Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vapautukset valmisteverosta: diplomaattiset edustustot, diplomaatit, konsulit, kansainväliset järjestöt sekä Euroopan unionin toimielimet

Antopäivä
22.2.2021
Voimassaolo
- 30.5.2024

Ohjetta on päivitetty, koska valmisteverotuksen verotusmenettelyyn on sovellettu oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia 1.1.2021 lukien. Ohjeen pykäläviittaukset on tarkistettu vastaamaan uutta sääntelyä. Lisäksi ohjeen tekstiä on eräiltä osin muokattua aiempaa selkeämmäksi. 

Suomessa kannetaan valmisteveroa energiatuotteista, sähköstä, alkoholista, alkoholijuomista, tupakasta, virvoitusjuomista ja juomapakkauksista.

Verottomuuden peruste

Valmisteverotuslain (182/2010) 18 §:n mukaan verottomia ovat tuotteet, jotka luovutetaan diplomaatti- tai konsulisuhteen perusteella. Verottomia ovat myös tuotteet, jotka luovutetaan kansainväliselle järjestölle siten kuin järjestön kansainvälisessä perustamissopimuksessa tai toiminnan kotipaikkaa koskevassa sopimuksessa on edellytetty.

Verottomuus koskee myös tuotteita, jotka luovutetaan Euroopan unionin Suomessa sijaitsevalle toimielimelle viralliseen käyttöön (ml. virka-autoissa käytetty polttoaine, toimielimen tiloissa kulutettu sähkö jne.). Näiden tuotteiden verollisen hankintahinnan tulee olla yhteensä vähintään 80 euroa. Myös tuotteet, jotka toimitetaan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimielimelle ovat verottomia samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Alkoholituotteita koskevat erityiset ohjeet

Alkoholituotteiden verottomuuden kannalta ratkaisevaa on tuotteiden käyttötarkoitus.

1. Virallinen käyttö

Diplomaattiset ja samassa asemassa olevat muut edustustot, kansainväliset   järjestöt ja Euroopan unionin toimielimet ovat oikeutettuja hankkimaan alkoholituotteita verotta vain viralliseen käyttöön. Virallinen käyttö tarkoittaa edustuston, järjestön tai toimielimen järjestämää vastikkeetonta tarjoilua, joka tapahtuu sen virallisissa tiloissa tai muussa sen käyttöön varatussa rajatussa tilassa, suurlähettilään, muun diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan tai vastaavan kutsumana ja rajatulle kutsuvierasjoukolle.

Käyttö ei ole virallista, jos tilaisuus järjestetään ravintolassa, vaikka muut yllämainitut ehdot täyttyisivätkin.

Virallista käyttöä ei myöskään ole muiden kuin yllämainittujen verottomuuteen oikeutettujen tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoiltava alkoholi etenkään jos esiteltävät tuotteet ovat myytävänä (esimerkkeinä viinimessut ja muut vastaavat myynninedistämistapahtumat). Näissä tilaisuuksissa tarjoiltavasta alkoholista on maksettava alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä juomapakkausvero ja lisäksi myyntiä varten tarvitaan Valviran tilapäinen tukkumyyntilupa.

Valmisteveron alaisten tuotteiden tarjoilu veroa suorittamatta on mahdollista ainoastaan kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

 • alkoholin tarjoilu on vastikkeetonta
 • tilaisuus on diplomaattisen edustuston, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toimielimen järjestämä
 • tarjoilu tapahtuu yllämainitun tahon tiloissa tai muussa sen käyttöön varatussa rajatussa tilassa
 • kutsujana on suurlähettiläs, muu diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluva, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toimielimen edustaja
 • kutsuvierasjoukko on rajattu

2. Henkilökohtainen käyttö

Suomessa toimiva diplomaattinen edustaja ja lähetetty konsuli ovat oikeutettuja hankkimaan verotta alkoholituotteita, jotka tulevat heidän taikka heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön.

3. Lahjat

Verottomiin hankintoihin oikeutettujen edustustojen, kansainvälisten järjestöjen, Euroopan unionin toimielimen ja henkilöiden tavanomaisiksi lahjoiksi antamat alkoholituotteet ovat verottomia.

Valmisteverottomien tuotteiden hankkiminen

Hankinnat Suomessa

A. Suorana verottomuutena toteutetut hankinnat

 • Suomessa toimivat diplomaattiset ja samassa asemassa olevat muut edustustot, kansainväliset järjestöt
  • Hankintaa varten ostajan tulee toimittaa myyjälle Suomen ulkoasiainministeriön protokollaosaston myöntämä vahvistus siitä, että ostaja on oikeutettu valmisteverottomiin ostoihin (nk. ranskalainen paperi).
 • Euroopan Unionin Suomessa sijaitseva toimielin sekä toimitukset EU:n toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimielimelle
  • Jos tuotteet luovutetaan Euroopan unionin toimielimelle, Euroopan unionin asianomainen toimielin vahvistaa oikeutensa verottomaan hankintaan Verohallinnon lomakkeella Excise duty exemption certificate (1330e). Lomake toimitetaan myyjälle.

Ranskalaisella paperilla tai Verohallinnon lomakkeella 1330e (Excise duty exemption certificate) voidaan hankkia verottomasti kaikkia muita valmisteveron alaisia tuotteita paitsi sähköä, jonka valmisteverottomuus toteutetaan aina palautusmenettelyllä. Verottomaan käyttöön oikeutettu taho voi hankkia kyseessä olevia tuotteita verottomasti joko tullivarastosta, vapaavarastosta tai valmisteverottomasta varastosta.

Myös myytäessä tulli- tai vapaavarastosta valmisteveron alaisia tuotteita kolmannen maan tavarana voidaan valmisteveron suorittamisesta myöntää vapautus ranskalaisella paperilla tai Verohallinnon lomakkeella 1330e (Excise duty exemption certificate).

Alkoholin verottomasta varastosta tapahtuvan myynnin edellytyksenä on lisäksi, että varastonpitäjällä on tukkumyyntilupa. Tukkumyyntiluvan haltijalla on oikeus myydä alkoholia verotta diplomaatti- ja konsulisuhteen perusteella kansainväliselle järjestölle tai Euroopan unionin toimielimelle.

Energiatuotteita esim. polttoaineita hankittaessa Ulkoasianministeriö tai Euroopan unionin asianomainen toimielin lähettää hyväksymisensä jälkeen ranskalaisen paperin tai Verohallinnon lomakkeella 1330e (Excise duty exemption certificate) Verohallinnolle.

B. Palautusmenettelyllä toteutettu verottomuus

Verollisina hankittujen valmisteveron alaisten tuotteiden verovapaus voidaan toteuttaa myös palauttamalla valmistevero hakemuksesta. Palautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella Verohallinnolta kalenterikuukauden tai kalenterivuoden jaksolta. Palautushakemuksella tulee eritellä ne tuotteet ja määrät, joista valmisteveron palautusta haetaan. Palautushakemukseen tulee liittää kopio laskuista.

Sähkön verottomuus voidaan toteuttaa vain palautusmenettelyllä. Verottoman sähkön hankintaan oikeutetut tahot voivat hakea maksamansa sähköveron palautusta Verohallinnolta. Vapaamuotoiseen palautushakemukseen tulee liittää kopio sähkölaskusta.

Hankinnat  EU:n jäsenmaista

Ostettaessa toisessa jäsenmaassa sijaitsevasta vähittäiskaupasta (esim. viinitukusta) valmisteveron alaisia tuotteita, joista on jo maksettu lähtömaan valmistevero, tulee ostajan täyttää ulkoasianministeriön vahvistama todistus arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta (Todistus arvonlisä- ja/ tai valmisteverosta vapauttamisesta 9535e). Lomake toimii todistuksena arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta, kun tuotteita tuodaan Suomeen. Todistus täytetään kahtena kappaleena, jonka toinen osa jää myyjälle ja toinen palautuu ostajalle tuotteiden mukana.

Jos tuotteet on hankittu toisesta jäsenvaltiosta valmisteverottomina (esim. verottomasta varastosta) voidaan ne kuljettaa Suomeen Euroopan unionin laajuisessa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tällöin tuotteista on 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta toimitettava jäljennös todistuksesta arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta Verohallinnon EMCS-ryhmälle (Todistus arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta 9535e ) sekä kaupallinen asiakirja (esim. kauppalasku), joka osoittaa vastaanotettujen tuotteiden laadun ja määrän. Verohallinnolle tulee myös ilmoittaa e-AD:n (sähköinen hallinnollinen asiakirja) hallinnollinen viitekoodi eli ARC­-koodi, joka on kuljetuksen mukana olevassa e-AD:n tulosteessa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa.

Todistusta arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta käytetään vain, kun kyseessä on alkoholi, tupakka- tai energiatuotteet. Muita valmisteveron alaisia tuotteita, esim virvoitusjuomia, voidaan tuoda Suomeen muista EU:n jäsenmaista ilman verovapaustodistusta. Näiden tuotteiden hankintaa varten tulee diplomaatilla tai kansainvälisellä järjestöllä olla ulkoasiainministeriön protokollaosaston myöntämä ranskalainen paperi. Euroopan unionin toimielimellä tulee olla Verohallinnon lomake 1330e (Excise duty exemption certificate), jolla toimielin vahvistaa oikeutensa verottomaan hankintaan. Lomakkeet on pyydettäessä esitettävä Verohallinnolle.

Tuonti EU:n ulkopuolelta

Tilattaessa valmisteveron alaisia tuotteita Euroopan unionin veroalueen ulkopuolelta tai kolmansista maista tulee tuotteet tullata tuntipaikassa. Tullauksen yhteydessä tulee esittää ulkoasiainministeriön myöntämä ranskalainen paperi tai Euroopan unionin asianomaisen toimielimen vahvistama Verohallinnon lomake 1330e (Excise duty exemption certificate).

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2021