Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veroton myynti Suomessa vieraileville matkailijoille

Antopäivä
19.8.2015
Diaarinumero
A91/200/2015
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
A51/200/2014, 7.4.2014

Ohjeen kohtaan 6.1 on lisätty tieto Tullin asiakaspalvelusta.

Ohje on tarkoitettu EU:n ulkopuolella asuville Suomessa vieraileville matkailijoille ja EU:n ulkopuolella asuville suomalaisille, jotka ostavat täällä tavaroita, jotka matkailija vie mukanaan käyttämättöminä henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle.

Ohjeeseen on otettu 1.7.2015 voimaan tulleet matkailijamyyntiä koskevat lain muutokset. Maaliskuussa 2015 on annettu palautusliikelaki (250/20.3.2015) ja täsmennetty arvonlisäverolain (AVL) 70 b §:n 1 ja 3 momenttia. Lisäksi arvonlisäveroasetuksen (AVA) 8 §:ää, jossa säädetään selvityksestä, joka todentaa viennin, on muutettu. Ohjeeseen on lisätty kappale ostosta suomalaisesta verkkokaupasta.

1 Yleistä

Arvonlisäverotus kohdistuu yleensä kyseisessä valtiossa kulutettaviin tavaroihin ja palveluihin. Kun tavaroita ostetaan Suomessa, niiden ostohinnoissa on normaalisti Suomen arvonlisävero. Myös myynti matkailijalle on pääsäännön mukaan verollista.

Jos EU:n ulkopuolella asuva matkailija ostaa tavaran Suomesta, mutta käyttää sitä vain EU:n ulkopuolella, hän voi saada palautuksena tavaraan myyntihintaan sisältyvän arvonlisäveron (matkailijamyynti, tax-free-myynti). Lisäksi EU:n ulkopuolella matkustaville voidaan myydä tavaroita verottomana normaalia vientimenettelyä käyttäen ja lentokentän tax-free-myymälöissä. Norjassa asuvia matkailijoita koskevat erityiset säännökset, joita on selvitetty kohdassa Myynti matkailijoille, joiden kotipaikka on Norjassa.

2 Vientimenettely

Vientimenettelyn perustilanteessa tavaran myyjä tekee tavarasta vientiselvityksen omissa nimissään ja kuljettaa tai itsenäinen kuljetusliike myyjän tai ostajan toimeksiannosta kuljettaa tavaran ostajan vastaanotettavaksi EU:n tullirajan ulkopuolella. Tällöin myynti on aina verotonta. Ostaja ei siis saa tavaraa haltuunsa Suomessa. Ostajan kansalaisuus ei vaikuta myynnin verottomuuteen. Kun myynti on veroton, ostaja maksaa tavarasta ostohetkellä arvonlisäverottoman hinnan. Vientimenettelyn eri tilanteista on arvonlisäverolain 70 §:ssä omat säännöksensä.

3 Veroton matkailijamyynti

Kansainvälisen käytännön mukaisesti matkailijoille voidaan myydä tavaroita verotta myös matkailijamyyntinä. Matkailijamyynnissä ostaja saa tavarat heti mukaansa ja vie ne itse maasta henkilökohtaisissa matkatavaroissaan. Ostaja maksaa ostohetkellä arvonlisäveron, mutta saa sen myöhemmin takaisin.

Matkailijamyyntimenettelyn soveltaminen on vapaaehtoista. Myyjä ei siten ole velvollinen käyttämään toimiluvan saaneen palautusliikkeen palveluja eikä myöskään itse palauttamaan arvonlisäveroa matkailijalle.

3.1 Matkailijamyynnin edellytykset

3.1.1 Ostajaa koskevat vaatimukset

Veroton matkailijamyynti (tax-free-myynti) edellyttää, että tavara myydään matkailijalle, jonka kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka on EU:n tai Norjan ulkopuolella. Henkilön kotipaikan katsotaan olevan EU:n tai Norjan ulkopuolella, jos hän ei asu EU-maassa tai Norjassa eikä oleskele EU:n alueella tai Norjassa jatkuvasti. Oleskelu katsotaan yleensä jatkuvaksi, jos se kestää vähintään kuusi kuukautta. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa, hänet rinnastetaan Suomessa asuvaksi vaikka hänen kotipaikkansa olisi EU:n ulkopuolella.

Suomen kansalainen, joka asuu pysyvästi EU:n tai Norjan ulkopuolella, voi Suomessa käydessään tehdä ostoksia, joihin voidaan soveltaa matkailijamyyntisäännöstä. Matkailijamyyntisäännöstä voidaan soveltaa myös ostoihin, jotka Suomen kansalainen tekee kahden viimeisen viikon aikana ennen muuttoaan vähintään kuudeksi kuukaudeksi muualle kuin EU:n alueelle tai Norjaan. Suomalaisen on esitettävä työ- tai oleskelulupa myyjälle näyttönä siitä että hän asuu tai on muuttamassa EU:n ulkopuolelle.

Verottomana matkailijamyyntinä pidetään myyntiä vain sellaiselle ostajalle, joka itse vie ostamansa tavarat EU:n ulkopuolelle.

Matkailijanmyyntimenettelyn soveltaminen ei siis liity matkailijan kansalaisuuteen vaan kotipaikkaan tai vakinaiseen asuinpaikkaan. Esimerkiksi tavaroiden myyntiin, jotka Ruotsin kansalainen, joka asuu pysyvästi Sveitsissä, ostaa täällä ja vie mukanaan Sveitsiin voidaan soveltaa matkailijamyyntimenettelyä. Vastaavasti tavaroiden myyntiin Venäjän kansalaiselle, joka asuu pysyvästi Suomessa tai Ruotsissa, ei voi soveltaa matkailijamyyntimenettelyä vaikka ostaja vie tavarat Venäjälle.

3.1.2 Myynnin arvo

Veroton matkailijamyynti edellyttää, että ostoksen on oltava vähintään 40 euron arvoinen. Raja-arvo voi sisältää useita saman ostajan samalta myyjältä ostamia tavaroita. Yhteenlaskettua arvoa voidaan kuitenkin käyttää ainoastaan, jos myyjä on merkinnyt tavarat samaan tositteeseen. Arvo sisältää arvonlisäveron.

3.1.3 Tavaroiden vienti käyttämättöminä kolmen kuukauden kuluessa

Tavarat on vietävä ostajan henkilökohtaisissa matkatavaroissa käyttämättöminä EU:n alueelta myyntikuukautta seuraavien kolmen kuukauden aikana. Matkailijamyyntiä ei sovelleta tavaraan, joka on otettu osittainkaan käyttöön jo EU:n alueella.

4 Miten ostaja saa palautuksen

Matkailijoille tavaroita myyvät liikkeet voivat palauttaa arvonlisäveron ostajalle eri tavoilla. Ne voivat hoitaa palautuksen itse tai käyttää toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen tai muun palautusliikkeen palveluja. Myynnin verottomuuden edellytykset ovat molemmissa tapauksissa samat, mutta menettelyssä on joitakin eroja.

4.1 Myyjä palauttaa arvonlisäveron itse

Myyjä ei tarvitse erityistä toimilupaa sille, että hän itse palauttaa arvonlisäveron ostajalle. Kun myyjä myy ulkomaalaiselle matkailijalle tavaraa, myynti on normaalia arvonlisäverollista myyntiä, kunnes myyjä saa selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n alueelta.

Matkailija palauttaa tulliviranomaisen leimaaman myyntitositteen esimerkiksi postitse myyjälle. Kun myyjä saa tositteen eli selvityksen siitä, että tavara on viety EU:n ulkopuolelle, hän palauttaa veron ostajalle mahdollisella palkkiollaan vähennettynä. Palautus voidaan maksaa esimerkiksi ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

4.2 Myyjä käyttää palautusliikettä

Matkailijamyynnissä voidaan käyttää Verohallinnolta toimiluvan saaneen palautusliikkeen tai muun palautusliikkeen palveluja.

4.2.1 Käteispalautusliike

Palautusliike, joka harjoittaa arvonlisäverottomassa matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron palautustoimintaa siten, että siihen liittyy velvollisuus valvoa ja todistaa, että matkailija on vienyt tavarat pois EU:n alueelta, tarvitsee palautusliikelain (250/20.3.2015) mukaisen toimiluvan (käteispalautusliike). Lupa haetaan Verohallinnolta.

Lue lisää Arvonlisäveron palauttaminen matkailijamyynnissä (tax-free-myynnissä).

4.2.2. Muu palautusliike

Myyjä voi tehdä sopimuksen myös sellaisen muun palautusliikkeen kanssa, joka ei myyjän toimeksiannosta suorita tavaroiden poistumisen valvontaa. Tällainen palautusliike ei tarvitse toimilupaa. Tavaroiden vienti EU:n ulkopuolelle perustuu tulliviranomaisen vahvistamiin myyntitositteisiin.

Matkailija palauttaa tulliviranomaisen leimaaman myyntitositteen esimerkiksi postitse palautusliikkeelle, jonka kanssa myyjällä on sopimus siitä, että se palauttaa myyjän puolesta veron matkailijoille.  Palautusliike palauttaa veron ostajalle mahdollisella palkkiollaan vähennettynä. Palautus voidaan maksaa esimerkiksi ostajan ilmoittamalle pankkitilille.

5 Myyjän menettely

5.1 Ostajan kotipaikka

Matkailijamyynnissä myyjän on varmistettava ostajan kotipaikka passista tai erillisestä oleskeluvasta tai muista asiakirjoista, jotka luotettavasti selvittävät kotipaikan tai vakinaisen asuinpaikan, jos se on eri kuin kotipaikka. Jos henkilöllä on oleskelulupa Suomessa, hänet rinnastetaan Suomessa asuvaksi, vaikka hänen kotipaikkansa olisi EU:n ulkopuolella. Yli kuusi kuukautta ulkomailla asuvan suomalaisen on esitettävä myyjälle uudessa asuinmaassa myönnetty työ- tai oleskelulupa.

5.2 Myyntitosite

Myyjä myy tavarat ostajalle arvonlisäverollisina.

Tavaroiden myynnistä matkailijalle on annettava tosite.  Myyntitositteessa on aina oltava matkailijamyyntiä koskevat tiedot.

Jos myyjän antamassa maksutositteessa esimerkiksi kassakuitissa ei ole kaikkia matkailijamyynnissä vaadittuja tietoja, maksutositteen liitteeksi liitetään kiinteästi erillinen tosite, johon myyjä merkitsee ne tiedot, jotka eivät ole maksutositteessa. Erillinen tosite täydentää maksutositetta. Jos tositteita ei ole kiinteästi liitetty toisiinsa, on erillisenä laadittavassa tositteessa oltava selkeä yksiselitteinen viittaus kassakuittiin. Yksiselitteisenä viittauksena toimii esimerkiksi erilliseen tositteeseen merkittävä kassakuitin tai muun maksutositteen päivämäärä ja numero.

Myyntitositteen tiedot on oltava ainakin suomen tai ruotsin kielellä. Puutteelliset tai puuttuvat tiedot voivat johtaa siihen, ettei tulliviranomainen leimaa myyntitositetta. Tulliviranomaisen leimaama myyntitosite on asiakirjanäyttö siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta, jolloin myyjä voi kirjata myynnin verottomaan myyntiin kirjanpidossaan.

Myyjän on merkittävä tositteeseen seuraavat tiedot:

1. Ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka.

Henkilön, joka ostaa tavarat ja vie ne henkilökohtaisissa matkatavaroissaan EU:n ulkopuolelle, on esitettävä myyjälle myyntitilanteessa passinsa, jonka numeron myyjä merkitsee myyntitositteeseen.

2. Myyjän nimi, osoite sekä Y-tunnus
3. Tavaroiden määrä ja laji

Myytävät tavarat on kuvattava niin yksityiskohtaisesti, että ne voidaan tunnistaa ja yksilöidä.

”Vaatteita” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään tarkalleen esimerkiksi takki, kengät tai lasten kumisaappaat.
”Urheiluvälineitä” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi: laskettelusukset, jääkiekkomaila tai skeittilauta.
”Koruja” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi rannekoru, sormus, kaulaketju.
”Asusteet” (”Accessories”) ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi avaimenperä, huivi, kaulakoru, solmio tai lompakko.
”Elektroniikkaa” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi kannettava puhelin ja sen IMEI-koodi, tietokone tai järjestelmäkamera.
”Työkaluja” (”Tools”) ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi käsipora, vasara, kirves, sähkökäyttöinen jyrsin tai sähköhiomakone.
”Auton osat” ei ole riittävä kuvaus, vaan myyntitositteeseen merkitään esimerkiksi konepelti, jarrupalat tai puskuri.

4. Verollinen hinta ja veron peruste (tavarasta suoritettava vastike, joka ei sisällä veron osuutta) verokannoittain tai suoritettavan veron määrä euroissa.

Myyntihetkellä myyjä veloittaa ostajalta arvonlisäverollisen hinnan.

5. Ostajalle palautettava määrä tai, jos se ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä.
6. Tavaroiden toimituspäivä

Tavaroiden toimituspäivä on se päivä, jolloin myyjä luovuttaa tavarat ostajan haltuun. Toimituspäivää ei tarvitse erikseen mainita, jos se on sama kuin tositteen antamispäivä.

Postimyynnissä toimituspäiväksi katsotaan se päivä, jolloin ostaja noutaa tavaran Suomen alueella olevasta noutopaikasta esimerkiksi postin palvelupisteestä tai muusta noutopaikasta.

7. Pakkauksien lukumäärä

Pakkauksella tarkoitetaan esimerkiksi kassia tai laatikkoa, johon myyjä pakkaa tavaran.

Esimerkki: Myyjän kassakoneen antamasta kuitista käy ilmi seuraavat tiedot:

 • myyjän nimi, osoite ja Y-tunnus
 • tositteen antamispäivä
 • tavaroiden määrä ja laji
 • tavaroista maksettu hinta
 • suoritettavan veron määrä euroissa

Myyjä laatii erillisen tositteen, johon hän merkitsee

 • ostajan nimen, kotipaikan, vakinaisen osoitteen ja passin numeron
 • koska ostajalle maksettavan palautuksen määrä ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä
 • pakkausten lukumäärä

Myyjä niittaa kassakuitin ja erillisen tositteen yhteen. Yhdessä ne muodostavat sen tositteen, jonka matkailija esittää myyjän valitsemasta menettelystä riippuen tulliviranomaiselle tai käteispalautusliikkeelle kun hän poistuu EU:sta.

Matkailija ei saa miltään osin itse merkitä tai täydentää tietoja myyntitositteeseen, vaan kaikki merkinnät myyntitositteeseen tekee myyjä myyntihetkellä. Ostajalle annetun alkuperäisen tositteen ja sen jäljennöksen, joka jää myyjän kirjanpitoon, on oltava samansisältöiset.

5.3 Myyjä sinetöi tavarat

Tavarat on vietävä EU:sta käyttämättöminä. Tämän vuoksi myyjä sinetöi tavarat ennen kuin hän luovuttaa ne ostajalle. Tavarat on aina sinetöitävä siten, että niiden yhteys myyjäliikkeeseen sekä käyttämättömyys on tulliviranomaisen tai toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen todettavissa tavaroita vietäessä EU:n ulkopuolelle

Sinetöinti voidaan tehdä esimerkiksi käyttäen myyjäliikkeen tai käteispalautusliikkeen logolla tai nimellä varustettua teippiä paketin sulkemiseen. Jos myyjällä ei ole omalla logolla tai nimellä varustettua teippiä, tavara pakataan myyjän omalla logolla varustettuun muovipussiin/kassiin. Pussi/kassi suljetaan nitojalla kiinni siten, että sitä ei saa auki ilman että pussiin/kassiin jää reiät nitojan niiteistä.

Sinetöidyistä tavaroista tulliviranomainen ja käteispalautusliike pystyy toteamaan tavaroiden käyttämättömyyden, kun ne viedään EU:n ulkopuolelle. Tällä tavoin varmistetaan ostajan oikeus arvonlisäveron palautukseen.

6 Matkailija poistuu EU:n alueelta

6.1 Myyntitositteen leimaus tullitoimipaikassa

Jos myyjä ei käytä toimiluvan saaneen käteispalautusliikkeen palveluja vaan palauttaa arvonlisäveron itse tai joku muu myyjäliikkeen puolesta palauttaa veron (esimerkiksi muu palautusliike), matkailija leimauttaa ostamistaan tavaroista saamansa tositteen siinä tullitoimipaikassa, josta hän poistuu EU:n alueelta.  Matkailija lähettää tai muulla tavalla toimittaa Tullin leimalla varustetun tositteen myyjälle tai sille, joka palauttaa veron. Jos matkailija ei poistu EU:sta suoraan Suomesta vaan matkustaa toisen EU-maan kautta, matkailijan on pyydettävä leima siitä tullitoimipaikasta, jonka kautta hän poistuu EU:n alueelta.

Tullitoimipaikassa matkailija esittää passinsa, tavaran ja tositteen tulliviranomaisen tarkastettavaksi. Tulliviranomainen vertaa, että passinhaltija on sama henkilö kuin se, joka on merkitty ostajaksi myyntitositteeseen ja että tosite on kohdassa 5.2 selostetun mukainen. Lisäksi tulliviranomainen vertaa ja tarkistaa, että tavarat ovat samat kuin mitkä on merkitty tositteeseen ja 40 euron raja-arvo täyttyy. Tulliviranomainen tarkistaa myös, että tavara viedään käyttämättömänä ja että sinetti on ehjä. Lisäksi tarkistetaan tavaroiden poistumisen määräaika.

Myös siinä tapauksessa, jossa matkailijan on tehtävä tavaroista vienti-ilmoitus tulliviranomaiselle, myyntiä pidetään matkailijamyyntinä, jos arvonlisäverolain matkailijamyyntisäännöksen 70 b §:n ja arvonlisäveroasetuksen 8 §:n edellytykset täyttyvät. Tullin poistumistodiste tapahtuneesta kaupallisesta viennistä ei ole arvonlisäveroasetuksen edellyttämä näyttö siitä, että tavarat on viety EU:n ulkopuolelle vaan myös tässä tapauksessa tulliviranomainen leimaa myyjän antaman myyntitositteen näytöksi siitä, että tavara on poistunut EU:n alueelta. Asiasta on annettu Tullin asiakastiedote 31.8.2012 Matkailijakin voi joutua tekemään vienti-ilmoituksen (tulli.fi).

Kaikilla Tullin toimipaikoilla ei ole asiakaspalvelua. Tämän vuoksi matkailijan on hyvä etukäteen varmistaa, onko siinä Tullin toimipaikassa, josta matkailija poistuu EU:sta, asiakaspalvelua, jotta hän saa tarvittavat Tullin leimat myyntitositteisiin. Tarvittaessa palvelun voi tilata etukäteen. Tiedot Tullin toimipaikkojen asiakaspalvelusta löytyvät osoitteesta http://tulli.fi/tietoa-tullista/yhteystiedot/asiakaspalvelua-tarjoavat-tullitoimipaikat. Lisätietoja ajanvarauspalvelusta ja yhteystiedot osoitteessa http://tulli.fi/tietoa-tullista/yhteystiedot/ajanvarauspalvelu.

Jos tilanteessa, jossa matkailija poistuu EU:n alueelta käy ilmi puutteita tavaroissa tai myyntitositteessa tulliviranomainen voi leimata myyntitositteen punaisella leimalla. Leimassa oleva teksti kertoo mitkä havainnot tulliviranomainen on tehnyt. Tilanteessa, jossa leiman perustella voidaan todeta, että matkailijamyynnin edellytykset eivät täyty, myyjä ei voi kirjata myyntitositetta verottomaan myyntiin.

Yleisimmät tilanteet, jolloin myyjä ei voi kirjata myyntiä verottomaan myyntiin

 • tavaraa ei ole esitetty tulliviranomaiselle poistuttaessa EU:sta
 • tavaraa on käytetty ennen EU:sta poistumista
 • tavara on luovutettu ostajalle verottomana
 • tavaran esittää tulliviranomaiselle muu henkilö kuin se, joka myyntitositteeseen on merkitty ostajaksi ja jonka passiin on viitattu.

Esimerkiksi leimalla, jossa todetaan, että sinetöinnissä on puutteita, on tarkoitus ohjata myyjää tulevia myyntejä varten. Koska Tulli kuitenkin todisti viennin, myyjä saa kirjata sen verottomaan myyntiin.

 

6.2 Menettely kun palautuksen maksaa toimiluvan saanut käteispalautusliike

Kun matkailija poistuu Suomesta EU:n ulkopuolelle hän esittää esimerkiksi satamassa tai lentoaseman lähtöhallissa sijaitsevassa käteispalautusliikkeen toimipisteessä passinsa, tavaran ja myynnistä annetun tositteen. Palautusliike vertaa, että passinhaltija on sama henkilö kuin se, joka on merkitty ostajaksi tositteeseen. Lisäksi tarkistetaan, että tavara on sama kuin mikä on merkitty lomakkeeseen ja että tavara viedään käyttämättömänä ja että sinetti on ehjä. Palautusliike maksaa matkailijalle takaisin tavaran ostohintaan sisältyneen veron osuuden, josta se on vähentänyt perimänsä palkkion.

Jos paikassa, jossa ostaja poistuu EU:n alueelta, ei ole käteispalautusliikkeen toimipistettä tai se ei ole auki, matkailijan leimauttaa myynnistä annetun tositteen tullissa, kun hän poistuu EU:n alueelta. Tulliviranomainen tarkistaa matkailijan passin, tavaran ja tositteen.

7 Osto suomalaisesta verkkokaupasta

Matkailijamyyntimenettelyä voidaan soveltaa Manner-Suomessa tapahtuvaan postimyyntiin.

Postimyyntiyrityksen/verkkokaupan on oltava arvonlisäverovelvollinen Suomessa. Myyjän on tiedettävä, että myynti on matkailijamyynti. Kun ostaja tekee tilauksen esimerkiksi nettikaupassa, hänen on toimitettava skannattu kuva passistaan myyjälle. Passista tai muista asiakirjoista on käytävä ilmi, että ostajan kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka on EU:n tai Norjan ulkopuolella eikä hän oleskele EU-maassa tai Norjassa jatkuvasti.

Myyjä lähettää sinetöidyt tavarat sovittuun noutopaikkaan Suomessa ja liittää matkailijamyynnissä vaadittavat tiedot sisältävän myyntitositteen mukaan pakettiin. Paketin noutopaikka voi olla esimerkiksi paketin kuljettaneen yrityksen toimipiste tai postin palvelupiste. Matkailijan noutaessa paketin, noutopaikan henkilökunta tarkistaa noutajan henkilöllisyyden passista.

Matkailijan lähtiessä Suomesta EU:n ulkopuolelle Suomen Tulli tarkistaa, että tavara on sinetöity ja käyttämätön. Samalla Tulli todentaa, että tositteeseen liitetty passin kopio ja matkailijan passi vastaavat toisiaan.

8 Myynti lentoasemalla

Matkailijamyynti lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa tapahtuu siellä sijaitsevasta niin sanottujen verottomien tavaroiden myymälästä. Verottomien tavaroiden myymälät ovat tullikoodeksin (952/2013) 240 artiklassa tarkoitettuja tullivarastoja tai arvonlisäverolain 72 j §:ssä tarkoitettuja varastoja. Myytävät tavarat ovat siten edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettujen varastointimenettelyjen alaisia.

 • Arvonlisäverotonta on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueen ulkopuolelle.
 • Arvonlisäverollista on matkatavaroissa mukaan otettavien tavaroiden myynti matkustajalle, joka matkustaa EU:n veroalueella toiseen EU-maahan.

Jos matkustajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Norjassa, verotta myytävien tuotteiden valikoimaa on rajoitettu. Henkilölle voidaan lentokentällä sijaitsevasta myymälästä myydä ilman arvonlisäveroa vain alkoholijuomia, tupakkavalmisteita, suklaa- ja makeistuotteita, hajusteita, kosmeettisia aineita ja toalettivalmisteita.

Selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat EU:n ulkopuolelle katsotaan ostajan esittämä ulkomaan lennon tarkastuskortti. Lisäksi myyjän on laadittava myynnistä tosite, jossa on oltava seuraavat tiedot:

 1. ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka
 2. lennonnumero
 3. myyjän nimi ja Y-tunnus
 4. tavaroiden määrä ja laji
 5. tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä ja
 6. tavaroista maksettu hinta.

9 Myynti matkailijoille, joiden kotipaikka on Norjassa

Vaikka Norja ei olekaan EU-maa, on verottomalle myynnille rajoituksia myös silloin, kun matkailijan kotipaikka on Norjassa. Henkilölle, jonka kotipaikka on Norjassa, voidaan myydä tavaraa matkailijamyyntinä vain silloin, kun henkilö vie tavara välittömästi myyntiin liittyen matkatavarana Norjaan ja maksaa siellä arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä. Myynti on verollinen kunnes matkailija esittää selvityksen (norjalainen tullauspäätös) siitä, että vero on maksettu Norjassa. Saatuaan selvityksen, myyjä voi kirjata myynnin verottomaksi ja palauttaa veron matkailijalle. Edellytyksenä on lisäksi, että tavaran tai tavanmukaisesti kokonaisuuden muodostavan tavararyhmän myyntihinta ilman veroa on vähintään 170 euroa.


Päivi Taipalus
johtava veroasiantuntija

Iris Kavonius
ylitarkastaja

Ohje venäjäksi: Безналоговая продажа товаров и услуг туристам, посещающим Финляндию

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2015