Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksu 2010 alkaen

Antopäivä
30.12.2009
Diaarinumero
1308/40/2009
Voimassaolo
- 31.3.2015
Valtuutussäännös
Laki Verohallinnosta (237/08) 2 § 2 momentti
Korvaa ohjeen
1435/40/2008, 8.9.2008

Arvonlisäverolain 162 e §:n mukaan yrityksen on annettava kuukausittain yhteenvetoilmoitus tavaroiden ja palvelujen myynnistä muiden EU-maiden yrityksille. Ilmoitus on annettava sähköisesti viimeistään kohdekuukautta seuraavan kuukauden 20. päivänä. Eteläiseltä veronkantoyksiköltä hakemuksesta luvan saanut yritys saa antaa ilmoituksen paperilla.

Yhteenvetoilmoituksen antaminen on keskeistä EU-tavara- ja palvelukaupan valvonnan toimivuuden kannalta.

Jos verovelvollinen ilman pätevää syytä on laiminlyönyt yhteenvetoilmoituksen antamisen tai antanut sen vaillinaisena tai virheellisenä, Verohallinto voi arvonlisäverolain 168 a §:n mukaan määrätä verovelvollisen maksettavaksi laiminlyöntimaksua. Maksun suuruus on vähintään 80 euroa ja enintään 1 700 euroa. (Ks. liitteenä oleva taulukko laiminlyöntimaksun suuruuden määräytymisestä).

Laiminlyöntitilanteet

Yhteenvetoilmoitusta ei ole annettu

Vakavin laiminlyönti on kysymyksessä silloin, kun yhteenvetoilmoitusta ei ole annettu. Jos yritys on antanut yhteenvetoilmoituksen paperilla ilman Eteläiseltä veronkantoyksiköltä saatua lupaa, Verohallinto katsoo, ettei yhteenvetoilmoitusta ole annettu.

Jos yritys kehotuksesta huolimatta ei ole antanut yhteenvetoilmoitusta, laiminlyöntimaksun suuruus on 100 - 1 700 euroa. Maksua määrättäessä otetaan huomioon EU-tavara- ja -palvelumyyntien määrät sekä laiminlyöntien toistuvuus.

Yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos yritys on kuuden aikaisemman kalenterikuukauden aikana laiminlyönyt yhdenkin ilmoituksen antamisen.

Jos yhteenvetoilmoituksella ilmoitettavan EU-tavara- ja -palvelumyynnin määrä on alle 2 500 euroa, laiminlyöntimaksua yhteenvetoilmoituksen antamatta jättämisen johdosta ei määrätä. Jos yritys kuitenkin on jättänyt antamatta kahden tai useamman yhteenvetoilmoituksen edeltävän kuuden kuukauden aikana, laiminlyöntimaksua määrätään 100 euroa.

Yhteenvetoilmoituksessa on virheitä

Yhteenvetoilmoituksessa ilmoitettavat asiakkaan arvonlisäverotunnisteet (ALV-numerot) voivat olla virheellisiä. Virhe voi olla maatunnuksessa tai tunnisteen numero-osassa. Jos Verohallinto voi korjata virheen, sitä ei lasketa mukaan laiminlyöntimaksun perusteeseen.

Verohallinto vertaa yrityksen yhteenvetoilmoituksessa antamia tietoja kausiveroilmoituksessa annettuihin tietoihin. Lisäksi EU-maiden välisessä tietojenvaihdossa tarkistetaan ALV-numeroiden oikeellisuus sekä niiden voimassaolo.

Yhteenvetoilmoituksessa ja samalta ajanjaksolta annettavassa kausiveroilmoituksessa ilmoitettavat EU-tavara- ja -palvelumyyntejä koskevat tiedot voivat olla keskenään ristiriitaiset. Vertailussa voi tulla esille myös sellaisia ALV-numeroita, jotka eivät ole voimassa olevia tai ovat virheellisiä.

Jos yritys selvityspyyntökirjeestä huolimatta ei ole korjannut yhteenvetoilmoituksen tunnusvirheitä, laiminlyöntimaksun määrä on 100 - 600 euroa. Maksun määrässä otetaan huomioon virheiden olennaisuus ja laiminlyöntien toistuvuus.

Tunnusvirheitä pidetään olennaisina silloin, kun virheellisillä tunnisteilla ilmoitettujen EU-tavara- ja -palvelumyyntien määrä on vähintään 2 500 euroa ja yli 10 prosenttia yhteenvetoilmoituksen koko myyntimäärästä.

Oikeansisältöisen yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos yrityksen yhteenvetoilmoituksissa on ollut olennaisia tunnusvirheitä edellisen kuuden kuukauden aikana ja joita ei ole korjattu. Tunnusvirhe katsotaan olennaiseksi, jos niiden yhteenlaskettu määrä on ollut kuukaudella vähintään 2 500 euroa.

Jos laiminlyöntimaksua ei voida määrätä sen vuoksi, että virheellisillä tunnuksilla ilmoitettujen EU-tavara- ja -palvelumyyntien yhteismäärä on alle 2 500 euroa, voidaan laiminlyöntimaksua määrätä 100 euroa, jos edellisen kuuden kuukauden ajalta yhdessä tai useammassa yhteenvetoilmoituksessa olevat tunnusvirheet on jätetty korjaamatta.

EU-maiden välisessä tietojenvaihdossa esille tulleiden korjaamatta jääneiden  ALV-numeroiden (eivät ole voimassa tai ovat virheellisiä) vuoksi määrättävä laiminlyöntimaksu on 200 – 600 euroa. Maksu määrätään myös siinä tapauksessa, että EU-tavara- ja -palvelumyynnin määrä on alle 2 500 euroa. Maksun määrä riippuu laiminlyönnin toistuvuudesta.

Jos yritys selvityspyyntökirjeestä huolimatta ei ole korjannut yhteenvetoilmoituksen ja kausiveroilmoituksen tietojen välistä ristiriitaa tai vaillinaisia ALV-numeroita, laiminlyöntimaksun määrä on 80 - 600 euroa.

Maksu yhteenveto- ja kausiveroilmoitusten välisestä erosta määrätään vain, jos niiden välinen ero on olennainen. Ero katsotaan olennaiseksi, jos ilmoitusten lukujen ero on yli 20 prosenttia.

Jos yhteenveto- ja kausiveroilmoituksella ilmoitettujen lukujen välinen ero on alle 5 000 euroa eikä laiminlyönti ole toistuva, maksua yhteenvetoilmoituksen vertailuvirheiden johdosta ei määrätä.

Oikeansisältöisen yhteenvetoilmoituksen antamisen laiminlyönti katsotaan toistuvaksi, jos yrityksen yhteenvetoilmoituksissa on viimeisen kuuden kuukauden ajalta ollut olennaisia ristiriitaisia tietoja ja joita ei ole korjattu. Ristiriita katsotaan olennaiseksi, jos niiden määrä on ollut vähintään 5 000 euroa kuukaudessa.

Jos laiminlyöntimaksua ei määrätä sen vuoksi, että kausiveroilmoituksen ja yhteenvetoilmoituksen välinen ristiriita on alle 5 000 euroa, laiminlyöntimaksua määrätään kuitenkin 80 euroa, jos viimeiseltä kuuden kuukauden ajalta yhdessä tai useammassa yhteenvetoilmoituksessa olevat ristiriitaisuudet on jätetty korjaamatta.

Yhteenvetoilmoitus annetaan myöhässä

Jos yritys antaa yhteenvetoilmoituksen toistuvasti myöhässä tai vasta sen jälkeen, kun Verohallinto on kehottanut ilmoituksen antamiseen, Verohallinto määrää laiminlyöntimaksun.

Yhteenvetoilmoitus katsotaan annetuksi toistuvasti myöhässä silloin, kun joltakin kolmelta aikaisemmalta kuukaudelta on myöhässä annettu tai vasta kehotuskirjeen eräpäivän jälkeen annettu yhteenvetoilmoitus.

Yhteenvetoilmoituksen myöhästymisestä määrättävä laiminlyöntimaksu on 100 – 300 euroa. Maksun määrä riippuu yhteenvetoilmoituksen rivien määrästä ja laiminlyönnin toistuvuudesta.

Useampia virhetyyppejä

Jos laiminlyöntimaksua tulisi samalta kuukaudelta määrättäväksi usealla eri perusteella tai yrityksellä on ollut erityyppisiä laiminlyöntejä viimeisen kuuden kuukauden aikana, verovirasto määrää laiminlyöntimaksun, joka on määrältään vähintään 200 euroa ja enintään 1 700 euroa.

Milloin laiminlyöntimaksua ei määrätä

Verohallinto voi kohtuussyistä määrätä laiminlyöntimaksun pienempänä tai jättää sen kokonaan määräämättä. Verohallinto voi poistaa jo määrätyn laiminlyöntimaksun, jos yritys antaa pätevän selvityksen siitä, miksi ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai ilmoitus on annettu puutteellisena.

Jos yrityksen tai jonkun muun antaman selvityksen perusteella käy kiistatta selville, että myynti ei ole EU-myynti vaan myynti on tapahtunut esim. Suomessa tai toisessa EU-maassa olevalle ei-arvonlisäverovelvolliselle, Verohallinto käsittelee myynnin kotimaan myyntinä eikä laiminlyöntimaksua määrätä.

Arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistetuille, konkurssiin menneille tai arviomenettelyssä oleville yrityksille ei määrätä yhteenvetoilmoituksen laiminlyöntimaksuja.

Laiminlyöntimaksu uuteen ilmoittamismenettelyyn siirryttäessä

Arvonlisäveroa koskeva uudistus aiheuttaa merkittäviä muutoksia yhteenvetoilmoitusmenettelyyn. EU-palvelukauppaa harjoittavat yritykset tulevat uusina asiakkaina ilmoitusmenettelyn piiriin tietyistä palvelumyynneistään. Lisäksi useille yrityksille sähköiseen ilmoittamismenettelyyn siirtyminen ja aikataulujen kiristyminen saattavat aiheuttaa alkuvaiheessa ongelmia.

Näistä olennaisista muutoksista johtuen Verohallinto ei tule poikkeuksellisesti määräämään laiminlyöntimaksua tammi-kesäkuulta 2010 tavaran tai palvelun myynnistä annettaville yhteenvetoilmoituksille ja niissä ilmeneville puutteille. Jos laiminlyönti kuitenkin on tahallista, laiminlyöntimaksu määrätään.

Apulaisjohtaja  Anneli Kukkonen

Ylitarkastaja  Elina Hartikainen


Liite

Taulukko laiminlyöntimaksun suuruuden määräytymisestä

 

Laiminlyöntityypit Maksun määräytymisperuste Laiminlyöntimaksu Toistuvuus
Yhteenvetoilmoitus puuttuu Myynnin määrä    
  0 € - 2 499 € 0 € 100 €
  2 500 € - 14 999 € 300 € 500 €
  15 000 € - 39 999 € 600 € 900 €
  40 000 € - 99 999 € 900 € 1 300 €
  100 000 € - 1 200 € 1 700 €
Yhteenvetoilmoituksessa tunnusvirheitä Virheellisillä tunnisteilla ilmoitettujen myyntien määrä    
  0 € - 2 499 € 0 € 100 €
  2 500 € -11 999 €  (yli 10 %) 200 € 300 €
  12 000 € -19 999 €  (yli 10 %) 300 € 400 €
  20 000 € -  (yli 10 %) 400 € 600 €
Yhteenvetoilmoituksessa vertailuvirheitä Ero myyntien määrässä    
  0 € - 4 999 € 0 € 80 €
  5 000 € -10 999 €  (yli 20 %) 100 € 200 €
  11 000 € -19 000 €  (yli 20 %) 200 € 300 €
  20 000 € -  (yli 20 %) 400 € 600 €
Yhteenvetoilmoitus myöhässä Yhteenvetoilmoituksen rivien lukumäärä    
  1 kpl -10 kpl 0 € 100 €
  11 kpl - 200 € 300 €

 Sivu on viimeksi päivitetty 31.12.2009