Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Antopäivä
19.8.2022
Diaarinumero
VH/2854/00.01.00/2022
Voimassaolo
19.8.2022 - Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
VH/5820/00.01.00/2021, 15.12.2021

Ohjetta on päivitetty, koska nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettu asetus (1547/1994) kumottiin ja se korvattiin uudella nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetulla valtioneuvoston asetuksella (1375/2021) 1.1.2022 alkaen. Ohjeen pykäläviittaukset on muutettu vastaamaan uutta sääntelyä.

Ohje korvaa alusten polttoaineiden verottomuutta koskevan Verohallinnon 15.12.2021 päivätyn ohjeen VH/5820/00.01.00/2021.

Tässä ohjeessa käsitellään ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverokohtelua, eli millaiset ilma-alukset ovat oikeutettuja verottomaan polttoaineeseen ja millä edellytyksillä.

1 Yleistä

Ilmailussa käytettävien polttoaineiden verokohtelusta säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1472/1994, polttoaineverolaki).

Muussa kuin yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävät polttoaineet ovat verottomia.

Ilmailupolttoaineella tarkoitetaan lentopetrolia, lentobensiiniä ja muita ilmailussa käytettäviä polttoaineita. Näiden polttoaineiden valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun määrästä säädetään polttoaineverolaissa.

Yksityisessä huvi-ilmailussa käytettävä polttoaine toimitetaan ilmailukäyttöön verollisena, jolloin valmisteverot (polttoainevero, ml. huoltovarmuusmaksu) sisältyvät polttoaineen ostohintaan. Jos ilma-alusta käytetään muuhun kuin yksityiseen huvi-ilmailuun, verottomuus toteutetaan palauttamalla polttoaineen valmisteverot toiminnan harjoittajalle.

Lentopetroli sen sijaan toimitetaan ilmailukäyttöön verottomana, ja sitä huvi-ilmailuun käyttävien on ilmoitettava ja maksettava valmisteverot tästä käytöstä.

2 Ilma-alus

Ilma-aluksina pidetään Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan merkittyjä lentokoneita, helikoptereita ja autogiroja, purje- ja moottoripurjelentokoneita, ilmaa kevyempiä ilma-aluksia (mm. kuumailmapalloja) ja ultrakevyitä lentokoneita.

3 Yksityinen huvi-ilmailu

Polttoaineverolain 2 §:n 23 kohdassa määritellyllä yksityisellä huvi-ilmailulla tarkoitetaan sitä, että luonnollinen tai oikeushenkilö käyttää ilma-alusta sen omistajana, vuokraajana tai sen muulla tavalla käyttöönsä saaneena muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja erityisesti muihin tarkoituksiin kuin vastiketta vastaan tai julkisen viranomaisen tarkoituksiin tapahtuviin henkilöiden tai tavaroiden kuljetuksiin taikka palvelujen tarjoamiseen.

Kyse on yleensä yksityisestä huvi-ilmailusta silloin, kun lennon tarkoitukseksi ilma-aluksen matkapäiväkirjaan on merkitty harjoituslento, koelento, matkalento, siirtolento tai taitolento.

Myös yrityksen liiketoiminnan yhteydessä tapahtuva ilma-aluksen käyttö rinnastetaan yksityiseen huvi-ilmailuun, silloin jos ilma-aluksen käytön välittömänä tarkoituksena ei ole vastikkeellisten lentokuljetuspalvelujen tai lentotyöpalvelujen tarjoaminen. Ilmailupolttoaine on siten verollista esimerkiksi silloin, kun kyse on yrityksen omistaman tai vuokraaman lentokoneen käytöstä elinkeinotoiminnassa henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen, ellei tämä yritys suorita näitä kuljetuksia vastiketta vastaan.

4 Kaupallinen ja viranomaistoimintaan liittyvä ilmailu

Polttoaineverolain 9 §:n 6 kohdan mukaan polttoaineet, jotka käytetään lentoliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisessä huvi-ilmailussa, ovat valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Säännöksen perusteella kaupallisessa lentotoiminnassa käytetty polttoaine on verotonta. Verotonta on myös polttoaine, jota on käytetty viranomaisen toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin.

Polttoaineiden verotuksen kannalta ratkaisevaa ei ole se, mihin käyttöön ilma-alus on rekisteröity, vaan mihin tarkoitukseen sitä tosiasiallisesti kulloinkin käytetään. Jos samaa ilma-alusta käytetään yksityiseen huvi-ilmailuun, kaupalliseen toimintaan tai viranomaisten toimeksiannosta suoritettaviin lentoihin, polttoaineet ovat verottomia siltä osin kuin polttoaineen käyttö kohdistuu muuhun kuin huvi-ilmailuun.

Jos lentotoimintaa harjoitetaan vastikkeellisia lentokuljetuspalveluja tarjoavan liiketoiminnan muodossa, katsotaan sen pääsääntöisesti olevan kaupallista toimintaa ja lentotoiminnassa käytetyn polttoaineen verotonta. Ilma-aluksen vuokraaminen ilman miehistöä toisten henkilöiden käyttöön ei yksinään täytä verottomuuden edellytystä, vaan ratkaisevaa on tällöin se, mihin tarkoitukseen vuokraaja käyttää ilma-alusta.

Ilma-alusta on käytetty kaupalliseen toimintaan, kun kyse on EU:n asetuksessa 2018/1139 (EUR-Lex) tarkoitetusta kaupallisesta ilmakuljetuksesta, jolla tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä maksua tai muuta korvausta vastaan

  • matkustajien
  • rahdin tai
  • postin kuljetukseen.

Polttoaine on verotonta myös silloin, kun ilma-alusta on käytetty liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 127 §:ssä tarkoitetussa lentotyössä (erityislentotoiminta), jos lentotyö tapahtuu maksua vastaan. Lentotyöllä tarkoitetaan ilma-aluksen käyttämistä erikoistehtäviin, kuten

  • maa- ja metsätalouteen liittyviin lentoihin
  • rakennustoimintaan liittyviin lentoihin
  • ilmakuvauslentoihin ja kartoituslentoihin
  • tutkimuslentoihin
  • osallistumiseen voimajohtojen tarkastuslentoihin ja raivauslentoihin, pelastuspalveluun, ilma-aluksesta tapahtuvaan liikennevalvontaan, metsäpalovartiointiin, metsäpalojen sammuttamiseen tai muuhun vastaavaan
  • ilma-alusten tai muiden esineiden hinauslentoihin
  • laskuvarjohyppylentoihin.

Koululentojen aikana käytetyt polttoaineet ovat verottomia, mikäli lento-opetuksesta peritään maksu. Koululento voi tapahtua yksin tai yhdessä opettajan kanssa. Koululennoksi katsotaan myös lentokoe ja tarkastuslento.

5 Veronpalautusmenettely 

Mikäli Suomesta verollisena hankittu polttoaine on käytetty verottomaan tarkoitukseen, on valmisteveron osuudesta mahdollista hakea palautusta. Hakemus polttoaineveron ja huoltovarmuusmaksun palauttamiseksi tehdään sähköisesti OmaVerossa. Tarkemmat ohjeet palautuksen hakemisesta löytyvät Verohallinnon ohjeesta Ilmailupolttoaineet.

6 Polttoaineen hankkiminen verottomana

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1375/2021) 4 §:n mukaan lentopetroli voidaan toimittaa verottomana ilmailukäyttöön valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta. Lentopetrolia kaupalliseen ilmailuun tai viranomaistoimintaan liittyvään ilmailuun käyttävien ei siten tarvitse hakea veronpalautusta, koska lentopetroli on jo hankittaessa verotonta.

Lentopetrolia verottomana hankkinut on itse velvollinen suorittamaan siitä valmisteveron, mikäli polttoainetta käytetään huvi-ilmailuun. Verovelvollinen eli ilma-alusrekisteriin merkitty omistaja, haltija tai käyttäjä antaa veroilmoituksen huvi-ilmailuun käytetystä polttoaineesta.

Lentobensiiniä voidaan toimittaa verottomasti ilmailukäyttöön vain puolustusvoimille. Polttoaineen hankkiminen verottomana edellyttää tässä tapauksessa, että puolustusvoimat varastoi lentobensiinin erillisiin säiliöihin, joista polttoainetta ei luovuteta yksityiseen huvi-ilmailuun.

7 Polttoaineen hankkiminen ilmailukäyttöön ulkomailta

Kun esimerkiksi ilmailukerho hankkii polttoainetta ulkomailta Suomeen ilmailukäyttöä varten, polttoaineesta tulee antaa veroilmoitus ja maksaa valmistevero ja huoltovarmuusmaksu. Siltä osin kuin polttoainetta on käytetty muuhun kuin huvi-ilmailuun, vero palautetaan jälkikäteen veronpalautusmenettelyllä.

johtava veroasiantuntija Mika Jokinen

ylitarkastaja Valtteri Klemetti

Sivu on viimeksi päivitetty 19.8.2022