Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden arvonmenetys

Antopäivä
11.11.2016
Diaarinumero
A140/200/2016
Voimassaolo
- 10.12.2018
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A185/200/2014

Tässä ohjeessa käsitellään Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeen arvonmenetystä ja siitä aiheutuvan luovutustappion vähentämistä tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

Ohjeeseen on lisätty uusi kohta 3, jossa käsitellään Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden luovutuksesta aiheutuvia tappioita.

1 Luovutustappion syntyminen

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista (TVL 50 §).

Vuodesta 2016 alkaen myyntitappiot vähennetään kaikista pääomatuloista. Ennen vuotta 2016 syntyneet myyntitappiot vähennetään vain myyntivoitoista, ei kaikista pääomatuloista. Muutos koskee siis vain vuonna 2016 tai sen jälkeen syntyneitä myyntitappioita.

Luovutustappion katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, ettei jako-osuutta kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään. 

2 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiön konkurssi

Espoon käräjäoikeus on päätöksellään 6.11.2014 asettanut pörssinoteeratun Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n operatiivisen tytäryhtiön Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssiin. Tytäryhtiön konkurssin perusteella Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden mahdollista arvonalennusta ei vielä ole mahdollista vaatia verotuksessa vähennyskelpoiseksi tappioksi tuloverolain 50 §:n nojalla. Itse Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj ei ole konkurssissa.

Tappion vähentäminen ei ole mahdollista myöskään siitä syystä, että Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n 14.1.2016 antaman pörssitiedotteen mukaan kaupankäynti Talvivaaran osakkeilla Helsingin pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki) on ollut keskeytettynä 6.11.2014 lähtien ja osakkeiden kaupankäynnin keskeytys pörssissä jatkuu yhä.

3 Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden luovuttamisesta aiheutunut tappio

Vaikka kaupankäynti Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeilla pörssissä on keskeytettynä, yhtiön osakkeilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n osakkeiden luovutuksia ja niistä aiheutuneiden tappioiden vähennyskelpoisuutta on arvioitava tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella seuraavasti:

  1. Jos osakkeiden myyjän ja ostajan välillä ei ole intressiyhteyttä eikä kauppaan liity osakkeiden takaisinostoa, luovutustappio voidaan vahvistaa.
  2. Jos osakkeiden myyjän ja ostajan välillä on intressiyhteys tai kauppaan liittyy osakkeiden takaisinosto, voidaan tappio jättää vahvistamatta.

Luovutustappion hylkäämisen perusteita on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (kohta 3.5).


johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Petri Manninen


Sivu on viimeksi päivitetty 11.11.2016