Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Voimassaolo
- 31.12.2020

Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden päätyttyä saada hakemuksesta veronpalautusta maksamistaan energiaveroista. Veronpalautuksen edellytyksenä on, että yrityksen tilikautena itse maksamat sekä sen hankkimien tuotteiden hintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Jalostusarvolla tarkoitetaan yrityksen tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista liikevoiton (-tappion), poistojen ja arvonalentumisten sekä henkilöstökulujen yhteismäärää. Tässä tarkoitettua veronpalautusta ei oteta huomioon jalostusarvoa määritettäessä. Yrityksen tilikaudella tarkoitetaan kirjanpitolain (136/1997) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua tilikautta.

Kun yrityksen tilikautensa aikana teollisuudessa käyttämästä sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä sekä teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämästä nestekaasusta, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä maksamat sekä tilikautensa aikana hankkimien näiden tuotteiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia tuotteista maksettujen tai niiden hankintahintaan sisältyneiden valmisteverojen määrästä. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan vain 50 000 euroa ylittävä osuus. Laskiessaan maksamiensa valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneet valmisteverot.

Maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa summasta vähennetään

  • sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverolain 14 ja 22 §:ssä tarkoitetut veronpalautukset
  • nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitetut veronpalautukset
  • maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 §:ssä tarkoitetut veronpalautukset, joihin yritys on tilikautensa aikana oikeutettu edellyttäen, että niitä ei ole otettu huomioon yrityksen valmisteverotuksessa.

Jos yritys on tilikautensa aikana luovuttanut edelleen tässä tarkoitettuja tuotteita, yrityksen niistä suorittamia veroja ei oteta huomioon maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa.

Jos yritys on luovuttanut tilikauden jälkeen toiselle tuotteita, joista se on saanut tässä tarkoitetun veronpalautuksen, maksettu veronpalautus peritään takaisin. Yrityksen on tehtävä luovutuksesta viipymättä ilmoitus Verohallinnolle muun muassa veronpalautuksen takaisinperintää sekä mahdollisen veronkorotuksen määräämistä varten. Veronpalautusta koskeva hakemus on oltava perillä Verohallinnolla kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hakemuksen on oltava yrityksen allekirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama, ennen kuin palautus voidaan maksaa yritykselle.

Muiden veronpalautusten vaikutukset energiaintensiivisten veronpalautukseen

Energiaintensiivisten yritysten palautushakemuksessa on eriteltävä muut mahdolliset palautukset, joita yritys on hakenut tai aikoo hakea.

Maksuajankohdan vaikutus

Palautushakemuksen perusteena olevat valmisteverot voidaan määrittää suoriteperiaatteen tai maksuperiaatteen mukaisesti kuitenkin siten, ettei minkään kuukauden aikana maksettuja valmisteveroja oteta kahtena vuotena palautuksessa huomioon.

Vastaavasti yrityksen oikaisuna saama palautus vähennetään yrityksen maksamista veroista sinä tilikautena, jona oikaisu maksetaan. Sen sijaan muut energiaveronpalautukset otetaan huomioon sen tilikauden veronpalautuksessa, jona yritys on oikeutettu kyseiseen palautukseen.

Sähkön veroluokan merkitys

Palautukseen hyväksytään vain veroluokan II mukaan maksetut sähköverot. Edellytyksenä kuitenkin on, että palautusta hakeva yritys on itse kuluttanut sähkön eikä ole luovuttanut hankkimaansa sähköä edelleen. Poikkeuksena on se, että mikäli sähköä käytetään ostetun kaukolämmön tai prosessihöyryn
tuottamiseen tästä suoritettu veroluokan I mukainen vero hyväksytään mukaan.

Huoltovarmuusmaksu

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus koskee ainoastaan valmisteveroja. Siten huoltovarmuusmaksuja ei saa sisällyttää palautushakemukseen.

Hakijan määrittäminen

Palautushakemusta ei saa tehdä toimiala- tai toimipaikkakohtaisesti, vaan hakijayhtiötä on käsiteltävä kokonaisuutena. Veronpalautukseen oikeuttavien valmisteverojen pitää sisältyä yhtiön itsensä hankkimiin ja kuluttamiin tuotteisiin tai olla yhtiön itsensä näistä suorittamia.

Vahvistettu tilinpäätös

Tilinpäätös on vahvistettu vasta, kun yhtiökokous on sen vahvistanut. Käytännössä kuitenkin allekirjoitettuun (hallitus ja toimitusjohtaja) tilinpäätökseen ei yleensä tule muutoksia. Koska tilinpäätöksen vahvistaminen on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mikä on myös yritysten palautushakemuksen jättämisen takaraja, energiaintensiiviset yritykset voivat käyttää palautuksen perustana vahvistamattomankin tilinpäätöksen tietoja. Veronpalautus voidaan kuitenkin maksaa vasta, kun hakija on toimittanut vahvistetun tilinpäätöksen Verohallinnolle.

Negatiivinen jalostusarvo

Mikäli yrityksen tilinpäätöksestä laskettava jalostusarvo muodostuu negatiiviseksi, on se tulkittava palautuksen laskennassa siten, että jalostusarvo on nolla.

Jalostusarvon laskenta

Jalostusarvon laskennassa käytetään suoraan tilinpäätöksestä saatavia liikevoittoa (-tappiota), poistoja, henkilöstökuluja sekä arvon alentumisia. Jalostusarvosta vähennettävällä veronpalautuksella tarkoitetaan tässä haettavaa veronpalautusta, jos se on merkitty yrityksen tilinpäätökseen. Vähennettävänä veropalautuksena käytetään sitä määrää, joka tilinpäätökseen on merkitty, vaikka se ei olisikaan aivan sama kuin konkreettisesti haettava palautus.

Ostolämpöön sisältyneet valmisteverot

Palautettavien valmisteverojen määrässä otetaan huomioon myös ostolämpöön sisältyneet valmisteverot, jotka lämmöntuottaja on suorittanut. Ne määritellään niiden valmisteverojen keskiarvosta, jotka lämpöä tuottanut laitos on verokauden aikana maksanut lämmöntuotannosta. Ostolämmön sisältämien verojen määrä on kuitenkin pystyttävä selvittämään luotettavasti ja aukottomasti. Lämmöntuottajan tarkastellessa lämpöön sisältyneiden valmisteverojen määrää tämä tarkastelu on aina tehtävä verokausittain eli kalenterikuukausittain. Ostolämmön sisältämät valmisteverot voidaan huomioida vain siltä osin, kun kyseinen lämpö käytetään teollisuudessa.

Ostolämmön osalta palautuksen hakija voi toimittaa hakemuksen mukana selvityksen ostolämmön koostumuksesta jos on sellaisen lämmön tuottajalta saanut. Mutta palautuksen hakija ja lämmöntuottaja voivat myös sopia, että lämmöntuottaja toimittaa selvityksen ostolämmön sisältämistä valmisteveroista suoraan Verohallinnolle viitaten palautuksen hakijaan. Ostolämmön valmisteveroselvityksestä tulee myös käydä selville kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn osalta verotetut komponentit, mikäli biopolttoöljyä on ollut enemmän 7% käytetystä polttoöljystä. Jos biopolttoöljyä on ollut vähemmän, palautuksessa käytetään Verohallinnon julkaisemia keskimääräisiä palautustasoja, jotka löytyvät palautushakemuksen täyttöohjeesta. Huom! Palautuksen hakijan on kummassakin tapauksessa ilmoitettava jo hakemuksessaan verojen kokonaismäärä. Mikäli selvitystä ei kummallakaan tavalla saada, ostolämmön sisältämiä valmisteveroja ei huomioida palautuksen laskennassa.

Maatalouden palautukset

Mikäli palautuksen hakija hakee Verohallinnolta maatalouden palautusta, haettavat palautukset ilmoitettava hakemuksen yhteydessä vapaamuotoisessa liitteessä.

Palautuksen saajat, teollisuuden määritelmät

Palautuksen saajiksi on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:ssä määritelty ”yritys”. Lain 2 §:n 7 kohdassa yrityksellä tarkoitetaan teollisuudessa toimivaa elinkeinonharjoittajaa, joka harjoittaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) mukaista liike- ja ammattitoimintaa. Vastaavasti teollisuus on määritelty lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoittavan Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa sekä kaivosmineraalien rikastamista, vaikka se tapahtuukin pääluokkaan B kuuluvan toiminnan yhteydessä. Muilta osin kaivostoiminta (pääluokka B) ei ole oikeutettu palautukseen. Teollisuuteen rinnastetaan myös vähäinen teollisuutta palveleva tukitoiminta sekä ammattimainen kasvihuoneviljely.

Kevyen polttoöljyn, nestekaasun ja biopolttoöljyn huomioiminen palautuksessa

Kevyt polttoöljy, nestekaasu ja biopolttoöljy huomioidaan palautuksessa yrityksen itsensä käyttämänä ja myös jos ostolämpöä on niillä tuotettu. Moottoripolttoaineena käytettyä kevyttä polttoöljyä tai nestekaasua ei palautuksessa saa huomioida.

Palautuksessa huomioitavat kevyen polttoöljyn ja nestekaasun verot määräytyvät verojen maksuajankohdan mukaan. Verohallinto on laskenut keskimääräiset tasot puolivuotisjaksoissa 1.1.-30.6.2014 alkaen (nestekaasu 1.1.- 30.6.2016 alkaen). Näitä palautustasoja saa käyttää, mikäli kevyt polttoöljy on sisältänyt biopolttoöljyä enintään 7 tilavuusprosenttia. Muussa tapauksessa kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn osalta, hakemuksen liitteenä on oltava öljyn kulutukseen luovuttajan selvitys, mikä osa kevyenä polttoöljynä myytävästä tuotteesta on ollut biopolttoöljyä. Selvityksestä on myös käytävä ilmi mihin biopolttoöljyn tuoteryhmään mukana ollut biopolttoöljy on kuulunut.

Mikäli selvitystä ei ole kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn verotasoiksi katsotaan tuoteryhmän 64 mukainen vero, jolloin kevyeen polttoöljyyn sisältyneiksi valmisteveroiksi katsotaan 6.65 senttiä/litra.

Vaikeuksissa olevien yrityksien valtiontukikielto

Lain 26a §:ssä on säädetty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksesta energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus on komission asetukseen (EY) N:o 800/2008 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia. Näitä verotukia ei voida soveltaa yritykseen, joka on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 1 artiklan 6 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla taloudellisissa vaikeuksissa tai jota koskee 1 artiklan 6 kohdan a alakohdassa tarkoitettu Euroopan komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Kesäkuussa 2014 on julkaistu uusi komission asetus. Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukaista tukea asetuksen 1 artiklan 4c kohdassa nimenomaisesti kielletään tuen myöntäminen vaikeuksissa oleville yrityksille.

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan yritys on vaikeuksissa, jos vähintään yksi seuraavista ehdosta täyttyy. Jos kyseessä on alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, arviointiin sovelletaan ainoastaan kohtaa 3.

  1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Tällä tarkoitetaan tilannetta, kun kertyneiden tappioiden vähentäminen rahastoista ja kaikista muista yhtiön omiin varoihin tavallisesti luettavista eristä johtaa negatiiviseen kumulatiiviseen määrään, joka on suurempi kuin puolet merkitystä osakepääomasta.
  2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi.
  3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi tai se täyttää kansallisessa lainsäädännössä vahvistetut edellytykset konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn asettamiselle velkojien pyynnöstä. Jos kyseessä on alle kolme vuotta toiminut pk-yritys, arviointiin sovelletaan ainoastaan tätä kohtaa.

Palautuslomakkeen polttoaineen käyttötietojen täyttäminen

Palautuslomakkeen 2. sivulla olevien sähkön ja polttoaineiden verollisten käyttömäärien on oltava täytettyinä, ennen kuin hakemus otetaan käsittelyyn. Hakemus voidaan lähettää myös keskeneräisenä, kunhan vaaditut tiedot täydennetään jälkikäteen.

Mikäli käytetään selvityssivulla mainitsemattomia polttoaineita, tulee ne merkitä johonkin muutoin tyhjäksi jäävään sarakkeeseen ja korjata siihen käsin mitä kyseinen kohta sisältää.

Lisätietoja

Veronpalautushakemus – energiaintensiivinen yritys

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2016