Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arpajaisvero

Antopäivä
27.12.2011
Diaarinumero
939/420/2011
Voimassaolo
- 13.6.2017
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
12/420/2011, 13.1.2011

Ohjeessa on otettu huomioon arpajaisverolain muutos (16.12.2011/1315). 1.1.2012 voimaan tulevalla muutoksella korotetaan ja yhtenäistetään arpajaisverotusta siten, että yksinoikeudella toimeenpantujen arpajaisten verokanta on 12 prosenttia. Näin luovutaan totopelin alemmasta arpajaisveroasteesta. Ohjeeseen ei ole tullut muita muutoksia.

Yleistä arpajaisverosta

Arpajaisveroa suoritetaan valtiolle Suomessa toimeenpannuista arpajaisista. Arpajaisverovelvollinen on arpajaisten toimeenpanija. Jos toimeenpanijoita on useita, on kukin vastuussa veron koko määrästä.

Tuloverolain 85 §:ssä säädetään arpajaisvoittojen verovapaudesta voiton saajan tuloverotuksessa:

Arpajaisverolain 2 §:ssä tarkoitetuista tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto ei ole veronalaista tuloa. Veronalaista tuloa on kuitenkin voitto, jota voidaan pitää kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana.

Arpajaisverolain piiriin kuuluvat arpajaiset

Arpajaisilla tarkoitetaan arpajaislainsäädännössä tarkoitettuja raha- ja tavara-arpajaisia, arvauskilpailuja, bingopeliä, veikkausta, vedonlyöntiä ja totopeliä sekä raha-automaattien ja tavaravoittoautomaattien pitämistä yleisön käytettävänä, kasinopelien toimeenpanemista, pelikasinotoimintaa ja peliautomaattien ja pelilaitteiden pitämistä yleisön käytettävänä. Arpajaislainsäädännössä tarkoitetut arpajaiset kuuluvat aina arpajaisverolain piiriin.

Arpajaisverolaki koskee myös julkisesti järjestettyjä arvontoja, arvaamisia, vedonlyöntejä tai muita niihin rinnastettavia, sattumasta osaksi tai kokonaan riippuvia menettelyjä, joissa voi voittaa rahaa tai rahanarvoisen etuuden, jota ei ole pidettävä kohtuullisena vastikkeena jostakin suorituksesta tai ennakkoperintälaissa tarkoitettuna palkkana.

 • Usein arvontaan osallistuminen edellyttää jonkinlaista näennäissuoritusta kuten kyselylomakkeeseen vastaamista tai osallistumista esim. messutilaisuuteen. Tällainen näennäissuoritus ei vaikuta arpajaisverolain soveltamiseen.
 • Arpajaisverolain soveltaminen edellyttää, että voiton tai palkinnon saaminen riippuu osaksi tai kokonaan sattumasta.
 • Arvonnan tulee myös täyttää ns. julkisuusvaatimus. Jos arvontaan voi osallistua periaatteessa kuka tahansa ja osallistujien lukumäärää ei ole ennalta rajoitettu tai osallistujien lukumäärä on suuri, arvontamenettely täyttää julkisuusvaatimuksen. Osallistujakunnan tulee olla riittävän suuri, vähintään useihin satoihin nouseva.

Palkinto tai voitto saajalle veronalaista tuloa

Jos palkinto tai voitto ei kuulu arpajaisverolain piiriin tai se ei ole Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sen lainsäädännön mukaisesti toimeenpannuista arpajaisista saatu, se on saajan veronalaista tuloa.

Tieto-, pilkki- ja muista kilpailuista saadut palkinnot ovat saajan veronalaista tuloa, jos palkinto on saatu sijoituksen tai suorituksen perusteella. Saajan on tällöin ilmoitettava palkinto tai voitto veroilmoituksella. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella(VEROH 7801) suorituslajin tunnuksella H4.

Palkinto tai voitto on voiton saajan veronalaista tuloa, jos:

 • palkinto tai voitto on vastike tehdystä työstä tai muusta suorituksesta
 • palkinto tai voitto saadaan työnantajalta
 • voiton saaminen ei perustu sattumaan
 • kyseessä ei ole ns. julkinen arvonta
 • palkinto on saatu kilpailusta suorituksen perusteella
 • voitto on saatu Euroopan talousalueen ulkopuolisessa valtiossa toimeenpannuista arpajaisista.

Työnantajan henkilökunnan kesken arpoma ulkomaanmatka on työntekijän palkkaa. Samoin työnantajan järjestämien myynti-, asiakashankinta- ja muiden vastaavien kilpailujen palkinnot ovat palkkaa. Taidekilpailupalkinnot ovat yleensä verovapaita. Koululaiskilpailujen tavarapalkinnot ovat myös verovapaita.

Arpajaisveron määrä

Arpajaisveron suuruus on

 • 12 % arpajaisten tuotosta yksinoikeudella toimeenpantavissa arpajaisissa,
 • 1,5 % yleishyödyllisen yhteisön arpajaislain mukaan järjestämien tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen arpojen yhteenlasketusta toteutuneesta myyntihinnasta,
 • 1,5 % tavaravoittoautomaattien käytettävänä pitämisestä saadusta tuotosta,
 • 5 % bingopelissä jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta, johon ei lueta uuteen peliin oikeuttavia voittoja sekä
 • 30 % jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta muissa arpajaisissa.

Tavara-arpajaiset

Tavara-arpajaisilla tarkoitetaan arpajaisia, joissa voi arpomisella tai muulla siihen rinnastettavalla sattumaan perustuvalla tavalla voittaa tavaraa tai tavaraan taikka palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja.

Tässä tarkoitettuja maksullisia tavara-arpajaisia ja arvauskilpailuja saa järjestää vain yleishyödyllinen yhteisö arpajaislain mukaan. Myös koululuokka, työyhteisö tai harrastusryhmä voi järjestää arpajaislain 27 §:n edellytyksin pien- tai miniatyyriarpajaisia tavara-arpajaisina. Muiden järjestämät esim. mainos- tai markkinointiarpajaiset ovat muita arpajaisia, vaikka palkintona olisi tavaraakin.

Jos tavara-arpajaisten tuotto on alle 3 333,33 euroa, arpajaisveroa ei ole maksettava.

Muut arpajaiset

Tyypillisiä arpajaisiin rinnastettavia menettelyjä ovat sanoma- ja aikakausilehtien lukija- ja mainoskilpailut sekä arvonnat. Tällaisia ovat myös kauppojen ja ravintoloiden järjestämät arvonnat erilaisten vastauskuponkien tai kyselylomakkeiden täyttäneiden kesken. Muissa arpajaisissa arpajaisveron suuruus on 30 % jaettujen voittojen yhteenlasketusta arvosta. Jos jaettujen voittojen arvo on alle 166,66 euroa kalenterikuukaudessa, arpajaisveroa ei ole maksettava.

Vero maksetaan sentin tarkkuudella. Veroa ei ole maksettava, jos arpajaisveron määrä on vähemmän kuin 50 euroa kalenterikuukaudessa.

Arpajaisten tuotto

Arpajaisten tuotolla, josta vero lasketaan, tarkoitetaan rahapanosten yhteismäärän ja pelaajille maksettujen voittojen erotusta. Tavara-arpajaisten ja arvauskilpailujen tuotolla tarkoitetaan kuitenkin niihin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää ja arpojen myynnistä kertynyttä kokonaistuloa sekä tavaravoittoautomaattien tuotolla automaattien käyttämiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärää.

Voiton arvo

Voiton arvo on voiton määrä taikka esineen tai hyödykkeen hankintahinta, jonka arpajaisten toimeenpanija on voitosta maksanut. Hankintahinta on arpajaisten toimeenpanijan maksama nettohinta tavanomaisten paljous-, käteis- tai muun alennuksen vähentämisen jälkeen. Voiton arvona pidetään esineen tai hyödykkeen arvonlisäverollista hankintahintaa, riippumatta siitä, onko arpajaisten toimeenpanijalla arvonlisäverotuksessa oikeus vähentää hankintahintaan sisältyvä arvonlisävero (KHO 2007:32). Jos voitto on saatu vastikkeetta tai hankintahintaperustetta ei voida muutoin soveltaa, voiton arvona pidetään voiton todennäköistä luovutushintaa. Luovutushinta on se hinta, jonka arpajaisten toimeenpanija olisi saanut, jos voitto olisi myyty. Todennäköistä luovutushintaa on käytetty mm. tapauksissa, joissa arpajaisten toimeenpanija on saanut voiton esimerkiksi maahantuojalta tai valmistajalta selvästi käypää hintaa halvemmalla voittoon liittyvän mainosarvon takia.

Arpajaisveron maksaminen ja ilmoittaminen

Arpajaisvero ilmoitetaan ja maksetaan viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. Arpajaisveroa koskevat tiedot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella

 • Kausiveroilmoituksen voi antaa sähköisesti Verotili-palvelussa osoitteessa www.vero.fi/verotili. Sähköisessä muodossa annetun kausiveroilmoituksen määräpäivä on sen kalenterikuukauden 12. päivänä jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava.
 • Paperisen ja postitse lähetyn kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa sen kalenterikuukauden 7. päivänä, jona kohdekauden vero tai maksu on lain mukaan ilmoitettava. Huom. Kausiveroilmoitusta ei saa lähettää faksilla.
 • Jos määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, siirtyy määräpäivä seuraavaksi arkipäiväksi.

Kalenterikuukaudeksi, jolta vero suoritetaan, katsotaan kuukausi:

 1. jolle tuotot on kirjanpitoa koskevien säännösten mukaan kirjattava;
 2. jonka aikana tavara-arpajaisten toimeenpanoaika on päättynyt;
 3. jonka aikana bingotilaisuus on toimeenpantu;
 4. jonka aikana 4 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa arpajaisissa jaettava voitto on ollut perittävänä.

Vuosikalenteriin (Yritys- ja yhteisöasiakkaiden tärkeät päivämäärät) on merkitty päivät, jolloin

 • kausiveroilmoituksen on oltava perillä Verohallinnossa
 • maksu on maksettava
 • tiliote tulee Verotili-palveluun.

Kausiveroilmoituksella ilmoitetaan seuraavat tiedot:

 • arpajaisten toimeenpanijan Y-tunnus
 • arpajaisveron tunnus 10
 • arpajaisveron ilmoitusjakso on aina kuukausi
 • kohdekausi ja vuosi, jolta arpajaisvero maksetaan (kohdekausi merkitään kuukauden numerolla ja vuosi nelinumeroisena lukuna)
 • maksettavan arpajaisveron määrä.

Verovelvollisen on annettava erillinen selvitys arpajaisista Verohallinnolle ainoastaan silloin, kun Verohallinto sitä erikseen pyytää.

Tietoa arpajaisluvista löytyy Internet-sivulta www.poliisi.fi.

Johtava veroasiantuntija Jari Salokoski

Ylitarkastaja Iris Kavonius

Sivu on viimeksi päivitetty 29.12.2011