Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ahtium Oyj:n osakkeiden sekä joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys tuloverolain mukaisessa verotuksessa

Antopäivä
11.12.2018
Diaarinumero
VH/2514/00.01.00/2018
Voimassaolo
11.12.2018 - 18.12.2022
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.
Korvaa ohjeen
A140/200/2016

Tässä ohjeessa käsitellään Ahtium Oyj:n (entinen Talvivaara Kaivososakeyhtiö Oyj) osakkeen arvonmenetystä ja siitä aiheutuvan luovutustappion vähentämistä tuloverolain mukaisessa verotuksessa.

1 Luovutustappion syntyminen

Tuloverolain (30.12.1992/1535, TVL) mukaisessa verotuksessa osakkeen arvon lopullinen menetys rinnastetaan luovutustappioon, joka voidaan vähentää samana ja viiden seuraavan vuoden aikana saaduista luovutusvoitoista. Jos luovutustappiota ei voida vähentää kokonaan luovutusvoitoista, se vähennetään pääomatuloista ennen muita pääomatuloista tehtäviä vähennyksiä (TVL 50 §).Luovutustappio syntyy sinä verovuonna, jona arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Yhtiön konkurssitilanteissa arvonmenetys on lopullinen tuloverolain mukaisessa verotuksessa vasta kun konkurssipesänhoitaja antaa ilmoituksen, että jako-osuutta ei kerry, tai kun konkurssipesän lopputilitys tehdään.

2 Osakkeiden arvonmenetys

Verohallinto on saanut Ahtium Oyj:n konkurssipesän hoitajalta 3.12.2018 päivätyn selvityksen, jonka mukaan osakkeenomistajille ei tule kertymään vielä kesken olevassa konkurssimenettelyssä jako-osuutta. Tämän vuoksi Verohallinto katsoo, että Ahtium Oyj:nn osakkeiden arvonmenetys vähennetään tuloverolain 50 §:ssä tarkoitettuna luovutustappiona verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. Arvonmenetystä ei voi vaatia vähennettäväksi vasta myöhemmiltä verovuosilta toimitettavissa verotuksissa.

Jos vähennystä ei ole tehty verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa, voi verovelvollinen jälkikäteen tehdä oikaisuvaatimuksen verovuoden 2018 verotukseen ja vaatia vähennystä verovuodelle 2018. Oikaisuvaatimus on tällöin tehtävä viimeistään 31.12.2021.

Jos verovelvollisella ei ole verovuonna 2018 luovutusvoittoja tai pääomatuloja, josta luovutustappion voisi kokonaan tai osittain vähentää, vahvistetaan vähentämättä jääneestä arvonmenetyksestä luovutustappio. Vahvistettu luovutustappio vähennetään omaisuuden luovutuksesta saadusta voitosta viitenä seuraavana vuotena sitä mukaan kuin voittoa kertyy.

Jos konkurssipesästä myöhemmin maksetaan osakkeenomistajille jako-osuutta, on osakkeenomistajan ilmoitettava saamansa jako-osuus pääomatulona sen maksamisvuoden veroilmoituksellaan.

3 Joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys

Ahtium Oyj:n joukkovelkakirjalainojen arvonmenetys ei ole vielä lopullinen konkurssimenettelyn ollessa kesken. Käytäessä joukkovelkakirjalainoilla kauppaa pörssin ulkopuolella, on niiden luovutuksia ja niistä aiheutuneiden tappioiden vähennyskelpoisuutta on arvioitava tapauskohtaisten olosuhteiden perusteella seuraavasti:

  1. Jos joukkovelkakirjalainojen myyjän ja ostajan välillä ei ole intressiyhteyttä eikä kauppaan liity joukkovelkakirjalainojen takaisinostoa, luovutustappio voidaan vahvistaa.
  2. Jos joukkovelkakirjalainojen myyjän ja ostajan välillä on intressiyhteys tai kauppaan liittyy joukkovelkakirjalainojen takaisinosto, voidaan tappio jättää vahvistamatta.

Luovutustappion hylkäämisen perusteita on käsitelty tarkemmin Verohallinnon ohjeessa Veron kiertämissäännöksen soveltaminen (kohta 3.5).

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Petri Manninen

Sivu on viimeksi päivitetty 11.12.2018