilla.

2.7 Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit

Vuoden 2011 alusta alkaen velvoitteen täyttämiseen hyväksyttävien biopolttoaineiden sekä niiden raakaaineiden on täytettävä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa  biopolttoainedirektiivissä säädetyt kestävyyskriteerit. Kansallisesti direktiivin vaatimukset kestävyyskriteereistä on Suomessa säädetty laissa biopolttoaineista ja bionesteistä (393/2013), myöhemmin "kestävyyslaissa".

Jakelijan tulee käyttää kestävyyskriteerien valvonnassa edellä mainitun direktiivin mukaisia menetelmiä. Jakelijalla tulee myös olla järjestelmä, jolla ainetasemenetelmään perustuen varmistetaan raaka-ainetuotannon ja kasvihuonekaasupäästövähenemän vaatimustenmukaisuus.

2.8 Biopolttoaineiden tuplalaskettavuus

Biopolttoaineiden energiasisällön lasketaan täyttävän jakeluvelvoitetta kaksinkertaisena, jos se on valmistettu lain liitteessä mainitusta raaka-aineesta.

Kaksinkertaisena laskettavien biopolttoaineiden on myös täytettävä biopolttoaineiden kestävyyskriteerit.

3 Ennakkotieto

Energiavirasto voi hakemuksesta päättää antaa ennakkotiedon siitä, onko kyseessä lain 5 §:ssä tarkoitettu raaka-aine.

Hakemuksen voi tehdä jakelija, joka täyttää tai aikoo täyttää jakeluvelvoitettaan kyseisistä raaka-aineista tuotetuilla tai valmistetuilla biopolttoaineilla. Hakemuksen voi tehdä myös biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain (393/2013) 4 §:n 9 kohdassa tarkoitettu toiminnanharjoittaja, joka käyttää tai aikoo käyttää kyseisiä raaka-aineita biopolttoaineiden tuotannossa tai valmistuksessa.

4 Jakeluvelvoitteen ylittäminen

Jos jakelija on kalenterivuonna toimittanut kulutukseen enemmän biopolttoainetta kuin velvoitteessa vaaditaan, jakelija saa ottaa ylimenevän osuuden huomioon seuraavan kalenterivuoden jakeluvelvoitetta täytettäessä. Ylitäyttö katsotaan aina vain seuraavan vuoden velvoitteeseen, eli seuraavan vuoden velvoitteen ylittävää osaa ei enää huomioida.

Edellisen vuoden ylitäytöllä voi täyttää velvoitetta myös toisen yhtiön puolesta. Mikäli tällä edellisen vuoden ylitäytöllä täytetään toisen yhtiön puolesta sen jakeluvelvoitetta, ei tällaisesta ylitäytöstä mahdollisesti ylijäävää osuutta voi siirtää enää seuraavalle vuodelle.

Vuodesta 2019 alkaen ylitäytöstä saa siirtää enintään puolet sen kalenterivuoden jakeluvelvoitetta vastaavasta energiamäärästä, jolloin ylitys tapahtui. Tällä tarkoitetaan sitä, että jakeluvelvollisen yhtiön velvoitteen määrästä puolta vastaavan energiamäärän saa siirtää seuraavalle vuodelle, jos ylitäyttöä on niin paljon. Toisin sanoen ylitäyttö voidaan siirtää kokonaan seuraavalle vuodelle, jos sen määrä on puolet velvoitteesta tai vähemmän.

5 Ahvenanmaalla kulutukseen toimitettu polttoaine

Hallituksen esityksessä 231/2006 mainitaan Ahvenanmaan osalta, että Ahvenanmaalla direktiivin täytäntöönpano on maakuntahallituksen toimivallassa. Ahvenanmaalla ei tällä hetkellä ole luotu vastaavaa biopolttoaineen jakeluvelvoitetta ja siten Ahvenanmaalle kulutukseen toimitettuja moottoribensiiniä, dieselöljyä ja biopolttoaineita ei saa sisällyttää muualla Suomessa kulutukseen toimitetuista polttoaineista tehtävään biovelvoiteilmoitukseen. Myöskään Ahvenanmaalle toimitettujen biopolttoaineiden ei voida katsoa täyttävän muualla Suomessa syntynyttä biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, riippumatta siitä toimitetaanko polttoaineet Ahvenanmaalle verottomina vai verollisina toimituksina.

Ahvenanmaalle toimitetut polttoaineet eivät muodosta Suomessa biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta, eivätkä sinne toimitetut biopolttoaineet täytä Suomessa muodostunutta jakeluvelvoitettu, riippumatta siitä toimitetaanko polttoaineet Ahvenanmaalle verottomina vai verollisina toimituksina.

6 Jakelijoiden väliset sopimukset

Jakeluvelvoitteensa täyttämiseksi voi jakelija sopia velvoitteensa siirtämisestä osittain tai kokonaan toiselle jakelijalle. Jos sopimus riitautetaan tai jakeluvelvoitetta ei muusta sopimussuhteeseen liittyvästä syystä ole täytetty, vastaa kukin jakelija jakeluvelvoitteensa täyttämisestä ja seuraamuksista. Sopimuksesta toimitetaan jäljennös Verohallinnolle jakeluvelvoiteilmoituksen yhteydessä.

7 Sanktiot

Jos liikennepolttoaineiden jakelija on laiminlyönyt ilmoittamis-, kirjanpito- tai tietojenantovelvollisuuden, voidaan siitä määrätä virhemaksua 500 – 5000 euroa.

Mikäli liikennepolttoaineiden jakelija ei ole toimittanut kulutukseen biopolttoaineita velvollisuutensa edellyttämää määrää, määrätään siitä seuraamusmaksu jonka suuruus on 0,04 euroa/MJ. 

8 Vireillä olevia muutoksia

Hallitus on antanut 18.10.2018 eduskunnalle esityksen (HE 199/2018), jossa esitetään muutoksia biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen sekä säädetään uusi biopolttoöljyn jakeluvelvoite. Esitetyt muutokset tulisivat esityksen mukaan voimaan 1.1.2021 alkaen.


Lisätietoja

Verohallinnon internetsivuilta, vero.fi, löytyvät;

  • Ilmoitus: biopolttoaineiden jakeluvelvoite, nro 1399
  • Täyttöohje: Ilmoitus, biopolttoaineen jakeluvelvoite

Valmisteveroneuvonta yrityksille: p. 029 497 154 (9–16.15) / Energia- ja jäteverot

johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

ylitarkastaja Antti Saastamoinen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.11.2018