Tukihenkilötoiminta verotuksessa

Antopäivä
17.5.2019
Diaarinumero
VH/1859/00.01.00/2019

Asian kuvaus

Tässä kannanotossa kerrotaan tukihenkilölle maksettujen korvausten verokohtelusta ja mitä tukihenkilötoiminnasta aiheutuneita kuluja tukihenkilö voi vähentää verotuksessaan.

Kannanoton esimerkkiä 2 (uusi esimerkki 3) on korjattu 17.5.2019, koska esimerkissä oli virheellisesti todettu työkorvauksen saajalle maksetun kilometrikorvauksen olevan verovapaata. Samalla kannanottoon on selvyyden vuoksi lisätty uusi esimerkki 2 ja kerrottu kuinka palkkion maksaminen vaikuttaa matkakustannusten korvausten ja muiden korvausten käsittelyyn verotuksessa.

Taustaa

Tukihenkilötoiminta

Tässä kannanotossa tukihenkilötoiminnalla tarkoitetaan ohjattua vapaaehtoistoimintaa, joka voi olla tilanteesta riippuen joko säännöllistä tai satunnaista. Tyypillisesti tukihenkilötoimintaa järjestävät erilaiset yleishyödylliset yhteisöt, järjestöt ja julkisyhteisöt (esimerkiksi kunnat). Tukihenkilö tai -perhe toimii lapsen, nuoren, vanhuksen, vammaisen, yksinhuoltajan, kuntoutujan tms. tukena, apuna ja seurana.

Tukihenkilötoiminta voi olla täysin korvauksetonta vapaaehtoistoimintaa, kuten esimerkiksi ystäväpalvelu. Tukihenkilö- tai tukiperhetoiminnasta voidaan myös maksaa erilaisia kustannusten korvauksia ja/tai palkkio (työkorvausta). Palkkion maksamisella on vaikutusta tukihenkilölle maksettujen korvausten verovapauteen. Kannanotossa tarkoitettua tukitoimintaa ei yleensä harjoiteta työsuhteessa.

Kulujen vähentämistä ja matkakustannusten korvauksia koskevat säännökset

Verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot ovat tiettyjä rajoituksia lukuun ottamatta veronalaista tuloa. Verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. (Tuloverolaki (TVL) 29 §)

Verovapaita matkakustannusten korvauksia voi maksaa vain työnantaja. Tällaisia korvauksia ovat matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, ateriakorvaus ja majoittumiskorvaus. (TVL 71 § 1 momentti)

Työnantajalta työmatkasta saatuun matkakustannusten korvaukseen rinnastetaan TVL 21 §:ssä tarkoitetulta osittain verovapaalta yhteisöltä (esimerkiksi kunta ja seurakunta) tai TVL 22 §:ssä tarkoitetulta yleishyödylliseltä yhteisöltä saatu matkakustannusten korvaus edellyttäen, että matka on tehty edellä mainittujen tahojen hyväksi ja niiden toimeksiannosta (TVL 71 § 3 momentti). Korvaukset ovat verovapaita TVL 71 § 3 momentin nojalla silloinkin, kun verovelvollinen ei ole työsuhteessa näihin toimijoihin tai ei muuten saa palkkaa työstä, johon matka liittyy.

Tällaisesta matkakustannusten korvauksesta on kuitenkin verovapaata tuloa vain päiväraha enintään kahdeltakymmeneltä päivältä kalenterivuodessa, majoittumiskorvaus ja matkustamiskustannusten korvaus, jota voidaan suorittaa myös verovelvollisen asunnolta tehdystä matkasta 72 §:n 4 momentin estämättä. Matkakustannusten korvauksesta muulla kuin julkisella kulkuneuvolla tehdystä matkasta on verovapaata enintään 3 000 euroa kalenterivuodelta. (TVL 71 § 3 momentti)

Jos matkakustannusten korvauksia maksaa muu kuin työnantaja tai TVL 71 §:n 3 momentissa määritelty taho, maksetut korvaukset ovat saajalle veronalaista tuloa. Matkakustannusten korvaukset ovat veronalaisia myös silloin, kun tukihenkilölle maksetaan työskentelystä palkkio (työkorvausta). Tällöin matkakustannusten korvauksia voi kuitenkin maksaa ennakonpidätystä toimittamatta, jos korvaus maksetaan matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä annetun Verohallinnon päätöksen mukaisesti ja luonnolliselle henkilölle (Verohallinnon päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta 1 § 17 kohta). Näissä tilanteissa korvausten saaja voi vaatia hänelle työstä aiheutuneita kustannuksia vähennettäväksi omassa verotuksessa tulonhankkimiskuluina.

Kannanotto

Tukihenkilö voi vähentää tukihenkilötoimintaan liittyviä todellisia kuluja omassa verotuksessaan, jos hän on saanut toiminnasta veronalaista tuloa (veronalaista palkkiota tai veronalaisia kustannusten korvauksia). Vähennyksiä voi tehdä enintään tulon määrään saakka, koska tällainen toiminta ei ole luonteeltaan tulonhankkimistoimintaa. Tukihenkilö voi vaatia matkakustannuksia vähennettäväksi omassa verotuksessaan joko tositteiden (esimerkiksi matkalippu) tai Verohallinnon Matkakuluvähennyspäätöksen mukaisesti enintään tukihenkilötoiminnasta saadun veronalaisen tulon määrään saakka. Jos tukihenkilö ei saa toiminnasta veronalaista korvausta, hän ei voi myöskään vähentää hänelle mahdollisesti aiheutuneita kuluja.

Esimerkki 1: Tukihenkilö tekee vapaaehtoistyötä vanhuksen ystävänä ja tapaa vanhusta kaksi kertaa kuukaudessa. Toiminnasta ei makseta tukihenkilölle korvausta. Tukihenkilölle aiheutuu matkakustannuksia matkoista vanhuksen luokse. Tukihenkilö ei voi vähentää matkakustannuksia verotuksessaan, koska hänellä ei ole tukihenkilötoimintaan liittyvää veronalaista tuloa.

Tukihenkilölle voi maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti, jos hän tekee työtä työsuhteessa. Jos työsuhdetta ei ole, TVL 21 §:ssä määritelty osittain verovapaa yhteisö (esimerkiksi kunta ja seurakunta) tai TVL 22 §:ssä määritelty yleishyödyllisen yhteisö voivat kuitenkin maksaa korvauksia verovapaasti sen hyväksi ja sen toimeksiannosta tehdystä vapaaehtoistyöstä TVL 71 §:n 3 momentin rajoissa. Tämä edellyttää, että tukihenkilölle ei makseta palkkiota.

Esimerkki 2: Tukihenkilö tekee vapaaehtoistyötä vanhuksen ystävänä ja tapaa vanhusta kaksi kertaa kuukaudessa. Toiminnasta ei makseta tukihenkilölle korvausta. Tukihenkilötoimintaa organisoiva yleishyödyllinen yhteisö maksaa tukihenkilölle matkakustannusten korvauksia vanhuksen luokse tehdyistä matkoista ja kustannukset kuitteja vastaan (esimerkiksi teatteriliput). Matkakustannusten korvaukset on verovapaita TVL 71 §:n 3 momentin rajoissa. Myös tukihenkilölle korvatut teatterilipuista aiheutuneet kustannukset ovat verovapaita. Korvauksen verovapauteen ei vaikuta se, korvaako teatteriliput yleishyödyllinen yhteisö vai tuettava, eikä se, maksetaanko korvaus tositteita vastaan vai suoraan palveluntarjoajalle. Tukihenkilö ei voi vähentää tuloverotuksessaan hänelle aiheutuneita kustannuksia silloin, kun ne on korvattu hänelle verovapaasti.

Jos tukihenkilölle maksetaan työstä palkkio (työkorvausta), tukihenkilölle mahdollisesti maksetut matkakustannusten korvaukset ja muut korvaukset ovat palkkion lisäksi veronalaisia. Maksaja voi kuitenkin maksaa matkakustannusten korvauksia ennakonpidätystä toimittamatta. Edellytyksenä on, että korvausten määrät ja perusteet ovat Verohallinnon kustannuspäätöksen mukaisia. Matkakustannusten korvaukset  on ilmoitettava veronalaisina tulorekisteriin. Katso ilmoittamisesta tarkemmin tulorekisterin ohjeista.

Esimerkki 3: Tukihenkilö tapaa tukea tarvitsevan perheen lasta kerran viikossa muutaman tunnin ajan. Kunta maksaa tukihenkilölle tuntiperusteisen palkkion (työkorvausta), kustannukset kuitteja vastaan (esimerkiksi pääsyliput elokuvateatteriin) ja kilometrikorvauksia. Maksettu palkkio,  korvaus tukihenkilön pääsylipusta ja kilometrikorvaus ovat tukihenkilölle veronalaisia, koska työkorvauksen saajalle ei voi maksaa matkakustannusten korvauksia eikä muitakaan korvauksia verovapaasti. Kunta voi kuitenkin korvata tukihenkilölle verovapaasti tositetta vastaan lapsen pääsylipun elokuvateatteriin, koska kyse on kunnalle kuuluvasta kustannuksesta. Vaikka kilometrikorvaus on veronalainen, kunta voi maksaa korvauksen ennakonpidätystä toimittamatta.

Tukihenkilö voi vaatia tukihenkilötoiminnasta aiheutuneista kustannuksista (elokuvalippu ja matkat) vähennystä omassa verotuksessaan enintään tukihenkilötoiminnasta maksetun veronalaisen tulon määrään asti. Tukihenkilö voi vaatia verotuksessaan vähennystä elokuvalipuista ja matkoista myös siinä tapauksessa, että kunta ei korvaa lippuja ja matkoja.

johtava veroasiantuntija Tero Määttä

ylitarkastaja Minna Palomäki