Valtiovarainministeriön asetuksen verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta soveltaminen ennen asetuksen voimaantuloa vireille pantuihin asioihin

Antopäivä
11.1.2007
Diaarinumero
2003/29/2006
Voimassaolo
Toistaiseksi
Valtuutussäännös
Verohallintolaki (1557/1995) 2 §

Tämä ohje täydentää ohjetta 2003/29/2006 Verohallinnon maksulliset suoritteet 2007 - 2009 VM:n asetuksesta verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta.

Valtiovarainministeriö on 28.12.2006 antanut asetuksen nro 1432/2006 verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksen voimaantulosäännöksen mukaan asetus tulee voimaan 1.1.2007 ja on voimassa 31.12.2009 saakka. Voimaantulosäännöksessä ei ole mainintaa asetuksen soveltamisesta ennen asetuksen voimaantuloa vireille pantuihin asioihin.

Hyvän hallinnon perusteiden mukaisesti (hallintolain 434/2003 2 luku) viranomaisen on huolehdittava siitä, että asiakas on selvillä asian vireillepanoon liittyvistä oleellisista seikoista (esim. asian käsittelykustannukset).

Asiakkaita on myös kohdeltava yhdenvertaisesti eikä maksun määrään saa vaikuttaa maksun perusteena olevan asian käsittelyaika viranomaisessa.

Näin ollen asiakkailta perittävät maksut määräytyvät asian vireillepanohetken mukaisesti. 

Maksuasetuksen soveltaminen

Valtionvarainministeriön maksuasetusta nro 1432/2006 sovelletaan vasta 1.1.2007 ja sen jälkeen vireille pantuihin asioihin.

Näin ollen ennen 1.1.2007 vireille pantujen asioiden hinnoittelussa sovelletaan asian vireillepanohetkenä voimassa olevaa maksuasetusta ja hinnoittelua.

Esimerkki: Asiakas on jättänyt ennakkoratkaisuhakemuksen 10.10.2006. Verovirasto antaa ratkaisun 10.1.2007. Asiakkaan maksu määräytyy 21.12.2004 annetun maksuasetuksen 1261/2004 mukaisesti.

 

Pääjohtaja   Jukka Tammi

Ylitarkastaja   Taito von Konow