Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Sisäpiiritietojen käsittelyohje

Antopäivä
28.6.2016
Diaarinumero
A87/200/2016
Voimassaolo
1.7.2016 alkaen toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta 503/2010
Korvaa ohjeen
80/09/2008, 15.1.2008

Verohallinnossa on asiakkaina yrityksiä, jotka ovat säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä olevien rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita. Rahoitusvälineitä liikkeelle laskevien yritysten verotusasiakirjat saattavat sisältää sellaista julkaisematonta, rahoitusvälineen markkinoihin vaikuttavaa tietoa, jonka ilmaiseminen ja hyväksi käyttäminen on sisäpiirintietona kiellettyä.

Yleensä sisäpiirintietoja käsitellään yritysverotuksessa mutta sisäpiirintietoja voi tulla käsiteltäväksi myös henkilöverotuksessa esim. tilanteessa, jossa verovelvollinen hakee ennakkoratkaisua henkilökohtaiseen verotukseensa yritysjärjestelyn johdosta.

Sisäpiirintietojen käsittely kuuluu markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 soveltamisalaan. Sisäpiirintietoja koskevaa sääntelyä ei sovelleta listaamattomien yhtiöiden arvopaperikauppaan.

1 Salassapito ja sisäpiirintiedot

Verohallinnolle annetut ja Verohallinnossa laaditut verotusasiakirjat ovat verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) nojalla lähtökohtaisesti salassa pidettäviä. Salassapito koskee myös yrityksen verotusasiaa varten antamia sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja.

Sisäpiirintietoihin liittyy verotustietojen salassapidon lisäksi markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetty ilmaisu- ja käyttökielto, joka on ajallisesti rajattu siihen saakka kunnes sisäpiirintieto on julkistettu. Julkistamisen jälkeen tiedot ovat edelleen salassa pidettäviä verotustietoja. Sisäpiirintiedot ovat Verohallinnossa siten salassa pidettäviä verotustietoja, joiden käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Sisäpiirintietojen asianmukainen käsittely on tärkeää sekä asiakkaiden että Verohallinnon toiminnan kannalta. Sisäpiirintietojen huolimaton käsittely ja väärinkäyttö on sisäpiirintietoja luovuttaneen yrityksen kannalta erittäin haitallista ja heikentää yrityksen toimintaa markkinoilla. Tahallaan tai huolimattomuudesta tapahtuneista rikkomuksista aiheutuva negatiivinen julkisuus vähentää luottamusta myös Verohallintoon. Sisäpiirintietojen kohdalla korostuu virkamiehen valtion virkamieslain 14 §:n mukainen velvollisuus käyttäytyä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla.

2 Sisäpiirintieto markkinoilla 

Sisäpiirintiedot liittyvät säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelyillä1 tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä2 kaupankäynnin kohteena oleviin rahoitusvälineisiin tai tällaiseen kaupankäyntiin tarjottuihin rahoitusvälineisiin.3

Sisäpiirintieto on kirjallista tai suullista tietoa, joka

 • voi olennaisesti vaikuttaa rahoitusvälineen tai siihen liittyvän toisen rahoitusvälineen arvoon
  > välitön tai välillinen liittymä yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen
 • on täsmällistä ja tarkkaa
  > tapahtuma tai muu seikka voi todennäköisesti tapahtua
  > tieto on tarkkaa ja sen perusteella voidaan tehdä johtopäätös rahoitusvälineen arvoon
  > tieto ei ole huhu tai muu epämääräinen tieto
  > huolellinen ja järkevä sijoittaja ottaisi tällaisen tiedon huomioon sijoituspäätöstä tehdessään
 • on julkaisematonta 4
  > rahoitusvälineen liikkeellelaskija ei ole julkistanut tietoa
  > tiedon antaminen Verohallinnolle ei ole tiedon julistamista, koska Verohallinnolla on laissa säädetty velvollisuus suojata tiedot
  > julkaiseminen tarkoittaa, että tieto on kaikkien saatavilla

Sisäpiirintietoa voi olla edellä mainituin edellytyksin esimerkiksi tieto:

 • tulevasta yrityskaupasta tai muusta järjestelystä
 • merkittävästä viranomaisen päätöksestä tai lainsäädännön muutoksesta
 • osakkeiden osto- tai lunastustarjouksesta
 • osakkeen nimellisarvon alentamisesta
 • osakeannista
 • osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen sisällöstä
 • osakesarjojen yhdistämisestä tai jakamisesta
 • tulosvaroituksesta

Sisäpiirintietoja sisältävät verotusasiakirjat

Verohallinnossa sisäpiirintietoja voi pääasiassa olla ennakkoratkaisuhakemuksilla, niihin liittyvillä selvityksillä, ratkaisuilla ja verovalituksilla. Lisäksi sisäpiirintietoja voi olla ennakkoveron muutoshakemuksilla, verotuspäätöksellä tai verotarkastuskertomuksessa ja näihin liittyvissä verovalituksissa.

Sisäpiirintietoja voi olla myös henkilöasiakkaan verotuksessa esimerkiksi silloin, kun henkilö hakee ennakkoratkaisua yrityksessä tapahtuvan merkittävän muutoksen johdosta.

Verotustietoihin sisältyviin sisäpiirintietoihin liittyvät rajoitukset päättyvät kun tieto on julkaistu, toimenpide on toteutettu tai peruutettu taikka verotus päättyy. Tiedon julkaiseminen tapahtuu pörssitiedotteena tai muutoin esimerkiksi mediassa.

Esimerkkejä sisäpiirintietojen päättymisestä

 • tilipäätöksen julkaiseminen
  Tilinpäätökseen sisältyvät tiedot eivät ole sisäpiirintietoja, kun tilinpäätös on julkaistu tai se on muuten tullut kaikkien tietoon.
 • yritysjärjestely toteutetaan tai yritys kertoo, ettei järjestely toteudu
  Yritysjärjestelyjä koskeva ennakkoratkaisuhakemus tai siihen annettu ratkaisu eivät sisällä sisäpiirintietoja enää silloin, kun yritys julkistaa järjestelyä koskevat tiedot taikka, kun yritysjärjestelyä koskeva suunnitelma on jäänyt toteutumatta.
 • verotustiedot tulevat julkisiksi
  Yrityksen tai luonnollisen henkilön verotukseen liittyvät ratkaisut eivät sisällä sisäpiirintietoja kun verotus on päättynyt ja tuloverotuksen tiedot tulevat julkisiksi.
 • maksuunpano
  Verohallinnon tekemä ratkaisu maksuunpanosta ei sisällä sisäpiirintietoja kun se on annettu tiedoksi asiakkaalle.

Yrityksellä on oikeus saada toimivaltaiselta viranomaiselta lykkäystä julkistamiselle silloin, kun julkistaminen voi vaarantaa yrityksen oikeutetut edut. Lykkäämiselle voi olla peruste esimerkiksi silloin, kun merkittävä maksuunpano perustuu tulkinnalliseen ratkaisuun ja yritys valittaa asiasta. Yrityksen tulisi ilmoittaa julkistamisen lykkäämisestä myös Verohallinnolle, jotta lykkääminen voidaan ottaa huomioon sisäpiirintietojen suojaamisessa. 

Sisäpiirintiedon päättymisen jälkeen tieto on edelleen Verohallinnossa verotustietona salassa pidettävä.

Muut kuin verotusasiakirjat

Verohallinnossa käsitellään myös hankinta-asiakirjoja, jotka voivat sisältää sisäpiirintietoja. Hankinta-asiakirjoihin sisältyviä sisäpiirintietoja pitää käsitellä tämän ohjeistuksen mukaisesti.
 


1  ks. määrittelyt kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) 1 luvun 2 §:n 6) ja 7) kohdissa

2 sisäpiirintietoja koskevaa sääntelyä sovelletaan kaupankäyntiin organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä vasta tammikuussa vuonna 2018

3 ks. tarkemmat määrittelyt sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 10 §:ssä

4 lisätietoja tiedonantovelvollisuudesta > Tiedonantovelvollisuus - Finanssivalvonta

3 Sisäpiiriläiset

Sisäpiiriläiset ovat lähtökohtaisesti yrityksen johtoon kuuluvia henkilöitä joilla on tässä tehtävässään hallussaan yrityksen liikkeelle laskemiin rahoitusvälineisiin liittyvät tiedot.

Sisäpiiriläiset eivät saa antaa sisäpiirintietoja ulkopuoliselle. Sisäpiirintietojen joutuessa ulkopuolisten haltuun on yrityksellä velvollisuus julkistaa tiedot. Poikkeuksena on tilanne, jossa tietojen antaminen tapahtuu osana henkilöiden työn, ammatin tai tehtävien tavanomaista suorittamista ja tietojen vastaanottajalla on velvollisuus pitää tiedot salassa. Näin ollen yrityksellä ei ole velvollisuutta julkistaa sellaisia sisäpiirintietoja, jotka annetaan Verohallinnolle ennakkoratkaisu-asiassa tai muutoin verotuksen toimittamista varten.

Yrityksen tulee pitää luetteloa kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiirintietoon tehtävänsä nojalla (sisäpiiriluettelo). Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti tämä luettelo sisältää tiedot henkilöstä, jotka ovat saaneet sisäpiirintietoja sekä tiedon siitä ajankohdasta jolloin tiedot on annettu.

Yrityksellä on velvollisuus noudattaa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia menettelyjä ja varmistaa, että antaessaan sisäpiirintietoja osana tehtävien tavanomaista suorittamista on vastaanottaja näistä tiedoista salassapitovelvollinen.

4 Sisäpiirintietojen käsittely

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään laillisista toimintatavoista. Nämä koskevat lähinnä liikkeeseen laskijana olevaa yhtiötä, mutta niitä voidaan soveltaa myös Verohallintoon.

Lailliset toimintatavat tarkoittavat, että oikeushenkilön ei katsota rikkoneen markkinoiden väärinkäyttöasetusta, jos se on toteuttanut kohtuulliset toimintatavat markkinoiden väärinkäytön estämiseksi, vaikka sen henkilöstöön kuuluva toimisi väärin. Verohallinto ohjeistaa ja kouluttaa henkilöstöä käsittelemään sisäpiirintietoja oikein sekä huolehtii sekä teknisesti että organisatorisesti siitä, että sisäpiirintietojen käsittely on asianmukaisesti suojattu.

Verohallinnon vastaanottaessa sisäpiirintietoja ei vastaanottavan virkailijan ole annettava salassapito tai muitakaan sitoumuksia sisäpiirintietoja antavalle taholle. Verotustiedot on säädetty lailla salassa pidettäviksi ja Verohallinto vastaa asiakirjojen ja tietojen turvallisesta käsittelystä hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.

Yritys merkitsee markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaiseen sisäpiiriluetteloon ”Verohallinto” ja sen ajankohdan, jolloin sisäpiirintietoja on annettu Verohallinnolle. Verohallinnon virkailijaa ei ole tarkoituksenmukaista merkitä luetteloon nimeltä. Tietoja vastaanottanut virkailija ei ole välttämättä se, joka tosiasiallisesti käsittelee yritystä koskevan veroasian. Verohallinto vastaa virkavastuulla sisäpiirintietojen käsittelyn seurannasta ja siitä, että jälkikäteen on selvitettävissä kuka ja milloin on käsitellyt sisäpiirintietoja Verohallinnossa.

Sisäpiirintietoja koskevaa sääntelyä sovelletaan Verohallinnon virkailijaan silloin, kun

 • yritys on kertonut että sen antamat tiedot ovat sisäpiirintietoja;
 • virkailija muutoin tietää tai hänen pitäisi tietää käsittelemänsä tiedon olevan sisäpiiritietoa. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon virkailijan kyky ymmärtää käsittelemiensä tietojen merkitys.

Sisäpiirintiedot liittyvät usein hakemusasiaan, jolloin yritys hakemusta jättäessään kertoo sen sisältävän sisäpiirintietoja. Poikkeuksellisesti sisäpiirintietoja voi sisältyä verotusasiakirjoihin ilman, että yrityksen sisäpiiriläisillä on tästä tieto. Esimerkiksi silloin, kun verotarkastuksessa ehdotetaan merkittävää maksuunpanoa, jolloin yritys saa tiedon vasta kun Verohallinto pyytää selvitystä yritykseltä.5
 


5 Verohallinnon päätös voi olla sisäpiirintieto vain, jos se täyttää sisäpiitiedon kriteeri eli sillä mm. oletettavasti olennainen vaikutus rahoitusvälineen arvoon. Arvio on tehtävä sillä asiantuntemuksella joka on tavallisella Verohallinnon virkailijalla.

5 Kielto käyttää sisäpiirintietoa

Sisäpiirintietojen käyttäminen on kiellettyä.

Silloin, kun henkilöllä on hallussa sisäpiirintietoa, hän ei saa tämän tiedon perusteella:

 • hankkia tai luovuttaa rahoitusvälinettä omaan tai toisen lukuun suoraan tai välillisesti
 • suostutella tai houkutella toista henkilöä hankkimaan tai luovuttamaan rahoitusvälinettä
 • peruuttaa tai muuttaa toimeksiantoa taikka suostutella tai houkutella toista henkilöä peruuttamaan tai muuttamaan toimeksiantoa silloin, kun toimeksianto on tehty silloin, kun henkilön hallussa ei ole ollut sisäpiirintietoa

Sisäpiirintiedon väärinkäytön ja laittoman ilmaisemisen rikosoikeudellisista seuraamuksista on säädetty rikoslaissa. Sisäpiirintiedon käyttämisen hallinnollisista seuraamuksista on säädetty Finanssivalvonnasta annetussa laissa.

Sisäpiirintietojen väärinkäyttöön liittyvästä vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään arvopaperimarkkinalain 16 luvussa. Vahingonkorvausvelvollisuuden edellytykset täyttyvät silloin kun sisäpiirintietojen käyttämisellä aiheutetaan vahinkoa tahallaan tai huolimattomuudesta. Julkisyhteisön vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään vahingonkorvauslain 4 luvussa.  

Verohallinnossa sisäpiirintiedon laiton käsittely täyttää myös virkasalaisuuden ja virkavelvollisuuksien rikkomisen tunnusmerkistön.

Kaupankäyntiohje

Verohallinnon henkilökuntaan kuuluva ei saa käyttää hallussaan olevaa sisäpiirintietoa rahoitusvälineiden markkinoilla. Rahoitusvälineeseen liittyvä toimenpide tulee ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin rahoitusvälineen liikkeeseenlaskija on julkaissut sisäpiirintiedot tai markkinoilla muutoin on tieto rahoitusvälineen arvoon liittyvistä seikoista.  

Verohallinto ei ole asettanut henkilöstölle erityisiä rajoituksia toimia rahoitusvälineiden markkinoilla.                 

Verohallinnon henkilöstöön kuuluva voi käydä kauppaa Verohallinnon asiakkaina olevien yhtiöiden liikkeeseen laskemilla rahoitusvälineillä. Kaupankäynnissä ei saa kuitenkaan käyttää hyväkseen sellaisia asiakirjoja tai niiden sisältämiä tietoja, joita henkilö on saanut tietoonsa työtehtävissään. Salassa pidettävien tietojen hyväksikäyttäminen on laissa kielletty ja siitä voidaan rangaista virkasalaisuuden rikkomisena.

6 Sisäpiirintietojen suojaaminen Verohallinnossa

Verohallinnolla on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18 §:n nojalla velvollisuus suojata salassa pidettävien tietojen käsittely (hyvä tiedonhallintatapa). Suojaamisessa tulee ottaa huomioon sekä tekniset että organisatoriset menettelyt.  Sisäpiirintietojen käsittelyssä noudatetaan verotustietojen yleisiä käsittelyohjeita sekä tässä ohjeessa annettuja menettelyjä.        

Asiakirjojen vastaanottaminen

Yrityksen pitää suojata sisäpiirintiedot markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Yleensä yritys kertoo Verohallinnolle, jos sen antamat asiakirjat sisältävät sisäpiirintietoja. Käytännössä tämä koskee ennakkoratkaisuhakemuksia ja sellaisia asiakirjoja, jotka jätetään suoraan Verohallintoon. Näissä tilanteissa asiakirjoja käsitellään aina sisäpiirintietoina, eikä asiakirjojen vastaanottajan tarvitse tarkistaa tai muuten selvittää onko kysymys todellisuudessa sisäpiirintiedoista.

Verohallintoon voi tulla asiakirjoja, jotka sisältävät sisäpiirintietoja vaikka yritys ei ole kertonut tästä nimenomaisesti. Tällaiset tilanteet ovat poikkeuksellisia ja Verohallinto voi suojata nämä asiakirjat vasta kun sisäpiirintiedot havaitaan.

Esimerkiksi ennakkoveron muutoshakemuksen voi lähettää suoraan optiseen lukupalveluun. Hakemuksessa voi olla maininta sisäpiirintiedoissa esimerkiksi lomakkeen ”lisätietoja” kentässä. Asiakirjaan sisältyvät sisäpiirintiedot havaitaan vasta asian käsittelyvaiheessa

Verohallinto määrittelee itse riittävän huolelliset menettelytavat sisäpiirintietojen käsittelyssä noudattaen voimassa olevaa sääntelyä. Verohallinnolla ei ole velvoitetta ottaa vastaan asiakirjoja antavien yritysten antamia ohjeita tai määräyksiä noudatettavasta menettelyistä.

Asian käsittely ja seuranta

Sisäpiirintietoja koskevan asian käsittelyyn osallistuvien henkilöiden joukko pitää rajata mahdollisimman suppeaksi.

Asiat pitää kirjata siten, etteivät sisäpiirintiedot ilmene kirjauksista. Asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa eikä niistä saa ottaa tarpeettomia kopioita. Asiakirjoja saa tallentaa tietojärjestelmään, verkkolevyille ja työtiloihin, vain silloin käyttöoikeudet on rajattu sellaisille henkilöille, jotka käsittelevät asiaa. Sisäpiirintietojen leviämisen estämiseksi asiakirjoja tai tietoja ei saa lähettää sähköpostilla edes Verohallinnon sisäisessä verkossa.

Sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja pitää käsitellä siten, että kaikki asiakirjoja käsitelleet henkilöt, kuten asiakirjan vastaanottanut, asiaa käsitelleet asiantuntijat ja muut käsittelyyn osallistuneet voidaan todeta jälkikäteen. Lisäksi pitää voida selvittää milloin henkilö on saanut haltuunsa sisäpiirintietoja. Verohallinnossa pidetään asiakohtaista rekisteriä henkilöistä, jotka ovat käsitelleet sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja ja milloin henkilöt ovat saaneet näitä tietoja. 

Sisäpiirintietoja koskevia asiakirjoja käsitellään tavallisina verotusasiakirjoina sen jälkeen kun asiakirjat eivät enää sisällä sisäpiirintietoja.

Päätökset, ratkaisut ja kannanotot, joista käy ilmi sisäpiirintietoja, voidaan antaa tiedoksi vain yrityksen sisäpiiriin kuuluvalle henkilölle. Päätöstä ei saa lähettää pelkästään yhtiön tai yhtiön osaston nimellä.

7 Asiakirjojen luovuttaminen Verohallinnon ulkopuolelle

Verohallinto voi yleisesti luovuttaa salassa pidettäviä asiakirjoja asianosaiselle tai muulle, jolla on laissa säädetty tiedonsaantioikeus.

Sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja voidaan kuitenkin luovuttaa vain yrityksen sisäpiiriläiselle.

Sisäpiirintietoja voidaan antaa vain sellaiselle asianosaiselle, joka on sisäpiiriläisen asemassa. Muille asianosaisille sisäpiirintietoja ei saa antaa. Sisäpiirintiedon antaminen muulle kuin sisäpiiriläisen asemassa olevalle asianosaiselle on lähtökohtaisesti vastoin erittäin tärkeää yleistä ja yksityistä etua.6

Ulkopuolisille sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja voidaan luovuttaa vain, jos niistä on poistettu sellaiset seikat, joista sisäpiirintiedot voivat käydä ilmi. Asiakirjojen luonteen takia tämä on usein mahdotonta tehdä eikä sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja siten voida antaa esimerkiksi tutkimuskäyttöön.

Tuomioistuimet

Sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja voidaan luovuttaa hallintotuomioistuimille tai muille lainkäyttöelimille verotusta koskevaa muutoksenhakua varten ja annettaessa asioissa lausuntoja. Tiedonsaajalle tulee ilmoittaa, että asiakirjat sisältävät sisäpiirintietoja. Tietojen luovuttamisesta pitää ilmoittaa myös yrityksen sisäpiiriläisille.

Viranomaiset

Toisen viranomaisen pyytäessä sisäpiirintietoja sisältäviä asiakirjoja tulee sisäpiirintietojen antaminen ratkaista tapauskohtaisesti. Tiedot pyytävän viranomaisen kanssa pitää neuvotella ovatko sisäpiirintiedot tarpeellisia. Asiakirjat pyritään luovuttamaan siten, että sisäpiirintiedot on poistettu. Silloin, kun sisäpiirintietoja annetaan, tulee tiedonsaajalle ilmoittaa, että asiakirjat sisältävät sisäpiirintietoja.  Rikostutkinnan tai muun valvonnan osalta tulee tapauskohtaisesti harkita voidaanko tietojen luovuttamisesta ilmoittaa myös yrityksen sisäpiiriläisille. 

Finanssivalvonta

Finanssivalvonnalla on finanssivalvonnasta annetun lain 3 luvussa säädetyt oikeudet saada tietoja valvontatapauksissa. Tiedonsaantioikeus koskee myös sisäpiirintietoja. Rahoitustarkastuksella on myös säädetty oikeus kutsua Verohallinnon henkilökuntaan kuuluva kuultavaksi.

Kansainvälinen tietojenvaihto

Verohallinnolla on Euroopan unionin lainsäädännön sekä kansainvälisten vero- ja tietojenvaihtosopimusten nojalla velvollisuus antaa tietoja toiselle valtioille.

Verohallinnon on suojattava sisäpiirintietojen käsittely siten, että niitä käsitellään mahdollisimman suppeasti. Verohallinto ei voi luovuttaa sisäpiirintietoja toiselle valtiolle.

Esimerkiksi Neuvoston direktiivin (EU) 2015/2376 (ns. DAC III) mukaisesti Verohallinnolla on velvollisuus antaa toiselle jäsenvaltiolle tieto rajat ylittäviä tilanteita koskevista ennakkoratkaisuista. Silloin, kun tällainen päätös sisältää sisäpiirintietoja, voidaan ratkaisu antaa vasta siinä vaiheessa kun tietojen sisäpiiriluonne on päättynyt.
 


6 Asianosaisen tiedonsaantioikeudesta ja kieltäytymisestä säädetään tarkemmin julkisuuslain 11 §:ssä. 

8 Rikkomuksista ilmoittaminen

Arvopaperilain 12 luvun 3 §:ssä säädetään menettelystä, jolla liikkeeseenlaskijan henkilöstö voi ilmoittaa finanssimarkkinoita koskevien säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Säännös koskee vain liikkeeseenlaskijaa.

Verohallinnon oikeudesta antaa salassa pidettäviä tietoja oma-aloitteisesti säädetään nimenomaisesti verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:ssä. Laissa ei ole nimenomaista säännöstä tietojen antamisesta sisäpiirintietojen väärinkäytöksiin liittyvissä tilanteissa. Silloin, kun Verohallinto havaitsee verotuksen toimittamisen yhteydessä rikoslain 51 luvun 1 ja 2 §:n mukaisen epäilyn sisäpiirinrikoksesta, voi se tehdä tästä ilmoituksen Finanssivalvonnalle lainkohdan 1 mom. 2) kohdan mukaisesti, jos verotustietojen antaminen saattaa olla tarpeen havaitun asian selvittämiseksi. Tietojen luovuttaminen tällaisessa tilanteessa ratkaistaan tapauskohtaisesti.

9 Sisäpiirintietoja ja salassapitoa koskeva keskeinen sääntely

Salassapito­

 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  Laissa säädetään mm. viranomaisten toiminnan julkisuudesta, yleisistä salassapitoperusteista, tiedonsaantimenettelystä, salassapitovelvoitteista ja hyvästä tiedonhallintatavasta.
 • Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta (1346/1999)
  Laissa säädetään mm. verotusasiakirjojen ja niiden sisältäminen tietojen salassapidosta ja oikeudesta antaa salassa pidettäviä tietoja oma-aloitteisesti.

Sisäpiirintietojen käsittely

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä (”MAR” / ”markkinoiden väärinkäyttöasetus”)
  Markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa säädetään rahoitusmarkkinoiden laittomasta toiminnasta ja sen torjumisesta sekä mm.  sisäpiirintiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi markkinoiden väärinkäytöstä määrättävistä rikosoikeudellista seuraamuksista 2014/57/EU (”MAD II” / ”markkinoiden väärinkäyttödirektiivi”)
  Markkinoiden väärinkäyttö –direktiivissä on vähimmäissäännöt rikosoikeudellisille seuraamuksille, jotka määrätään sisäpiirikaupoista, sisäpiiritiedon laittomasta ilmaisemisesta ja markkinoiden manipuloinnista.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU (”MiFID II” / ”Rahoitusvälineen markkinat –direktiivi”)
  Direktiivissä on määritelty markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa tarkoitetut rahoitusvälineet.
 • Rikoslaki (29/1889)
  Rikoslain 40 luvussa säädetään virkarikoksista ja 51 luvussa sisäpiirintiedon väärinkäyttörikoksista.
 • Arvopaperimarkkinalaki (746/2012)
  Arvopaperimarkkinalaissa säädetään mm. arvopapereiden liikkeeseen saattamisesta ja arvopaperimarkkinoiden väärinkäytön estämisestä ja valvonnasta siltä osin kuin siitä ei säädetä markkinoiden väärinkäyttöasetuksessa.
 • Sijoituspalvelulaki (747/2012)
  Sijoituspalvelulakia sovelletaan liiketoiminaan, jossa tarjotaan sijoituspalvelua.
 • Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä (748/2012)
  Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetta lakia sovelletaan kaupankäynnin järjestämiseen rahoitusvälineillä ja rahoitusvälineiden kaupankäyntiin liittyvien tietojen julkistamiseen. Laissa on mm. määritelty markkinalla olevat rahoitusvälineet.
 • Laki Finanssivalvonnasta (878/2008)
  Finanssivalvonta on markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukainen toimivaltainen viranomainen. Finanssivalvonnalla on toimivalta antaa arvopaperimarkkinoita koskevia määräyksiä ja ohjeita.
   

Pääjohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Taito von KonowSivu on viimeksi päivitetty 29.6.2016