Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallituksen ohje sisäpiiritietojen käsittelystä

Antopäivä
15.1.2008
Diaarinumero
80/09/2008
Voimassaolo
- 30.6.2016
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/1995) 2 §

Verohallinnossa, esimerkiksi Konserniverokeskuksessa, Keskusverolautakunnassa ja verovirastojen yritysverotoimistoissa sekä verotarkastusyksiköissä on asiakkaina yrityksiä, jotka ovat julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevien arvopaperien liikkeellelaskijoita. Näiden yritysten verotusasiakirjat saattavat sisältää sellaista julkaisematonta, arvopaperien markkinoihin vaikuttavaa tietoa jonka ilmaiseminen ja hyväksi käyttäminen on arvopaperimarkkinalaissa (495/1989) säädetty kielletyksi. Nämä tiedot kuuluvat vain asiakkaana olevan yrityksen sisäpiirin tietoon. Yrityksen ilmaistessa sisäpiirintietoja verohallinnolle asettaa lainsäädäntö sisäpiirintietoja tietoonsa saaville erityisiä salassapitovelvoitteita ja hyväksikäyttökieltoja.

Sisäpiirintietojen väärinkäyttöä koskevaa lainsäädäntöä on uusittu. Uusitut säännökset ovat tulleet voimaan 1.7.2005 (297/2005). Uudistuksessa sisäpiirintietojen määritelmä on siirretty rikoslaista arvopaperimarkkinalakiin ja parannettu rahoitustarkastuksen mahdollisuutta valvoa sisäpiirintietojen käyttämistä.

Arvopapereiden kaupankäyntiä koskevia arvopaperimarkkinalain säännöksiä on uusittu lailla (923/2007). Uusitut säännökset tulivat voimaan 1.11.2007. Sisäpiirintietojen kannalta merkityksellistä on myös monenkeskistä kaupankäyntiä koskeva sääntely.

Arvopaperimarkkinalain sisäpiirintiedon väärinkäyttöä koskevat säännökset koskevat vain julkisesti noteerattuja sekä monenkeskisen kaupankäynnin kohteena olevia arvopapereita, jolloin ulkopuolelle jäävät esim. PrivanetCapitalin välittämät, listaamattomien yhtiöiden arvopaperit.

Verohallituksen ohje sisäpiirintietojen käsittelystä


Sivu on viimeksi päivitetty 29.4.2011