Taide-esineiden välityksen ja edelleenmyynnin arvonlisäverotuksesta 1.1.2003 alkaen

Antopäivä
16.12.2002
Diaarinumero
3225/40/2002
Voimassaolo
- 28.8.2017
Valtuutussäännös
VerohallintoL (1557/95) 2 § 2 mom.

Ohje on päivitettävänä.

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan ja siihen liittyvän alarajahuojennuksen euromääräiset rajat nousevat 1.1.2016. Tässä ohjeessa on vanhat euromääräiset rajat. Verovelvollisuuden alaraja nousee 10 000 euroon ja verovelvollisuuden alarajaan liittyvän veronhuojennuksen yläraja 30 000 euroon. Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäveron alarajahuojennus.

Arvonlisäveron verokannat nousevat 1.1.2013.  Tässä ohjeessa on vanhat verokannat. Uudet verokannat ovat 24 % (yleinen verokanta), 14 % ja 10 % (alennetut verokannat). Lisätietoa ohjeessa Arvonlisäverokantojen muutos 1.1.2013.

1.Mikä muuttuu 1.1.2003 alkaen?

Tekijän valmistamansa taide-esineen myynti sekä tekijän omistaman taide-esineen  välitys ja maahantuonti on verotonta 31.12.2002 saakka. Näiden verovapaus poistuu 1.1.2003 alkaen.

Taide-esineen ensimyyntiin sovelletaan 1.1.2003 alkaen 8 %:n verokantaa. Taide-esineen edelleenmyynnin verokanta säilyy ennallaan 22 %:na. Kaikkien taide-esineiden välityspalvelun myyntiin sovelletaan jatkossa yleistä 22 %:n verokantaa.

Taide-esineen maahantuontiin sovelletaan ensi vuoden alusta aina 8 %:n verokantaa, joten muiden kuin tekijän omistamien taide-esineiden maahantuonnissa verokanta alenee 22 %:sta 8 %:iin.

Taide-esineen yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa, kun osto tapahtuu toisesta EU-maasta suoraan tekijältä tai hänen oikeudenomistajaltaan tai muulta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä. Jos osto tapahtuu toisesta EU-maasta verovelvolliselta jälleenmyyjältä, yhteisöhankinnasta suoritettava vero on 22 %  veron perusteesta.

Taide-esineen käsite määritellään AVL 79c §:ssä. Taide-esineen määritelmä laajenee siten, että taide-esineeksi katsotaan myös taiteilijan ottamat ja vedostamat tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, joiden määrä on rajoitettu enintään kolmeenkymmeneen.

Verovelvollinen jälleenmyyjä voi soveltaa halutessaan marginaaliverotusmenettelyä silloin, kun hän myy verollisena edelleen taide-esineen, jonka hän on ostanut verotta tai tuonut maahan verollisena. Menettelyn soveltamisala laajenee 1.1.2003 alkaen siten, että se koskee myös alennetulla 8 %:n verokannalla tapahtuvia taide-esineen ostoja kotimaasta sekä taide-esineen yhteisöhankintoja muista EU-maista suoraan tekijältä tai hänen oikeudenomistajaltaan tai muulta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä.

2.Taide-esineen myynti

Taide-esineen myynnin arvonlisäverokohtelu riippuu siitä, onko kysymyksessä taide-esineen

 • myynti myyjän omissa nimissä ja omaan lukuun,
 • välitys toisen nimissä ja lukuun vai
 • myynti omissa nimissä toisen lukuun (=komissiokauppa).

Rajanveto siitä, milloin on kysymyksessä komissiokauppa ja milloin myynti päämiehen nimissä ja lukuun eli välitystoiminta, ei ole ennen lain muutostakaan ollut aina selvä. Tulkintatilanteessa ratkaisevana pidetään sitä, millaisen sopimuksen jälleenmyyjä ja päämies (esim. taide-esineen omistaja tai tekijä) ovat keskenään tehneet. Jos toimeksiantosopimuksesta ei käy ilmi toimeksiannon luonne, tulkinta joudutaan perustamaan muihin ulkoisiin tunnusmerkkeihin, kuten miten toiminta on järjestetty, kenen nimissä myynti tapahtuu ja kuka on myyntitositteen mukaan myyjä.

Jälleenmyyjä voi toimia joko omissa nimissään tai välittäjänä riippuen siitä, millaiset sopimukset hänellä on päämiesten kanssa. Omissa nimissään tapahtuvassa taide-esineiden verollisessa  edelleenmyynnissä jälleenmyyjä voi myyntikohtaisesti valita, soveltaako hän marginaaliverotusmenettelyä vai arvonlisäverolain yleisiä säännöksiä.

2.1 Myynti myyjän omissa nimissä ja omaan lukuun

Taide-esineen myynti myyjän nimissä ja lukuun on kysymyksessä silloin, kun taiteilija itse myy valmistamansa taide-esineen 8 %:n verokannalla.

Jälleenmyyjä voi myös ostaa taide-esineitä vaihto-omaisuudekseen ja myydä niitä edelleen liiketoiminnan muodossa. Silloin kun jälleenmyyjä omissa nimissään myy ostamansa taide-esineen asiakkaalle, myyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa.

Jälleenmyyjä voi soveltaa taide-esineen myyntiin tällöin joko lain yleisiä säännöksiä tai marginaaliverotusmenettelyä.

Jos jälleenmyyjä soveltaa lain yleisiä säännöksiä, taide-esineen myynti kotimaahan on normaalisti verollista. Myyntilaskuun merkitään vero, jos ostaja on toinen verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. Ostajalla on yleinen vähennysoikeus. Taide-esineen myynti esim. yhteisömyyntinä toiseen EU-maahan tai vientimyyntinä EU:n ulkopuolelle on verotonta. Näistä voi lukea tarkemmin sivuilta Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa ja Vientikaupan arvonlisäverotus.

Arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan verottomia taide-esineen ostoja tai taide-esineen ostoja ei-verovelvollisilta ei voi vähentää. Taide-esineen ostohintaan sisältyvä 22 %:n vero sekä yhteisöhankinnasta suoritettava 22 %:n vero vähennetään yleisten ajallista kohdistamista koskevien säännösten mukaan. Taide-esineen ostoon kotimaasta, yhteisöhankintaan toisesta EU-maasta sekä maahantuontiin muusta kuin EU-maasta sisältyvä 8 %:n vero vähennetään vasta taide-esineen myyntikuukautena.

Marginaaliverotusmenettelystä tarkemmin ohjeen kohdassa 4.

2.2 Välitys

Välitystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välittäjä myy tavaroita ja palveluja toisen nimissä ja lukuun. Välittäjä ei esiinny asiakkaaseen nähden myyjänä, vaan hän toimii selkeästi päämiehensä nimissä tämän asiamiehenä tai edustajana. Välittäjä ei osta välitettäviä tavaroita ja palveluja itselleen. Toimeksiantosopimuksen merkitys korostuu toiminnan luonteen arvioinnissa.

Taide-esineen ensimyynnissä myyjänä on tällöin taide-esineen tekijä. Myynti asiakkaalle tapahtuu 8 %:n verokannalla, jos myyjänä oleva kuvataiteilija on arvonlisäverovelvollinen. Jos kuvataiteilija ei ole arvonlisäverovelvollinen, myynti on veroton.

Välittäjä myy kuvataiteilijalle/päämiehelle välityspalvelun. Välittäjä suorittaa arvonlisäveron välityspalkkiostaan. Vaikka välittäjä voi periä  kuvataiteilijan/päämiehen puolesta taide-esineen myyntihinnan asiakkaalta ja tilittää sen päämiehelle, kyse ei ole välittäjän omasta myynnistä.

Myyntitositteeseen merkitään myytävän hyödykkeen veroton myyntihinta ja myynnistä suoritettavan veron määrä verokannoittain, jos ostaja on toinen verovelvollinen tai oikeushenkilö, joka ei ole verovelvollinen. Jos välittäjä perii taide-esineen ensimyynnissä myyntihinnan asiakkaalta verovelvollisen kuvataiteilijan puolesta, myyntitositteessa tulee eritellä taide-esineen veroton hinta ja siitä suoritettava 8 %:n vero. Erittelyä ei tarvitse tehdä, jos ostaja on kuluttaja.

Jos välittäjä perii oman välityspalkkionsa taiteilijalta tilittäessään taulun hintaa hänelle, välityspalkkioon sisältyvän arvonlisäveron tulee näkyä tilityksessä.

Esimerkki:

Esimerkki tilityksestä verovelvolliselle taiteilijalle:  
Taulun myyntihinta (sis. alv 8 %) 2 000 €
- Välityspalkkion veroton hinta + vero = 573,77 + 126,23 =  - 700 €
Taiteilijalle tilitettävä osuus   1 300 €

Välittäjän välityspalkkiosta suoritettava vero on esimerkissä 126,23 €.  Verovelvollisen taiteilijan taide-esineen myynnistä suoritettava vero on 8/108 x 2 000 € = 148,15 €. Taiteilija saa vähentää välityspalkkioon sisältyvän veron 126,23 e.

Välityspalvelun myyntiin ei voi soveltaa marginaaliverotusmenettelyä.

Välityspalvelun myynti on veroton, kun sen myyntimaa ei ole Suomi. Välityspalvelun myyntimaasta voi lukea tarkemmin sivulta Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa.

2.3 Myynti myyjän nimissä toisen lukuun eli komissiokauppa

Komissiokaupassa asiamies myy tuotteita omissa nimissään päämiehen lukuun. Asiamies myy päämiehen omistamia tuotteita. Omistusoikeus siirtyy omistajalta suoraan lopulliselle ostajalle. Asiamies esiintyy ostajaan nähden myyjänä. Toimeksiantosopimuksen merkitys korostuu toiminnan luonteen arvioinnissa.

Komissiokaupassa katsotaan tapahtuvan arvonlisäverotuksessa kaksi perättäistä myyntiä (AVL 19.1 §). Päämiehen katsotaan myyvän tuotteen asiamiehelle ja asiamiehen ostajalle.

Komissiokaupassa taide-esineen edelleenmyyntiin sovelletaan 22 %:n verokantaa. Kuvataiteilijan valmistamansa taide-esineen myyntiin komissiokauppiaalle sovelletaan 8 %:n verokantaa.

Kun komissiokaupan muodossa toimiva jälleenmyyjä toimii arvonlisäverolain yleisten sääntöjen mukaan, hän suorittaa arvonlisäveron taide-esineen myynnistä kotimaassa ja saa vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy verovelvolliselle päämiehelle tilitettyyn hintaan.

Esimerkki:

Jälleenmyyjä merkitsee myyntilaskuun taide-esineen verottoman hinnan, veron ja verollisen myyntihinnan, esim. seuraavasti:

Taulu, tekijä O.Onnela 1 475,41 €
+ alv 22 %        324,59 €
Verollinen hinta 1 800,00 €.

Jälleenmyyjän myynnistä suoritettava vero on 324,59 €. Veroerittelyä ei tarvitse tehdä, jos ostaja on kuluttaja.

Ostotositteesta on ilmettävä ostoon sisältyvä vero. Jos jälleenmyyjä itse tekee taiteilijan puolesta tämän myyntitositteen, on tositteesta ilmettävä säädettyjen myyntitositemerkintöjen lisäksi tilitettävään hintaan sisältyvä veron määrä. Esimerkiksi:

Taulu, hinta ilman alv  1 203,70 €
+ alv 8 %            96,30 €
Taiteilijalle tilitettävä verollinen hinta 1 300,00 €
Jälleenmyyjä ilmoittaa ostoon sisältyvän veron 96,30 euroa myyntikuukautena vähennettävänä verona. Taiteilija ilmoittaa myynnistä suoritettavana verona 96,30 euroa.

Taide-esineen myynti jälleenmyyjän nimissä kuvataiteilijan lukuun yhteisömyyntinä Suomesta toiseen EU-maahan tai vientimyyntinä Suomesta EU:n ulkopuolelle on verotonta myyntiä. Kuvataiteilijan myynti jälleenmyyjälle on tällöin verollista kotimaassa tapahtuvaa myyntiä.

Esimerkki:

Jälleenmyyjä myy kuvataiteilijan lukuun maalauksen saksalaiselle taidegallerialle. Maalaus kuljetetaan Suomesta Saksaan jälleenmyyjän toimesta. Jälleenmyyjä merkitsee myyntilaskuun oman ja saksalaisen ostajan alv-numerot.

Taulun myyntihinta ilman arvonlisäveroa on 10 000 euroa. Jälleenmyyjä tilittää kuvataiteilijalle maalauksesta 8 000 euroa.

Kyseessä on jälleenmyyjän yhteisömyynti, joka on veroton. Kuvataiteilijalle maalauksen myynti on verollista myyntiä. Suoritettavan veron määrä on 8/108 x 8 000 euroa = 592,59 euroa.

Jälleenmyyjä saa käsitellä vähennettävänä verona ostoon sisältyvän veron eli 592,59 euroa. Ostoon sisältyvä vero tulee eritellä tilityksessä kuvataiteilijalle.

Jälleenmyyjä voi muutoin toimia samoin kuin edellä ohjeen kohdassa 2.1 on todettu soveltaessaan lain yleisiä säännöksiä. Halutessaan hän voi soveltaa verolliseen edelleenmyyntiin myös marginaaliverotusmenettelyä, ks. ohjeen kohta 4.

3.Muu kuin taide-esineen myynti

Arvonlisäverolain mukaan veroa suoritetaan mm. näyttelytilan käyttöoikeuden tilapäisluonteisesta luovutuksesta (AVL 29.1 § 4 kohta). Näyttelytilan vuokraan sovelletaan yleistä 22 %:n verokantaa.

Yleishyödyllisen yhteisön saama näyttelytilan vuokratulo voi olla veroton, jos vuokratulo on yhteisölle tuloverotuksessa verotettavaa kiinteistötuloa eikä yhteisö ole hakeutunut AVL 12 §:n mukaan verovelvolliseksi.

Suomessa sijaitsevan näyttelytilan vuokra on verollinen, vaikka vuokraaja olisi esim. ulkomaalainen taiteilija.

Taidenäyttelyn pääsymaksuihin sovelletaan alennettua 8 %:n verokantaa.

Taidenäyttelyn pääsymaksu voi kuitenkin olla veroton, jos taidenäyttelyn pitäjä ei ole harjoittamastaan toiminnasta arvonlisäverovelvollinen. Esimerkiksi taidemuseotoiminta voi olla verotonta toimintaa, jos suurin osa taidemuseon toiminnasta rahoitetaan julkisin varoin. Toimintaa ei katsota tällöin harjoitettavan liiketoiminnan muodossa.

Kehystystöiden, taiteilijatarvikkeiden ja julisteiden myynnistä suoritetaan arvonlisäveroa 22 %:n verokannan mukaan.

Kun taideteos myydään kehystettynä, myös kehysten myyntiin sovelletaan samaa verokantaa kuin itse taideteoksen myyntiin. Jos myyjänä on jälleenmyyjä, kehystetyn taideteoksen myynnin verokanta on 22 % ja jos myyjänä on taiteilija, verokanta on 8 %. Silloin kun asiakas ostaa kehystämättömän taideteoksen ja kehystyttää sen ostopaikasta, kehykset ja kehystystyö myydään 22 %:n verokannalla.

4.Marginaaliverotusmenettely

Kun verovelvollinen jälleenmyyjä myy verollisena edelleen verotta ostettuja käytettyjä tavaroita taikka taide-, keräily- tai antiikkiesineitä, hän voi soveltaa tietyissä tilanteissa marginaaliverotusmenettelyä. Myös 8 %:n verolla tapahtuvan taide-esineen oston ja yhteisöhankinnan saa vähentää 1.1.2003 alkaen voittomarginaalia laskettaessa. Taide-esineen (sekä keräily- ja antiikkiesineen) verollisen maahantuonnin on jo aiemmin voinut vähentää voittomarginaalista.

Taide-esineitä edelleenmyytäessä marginaaliverotusmenettelyn kohteena voivat olla vain arvonlisäverolaissa (AVL 79c §) määritellyt taide-esineet.

Kun jälleenmyyjä myy taide-esineen marginaaliverotusmenettelyä käyttäen, hän tilittää veron taide-esineen voittomarginaalista. Voittomarginaali lasketaan siten, että taide-esineen myyntihinnasta vähennetään sen verollinen tai veroton ostohinta taikka yhteisöhankinnan tai maahantuonnin veron peruste lisättynä siitä suoritettavalla 8 %:n verolla. Taide-esineen myynnistä suoritettava vero on tällöin 22 % voittomarginaalista ilman veron osuutta.

Esimerkki:
  Taide-esineen myyntihinta, sis. veron 22 % 1 800 €
  Taide-esineen ostohinta, sis. veron 8 % 1 300 €
  Voittomarginaali, sis. veron    500 €

Veron peruste on voittomarginaali ilman veroa eli 500 € - (22/122 x 500 €) = 409,84 €. Suoritettavan veron määrä on 22 % 409,84 €:sta = 90,16 €.

Vero voidaan laskea myös kertoimella 22/122 eli esimerkissä 22/122 x 500 €  = 90,16 €.

Jälleenmyyjä tekee myyntitositteeseen marginaaliverotusmenettelyä käyttäessään merkinnän ”marginaaliverotus, ei sisällä vähennettävää veroa”. Myyntitositteeseen ei saa merkitä veron määrää näkyviin. Siinä ei saa olla myöskään voittomarginaalista laskettua veron määrää näkyvissä.

Jälleenmyyjä voi soveltaa joko tavarakohtaista menettelyä, jolloin voittomarginaali ja vero lasketaan kunkin myynnin osalta erikseen tai yksinkertaistettua menettelyä, jolloin vero lasketaan kalenterikuukausittain menettelyyn oikeuttavien myyntien ja ostojen yhteismäärän erotuksesta eli voittomarginaalista ilman veron osuutta.

Taide-esineen jälleenmyyjä saa vähentää voittomarginaalia laskettaessa 1.1.2003 alkaen:

 1. taide-esineen verottoman oston AVL 79 f §:n mukaisissa tilanteissa; verottomuuden perusteen on ilmettävä ostotositteesta. AVL 79 f §:ssä tarkoitettuja verottomia ostoja ovat esimerkiksi ostot
  • yksityishenkilöltä
  • ei-verovelvolliselta yhdistykseltä, säätiöltä ym.
  • ei-verovelvolliselta konkurssipesältä
  • ei-verovelvolliselta kuolinpesältä
  • ei-verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta, jonka liikevaihto on alle
   8 500 euroa, esim. kuvataiteilijalta
  • arvonlisäverottoman toiminnan harjoittajalta, esim. pankilta
  • verovelvolliselta silloin kun taide-esineen myynti on verotonta siksi, ettei sen ostoa ole saanut vähentää, esim. ostosta on ollut vähennysrajoitus  (AVL 61 §)
  • liiketoimintakaupassa (AVL 62 §) tapahtuvan verottoman oston, jos myyjä on soveltanut taide-esineen myyntiin marginaaliverotusmenettelyä eikä ole erikseen vähentänyt taide-esineen ostosta, yhteisöhankinnasta tai maahantuonnista suoritettavaa 8 %:n veroa 
  • toiselta verovelvolliselta jälleenmyyjältä, joka on soveltanut myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä ja tämä ilmenee ostotositteesta;
 2. taide-esineen verollisen oston 8 %:n verolla kotimaasta tekijältä tai hänen oikeudenomistajaltaan taikka muulta verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä, joka satunnaisesti myy taide-esineen (AVL 79g § ja 79j §);
 3. taide-esineen oston EU:n ulkopuolelta; voittomarginaalista vähennettävä määrä on tullauspäätöksestä ilmenevä  maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja siitä suoritettava 8 %:n arvonlisävero (AVL 79g § ja AVL 79j §) sekä
 4. taide-esineen yhteisöhankinnan eli oston toisesta EU-maasta verovelvolliselta taiteilijalta tai hänen oikeudenomistajaltaan tai muulta verovelvolliselta elinkeinonharjoittajalta kuin verovelvolliselta jälleenmyyjältä; voittomarginaalista vähennettävä määrä on yhteisöhankinnan veron peruste ja siitä suoritettava 8 %:n arvonlisävero (AVL 79g § ja AVL 79j §). Yhteisöhankinnan veron peruste on ostotilanteessa vastike ilman veron osuutta eli veroton ostohinta. Yhteisöhankintana pidettävän taide-esineen siirron veron peruste on sama kuin otettaessa tavara omaan käyttöön.

Jos jälleenmyyjä soveltaa taide-esineen ostoon  a myyntiin marginaaliverotusmenettelyä, taide-esineen ostohintaan sisältyvää veroa ja maahantuonnista tai yhteisöhankinnasta suoritettavaa 8 %:n veroa ei saa erikseen ilmoittaa vähennettävänä verona (AVL 115 §).

Jos taide-esineen edelleenmyyntiin sovelletaan marginaaliverotusmenettelyä, seuraavalla ostajalla ei ole vähennysoikeutta.

Muut kuin marginaaliverotusmenettelyä käyttäen tapahtuneet myynnit ja ostot ja niiden arvonlisävero käsitellään arvonlisäverolain yleisten säännösten mukaan.

Lisätietoja marginaaliverotusmenettelystä löytyy sivulta Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus. Liitteenä on esimerkki marginaaliverotusmenettelyä soveltavan jälleenmyyjän alv-laskelmasta.

5.Muutos ajalliseen kohdistamiseen

Kun jälleenmyyjä soveltaa taide-esineen myyntiin lain yleisiä säännöksiä eikä marginaaliverotusmenettelyä, maahantuonnissa suoritettava 8 %:n vero ilmoitetaan vähennettävänä verona vasta taide-esineen myyntikuukautena (AVL 140.3 §). Sama koskee 1.1.2003 alkaen myös taide-esineen ostoon sisältyvää 8 %:n veroa ja yhteisöhankinnasta suoritettavaa 8 %:n veroa.

Esimerkki:

Jälleenmyyjä ostaa maaliskuussa 2003 verovelvolliselta teollisuusyritykseltä taulun, joka on ollut yrityksen toimitusjohtajan huoneen seinällä 7  vuotta. Taulun ostohinta on 1 000 euroa ja se sisältää 8 %:n arvonlisäveron 74,07 euroa (8/108 x 1 000 € = 74,07 €). Jälleenmyyjä myy taulun 1 500 eurolla kotimaahan elokuussa 2003.

Jälleenmyyjä ostaa Virosta taiteilijalta taulun käteisellä toukokuussa 2003 1 000 eurolla. Kyse on jälleenmyyjän maahantuonnista, josta tulli perii maahantuonnissa arvonlisäveron. Jos maahantuonnin arvonlisäveron peruste on 1 050 euroa, arvonlisävero on 8 % 1 050 eurosta eli 84 euroa. Taulu myydään kotimaahan elokuussa 2003 1 300 eurolla.

 Elokuulle 2003 ilmoitetaan:

Myynnistä suoritettavana 22 % verona:  
22/122 x (1 500 € + 1 300 €) = 504,92 €
 Vähennettävänä verona:  
74,07 € + 84 € =  158,07 €

6.Arvonlisäverovelvolliseksi ilmoittautuminen

Jos taidevälittäjästä tulee arvonlisäverovelvollinen 1.1.2003 alkaen, hänen on oma-aloitteisesti ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi yritysmuodon mukaista Y-lomaketta käyttäen. Perustamisilmoituslomake tai muutos- ja lopettamisilmoituslomake (käytetään jos ilmoittautujalla on jo Y-tunnus) postitetaan täytettynä ennen verovelvollisuuden alkua osoitteeseen: PRH – Verohallinto, Yritystietojärjestelmä, PL 2000, 00231 Helsinki. Y-lomakkeita ja niiden täyttöohjeita saa mm. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ:n verkkosivuilta www.ytj.fi sekä Verohallinnon, Patentti- ja rekisterihallituksen tai TE-keskuksen toimipisteistä.

7.Voimaantulosäännökset

Lainmuutokset tulevat voimaan 1.1.2003.

Tekijän valmistamansa taide-esineen myynti on verollista, jos taide-esine toimitetaan ostajalle 1.1.2003 tai sen jälkeen. Myynti on verotonta, jos tekijän omistama taide-esine on  toimitettu ostajalle vuoden 2002 loppuun mennessä, vaikka maksu tai osa siitä saadaan vasta vuonna 2003. Jos taiteilija saa vuonna 2002 ennakkomaksua 1.1.2003 tai sen jälkeen toimitetusta taide-esineestä, ennakkomaksu on arvonlisäveroton.

Tekijän omistaman taide-esineen välityspalvelun myynnistä on suoritettava arvonlisäveroa, jos välityspalvelu on suoritettu 1.1.2003 tai sen jälkeen. Jos välitettävän taide-esineen kauppa solmitaan sitovasti vuoden 2002 puolella eli oikeus välityspalkkion veloittamiseen on syntynyt vuonna 2002, saatu välityspalkkio on veroton. Jos välittäjä saa vuonna 2002 ennakkomaksua 1.1.2003 tai sen jälkeen tapahtuvasta välityspalvelusta, ennakkomaksu on arvonlisäveroton.

Esimerkki 1:

Taiteilijan omistamien taulujen taidenäyttely pidetään 15.12.2002 – 15.1.2003. Taulu myydään ostajana olevalle taidegallerialle 20.12.2002 ja toimitetaan asiakkaalle 16.1.2003. Taulu maksetaan kokonaisuudessaan 20.12.2002. Taiteilija ja välittäjä  ilmoittautuvat arvonlisäverovelvolliseksi 1.1.2003 alkaen. Välittäjä perii välityspalkkionsa tilittäessään taulun hintaa taiteilijalle 30.12.2002. 

Koska taulu on maksettu kokonaisuudessaan vuonna 2002, saatu myyntitulo on taiteilijalle arvonlisäveroton. Tällöin ei ole merkitystä sillä että taulu on toimitettu asiakkaalle vuonna 2003.
 
Välittäjälle on syntynyt oikeus välityspalkkion veloittamiseen vuonna 2002 ja hän on saanut välityspalkkion kokonaan vuonna 2002, joten saatu välityspalkkio on välittäjälle arvonlisäveroton

Jos välittäjä laatii myyntitositteen myyjän puolesta, on asiakkaalle annettavassa myyntitositteessa oltava merkintä myynnin verottomuudesta, esim. ”Arvonlisäveroton myynti, taulu maksettu kokonaan 20.12.2002”.

Välityspalkkiota koskevassa tositteessa on oltava merkintä  välityspalkkion verottomuudesta ja verottomuuden peruste. Välityspalkkion osalta merkintä voi olla esim. ”Arvonlisäveroton myynti, oikeus välityspalkkioon syntynyt  20.12.2002”.

Jälleenmyyjä ostaa maaliskuussa 2003 verovelvolliselta teollisuusyritykseltä taulun, joka on ollut yrityksen toimitusjohtajan huoneen seinällä 7  vuotta. Taulun ostohinta on 1 000 euroa ja se sisältää 8 %:n arvonlisäveron 74,07 euroa (8/108 x 1 000 € = 74,07 €). Jälleenmyyjä myy taulun 1 500 eurolla kotimaahan elokuussa 2003.

Jälleenmyyjä ostaa Virosta taiteilijalta taulun käteisellä toukokuussa 2003 1 000 eurolla. Kyse on jälleenmyyjän maahantuonnista, josta tulli perii maahantuonnissa arvonlisäveron. Jos maahantuonnin arvonlisäveron peruste on 1 050 euroa, arvonlisävero on 8 % 1 050 eurosta eli 84 euroa. Taulu myydään kotimaahan elokuussa 2003 1 300 eurolla.

 Elokuulle 2003 ilmoitetaan:

Myynnistä suoritettavana 22 % verona:  
22/122 x (1 500 € + 1 300 €) = 504,92 €
Vähennettävänä verona:  
74,07 € + 84 € =  158,07 €

Esimerkki 2: Taidevälittäjä on myynyt kuvataiteilijan omistaman taulun kuluttajalle taiteilijan nimissä ja lukuun marraskuussa 2002, jolloin taulu on luovutettu ostajalle. Asiakas maksaa taulun välittäjälle osamaksulla kerran kuussa vuoden ajan. Välittäjä tilittää maksut kuukausittain taiteilijalle välityspalkkionsa vähentäen. Taiteilija ja välittäjä ilmoittautuvat arvonlisäverovelvollisiksi 1.1.2003 alkaen. Onko taulun myynti ja välityspalvelun myynti verollista vai verotonta?

Taulun myynti on taiteilijalle arvonlisäverotonta myyntiä, koska taulu on luovutettu asiakkaalle marraskuussa 2002. Myös vuonna 2002 saadut osasuoritukset ovat arvonlisäverottomia. 
  
Välityspalvelun myynti on myös arvonlisäveroton, koska oikeus välityspalkkion saamiseen on syntynyt marraskuussa 2002. Myös vuonna 2003 saatu osuus välityspalkkiosta on veroton.

Taide-esineen yhteisöhankintaan sovelletaan 8 %:n verokantaa, kun myyjänä on tekijä tai hänen oikeudenomistajansa taikka satunnaisesti muu elinkeinonharjoittaja kuin verovelvollinen jälleenmyyjä, mikäli ostaja on vastaanottanut taide-esineen 1.1.2003 tai sen jälkeen.

EU:n ulkopuolelta maahantuodusta taide-esineestä suoritettava vero on 8 % maahantuonnin veron perusteesta, jos taide-esine on luovutettu tullivalvonnasta 1.1.2003 tai sen jälkeen. Tulli perii arvonlisäveron maahantuonnin yhteydessä ja tullivalvonnasta luovutuspäivä ilmenee tuontitavaran tullauspäätöksestä.

 Jos myynnin verokanta alenee 22 %:sta 8 %:iin, alennettua verokantaa sovelletaan jos tavara on luovutettu ostajalle 1.1.2003 tai sen jälkeen. Tällöin ennakkomaksujen verokanta määräytyy toimitusajankohdan verokannan mukaan. Signeerattujen ja numeroitujen taidevalokuvien myynnin verokanta on 22 %, jos taidevalokuva on toimitettu ostajalle vuoden 2002 aikana. Sama koskee muun elinkeinonharjoittajan kuin verovelvollisen jälleenmyyjän satunnaisesti myymää taide-esinettä. Muun elinkeinonharjoittajan kuin verovelvollisen jälleenmyyjän käyttöomaisuudeksi hankkiman taide-esineen myynti on kuitenkin veroton, jos taide-esine on hankittu ennen 1.6.1994 muuhun kuin vähennykseen oikeuttavaan käyttöön eikä taide-esineestä ole voitu tehdä vähennystä.

Marginaaliverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan niihin taide-esineisiin, jotka on toimitettu tai luovutettu tullivalvonnasta verovelvolliselle jälleenmyyjälle lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

Yksinkertaistetussa menettelyssä ostot kirjataan marginaaliverotettavien ostojen tilille sinä kuukautena, jona tavara on vastaanotettu (AVL 140.1 §). Siten esim. tammikuussa 2003 marginaaliverotettavien ostojen tilille kirjataan tammikuussa 2003 vastaanotettujen

 • taide-esineiden ostot 8 %:n verokannalla,
 • taide-esineiden yhteisöhankinnat toisista EU-maista taiteilijoilta ym. ja niiden ostohinnasta  suoritettava 8 %:n vero sekä
 • taide-esineiden maahantuonnin arvonlisäveron peruste ja siitä suoritettu 8 %:n vero sekä lisäksi
 • taide-esineiden verottomat ostot (AVL 79 f §).

Tavarakohtaisessa voittomarginaalin laskentamenettelyssä taide-esineen osto kirjataan tavarakohtaisten marginaaliverotettavien ostojen tilille vasta myyntikuukautena. Verovelvollinen jälleenmyyjä voi siten soveltaa tavarakohtaista marginaaliverotusmenettelyä 1.1.2003 tai sen jälkeen myös 8 %:n verolla tapahtuneiden taide-esineiden ostojen, maahantuontien ja yhteisöhankintojen verolliseen edelleenmyyntiin.

Jälleenmyyjä ei saa tehdä alkuvarastovähennystä  varastossa 1.1.2003 olevista tekijältä verotta hankituista taide-esineistä.

8.Ohjaus ja neuvonta

Tarkempia tietoja arvonlisäverotuksesta ja arvonlisäveromenettelystä löytyy mm. seuraavilta sivuilta, Arvonlisäverovelvollisen opas 2011 ja sekä Käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotusmenettely. Tiedotteita on saatavilla Verohallinnon toimipisteissä sekä verkkopalvelussa.

Verohallitus on antanut kuvataiteilijoiden arvonlisäverotusta koskevan ohjeen Kuvataiteilijoiden arvonlisäverotuksesta 1.1.2003 alkaen (22.10.2002 Dnro 2550/40/2002).

Verohallinnon valtakunnallinen palvelunumero 029 497 014 neuvoo arvonlisäverotukseen liittyvissä kysymyksissä.Jälleenmyyjä tai välittäjä voi myös pyytää verovirastolta kirjallista maksutonta ohjausta tai maksullista valituskelpoista ennakkoratkaisua omista arvonlisäverokysymyksistä. Myös keskusverolautakunnalta voi pyytää maksullista valituskelpoista ennakkoratkaisua arvonlisäverotukseen liittyvistä tulkintakysymyksistä.

Liite

Esimerkki taide-esineiden jälleenmyyjän alv-laskelmasta.

Esimerkki on maaliskuulta 2003. Jälleenmyyjä soveltaa marginaaliverotusmenettelyä.

Taide-esineiden jälleenmyyjä myy taide-esineitä omissa nimissään. Hän myy taide-esineitä joko komissiokaupan muodossa tai  vaihto-omaisuudeksi ostamiaan taide-esineitä. Jälleenmyyjä soveltaa myyntiinsä marginaaliverotusmenettelyä. Maaliskuussa 2003 hänellä on ollut seuraavat osto- ja myyntitapahtumat sekä muita vuosi- ym. kuluja:

 

Marg.ver. 
myynti

    Myynti 
ei EU-maa

My vero
22 %

Marg.ver.
ostot

Väh.vero

1. Taide-esineiden myynti marg.verolla Suomeen


30 000

       
2. Taide-esineiden myynti
marg.verolla Ruotsiin


4 000

       
3. Taide-esineen veroton
myynti Viroon
 


6 000

     
4. Taide-esineiden ostot kotimaasta 8 %:n verolla, sovell. marg.ver.menettelyä              


15 000

 
5. Taide-esineiden ostot verotta, AVL 79 f §, 
 sov. marg.ver.menettelyä           
     


8 000

 
6. Taide-esineiden maahantuonnit, alv-peruste
5 000, josta alv 400 (8 %), sovell.
marg.ver.menettelyä
     5 400

 
7. Taide-esineen yhteisöhankinta
jälleenmyyjältä Tanskasta, ostohinta 2 000,
josta alv 440 (22 %), ei sovellu marg.ver.menettely
       
440,00

8. Poistetaan Viroon myydyn taide-esineen ostohinta marginaaliverotettavista ostoista        


- 5 000

 
9. Taiteilijatarvikkeiden, kehysten ym. myynti verolla 2 000    


  360,66  

   
10. Taiteilijatarvikkeiden, kehysten, pakkausmateriaalin ym ostot 2 500        


450,82

11. Myyntihuoneiston verollinen
vuokra 2 200
       


396,72

12. Sähkö-, mainos- ym. laskut 2 600        

468,85

Yhteensä

34 000

6 000

360,66

23 400

1 756,39

Voittomarginaali  34 000 – 23 400 = 10 600

Voittomarginaalista suoritettava vero  22/122 x 10 600 = 1 911,48 €

Yhteisöhankinnasta suoritettava vero 22 % 2 000 €:sta = 440 €

Maaliskuun 2003 valvontailmoituksessa ilmoitetaan:

Kohta 201:  1 911,48  + 360,66  = 2 272,14  
Kohta 205:  440
Kohta 206:  1 756,39 
Kohta 208:  955,75    (=  2 272,14 + 440  - 1 756,39)
Kohta 209:  6 000
Kohta 211:  2 000