Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Lahjoitusvähennys henkilöverotuksessa

Antopäivä
4.1.2016
Diaarinumero
A211/200/2015
Voimassaolo
4.1.2016−
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.

Tässä ohjeessa käsitellään henkilöverotuksessa tehtäviä lahjotusvähennyksiä.

1 Yleistä

Lahjat ja lahjoitukset eivät ole tuloverolain (1535/1992, TVL) 29 §:n 1 momentin yleissäännöksessä tarkoitettuja tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneita menoja eli niin sanottuja luonnollisia vähennyksiä. Ne eivät siten ole lähtökohtaisesti vähennyskelpoisia.

Lahjoitusvähennystä koskevassa 1.1.2016 voimaan tulleessa TVL 98 a §:ssä on kuitenkin erikseen säädetty, että luonnollinen henkilö ja kuolinpesä voivat vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruisen rahalahjoituksen, joka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen. Edellytyksenä on, että lahjoitus on tehty Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle. Lahjoitusvähennyksellä pyritään edistämään yliopistojen ja korkeakoulujen yksityistä rahoitusta.

Lahjoitusvähennys tehdään ansiotuloista. Vähennyksen saa sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Lahjoitusvähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta eli sen jälkeen, kun ansiotuloista on ensin vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot.

Ansiotulolajin tappiolla tarkoitetaan määrää, jolla ansiotulojen hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden vähennysten yhteismäärä verovuonna ylittää veronalaisten ansiotulojen määrän (TVL 118 §:n 2 momentti). Koska lahjoitusvähennys ei ole lainkohdassa tarkoitettu vähennys, sitä ei oteta huomioon ansiotulolajin tappiota laskettaessa. Jos verovuoden ansiotulo ei riitä lahjoitusvähennyksen tekemiseen, ansiotulon ylittävä määrä lahjoituksesta jää lopullisesti vähentämättä. Lahjoituksia ei saa vähentää pääomatuloista.

Lahjoitusvähennystä koskevaa TVL 98 a §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa. Lahjoitusvähennystä koskeva säännös oli aiemmin voimassa väliaikaisesti vuosina 2009–2012. Säännös oli tuolloin vähennyskelpoista enimmäismäärää (250.000 euroa) lukuun ottamatta muutoin samansisältöinen kuin 1.1.2016 voimaan tullut TVL 98 a §.

2 Määritelmät

2.1 Lahjoittaja

Vain luonnollisen henkilön ja kuolinpesän antamat lahjoitukset kuuluvat TVL 98 a §:n soveltamisalaan.

Yhteisön lahjoitusvähennyksestä on säädetty TVL 57 §:ssä. Yhteisön lahjoitusvähennyksen edellytykset ja määrät ovat osin erilaiset kuin henkilöasiakkaan lahjoitusvähennyksessä. Lue lisää erillisestä ohjeesta Lahjoitusten vähentäminen verotuksessa ja nimeämispäätöksen hakeminen.

2.2 Lahjoituksen saaja

TVL 98 a §:n lahjoitusvähennys koskee Euroopan talousalueella olevalle julkista rahoitusta saavalle yliopistolle tai korkeakoululle taikka näiden yhteydessä olevalle yliopistorahastolle tehtyä lahjoitusta. Myös säätiömuotoiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat olla lahjoituksen saajia. Vähennysoikeus edellyttää kuitenkin aina, että kyseinen yliopisto tai korkeakoulu saa toimintaansa myös julkista rahoitusta.

Tietoa suomalaisista julkista rahoitusta saavista yliopistoista, korkeakouluista ja ammattikorkeakouluista on opetusministeriön sivuilla (minedu.fi).

2.3 Lahjoitus

Lahjoitus on luonteeltaan vastikkeeton suoritus, joka ei edellytä vastasuoritusta. Esimerkiksi maksut, jotka on suoritettu opiskeluoikeuden saamiseksi yliopistossa tai korkeakoulussa, eivät ole TVL 98 a §:ssä tarkoitettuja lahjoituksia.

Vähennyskelpoisia ovat vain rahana tehdyt lahjoitukset. Muuna omaisuutena kuin rahana annetut lahjoitukset eivät ole vähennyskelpoisia. Osakelahjoitus yliopiston viran perustamista varten ei siten ole vähennyskelpoinen.

Vähennyskelpoisia ovat vain lahjoitukset, jotka on tehty tiedettä tai taidetta edistävään tarkoitukseen.

3 Vähennyksen määrä

Lahjoituksen antaja voi vähentää puhtaasta ansiotulostaan vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruisen rahalahjoituksen.

Vähennyskelpoisen lahjoituksen vähimmäismäärä (850 euroa) ja enimmäismäärä (500.000 euroa) ovat saajakohtaisia. Vähimmäismäärää ja enimmäismäärää sovellettaessa lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana antamat lahjoitukset lasketaan yhteen. Lahjoitus on vähennyskelpoinen, jos lahjoituksen antajan samalle saajalle verovuoden aikana antamat lahjoitukset ovat yhteensä vähintään 850 euroa. Lahjoituksen antaja saa kuitenkin vähentää samalle saajalle verovuoden aikana antamistaan lahjoituksista enintään 500.000 euroa.

Esimerkki 1: A antaa Tampereen yliopistolle 500 euron rahalahjoituksen helmikuussa 2016 ja 2.000 euron rahalahjoituksen syyskuussa 2016. A saa vuoden 2016 verotuksessa 2.500 euron lahjoitusvähennyksen Tampereen yliopistolle antamiensa lahjoitusten perusteella.

Esimerkki 2: B antaa vuonna 2016 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle 10.000 euron rahalahjoituksen ja Jyväskylän yliopiston yliopistorahastolle 500 euron rahalahjoituksen. B saa vuoden 2016 verotuksessa 10.000 euron lahjoitusvähennyksen kauppakorkeakoululle antamansa lahjoituksen perusteella. B ei saa lahjoitusvähennystä Jyväskylän yliopiston yliopistorahastolle antamansa 500 euron lahjoituksen perusteella.

Esimerkki 3: C antaa Oulun yliopistolle 100.000 euron rahalahjoituksen huhtikuussa 2016 ja 450.000 euron rahalahjoituksen marraskuussa 2016. C saa vuoden 2016 verotuksessa 500.000 euron lahjoitusvähennyksen Oulun yliopistolle antamiensa lahjoitusten perusteella.

Jos lahjoituksia annetaan useammalle eri saajalle, verovuoden lahjoitusvähennys voi olla suurempi kuin 500.000 euroa.

Esimerkki 4: D antaa vuonna 2016 Lapin yliopistolle 600.000 euron ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle 350.000 euron rahalahjoituksen. D saa vuoden 2016 verotuksessa 500.000 euron lahjoitusvähennyksen Lapin yliopistolle antamansa lahjoitusvähennyksen perusteella ja 350.000 euron lahjoitusvähennyksen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululle antamansa lahjoituksen perusteella. D saa siis vuoden 2016 verotuksessa lahjoitusvähennystä yhteensä 850.000 euroa.

4 Verotuksen toimittaminen

Yliopiston ja korkeakoulun, joka on saanut verovuoden aikana TVL 98 a §:ssä vähennyskelpoiseksi säädetyn lahjoituksen, on toimitettava siitä tieto Verohallinnolle [verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995, VML) 16 §:n 13 momentti]. Verohallinnolle on toimitettava tieto lahjoituksen antajasta ja määrästä. Tiedot on annettava vuosi-ilmoituksena vero.fi-sivuilla olevan tietuekuvauksen "Luonnollisen henkilön lahjoitusvähennys" mukaisesti.

Verohallinto esitäyttää vuosi-ilmoituksen perusteella lahjoituksen antajan veroilmoitukselle tiedot lahjoitusvähennyksestä. Lahjoituksen antajan on tarkistettava, että lahjoitusvähennystä koskevat tiedot ovat oikeat sekä täydelliset ja korjattava veroilmoitukselle mahdolliset virheelliset ja puuttuvat tiedot annetuista lahjoituksista.

Toisessa Euroopan talousalueen valtiossa olevat yliopistot ja korkeakoulut eivät käytännössä antane Verohallinnolle vuosi-ilmoituksia saamistaan lahjoituksista. Lahjoituksen antajan on siten erikseen vaadittava lahjoitusvähennystä veroilmoituksellaan ja esitettävä selvitys lahjoituksen vähennyskelpoisuudesta.

Lahjoitusvähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä verovelvollisen tekemästään lahjoituksesta esittämän selvityksen perusteella.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Marjut Salo

Sivu on viimeksi päivitetty 23.12.2015