Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahjoitusvähennys yhteisöverotuksessa

Voimassaolo
Toistaiseksi

Lahjoitusvähennys verotuksessa

Tässä ohjeessa käsitellään tuloverolain 57 §:ssä tarkoitettujen lahjoitusten vähennyskelpoisuuden edellytyksiä. Muilta osin yhteisöjen antamien lahjoitusten vähennyskelpoisuudesta on kerrottu Verohallinnon verotuksen toimittamista varten antaman yhtenäistämisohjeen kohdassa 3.2.
Tuloverolain 57 §:n mukaisten lahjoitusten vähennysoikeus koskee vain yhteisöjä eli esimerkiksi yhtymät eivät ole oikeutettuja vähennykseen. Lahjoitusvähennyksen voi saada vain lahjoituksista, jotka on tehty tiedettä, taidetta tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttämistä edistävään tarkoitukseen. Lahjoituksen saajana tulee olla

  • Euroopan talousalueella sijaitseva valtio tai Euroopan talousalueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto, korkeakoulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto tai
  • Verohallinnon nimeämä Euroopan talousalueella oleva yhdistys, säätiö tai edellä mainittujen yhteydessä oleva rahasto, jonka varsinaisena tarkoituksena on tieteen tai taiteen tukeminen tai suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen (katso luettelo Verohallinnon nimeämät lahjoituksen saajat (lahjoitusvähennys, TVL 57 §)

Lahjoitus on vähennyskelpoinen vain jos se on annettu suoraan lainkohdassa mainitulle saajalle.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen alaraja on 850 euroa. Vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 250 000 euroa kun lahjoituksen saajana on Euroopan talousalueella sijaitseva valtio tai Euroopan talousalueella oleva julkista rahoitusta saava yliopisto tai korkeakoulu tai näiden yhteydessä oleva yliopistorahasto. Kun saajana on edellä mainittu Verohallinnon nimeämä lahjoituksen saaja, vähennyskelpoisen lahjoituksen yläraja on 50 000 euroa.

Lahjanantajan vähennyskelpoisten lahjoitusten vähimmäis- ja enimmäismäärä verovuoden aikana on saajakohtainen. Sama lahjoittaja voi esimerkiksi antaa verovuoden aikana enimmäismäärän suuruisen vähennyskelpoisen lahjoituksen kahdelle eri yliopistolle. Vähimmäis- ja enimmäismäärää sovellettaessa lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana antamat lahjoitukset lasketaan yhteen. Vähennyskelpoisia ovat vain rahana tehdyt lahjoitukset. Muuna omaisuutena kuin rahana annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia.

Lahjoituksen vähentämistä varten verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa asianmukainen selvitys verovuonna annetuista lahjoituksista. Lahjoitusvähennystä ei oteta huomioon vahvistettaessa elinkeinotoiminnan tulolähteen tappiota, koska vähennyksen saa tehdä erityissäännöksen nojalla. Henkilökohtaisen tulolähteen tulosta tehty lahjoitusvähennys voidaan kuitenkin huomioida tappiota vahvistettaessa (TVL 120.2 §).

Nimeämispäätöksen hakeminen

Kun lahjoituksen saajana on Euroopan talousalueella oleva yhdistys, säätiö tai niiden yhteydessä oleva rahasto, vähennysoikeuden edellytyksenä on Verohallinnon nimeämispäätös. Lahjoituksen saajan on haettava nimeämistä kirjallisesti Itä-Suomen yritysverokeskukselta vapaamuotoisella hakemuksella. Ennen nimeämispäätöksen tekemistä Verohallinto pyytää asiaan lausunnon lahjoitusten verovapauslautakunnalta.

Hakemukseen tulee liittää (kopioina):

  • säätiörekisterin / yhdistysrekisterin ote tai tosite sääntöjen jättämisestä ko. rekisteriin
  • säätiön / yhdistyksen säännöt
  • tiedot kahdesta viimeisestä tilinpäätöksestä (tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien kertomus)
  • toimintakertomus
  • voimassa oleva talousarvio ja
  • toimintasuunnitelma

Nimeämispäätös voidaan myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Nimeämispäätöksen saaneen yhteisön on toimitettava vuosittain Verohallintoon tiedot saamistaan vähennyskelpoisista lahjoituksista, niiden antajista ja selvitys käyttötarkoituksesta sekä toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase. Verohallinto voi peruuttaa nimeämispäätöksen, jos lahjoituksensaaja ei täytä nimeämispäätöksessä asetettuja ehtoja tai jos sen varsinaisena tarkoituksena ei enää ole suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen tai tieteen tai taiteen tukeminen.

Nimeämispäätökset ovat maksullisia. Maksu peritään myös hylätyistä hakemuksista. Katso hinnasto Verohallinnon maksullisista palveluista.

Nimeämispäätöstä on mahdollista hakea OmaVero-palvelussa tai hakemuksen voi lähettää postitse osoitteeseen:

Itä-Suomen yritysverokeskus
PL 1094
70111 Kuopio

Puhelin 029 497 048

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2019