Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tietoliikenneyhteyden kustannukset maatalousverotuksessa

Antopäivä
16.11.2018
Diaarinumero
VH/1894/00.01.00/2018

Asian kuvaus

Tietoliikenneyhteyksiä tarvitaan sekä maataloudessa että yksityistaloudessa. Kun maatilalle hankitaan tietoliikenneyhteys, miltä osin siitä aiheutuvia menoja voi vähentää verotuksessa?

Kannanotto vastaa Verohallinnon yhtenäistämisohjeessa aiemmin ollutta kantaa eikä sillä ole tarkoitus muuttaa verotuskäytäntöä.

Taustaa

Sovellettavat säännökset

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus (maatilatalouden tuloverolaki 4 § 1 momentti).

Puhdasta tuloa laskettaessa vähennyskelpoisia menoja eivät ole verovelvollisen elantomenot (tuloverolaki 31 § 4 momentti).

Tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustyöhön sovelletaan kuitenkin, mitä asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä myönnettävästä kotitalousvähennyksestä säädetään (tuloverolaki 127 a § 2 momentti).

Tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneita menoja eivät ole sähkö-, tele-, vesi- viemäri- tai kaukolämpöverkkoon liittymisestä suoritetut maksut, jotka palautetaan verovelvolliselle tämän luopuessa liittymismaksun tuottamasta edusta (laki elinkeinotulon verottamisesta 16 § 3-kohta).

Liittymismaksuja koskeva verotuskäytäntö

Edellä mainittua elinkeinotulon verottamisesta annetun lain säännöstä sovelletaan vakiintuneesti myös tuloverolain ja maatilatalouden tuloverolain mukaisessa verotuksessa. Palautuskelpoisia liittymismaksuja ei siten voi verotuksessa vähentää.

Jos liittymä on siirrettävissä esimerkiksi kiinteistön luovutuksen yhteydessä uudelle omistajalle eikä sen voimassaoloaikaa ole rajoitettu, se säilyttää arvonsa, vaikka liittymismaksu ei olisikaan palautuskelpoinen. Tällaista liittymää pidetään kulumattomana omaisuutena, jonka hankintamenon saa vähentää vasta liittymän luovutuksen yhteydessä. Rajoitetun ajan voimassa olevan liittymän hankintamenon saa vähentää tasapoistoin liittymän voimassaoloaikana.

Kustannukset

Tietoliikenneyhteyden hankkimisesta voi aiheutua menoja toisaalta liittymismaksuna, toisaalta rakentamis- ja asennusmenoina sekä laitehankintoina. Lisäksi menoja aiheutuu tietoliikenneyhteyden käytöstä.

Kannanotto

Rakentamis- ja asennusmenot ja laitteiden hankintamenot

Kun tietoliikenneyhteys hankitaan maatilalle, jolla myös asutaan, sen hankkimisesta aiheutuvat menot ovat pääsääntöisesti tavanomaisia elantomenoja. Näitä ovat menot tietoliikenneyhteyden rakentamisesta tilan asuinrakennukseen. Omassa käytössä olevaan asuntoon tulevan tietoliikenneyhteyden asennus-, kunnossapito- ja opastustyöt oikeuttavat kuitenkin tietyin edellytyksin kotitalousvähennykseen. Sitä käsitellään Verohallinnon ohjeen Kotitalousvähennys luvussa 10.12. Kotitalousvähennystä ei saa niistä menoista, jotka vähennetään maatalouden menoina.

Maatalouden menoja ovat ne lisäkustannukset, jotka aiheutuvat maataloustoiminnan tarpeista. Maatalouden menoja ovat siten ne rakentamis- ja asennusmenot, jotka syntyvät tietoliikenneyhteyden rakentamisesta maatalouden tuotantorakennuksiin esimerkiksi karjan valvontakameroita tai muuta maatalouskäyttöä varten. Nämä menot lisätään tuotantorakennusten hankintamenoon ja vähennetään vuotuisin poistoin.

Tietoliikennelaitteiden, niiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen sekä puhelimien hankintamenot ovat maatalouden menoa siltä osin kuin niitä käytetään maataloudessa. Jos laitteiden tai ohjelmistojen taloudellinen käyttöaika on yli kolme vuotta eikä niitä siksi voida vähentää vuosimenoina, ne luetaan pääasiallinen käyttötarkoituksensa perusteella kokonaan joko maatalouden varoihin tai yksityisvaroihin. Muuta kuin maatalouskäyttöä vastaava osuus maatalouden varoihin luettujen laitteiden ja ohjelmistojen käyttövuoden poistoista tuloutetaan maatalouden tulolähteessä. Vastaavasti maatalouden menona voi vähentää maatalouskäyttöä vastaavan osuuden yksityisvaroihin kuuluvien laitteiden poistoista, ellei niiden maatalouskäyttö ole satunnaista.

Metsätalouden käyttöä varten hankittujen tietoliikennelaitteiden ja ohjelmistojen hankintamenot voidaan soveltuvin osin vastaavia periaatteita noudattaen vähentää metsätalouden menona.

Liittymismaksu

Ratkaisevaa ei ole maksun nimike, vaan sopimusehdot. Jos liittymismaksu sopimusehtojen mukaan voidaan saada takaisin joko maksun palautuksena tai luovuttamalla voimassaoloajaltaan rajoittamaton oikeus eteenpäin, maksua ei voi vähentää ennen kuin vasta liittymästä luopumisen yhteydessä.

Jos liittymismaksu voidaan siirtää, mutta sitä ei sopimusehtojen mukaan palauteta, liittymismaksuun sisältyvästä työn osuudesta voi eräin edellytyksin saada kotitalousvähennyksen. Tästä kerrotaan Verohallinnon ohjeen Kotitalousvähennys luvussa 10.8. Liittymismaksut.

Tietoliikenneyhteyden käyttömenot sekä puhelinmenot

Tietoliikenneyhteyden käytön kulut oikeuttavat vähennykseen siltä osin, kuin yhteyttä käytetään maatalouden tulonhankinnassa. Sama koskee puhelimen käyttömenoja. Jos tietoliikenneyhteyttä ja puhelinta käytetään pääasiallisesti maataloudessa ja yksityiskäyttö on vähäistä, käyttömenot voi vähentää kokonaan maatalouden menona (vertaa: Verohallinnon ohje Tulonhankkimiskulut ansiotuloista, luku 4.5 Tietokone ja tietoliikenneyhteydet). Puhelinkustannuksia voidaan kuitenkin hyväksyä vähennykseksi vain niiden verovelvollisten osalta, joille tilan verotettavaa tuloa jaetaan.

johtava veroasiantuntija Sami Varonen

johtava veroasiantuntija Tuula Pietikäinen

Sivu on viimeksi päivitetty 19.11.2018