Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Voimassaolo
Toistaiseksi

Yleistä

Ilmailupolttoaineet olivat Suomessa valmisteverottomia vuoden 2007 loppuun asti. Verottomuuden päättyessä yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävät polttoaineet tulivat veronalaisiksi 1.1.2008 lukien. Sen sijaan muussa kuin huvi-ilmailussa käytettävät polttoaineet pysyvät yhä verottomina.

Ilmailupolttoaineella tarkoitetaan tässä lentopetrolia, lentobensiiniä ja muita ilmailussa käytettäviä polttoaineita.

Lentobensiinin valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määrä yhteensä

1.1.2017 alkaen 69,59 senttiä litralta
1.1.2016 alkaen 67,50 senttiä litralta
1.1.2015 alkaen 67,50 senttiä litralta
1.1.2014 alkaen 66,66 senttiä litralta
1.1.2012–31.12.2013 64,12 senttiä litralta

Lentopetrolin valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määrä

1.1.2017 alkaen 76,35 senttiä litralta
1.1.2016 alkaen 74,02 senttiä litralta
1.1.2015 alkaen 74,02 senttiä litralta
1.1.2014 alkaen 73,10 senttiä litralta
1.1.2012–31.12.2013 70,39 senttiä litralta

Yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävän lentobensiinin verollisuus toteutetaan toimittamalla polttoaine ilmailukäyttöön valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun sisältävään hintaan. Siltä osin kun ilma-alusta käytetään muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun, palautetaan polttoaineen valmistevero ja huoltovarmuusmaksu toiminnan harjoittajalle.

Lentopetroli sen sijaan toimitetaan ilmailukäyttöön verottomana, ja sitä huvi-ilmailuun käyttävien tulee antaa veroilmoitus tästä käytöstä.

Ilmailussa käytettävien polttoaineiden veronalaisuudesta säädetään laissa nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta (1472/1994).

Verottomuuden toteuttamiseen sovelletaan lisäksi valmisteverotuslakia (182/2010) ja sen nojalla annettuja säädöksiä tai määräyksiä. Siten esimerkiksi liikaa palautetun määrän takaisinperintään, kirjanpitovelvollisuuteen ja muutoksenhakuun sovelletaan valmisteverotuslain säännöksiä.

Ilma-alus

Ilma-aluksina pidetään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan merkittyjä lentokoneita, helikoptereita ja autogiroja, purje- ja moottoripurjelentokoneita, ilmaa kevyempiä ilma-aluksia ja ultrakevyitä lentokoneita.

Yksityinen huvi-ilmailu

Lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 2 §:n 23 kohdassa määritellyllä yksityisellä huviilmailulla tarkoitetaan sitä, että luonnollinen tai oikeushenkilö käyttää ilma-alusta sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavalla käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisen viranomaisen tarkoituksiin tapahtuviin henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen.

Kyse on yleensä yksityisestä huvi-ilmailusta silloin, kun lennon tarkoitukseksi ilma-aluksen matkapäiväkirjaan on merkitty harjoituslento, koelento, matkalento, siirtolento tai taitolento.

Myös yrityksen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva ilma-aluksen käyttö rinnastetaan yksityiseen huvi-ilmailuun, silloin jos ilma-aluksen käytön välittömänä tarkoituksena ei ole vastikkeellisten lentokuljetuspalvelujen tai lentotyöpalvelujen tarjoaminen. Ilmailupolttoaine on siten verollista esimerkiksi silloin, kun kyse on yrityksen omistaman tai vuokraaman lentokoneen käytöstä elinkeinotoiminnassa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen, ellei tämä yritys suorita näitä kuljetuksia vastiketta vastaan.

Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu

Lain nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta 9 §:n 6 kohdan mukaan polttoaineet, jotka käytetään lentoliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisessä huvi-ilmailussa, ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Säännöksen perusteella kaupallisessa lentotoiminnassa käytetty polttoaine on verotonta. Verotonta on myös polttoaine, jota on käytetty viranomaisen toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin.

Polttoaineiden verotuksen kannalta ratkaisevaa ei ole se, mihin käyttöön ilma-alus on rekisteröity, vaan mihin tarkoitukseen sitä tosiasiallisesti kulloinkin käytetään. Jos samaa ilma-alusta käytetään yksityiseen huvi-ilmailuun, kaupalliseen toimintaan tai viranomaisten toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin, polttoaineet ovat verottomia siltä osin kuin polttoaineen käyttö kohdistuu muuhun kuin huvi-ilmailuun.

Jos lentotoimintaa harjoitetaan vastikkeellisia lentokuljetuspalveluja tarjoavan liiketoiminnan muodossa, katsotaan sen pääsääntöisesti olevan kaupallista toimintaa ja lentotoiminnassa käytetyn polttoaineen verotonta. Ilma-aluksen vuokraaminen ilman miehistöä toisten henkilöiden käyttöön ei yksinään täytä verottomuuden edellytystä, vaan ratkaisevaa on tällöin se, mihin tarkoitukseen vuokraaja käyttää ilmaalusta.

Ilma-alusta on käytetty kaupalliseen toimintaan, kun kyse on ilmailulain 62 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta kaupallisesta ilmakuljetuksesta, jolla tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä maksua tai muuta korvausta vastaan

  • matkustajien
  • rahdin tai
  • postin kuljetukseen.

Polttoaine on verotonta myös silloin, kun ilma-alusta on käytetty ilmailulain 62 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa lentotyössä, jos lentotyö tapahtuu maksua vastaan. Lentotyöllä tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä erikoistehtäviin, kuten

  • maa- ja metsätalouteen liittyviin lentoihin
  • rakennustoimintaan liittyviin lentoihin
  • ilmakuvauslentoihin ja kartoituslentoihin
  • tutkimuslentoihin
  • osallistumiseen voimajohtojen tarkastuslentoihin ja raivauslentoihin, pelastuspalveluun, ilmaaluksesta tapahtuvaan liikennevalvontaan, metsäpalovartiointiin, metsäpalojen sammuttamiseen tai muuhun vastaavaan
  • ilma-alusten tai muiden esineiden hinauslentoihin
  • laskuvarjohyppylentoihin.

Koululentojen aikana käytetyt polttoaineet ovat verottomia, mikäli lento-opetuksesta peritään maksu. Koululento voi tapahtua yksin tai yhdessä opettajan kanssa. Koululennoksi katsotaan myös lentokoe ja tarkastuslento.

Veronpalautusmenettely

Hakemus muussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa käytetyn polttoaineen valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palauttamiseksi on tehtävä Verohallinnolle.

Hakemus on tehtävä käyttäen lomaketta Veronpalautushakemus ilmailupolttoaineista. Hakemus on toimitettava Verohallinnolle viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakuajanjakson päättymisestä. Palautusta voi hakea joko koko kalenterivuoden tai erikseen tammi–kesäkuun ja heinä–joulukuun aikana käytetystä polttoaineesta. Veronpalautusta ei makseta, jos palautettava määrä on alle 330 euroa.

Hakijana on ilma-alusrekisteriin merkitty ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä. Jos toiminnan harjoittajalla on useita ilma-aluksia, palautusta haetaan kaikista aluksista samalla hakemuksella.

Hakemuksessa on eriteltävä Liikenteen turvallisuusviraston ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan merkittyä rekisteritunnusta käyttäen, mitä ilma-aluksia hakemus koskee. Lisäksi on eriteltävä aluskohtaisesti muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun käytetty lentoaika sekä siinä käytetty polttoainemäärä ja -laji. Ellei muuta selvitystä esitetä, lasketaan käytetty polttoainemäärä lentoajan ja ilma-aluksen keskimääräisen kulutuksen perusteella (lentoaika x keskimääräinen kulutus = lennolla käytetty polttoaine). Ilma-aluksen keskimääräinen kulutus saadaan laskettua jakamalla ilma-alukseen hakemusjakson aikana tankatun polttoaineen määrä käyttötuntien määrällä taikka valmistajan ilmoittamista tiedoista. Näin laskettu polttoainemäärä ei kuitenkaan voi olla polttoaineen todellisia hankintoja suurempi.

Jos ilma-aluksessa on käytetty lentobensiinin tai lentopetrolin sijasta muuta veronalaista polttoainetta, palautus maksetaan enintään lentobensiinin tai lentopetrolin veroa vastaavan määrän mukaisena. Palautus maksetaan ainoastaan verollisena hankitusta polttoaineesta. Palautusta ei makseta ulkomailla ilma-alukseen tankatusta polttoaineesta.

Veronpalautushakemuksessa esitettyjen lentoaikatietojen ja tietojen lentojen tarkoituksesta tulee perustua ilma-aluksen matkapäiväkirjaan tehtyihin merkintöihin.

Veroviranomaisen vaatimuksesta hakijan on esitettävä maksutositteet, sopimukset ja muut asiakirjat lentojen kaupallisuuden toteamiseksi, kopiot polttoaineen ostolaskuista tai muista toimitus- tai hankintatositteista sekä tiedot matkapäiväkirjan merkinnöistä. Viranomaisen toimeksiannosta suoritetuista lennoista on vaadittaessa esitettävä toimeksiantomääräys tai muu vastaava selvitys.

Edellä mainittu aineisto ja muut palautuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä neljän kalenterivuoden ajan. Ilmailun harjoittajan on tarvittaessa annettava veroviranomaiselle muitakin ilma-aluksen käyttämiseen ja veron palauttamiseen liittyviä tietoja.

Polttoaineen hankkiminen verottomana

Nestemäisten polttoaineiden valmisteveroasetuksen 6 b §:n mukaan lentopetroli voidaan toimittaa verottomana ilmailukäyttöön. Lentopetrolia kaupalliseen ilmailuun tai viranomaistoimintaan liittyvään ilmailuun käyttävien ei siten tarvitse hakea veronpalautusta, koska lentopetroli on jo hankittaessa verotonta.

Lentopetrolia verottomana hankkinut on itse velvollinen suorittamaan siitä valmisteveron, mikäli polttoainetta käytetään huvi-ilmailuun. Tällöin valmisteveroilmoitus on annettava kuukausittain käyttöä seuraavan kalenterikuukauden 18. päivään mennessä ja vero on maksettava 27. päivään mennessä. Veroilmoitus annetaan verovelvollisen eli ilma-alusrekisteriin merkityn omistajan, haltijan tai käyttäjän toimesta Verohallinnolle.

Lentobensiiniä voidaan toimittaa verottomasti ilmailukäyttöön vain puolustusvoimille. Polttoaineen hankkiminen verottomana edellyttää tässä tapauksessa, että puolustusvoimat varastoi lentobensiinin erillisiin säiliöihin, joista polttoainetta ei luovuteta yksityiseen huvi-ilmailuun.

Polttoaineen tuonti ilmailukäyttöön

Kun esimerkiksi ilmailukerho tuo polttoainetta Suomeen ilmailukäyttöä varten, polttoaineesta tulee antaa veroilmoitus ja maksaa valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Siltä osin kuin polttoainetta on käytetty muuhun kuin huvi-ilmailuun, vero palautetaan jälkikäteen veronpalautusmenettelyllä.

Lisätietoa

Valmisteveronalaisten tuotteiden satunnainen maahantuonti

Veroilmoituslomakkeet

Valmisteveroneuvonta p. 029 497 154  (9–16.15) / Energia- ja jäteverot 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016