Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Vapautukset valmisteverosta: diplomaattiset edustustot, diplomaatit, kansainväliset järjestöt, NATOn yhteinen puolustustoiminta sekä Euroopan unionin toimielimet ja puolustustoiminta

Antopäivä
31.5.2024

Ohjetta on päivitetty, koska siihen on lisätty maininta Pohjois-Atlantin liittoon kuuluvien valtioiden asevoimille ja Suomessa olevien toisten jäsenvaltioiden asevoimille luovutettavista tuotteista. Tämän lisäksi ohjeen tekstiä on eräiltä osin muokattu aiempaa selkeämmäksi.

Suomessa kannetaan valmisteveroa energiatuotteista, sähköstä, alkoholista, alkoholijuomista, tupakasta, virvoitusjuomista ja juomapakkauksista.

1 Verottomuuden peruste

Valmisteverotuslain (182/2010) 18 §:n mukaan verottomia ovat tuotteet, jotka luovutetaan diplomaatti- tai konsulisuhteen perusteella. Verottomia ovat myös tuotteet, jotka luovutetaan kansainväliselle järjestölle siten kuin järjestön kansainvälisessä perustamissopimuksessa tai toiminnan kotipaikkaa koskevassa sopimuksessa on edellytetty.

Verottomuus koskee myös tuotteita, jotka luovutetaan Euroopan unionin Suomessa sijaitsevalle toimielimelle viralliseen käyttöön (ml. virka-autoissa käytetty polttoaine, toimielimen tiloissa kulutettu sähkö jne.). Näiden tuotteiden verollisen hankintahinnan tulee olla yhteensä vähintään 80 euroa. Myös tuotteet, jotka toimitetaan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimielimelle ovat verottomia samoin edellytyksin kuin Suomessa.

Verottomia ovat myös tuotteet, jotka on tarkoitettu Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltion asevoimien käyttöön tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin.

Vastaavasti verottomia ovat tuotteet, jotka on tarkoitettu Suomessa olevien toisten EU:n jäsenvaltioiden asevoimien käyttöön tai niihin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin, jos nämä asevoimat osallistuvat puolustustoimintaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kuuluvien unionin toimien toteuttamiseksi.

2 Alkoholituotteita koskevat erityiset ohjeet

Alkoholituotteiden verottomuuden kannalta ratkaisevaa on tuotteiden käyttötarkoitus.

2.1 Virallinen käyttö

Diplomaattiset ja samassa asemassa olevat muut edustustot, kansainväliset järjestöt ja Euroopan unionin toimielimet ovat oikeutettuja hankkimaan alkoholituotteita verotta vain viralliseen käyttöön. Virallinen käyttö tarkoittaa edustuston, järjestön tai toimielimen järjestämää vastikkeetonta tarjoilua, joka tapahtuu sen virallisissa tiloissa tai muussa sen käyttöön varatussa rajatussa tilassa, suurlähettilään, muun diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan tai vastaavan kutsumana ja rajatulle kutsuvierasjoukolle. Viralliseen käyttöön tulevien hankintojen on oltava määriltään kohtuullisia.

Alkoholituotteiden käyttö ei ole virallista, jos tilaisuus järjestetään ravintolassa, vaikka muut yllämainitut ehdot täyttyisivätkin.

Virallista käyttöä ei myöskään ole muiden kuin yllämainittujen verottomuuteen oikeutettujen tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tarjoiltava alkoholi etenkään jos tuotteet ovat myytävänä (esimerkkeinä viinimessut ja muut vastaavat myynninedistämistapahtumat). Näissä tilaisuuksissa tarjoiltavasta alkoholista on maksettava alkoholi- ja alkoholijuomavero sekä juomapakkausvero ja lisäksi myyntiä varten tarvitaan Valviran tilapäinen tukkumyyntilupa.

Valmisteveron alaisten tuotteiden tarjoilu veroa suorittamatta on mahdollista ainoastaan kaikkien seuraavien edellytysten täyttyessä:

 • alkoholin tarjoilu on vastikkeetonta
 • tilaisuus on diplomaattisen edustuston, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toimielimen järjestämä
 • tarjoilu tapahtuu yllämainitun tahon tiloissa tai muussa sen käyttöön varatussa rajatussa tilassa
 • kutsujana on suurlähettiläs, muu diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluva, kansainvälisen järjestön tai Euroopan unionin toimielimen edustaja
 • kutsuvierasjoukko on rajattu

2.2 Henkilökohtainen käyttö

Suomessa toimiva diplomaattinen edustaja ja lähetetty konsuli ovat oikeutettuja hankkimaan verotta alkoholituotteita, jotka tulevat heidän taikka heidän talouteensa kuuluvien perheenjäsenten henkilökohtaiseen käyttöön. Henkilökohtaiseen käyttöön tulevien hankintojen on oltava määriltään kohtuullisia.

2.3 Lahjat

Verottomiin hankintoihin oikeutettujen edustustojen, kansainvälisten järjestöjen, Euroopan unionin toimielimen ja henkilöiden tavanomaisiksi lahjoiksi antamat alkoholituotteet ovat verottomia.

3 Pohjois-Atlantin sopimuksen (NATO) sopimusvaltion ja Suomessa olevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden asevoimien hankintoja koskevat erityiset ohjeet

Valmisteverosta vapautettuja ovat yhteistä puolustustoimintaa varten tehdyt hankinnat muiden EU-jäsenvaltioiden puolustusvoimien ja Pohjois-Atlantin liittoon kuuluvien puolustusvoimien osallistuessa yhteiseen puolustustoimintaan oman valtionsa ulkopuolella.

Verosta vapauttamista sovelletaan tilanteisiin, joissa asevoimat suorittavat tehtäviä, jotka liittyvät suoraan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mukaiseen puolustustoimintaan, eivätkä tehtävät koske siviilioperaatioita. Asevoimiin liittyvät siviilihenkilöt ovat oikeutettuja verottomiin hankintoihin ainoastaan silloin, kun asevoimat suorittavat yhteiseen puolustustoimintaan liittyviä tehtäviä oman jäsenvaltionsa ulkopuolella. Puolustustoiminnaksi ei katsota tehtäviä, joita suorittaa yksinomaan siviilihenkilöstö.

Euroopan unionin puolustustoiminnan osalta verovapautus kattaa sotilasoperaatiot, taistelujoukkojen toiminnan, keskinäisen avunannon, pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) hankkeet ja Euroopan puolustusviraston (EDA) toimet. Se ei kata esimerkiksi jäsenvaltioiden välisiä toimia, jotka eivät liity puolustustoimintaan tai toimintaa, johon ei sisälly puolustusulottuvuutta kuten asevoimien käyttö turvallisuustarkoituksiin, humanitaarisiin tehtäviin tai pelastustehtäviin.

4 Valmisteverottomien tuotteiden hankkiminen

4.1 Hankinnat Suomessa

4.1.1 Suorana verottomuutena toteutetut hankinnat

Valmisteverottomia tuotteita voidaan hankkia Suomessa verottomasti seuraavissa tilanteissa:

 • Suomessa toimivat diplomaattiset ja samassa asemassa olevat muut edustustot, kansainväliset järjestöt
  • Hankintaa varten ostajan tulee toimittaa myyjälle Suomen ulkoasiainministeriön protokollaosaston myöntämä vahvistus siitä, että ostaja on oikeutettu valmisteverottomiin ostoihin (nk. ranskalainen paperi).
 • Euroopan Unionin Suomessa sijaitseva toimielin sekä toimitukset EU:n toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle toimielimelle
  • Kun tuotteet luovutetaan Euroopan unionin toimielimelle, Euroopan unionin asianomainen toimielin vahvistaa oikeutensa verottomaan hankintaan Verohallinnon lomakkeella1330e. Lomake toimitetaan myyjälle.
 • Pohjois-Atlantin liiton sopimuksen sopimusvaltion asevoimien käyttöön tai muihin niihin liittyvän siviilihenkilöstön käyttöön taikka niiden messien tai kanttiinien tarpeisiin
 • Euroopan unionin jäsenvaltion puolustusvoimien asevoimat, niihin liittyvät siviilihenkilöt taikka niiden messit ja kanttiinit
 • Hankintaa varten ostajan on toimitettava myyjälle Verohallinnon vahvistama ”Todistus arvonlisävero- ja valmisteverosta vapauttamisesta

Ranskalaisella paperilla, Verohallinnon lomakkeella 1330e tai todistuksella arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta voidaan hankkia verottomasti kaikkia muita valmisteveron alaisia tuotteita paitsi sähköä, jonka valmisteverottomuus toteutetaan aina palautusmenettelyllä. Verottomaan käyttöön oikeutettu taho voi hankkia kyseessä olevia tuotteita verottomasti joko tullivarastosta, vapaavarastosta tai valmisteverottomasta varastosta.

Verottomasta varastosta tapahtuvan alkoholin myynnin edellytyksenä on lisäksi, että varastonpitäjällä on tukkumyyntilupa.  

Polttoaineita tai muita energiatuotteita hankittaessa Ulkoasianministeriö tai Euroopan unionin asianomainen toimielin lähettää hyväksymisensä jälkeen ranskalaisen paperin tai Verohallinnon lomakkeen 1330e Verohallinnolle. EU:n jäsenvaltioiden ja Pohjois-Atlantin liiton puolustusvoimien asevoimat toimittavat hakemuksen arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta Verohallinnolle. Verohallinto vahvistaa oikeuden verottomiin hankintoihin tarkistettuaan Suomen puolustusvoimilta, onko hakijalla oikeus verottomiin hankintoihin.

4.1.2 Palautusmenettelyllä toteutettu verottomuus

Verollisina hankittujen valmisteveron alaisten tuotteiden verovapaus voidaan toteuttaa myös palauttamalla valmistevero hakemuksesta. Palautusta haetaan OmaVerossa tai vapaamuotoisella hakemuksella Verohallinnolta kalenterikuukauden tai kalenterivuoden jaksolta. Palautushakemuksella on eriteltävä ne tuotteet ja määrät, joista valmisteveron palautusta haetaan.

Sähkön verottomuus voidaan toteuttaa vain palautusmenettelyllä. Verottoman sähkön hankintaan oikeutetut tahot voivat hakea maksamansa sähköveron palautusta Verohallinnolta.

4.2 Hankinnat EU:n jäsenvaltioista

Ostettaessa toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevasta vähittäiskaupasta (esim. viinitukusta) valmisteveron alaisia tuotteita, joista on jo maksettu lähtömaan valmistevero, ostajan on esittävä myyjälle ulkoasianministeriön vahvistama todistus arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta Todistus arvonlisä- ja/ tai valmisteverosta vapauttamisesta). Asevoimien osalta lomakkeen vahvistaa Verohallinto. Lomake toimii todistuksena arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta, kun tuotteita tuodaan Suomeen. Todistus täytetään kahtena kappaleena, jonka toinen osa jää myyjälle ja toinen palautuu ostajalle tuotteiden mukana.

Jos tuotteet on hankittu toisesta jäsenvaltiosta valmisteverottomina (esim. verottomasta varastosta), voidaan ne kuljettaa Suomeen Euroopan unionin laajuisessa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. Tällöin tuotteista on 30 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta toimitettava jäljennös todistuksesta arvonlisä- ja valmisteverosta vapauttamisesta (Todistus arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta) Verohallinnolle postitse osoitteeseen:

Verohallinto
Valmisteverotus
PL 20
00052 VERO  

Jäljennöksen oheen on liitettävä kaupallinen asiakirja (esim. kauppalasku), joka osoittaa vastaanotettujen tuotteiden laadun ja määrän. Verohallinnolle on myös ilmoitettava e-AD:n (sähköinen hallinnollinen asiakirja) hallinnollinen viitekoodi eli ARC­-koodi, joka on kuljetuksen mukana olevassa e-AD:n tulosteessa tai muussa kaupallisessa asiakirjassa.

Todistusta arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta käytetään vain, kun kyseessä on alkoholi, tupakka- tai energiatuotteet. Muita valmisteveron alaisia tuotteita, esim. virvoitusjuomia, voidaan tuoda Suomeen muista EU:n jäsenmaista ilman verovapaustodistusta. Näiden tuotteiden hankintaa varten on diplomaatilla tai kansainvälisellä järjestöllä oltava ulkoasiainministeriön protokollaosaston myöntämä ranskalainen paperi. Euroopan unionin toimielimellä tulee olla Verohallinnon lomake 1330e, jolla toimielin vahvistaa oikeutensa verottomaan hankintaan. Asevoimilla on oltava Verohallinnon vahvistama todistus arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta. Lomakkeet on pyydettäessä esitettävä Verohallinnolle.

4.3 Tuonti EU:n ulkopuolelta

Tilattaessa valmisteveron alaisia tuotteita Euroopan unionin veroalueen ulkopuolelta tai kolmansista maista on tuotteet tullattava tuntipaikassa. Tullauksen yhteydessä on esitettävä ulkoasiainministeriön myöntämä ranskalainen paperi tai Euroopan unionin asianomaisen toimielimen vahvistama Verohallinnon lomake 1330e tai Verohallinnon vahvistama todistus arvonlisä- ja/tai valmisteverosta vapauttamisesta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.5.2024