Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Lahjoitusvähennys henkilöverotuksessa

Voimassaolo
- 31.12.2012

Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys oli määräaikaisena lainsäädäntönä voimassa 1.1.2009-31.12.2012. Lahjoitusvähennyksen voimassaoloa ei enää tämän jälkeen jatkettu, joten lahjoitusvähennyksen voimassaolo lakkasi vuoden 2013 alusta alkaen.

 

Henkilöasiakas ei lähtökohtaisesti saa vähentää verotuksessaan antamiaan lahjoja ja lahjoituksia. Tuloverolain 98a §:n mukaan luonnollinen henkilö ja kuolinpesä saa kuitenkin vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennys on voimassa vuosilta 2009 - 2011 toimitettavissa verotuksissa. Lahjoitusvähennyksen voimassaoloa on pidennetty. Lahjoitusvähennyksen saa myös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa.

Vähennys koskee yliopistolle ja korkeakoululle ja niiden yhteydessä toimivalle yliopistorahastolle annettuja lahjoituksia. Suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja yliopistorahastojen lisäksi vähennyskelpoisia lahjoituksia voi antaa muissa Euroopan talousalueen valtiossa oleville vastaaville yliopistoille, korkeakouluille ja niiden yhteydessä toimiville yliopistorahastoille. Myös säätiömuotoiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat olla lahjoituksen saajia. Kaikissa tapauksissa vähennysoikeus edellyttää, että kyseinen yliopisto tai korkeakoulu saa toimintaansa myös julkista rahoitusta.

Yliopistorahastolla tarkoitetaan yliopistolain 39 §:n mukaista rahastoa. Yliopistorahasto on yliopistolla olevasta valtion varallisuudesta erillinen rahasto ja oikeushenkilö. Yliopistorahasto voi ottaa vastaan esimerkiksi lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä.

Tietoa suomalaisista julkista rahoitusta saavista yliopistoista, korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista on opetusministeriön sivuilla http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus.

Vähennyskelpoisia ovat vain lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen.

Lahjoitus on luonteeltaan vastikkeeton suoritus, joka ei edellytä vastasuoritusta. Esimerkiksi opiskeluoikeuden saamiseksi yliopistossa tai korkeakoulussa suoritetut maksut eivät ole lahjoituksia.

Vähentää saa vain rahana tehdyt lahjoitukset. Muuna omaisuutena annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia. Esimerkiksi osakelahjoitus yliopiston viran perustamista varten ei ole vähennyskelpoinen.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen vähimmäismäärä (850 euroa) ja enimmäismäärä (250 000 euroa) ovat saajakohtaisia. Vähimmäismäärää ja enimmäismäärää sovellettaessa lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana annetut lahjoitukset lasketaan yhteen. Lahjoitus on vähennyskelpoinen, jos lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana antamat lahjoitukset ovat yhteensä vähintään 850 euroa. Lahjoituksen antaja saa kuitenkin vähentää samalle saajalle verovuoden aikana antamistaan lahjoituksista enintään 250 000 euroa. Jos lahjoituksia on annettu useammille eri saajille, verovuoden lahjoitusvähennys voi olla suurempikin kuin 250 000 euroa.

Esimerkki 1. A antaa Tampereen yliopistolle 500 euron rahalahjoituksen helmikuussa 2009 ja 2000 euron rahalahjoituksen syyskuussa 2009. A saa vuoden 2009 verotuksessa 2500 euron lahjoitusvähennyksen Tampereen yliopistolle antamiensa lahjoitusten perusteella.

Esimerkki 2. B antaa vuonna 2009 Teknilliselle korkeakoululle 10 000 euron rahalahjoituksen ja Helsingin yliopiston yliopistorahastolle 500 euron rahalahjoituksen. B saa vuoden 2009 verotuksessa 10 000 euron lahjoitusvähennyksen Teknilliselle korkeakoululle antamansa lahjoituksen perusteella. B ei saa lahjoitusvähennystä Helsingin yliopiston yliopistorahastolle antamansa 500 euron vähennyksen perusteella.

Esimerkki 3. C antaa Helsingin yliopiston yliopistorahastolle 100 000 euron rahalahjoituksen huhtikuussa 2009 ja 200 000 euron rahalahjoituksen marraskuussa 2009. C saa vuoden 2009 verotuksessa 250 000 euron lahjoitusvähennyksen Helsingin yliopiston yliopistorahastolle antamiensa lahjoitusten perusteella.

Esimerkki 4. D antaa vuonna 2009 Lapin yliopistolle 300 000 euron ja Helsingin kauppakorkeakoululle 200 000 euron rahalahjoituksen. D saa vuoden 2009 verotuksessa 250 000 euron lahjoitusvähennyksen Lapin yliopistolle antamansa lahjoitusvähennyksen perusteella ja 200 000 euron lahjoitusvähennyksen Helsingin kauppakorkeakoululle antamansa lahjoituksen perusteella. D saa siis vuoden 2009 verotuksessa lahjoitusvähennystä yhteensä 450 000 euroa.

Lahjoitusvähennys tehdään ansiotuloista. Vähennyksen saa sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Lahjoitusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta eli sen jälkeen, kun ansiotuloista on ensin vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Lahjoitusvähennyksen perusteella ei vahvisteta tappiota. Jos verovuoden ansiotulo ei riitä vähennyksen tekemiseen, vähentämättä jäävä määrä jää siis lopullisesti vähentämättä. Lahjoituksia ei saa vähentää pääomatuloista.

Yliopiston ja korkeakoulun on annettava Verohallinnolle tiedot verovuoden aikana saamistaan vähennyskelpoisista lahjoituksista (lahjoituksen antajasta ja määrästä). Tiedot on annettava vuosi-ilmoituksena vero.fi-sivuilla olevan tietuekuvauksen "luonnollisen henkilön lahjoitusvähennyksen ilmoittaminen" mukaisesti.

Vuosi-ilmoituksen perusteella Verohallinto esitäyttää lahjoituksen antajan veroilmoitukselle tiedot lahjoitusvähennyksestä. Lahjoituksen antajan on tarkistettava, että lahjoitusvähennystä koskevat tiedot ovat oikeat ja täydelliset ja korjattava veroilmoitukselle mahdolliset virheelliset ja puuttuvat tiedot annetuista lahjoituksista.

Toisessa Euroopan talousalueen valtiossa olevat yliopistot ja korkeakoulut eivät käytännössä antane Verohallinnolle vuosi-ilmoituksia saamistaan lahjoituksista. Lahjoituksen antajan tulee erikseen vaatia lahjoitusvähennystä veroilmoituksellaan ja esittää selvitys lahjoituksen vähennyskelpoisuudesta.

Lahjoitusvähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä asiakkaan tekemästään lahjoituksesta esittämän selvityksen perusteella.

Tuloverolain 98 a § koskee vain luonnollisen henkilön ja kuolinpesän antamia lahjoituksia. Osakeyhtiön ja muun yhteisön lahjoitusvähennyksestä on säädetty tuloverolain 57 §:ssä. Yhteisön lahjoitusvähennyksen edellytykset ja määrät ovat osin erilaiset kuin henkilöasiakkaan lahjoitusvähennyksessä.Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2011