Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus

Antopäivä
22.2.2021
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

1 Yleistä

Teollisuudessa toimivat yritykset voivat tilikauden päätyttyä saada hakemuksesta veronpalautusta maksamistaan energiaveroista. Veronpalautuksesta säädetään sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1260/1996, sähköverolaki) 8 a §:ssä. Veronpalautuksen edellytyksenä on, että yrityksen tilikautena itse maksamat sekä sen hankkimien tuotteiden hintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Jalostusarvolla tarkoitetaan yrityksen tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista liikevoiton (-tappion), poistojen ja arvonalentumisten sekä henkilöstökulujen yhteismäärää. Tässä tarkoitettua veronpalautusta ei oteta huomioon jalostusarvoa määritettäessä. Yrityksen tilikaudella tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 4 §:ssä tarkoitettua tilikautta.

Kun yrityksen tilikautensa aikana teollisuudessa käyttämästä sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta ja mäntyöljystä sekä teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämästä nestekaasusta, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä maksamat sekä tilikautensa aikana hankkimien näiden tuotteiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia tuotteista maksettujen tai niiden hankintahintaan sisältyneiden valmisteverojen määrästä. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan vain 50 000 euroa ylittävä osuus. Laskiessaan maksamiensa valmisteverojen määrää yritys voi ottaa huomioon hankkimaansa kaukolämpöön ja prosessihöyryyn sisältyneet valmisteverot.

Veronpalautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Hakemus tehdään OmaVerossa.

2 Maksettujen valmisteverojen määrän laskeminen

Maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa summasta vähennetään:

  • sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 14 ja 22 §:ssä tarkoitetut veronpalautukset
  • nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 9 a §:ssä tarkoitetut veronpalautukset
  • maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 1 §:ssä tarkoitetut veronpalautukset, joihin yritys on tilikautensa aikana oikeutettu edellyttäen, että niitä ei ole otettu huomioon yrityksen valmisteverotuksessa.

Jos yritys on tilikautensa aikana luovuttanut edelleen tässä tarkoitettuja tuotteita, yrityksen niistä suorittamia veroja ei oteta huomioon maksettujen valmisteverojen määrää laskettaessa.

Veronpalautuksesta, kuten hakujaksoista ja hakemisen määräajasta, säädetään sähköverolaissa. Jos yritys on luovuttanut tilikauden jälkeen toiselle tuotteita, joista se on saanut tässä tarkoitetun veronpalautuksen, maksettu veronpalautus peritään takaisin. Yrityksen on tehtävä luovutuksesta viipymättä ilmoitus Verohallinnolle muun muassa veronpalautuksen takaisinperintää sekä mahdollisen veronkorotuksen määräämistä varten.

Jos veronpalautus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, liikaa palautettu vero peritään takaisin oikaisemalla palautuspäätöstä ja määräämällä vero palautuksen saajan maksettavaksi. Tällöin sovelletaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä (768/2016, OVML). OVML:n säännöksiä sovelletaan myös palautuspäätöksen tiedoksiantoon ja muutoksenhakuun.

3 Maksuajankohdan vaikutus

Palautushakemuksen perusteena olevat valmisteverot voidaan määrittää suoriteperiaatteen tai maksuperiaatteen mukaisesti kuitenkin siten, ettei minkään kuukauden aikana maksettuja valmisteveroja oteta huomioon kuin kerran.

Vastaavasti kun veroa on oikaistu verovelvollisen hyväksi, palautus vähennetään yrityksen maksamista veroista sinä tilikautena, jonka kuluessa palautus maksetaan. Sen sijaan muut energiaveronpalautukset otetaan huomioon sen tilikauden veronpalautuksessa, jolta yritys on oikeutettu kyseiseen palautukseen.

4 Sähkön veroluokan merkitys

Vuodelta 2020 maksettavaa palautusta laskettaessa huomioidaan vain veroluokan II mukaan maksetut sähköverot. Edellytyksenä kuitenkin on, että palautusta hakeva yritys on itse kuluttanut sähkön eikä ole luovuttanut hankkimaansa sähköä edelleen. Vuodelta 2021 ja sen jälkeiseltä ajalta sähköveroa ei lasketa mukaan palautukseen.

5 Huoltovarmuusmaksu

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus koskee ainoastaan valmisteveroja. Siten huoltovarmuusmaksuja ei saa sisällyttää palautushakemukseen.

6 Hakijan määrittäminen

Palautushakemusta ei tehdä toimiala- tai toimipaikkakohtaisesti, vaan hakijayhtiötä käsitellään kokonaisuutena. Veronpalautukseen oikeuttavien valmisteverojen pitää sisältyä yhtiön itsensä hankkimiin ja kuluttamiin tuotteisiin tai olla yhtiön itsensä näistä suorittamia.

7 Vahvistettu tilinpäätös

Tilinpäätös on vahvistettu vasta, kun yhtiökokous on sen vahvistanut. Käytännössä kuitenkin allekirjoitettuun (hallitus ja toimitusjohtaja) tilinpäätökseen ei yleensä tule muutoksia. Koska tilinpäätös on vahvistettava ja veronpalautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, energiaintensiiviset yritykset voivat hakea veronpalautusta myös vahvistamattoman tilinpäätöksen perusteella. Veronpalautus voidaan kuitenkin maksaa vasta, kun vahvistettu tilinpäätös on toimitettu Verohallinnolle.

8 Negatiivinen jalostusarvo

Jos yrityksen tilinpäätöksen perusteella laskettava jalostusarvo muodostuu negatiiviseksi, sen katsotaan olevan palautusta laskettaessa kuitenkin nolla.

9 Jalostusarvon laskenta

Jalostusarvon laskennassa käytetään suoraan tilinpäätöksestä saatavia liikevoittoa (-tappiota), poistoja, henkilöstökuluja sekä arvon alentumisia. Jalostusarvosta vähennetään haettava intensiivisten yritysten veronpalautus, jos se on merkitty yrityksen tilinpäätökseen. Vähennettävänä veropalautuksena käytetään sitä määrää, joka tilinpäätökseen on merkitty, vaikka se ei olisikaan aivan sama kuin konkreettisesti haettava palautus.

10 Ostolämpöön sisältyneet valmisteverot

Palautettavien valmisteverojen määrässä otetaan huomioon myös ostolämpöön sisältyneet valmisteverot, jotka lämmöntuottaja on suorittanut. Ne määritellään niiden valmisteverojen keskiarvosta, jotka lämpöä tuottanut laitos on verokauden aikana maksanut lämmöntuotannosta. Ostolämmön sisältämien verojen määrä on kuitenkin pystyttävä selvittämään luotettavasti ja aukottomasti. Lämmöntuottajan tarkastellessa lämpöön sisältyneiden valmisteverojen määrää tämä tarkastelu on aina tehtävä verokausittain eli kalenterikuukausittain. Ostolämmön sisältämät valmisteverot voidaan huomioida vain siltä osin, kun kyseinen lämpö käytetään teollisuudessa.

11 Palautuksen saajat, teollisuuden määritelmät

Palautuksen saajaksi on sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 8 a §:ssä määritelty ”yritys”. Lain 2 §:n 7 kohdan määritelmän mukaan yrityksellä tarkoitetaan teollisuudessa toimivaa elinkeinonharjoittajaa, joka harjoittaa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) mukaista liike- ja ammattitoimintaa. Vastaavasti teollisuus on määritelty lain 2 §:n 6 kohdassa tarkoittavan Tilastokeskuksen vuoden 2008 toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) kuuluvaa toimintaa sekä pääluokkaan B (kaivostoiminta) kuuluvaa toimintaa. Teollisuuteen rinnastetaan myös vähäinen teollisuutta palveleva tukitoiminta sekä ammattimainen kasvihuoneviljely.

12 Kevyen polttoöljyn, nestekaasun ja biopolttoöljyn huomioiminen palautuksessa

Kevyt polttoöljy, nestekaasu ja biopolttoöljy huomioidaan palautuksessa jos yritys on itse ne käyttänyt tai jos ostolämpöä on niillä tuotettu. Moottoripolttoaineena käytettyä kevyttä polttoöljyä tai nestekaasua ei palautuksessa saa huomioida.

Palautuksessa huomioitavat kevyen polttoöljyn ja nestekaasun verot määräytyvät verojen maksuajankohdan mukaan. Verohallinto on laskenut keskimääräiset tasot puolivuotisjaksoissa. Näitä palautustasoja saa käyttää, mikäli kevyt polttoöljy on sisältänyt biopolttoöljyä enintään 7 tilavuusprosenttia. Muussa tapauksessa kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn osalta, hakemuksen liitteenä on oltava öljyn kulutukseen luovuttajan selvitys, mikä osa kevyenä polttoöljynä myytävästä tuotteesta on ollut biopolttoöljyä. Selvityksestä on myös käytävä ilmi mihin biopolttoöljyn tuoteryhmään mukana ollut biopolttoöljy on kuulunut.

Mikäli selvitystä ei ole kevyen polttoöljyn ja biopolttoöljyn verotasoiksi katsotaan tuoteryhmän 64 mukainen vero, jolloin kevyeen polttoöljyyn sisältyneiksi valmisteveroiksi katsotaan 7,63 senttiä/litra.

13 Vaikeuksissa olevien yrityksien valtiontukikielto

Sähköverolain 26 a §:ssä on säädetty yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen vaikutuksesta energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautukseen. Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus on komission asetukseen (EY) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) perustuvia valtiontukia.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukaista tukea asetuksen 1 artiklan 4c kohdassa nimenomaisesti kielletään tuen myöntäminen vaikeuksissa oleville yrityksille.

Lisätietoja saat Verohallinnon ohjeesta Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa.

14 Palautuksen laskenta 2021-2024

Jos yrityksen tilikauden aikana teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämistä maakaasusta, kivihiilestä, polttoturpeesta, mäntyöljystä, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä, biopolttoöljystä ja nestekaasusta maksamat tai niiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot (maksettujen valmisteverojen määrä) ovat:

  • vuonna 2021 enemmän kuin 1,0 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;
  • vuonna 2022 enemmän kuin 1,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;
  • vuonna 2023 enemmän kuin 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea 85 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä;
  • vuonna 2024 enemmän kuin 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 45 prosenttia maksettujen valmisteverojen määrästä; vuodesta 2025 alkaen yrityksellä ei ole oikeutta veronpalautukseen.
Sivu on viimeksi päivitetty 24.2.2021